EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2017

УДК 331.1:334:02

 

Т. С. Бушман,

аспірант кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання,

Українська інженерно – педагогічна академія, м. Харків

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

T. Bushman,

graduate student of Economics and business entities,

Ukrainian Engineering – Pedagogical Academy, Kharkiv

 

DETERMINING THE INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT ON THE FORMATION OF PERSONNEL SAFETY OF ENTERPRISE

 

У статті визначено міру впливу кожної з груп факторів зовнішнього середовища на формування кадрової безпеки підприємства. На основі узагальнення існуючих класифікацій факторів зовнішнього середовища було запропоновано оцінити рівень важливості факторів прямого та непрямого впливу. До факторів непрямого впливу було віднесено політичні, економічні, соціокультурні та технологічні фактори. Прямий вплив мають такі фактори зовнішнього середовища, як агресивна кадрова політика конкурентів, що спрямована на переманювання співробітників; якість роботи місцевих правоохоронних органів; рівень підприємницької культури; промислове шпигунство; недостатня надійність контрагентів тощо. Запропоновано певну послідовність процесу визначення впливу факторів зовнішнього середовища на формування кадрової безпеки на підприємстві, яка включає: обгрунтування переліку зовнішніх факторів непрямого та прямого впливу на формування та забезпечення кадрової безпеки на підприємстві; формування експертної групи; визначення значимості фактору шляхом присвоєння певної ваги; оцінка ступеня впливу кожного фактора на формування та розвиток кадрової безпеки підприємства; розрахунок зважених оцінок та визначення сумарної зваженої оцінки для підприємства; узагальнення результатів, виявлення впливу.

 

In the article the degree of influence of each group of environmental factors on the formation of personnel security is defines. On the basis of summarizing the existing classifications of environmental factors were asked to rate the level of importance of the factors of direct and indirect effects. Factors indirect effects were classified as political, economic, socio-cultural and technological factors. Direct action with environmental factors such as aggressive competitors personnel policy aimed at luring employees; the quality of local law enforcement agencies; level entrepreneurial culture; industrial espionage; lack of reliable contractors and others. A specific sequence of the process to determine the impact of environmental factors on the formation of security personnel at the plant, which includes: a list of external factors justify indirect and direct impact on the formation and personnel security in the company; formation of expert groups; determine the significance factor by assigning a certain weight; evaluation of the impact of each factor on the formation and development of personnel security company; calculation of the weighted assessments and determine the total weighted scores for the enterprise; summarizing the results, detection effect.

 

Ключові слова: кадрова безпека, формування кадрової безпеки, забезпечення кадрової безпеки, фактори зовнішнього середовища, PEST-аналіз, експертне оцінювання.

 

Keywords: personnel security, formation of personnel security; ensuring of personnel safety, environmental factors, PEST-analysis, expert evaluation.

 

 

Постановка проблеми. Кадрова безпека є важливою ланкою в ефективному функціонування сучасного підприємства. Але жодне сучасне підприємство не спроможне забезпечити гідну високу оплату праці персоналу, якщо в країні швидкими темпами зростає інфляція, а політична нестабільність, низький рівень життя та незабезпечення гідними соціальними стандартами є передумовою міграційних процесів та виїзду висококваліфікованих фахівців з країни. Тінізація економіки призводить до отримання виплат заробітної плати «в конвертах» і відсутності державної соціальної захищеності працівників. Порушення норм чинного трудового законодавства щодо регламенту праці і відпочинку, оздоровлення працівників та членів їх сімей більшістю підприємств породжує соціальну напругу в суспільстві, особливо за умов соціальної нерівності та безправ’я. Тому важливим є розуміння виливу зовнішнього середовища на формування кадрової безпеки підприємства і вибору адекватної поведінки в існуючих умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування та забезпечення безпеки підприємства розглянуті та представлені в напрацюваннях таких вчених-науковців, як: Х. Жидецька [3], З. Живко [4], І. Керницький [4], М. Копитко [5], В. Ортинський [4] та інші. Комплексне дослідження механізму забезпечення кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємств було здійснено Ю. Поскрипко [6]. Незважаючи на опрацьованість багатьох аспектів досліджуваної проблематики, питання особливостей вливу зовнішного середовища на формування та забезпечення кадрової безпеки саме вітчизняних промислових підприємств залишаються відкритими.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою даної статті є визначення міри впливу груп факторів зовнішнього середовища на процес формування кадрової безпеки підприємства. Для досягнення зазначеної мети вирішено наступні завдання: використано PEST-аналіз для виявлення факторів зовнішнього середовища; здійснено експертне оцінювання ступеня взаємовпливу факторів зовнішнього середовища; узагальнено результати та запропоновано відповідні рекомендації.

Виклад основного матеріалу. Одним із пріоритетних напрямів формування кадрової безпеки на підприємстві є визначення впливу факторів зовнішнього середовища. Враховуючи складність, невизначеність та надмірну рухливість зовнішнього середовища, які є характерними ознаками сучасності, вітчизняним підприємствам необхідно моніторити зміни, що відбуваютья на макро та мезорівні, швидко реагувати на них та володіти якісною та актуальною інформацією для того, щоб ефективно функціонувати. Тому важливість проведення аналізу зовнішнього середовища обумовлюється необхідністю врахування характеру впливу факторів (позитивного або негативного) та їх сили при формуванні та забезпеченні кадрової безпеки.

На сьогодні у наукових роботах, присвячених питанню аналізу стратегічного управління, кадрової політики та безпеки підприємств (у тому числі й машинобудівних), зустрічається значна кількість підходів до визначення та класифікації факторів зовнішнього середовища. Наприклад, зарубіжні дослідники Ч. Хілл та Г. Джонс під зовнішнім середовищем розуміють економічні, глобальні, технологічні, демографічні, соціальні та політичні сили у широкому контексті, якими обмежені компанії та організації [8, с. 69]. Відомий російський науковець С. Шекшня [7], який займається дослідженнями у галузі менеджменту персоналу, до чинників макросередовища відносить соціально-економічні, фізіологічні, технічні и технологічні, структурно-організаційні, соціально-психологічні і територіально-ситуаційні групи. Варто також виділити підхід Р. Гріфіна та В. Яцури [1, с. 57], які зовнішніми факторами розвитку підприємства вважають економічні, технологічні, політико-правові умови; етичне та соціальне середовище менеджменту. О. Грішнова [2, с. 148] досліджуючи людський капітал визначає наступні зовнішні фактори, що чинять вплив на його формування: демографічні, соціальні, економічні, природні, організаційно-економічні, екологічні.

Серед досліджень, присвячених аналізу економічної безпеки підприємства та виробленню відповідної стратегії забезпечення, варто виділити роботу М. Копитко, яка серед дестабілізуючих чинників зовнішнього середовища виділяє ринкову та інтерфейсну підсистеми [5, с. 14]. Українські вчені В. Ортинськнй, І. Керницький та З. Живко при дослідженні економічної безпеки рекомендують враховувати дію політичних, соціально- економічних, екологічних, науково-технічних, технологічних, юридичних, природно- кліматичних, демографічних та криміналістичних факторів [4, с. 16].

Цікавою є позиція Х. Жидецької [3, с. 68], відповідно до якої елементами зовнішнього середовища, які впливають на формування соціально-трудової безпеки підприємства (яку автор розподіляє на кадрову безпеку та безпеку персоналу), є: криміногенна ситуація в країні; політична ситуація в країні; стан економічної кон'юнктури держави; соціально-демографічна безпека держави; соціально-демографічна безпека регіону; світова соціально-демографічна безпека. Автор вважає, що всі перелічені фактори мають безпосередній вплив на формування та загальний рівень соціально-трудової безпеки підприємства, оскільки, якщо загальні тенденції щодо рівня життя та соціального благополуччя громадян, у регіоні чи країні є низькими, то це відображатиметься на рівні соціально-трудової безпеки підприємства [3, с. 69].

Аналіз основних положень наукових робіт дозволив встановити, що найбільш розповсюдженими групами факторів зовнішнього середовища є: політичні, економічні, технологічні та соціальні; також в деяких джерелах зустрічаються групи чинників міжнародного, екологічного, культурного та правового характеру. Враховуючи те, що для подальшого дослідження запропоновано використати лише перші чотири групи з метою деталізації макросередовища суб’єктів господарювання та виходячи із цієї сукупності факторів, доцільним та найбільш природним для аналізу їх зовнішнього оточення є PEST – аналіз (дослідження політичних (Р), економічних (Е), соціокультурних (S) та технологічних (Т) факторів). Процедура проведення PEST-аналізу передбачає розподіл чинників оточення на чотири зазначених групи та виявлення характеру їх впливу для потреб обґрунтування господарських рішень [9, с. 31]. В результаті використання цього інструменту стає можливим: виявлення характеру впливу кожного з чинників на діяльність підприємства; визначення ймовірності реалізації факторів; обгрунтування ступеню готовності підприємства реагувати на виклики зовнішнього середовища.

Зазначимо, що відповідно до методології стратегічного управління фактори зовнішнього середовища розподіляються на: фактори непрямого впливу (опосередковано впливають на функціонування підприємства) та фактори прямого впливу (безпосередньо впливають на роботу підприємства). Тому, окрім дослідження політичних, економічних, соціокультурних та технологічних факторів, які мають непрямий вплив на процес формування кадрової безпеки на підприємстві, особливої уваги потребує аналіз факторів зовнішнього середовища прямого впливу, серед яких: агресивна кадрова політика конкурентів, що спрямована на переманювання співробітників; якість роботи місцевих правоохоронних органів; рівень підприємницької культури; промислове шпигунство; недостатня надійність контрагентів тощо.

Отже, послідовність процесу визначення впливу зовнішнього середовища на формування та забезпечення кадрової безпеки представлено на рис. 1.

 

 

Рис. 1. Послідовність визначення впливу факторів зовнішнього середовища на формування та забезпечення кадрової безпеки підприємства

 

Враховуючи складність системи, що досліджується, для виявлення зв'язків між факторами зовнішнього середовища та математичного виміру їх впливу (визначення негативного або позитивного характеру), використано експертний підхід. Зазначимо, що через неможливість виразити взаємозв'язок факторів математичними формулами в нашому випадку, формалізований підхід не застосовується. У свою чергу, експернтий підхід базується на суб'єктивному, оціночному сприйнятті взаємодії факторів, який також передбачає можливість відобразити силу їх взаємодії. Тобто використовуються експертні оцінки для визначення інтенсивності взаємовпливу факторів.

В першу чергу необхідно обгрунтувати перелік зовнішніх факторів прямої та непрямої дії, які мають високу ймовірність реалізації та впливу на функціонування об’єкта. Враховуючи те, що PEST–аналіз – це метод експертного оцінювання умов зовнішнього оточення, формування експертної групи з високим рівнем компетенцій є наступним важливим етапом в процесі отримання якісних результатів. У зв'язку з цим зазначимо, що в якості експертів виступили: керівники машинобудівних підприємств Харківської області та їх заступники, провідні фахівці служби безпеки та відділу управління персоналом досліджуваних підприємств, вчені-економісти університетів Харкова. Далі визначається значимість (імовірність впливу) кожного фактору для даного об’єкта шляхом присвоєння йому певної ваги від одиниці (найважливіше) до нуля (незначне). Після визначення ваги кожного фактора, дається оцінка ступеня його впливу на формування та розвиток кадрової безпеки підприємства за 5-бальною шкалою, де «5» означає сильний вплив, серйозна небезпека; «1» – відсутність впливу, загрози. Додатково оцінці присвоюється знак: «+», якщо фактор відноситься до категорії «можливості» і знак «-» у разі, якщо фактор відноситься до категорії «загрози». На завершальному етапі розраховуються зважені оцінки шляхом множення ваги фактора на ступінь його впливу і визначення сумарної зваженої оцінки для досліджуваних підприємств.

Результати аналізу впливу факторів зовнішнього середовища на формування та забезпечення кадрової безпеки машинобудівних підприємств подано в табл. 1.

Проведений аналіз факторів зовнішнього середовища свідчить про те, що найбільший вплив на формування та забезпечення кадрової безпеки машинобудівних підприємств робить агресивна кадрова політика конкурентів, що спрямована на переманювання співробітників (фактор прямого впливу), взважене середнє якого складає 0,697. Вказаний фактор є суттєвою загрозою, а тому підприємству в особі керівництва необхідно активізувати всі свої резерви в сфері мотивації персоналу задля досягнення визначеності та ефективності існуючої кадрової політики.

Слід зазначити, що промислове шпигунство та недостатня надійність контрагентів, які є факторами прямого впливу, представляють собою загрозу для ефективної реалізації заходів забезпечення кадрової безпеки машинобудівних підприємств. Така ситуація свідчить про високу вірогідність появи значної кількості проблем при функціонуванні підприємств. Тому при запровадженні інструментів забезпечення кадрової безпеки підприємств необхідно передбачити заходи з подолання можливих негативних наслідків.

Дещо менший вплив на розвиток та підтримку кадрової безпеки вітчизняних підприємств мають фактори непрямого впливу. Так, серед технологічних факторів достатньо значний вплив мають новації в менеджменті, інструментах відбору та найму на вакантну посаду, мотивації праці, професійного навчання (взважене середнє складає 0,224). Відчутній вплив в группі технологічних факторів має також несвоєчасне або неповне фінансування досліджень у сфері розвитку промисловості (взважене середнє складає 0,153). Враховуючи існуючий незадовільний стан фінансування промислової сфери в Україні, можна стверджувати, що вказаний фактор є загрозою для подальшого забезпечення кадрової безпеки машинобудівних підприємств.

 

 

 

Таблиця 1.

Результати аналізу впливу факторів зовнішнього середовища на формування та забезпечення кадрової безпеки підприємств

Фактори

Ступінь впливу фактору (середня оцінка)

Ваговий коефіцієнт

Спрямо-ваність впливу

Рівень важливості (взважене середнє)

Фактори зовнішнього середовища непрямого впливу

1. Політичні фактори

 

0,08

 

0,066

1.1. Нормативно-правове регулювання соціально-трудових відносин в країні

3,45

0,02

+

0,069

1.2. Ступінь втручання держави в економічні процеси суб’єктів господарювання

1,9

0,02

-

0,038

1.3. Політична нестабільність

2,7

0,01

-

0,027

1.4. Стандарти з державної безпеки

4,35

0,03

+

0,131

2. Економічні фактори

 

0,12

 

0,124

2.1. Економічна ситуація та тенденції її зміни (податкова, фінансова, бюджетна, банківська система країни)

2,7

0,02

+

0,054

2.2. Рівень зайнятості

3,75

0,03

+

0,113

2.3. Рівень безробіття

4,25

0,03

-

0,128

2.4. Рівень життя населення

5

0,04

+

0,2

3. Соціокультурні фактори

 

0,14

 

0,151

3.1. Рівень освіти населення

4,4

0,03

+

0,132

3.2. Ступінь соціальної напруженості у суспільстві

4,85

0,05

-

0,243

3.3. Культурний рівень населення

4,15

0,04

+

0,166

3.4. Рівень функціонування закладів охорони здоров’я, освітніх, культурно-спортивних, побутового обслуговування

3,15

0,02

+

0,063

4. Технологічні фактори

 

0,11

 

0,131

4.1. Стан технологічної бази вітчизняного виробництва

4,3

0,02

+

0,086

4.2. Державна технологічна політика

3,1

0,02

+

0,062

4.3. Несвоєчасне або неповне фінансування досліджень у сфері розвитку промисловості

5,1

0,03

-

0,153

4.4. Новації в менеджменті, інструментах відбору та найму на вакантну посаду, мотивації праці, професійного навчання

5,6

0,04

+

0,224

 

 

0,45

 

0,118

Фактори зовнішнього середовища прямого впливу

Агресивна кадрова політика конкурентів (спрямована на переманювання співробітників)

4,65

0,15

-

0,697

Якість роботи місцевих правоохоронних органів

3,15

0,09

+

0,284

Промислове шпигунство

4,25

0,12

-

0,51

Рівень підприємницької культури

4,11

0,11

+

0,452

Недостатня надійність контрагентів

2,5

0,08

-

0,2

 

 

0,55

 

0,429

Всього

 

1

 

 

 

Тому для її подолання при виборі та запровадженні заходів та відповідних інструментів необхідно значно збільшувати частку фінансування вказаної сфери як за рахунок бюджетних коштів, так за рахунок інших джерел, і зокрема шляхом збільшення власних коштів підприємств та залучення кредитних та інвестиційних ресурсів. Найбільший вплив в группі соціальних факторів має ступінь соціальної напруженості у суспільстві (взважене середнє складає 0,243). Підтверджується це зниженням рівня та якості життя населення, окрім цього на сьогодні склалися ситуації виникнення чисельних акцій невдоволення громадян на соціально-економічному підґрунті.

Прийняття стратегічних рішень про регулювання та підтримку кадрової безпеки на підприємстві в значній мірі залежить від рівня життя населення. Вказаний фактор (взважене середнє складає 0,2) в рамках аналізу, що проводиться, є також можливістю для реалізації ефективної системи менеджменту персоналу та управління безпекою на підприємстві.

Особливої уваги заслуговує аналіз середнього значення взваженої середньої по групам факторів. Проведені розрахунки показали, що найбільший розмір цього показника серед факторів непрямого впливу має група соціокультурних чинників. Це свідчить про те, що стан соціальної кон’юнктури, що склалась в Україні, робить значний вплив на планування, розробку та реалізацію заходів будь-якого спрямування. Звідси витікає, що ігнорування її складових при розробці та запровадженні інструментів забезпечення кадрової безпеки матиме значні негативні наслідки та перешкоджатиме гарантуванню захищеності діяльності підприємств.

Висновки. Таким чином, обрані в ході проведення аналізу фактори конкретизують вимоги до подальшого вдосконалення моделі формування та забезпечення кадрової безпеки машинобудівних підприємств. Тому беручи до уваги динамічність і складність зовнішнього середовища, а також ускладнення конкурентної ситуації в зв'язку з присутністю на вітчизняному ринку машинобудування продукції іноземних конкурентів та недостатнім розвитком галузей споживчого машинобудування, основними орієнтирами мають стати: розробка сприятливого матеріально-мотиваційного поля для персоналу підприємства, що не спонукатиме їх до переходу до конкурентів; формування «гарячої лінії» проти шахрайства; розробка чітких правил роботи із секретною інформацією і документами; організація навчання та підвищення кваліфікації тощо. Особливого значення для успішного функціонування вітчизняних підприємств в довгостроковій перспективі буде мати стратегічне моделювання комплексного забезпечення кадрової безпеки, яке дозволить керівництву створити необхідні умови для захищеності діяльності підприємства.

 

Література.

1. Гріфін Р. Основи менеджменту / Р. Гріфін, В. Яцура; [наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич]. – Львів: БаК, 2007. – 624 с.

2. Грішнова О. А. Формування людського капіталу в системі освіти і професійної підготовки: Автореф. дис.... д-ра екон. наук: 08.09.01 / О. А. Грішнова ; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. – К., 2002. – 36 с.

3. Жидецька Х. В. Аналіз чинників впливу на безпеку кадрів підприємства / Х. В. Жидецька // Наукові записки (Укр. акад. друкарства) : наук. техн. зб. – Львів: УАД, 2013. – № 3 (44). – С. 67–72.

4. Економічна безпека підприємств / В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко та ін. – К.: Атерта. 2011. – 704 с.

5. Копитко М.І. Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств (на матеріалах підприємств транспортного машинобудування) : Автореф. дис.... д-ра екон. наук: 21.04.02 / М. І. Копитко; ВНЗ Університет економіки та права «Крок». – К., 2015. – 40 с.

6. Поскрипко Ю.А. Механізм забезпечення кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємств: Автореф. дис.... кан. екон. наук: 21.04.02 / Ю А. Поскрипко ; Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2016. – 20 с.

7. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации / С. В. Шекшня. –изд. 5-е, перераб. и доп. (Серии «Библиотека журнала «Управление персоналом») – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2002. – 368 с.

8. Hill C. Essentials of strategic management / Charles W.L. Hill, Gareth R. Jones. – 2nd ed. – Boston : Cengage Learning, 2008. – 385 p.

9. Ritson N. Strategic management / Neil Ritson. – New York: Neil Ritson & Ventus Publishing ApS., 2011. – 52 p.

 

References.

1. Hrifin, R. and Yatsura, V. (2007), Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of Management], BaK, L'viv, Ukraine.

2. Hrishnova, O. A (2002), Formation of the of human capital in education and training, Ph.D. Thesis, Demography, Economics Labor and Social Policy, NAS of Ukraine. Council of Productive Forces of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

3. Zhydets'ka, Kh. V. (2013), “Analysis of factors affecting the safety training company”, Naukovi zapysky (Ukr. akad. drukarstva), vol. 3 (44), pp. 67–72.

4. Ortyns'kyj, V.L. Kernyts'kyj, I.S. and Zhyvko, Z.B. (2011), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv [Economic security of enterprises], Aterta, Kyiv, Ukraine.

5. Kopytko, M.I. (2015), Complex economic security companies (based on enterprises of transport engineering), Ph.D. Thesis, Economic security of business entities, Higher educational institution University of Economics and Law “Krok”., Kyiv, Ukraine.

6. Poskrypko, Yu. A. (2016), Mechanism to ensure personnel safety system of economic security company, Ph.D. Thesis, Economic security of business entities, Higher educational institution University of Economics and Law “Krok”., Kyiv, Ukraine.

7. Shekshnja, S. V. (2002), Upravlenie personalom sovremennoj organizacii [Modern Management Resources organization], 5rd ed, ZAO Biznes-shkola Intel-Sintez”, Moscow, Russia.

8. Hill, C. W. and Jones, G. R. (2008), Essentials of strategic management, 2nd ed, Cengage Learning, Boston, USA.

9. Ritson, N. (2011), Strategic management, Neil Ritson & Ventus Publishing ApS., New York, USA.

 

Стаття надійшла до редакції 10.02.2017 р.