EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2016

УДК 332.

 

І. В. Заблодська,

д. е. н., професор, директор Луганської  філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

К. І. Сєрєбряк,

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і  підприємництва

Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля,  м. Сєвєродонецьк

 

ОЦІНКА ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ У МЕЖАХ РЕГІОНУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

 

I. V. Zablodska,

docent of economics science, professor,

director of Luhansk branch of economic and legal researches Institute of the NAS in Ukraine, city Kiev

K. I. Sieriebriak,

PhD in economics, the associate professor of the enterprise economy department

East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, Ukraine, city Severodonetsk

 

EVALUATION OF ATTRACTIVENESS OF THE TERRITORY WITHIN THE REGION IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION: SOCIO-ECONOMIC ASPECT

 

У статті визначено, що оцінювання привабливості території у межах регіону в умовах децентралізації має відбуватися за допомогою соціально-економічних показників, які зведено у п’ять груп: створення комфортних умов для життя, якість та доступність публічних послуг, фінансова самодостатність, економічна ефективність, демографічна ситуація. Наведено орієнтовний перелік показників оцінки привабливості території – об'єднаної територіальної громади. Наголошено, що основним індикатором подальшої привабливості території має виступати наявність угод або договорів про співробітництво громад.

 

The article identifies for the evaluation of attractiveness of the territory witin the region in the context of decentralization should be done through the socio-economic indicators, which are summarized in five groups: creation of comfortable conditions for life, the quality and accessibility of public services, financial sustainability, economic efficiency, demographic situation. The indicative list of indicators for assessing the attractiveness of the territory is given – of the United territorial community. It is noted that the main indicator of the future potential of the area has to be the presence of agreements or contracts on cooperation of communities.

 

Ключові слова: привабливість, територія, показники, оцінка, децентралізація.

 

Key words: attractiveness, territory, indicators, assessment, decentralization.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Привабливість території завжди була актуальна як для практиків так і для науковців. Але процес децентралізації влади, що розпочався в Україні у 2014 році, призвів до створення новоутворених територій - об‘єднаних територіальних громад, які сьогодні зацікавлені у підвищенні рівня привабливості території задля залучення інвестицій та покращення життя населення.

В Україні нині існує 11338 сільських, селищних та міських рад. Звісно, немало з них включають ще й по кілька сіл. В результаті децентралізації очікується, що має утворитися близько 1500 спроможних громад. Спроможних – у широкому, комплексному розумінні цього поняття, яке включає ресурсний потенціал та високі рівень і якість життя громадян, надання їм переважної більшості послуг як місцевого самоврядування, так і від державної влади. Для утворення спроможних громад та консолідації їх ресурсів для вирішення місцевих проблем протягом першого періоду реформи було ухвалено низку законів, які також сприяють підвищення привабливості територій

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних науковців і практиків існує розуміння необхідності виконувати дослідження щодо оцінювання привабливості території у межах регіону за умов децентралізації за допомогою соціально-економічних показників, проте ці питання ще досліджено слабо, оскільки  процеси децентралізації ще не закінчено та потребується певний час. Щодо загальнонаукових досліджень привабливості території, то ці питання досліджено глибоко та змістовно такими науковцями як:   Музиченко-Козловська О. Фісун К.,  Асаул А.,  Бутко М., Мамуль Л. тощо [1-5].

Метою статті є оцінювання привабливості території у межах регіону в умовах децентралізації за допомогою соціально-економічних показників.

Виклад основного матеріалу дослідження. Оцінювання привабливості території у межах регіону в умовах децентралізації пропонується за допомогою соціально-економічних показників, які зведено у 5 груп, рис. 1.

 

Рис. 1. Групи показників соціально-економічного аналізу привабливості території

 

Орієнтовний перелік показників оцінки привабливості території - об'єднаної територіальної громади в межа регіону  та одиниці виміру подано у таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Орієнтовний перелік показників оцінки привабливості території – об'єднаної територіальної громади [6]

 

Найменування показника

Одиниця

виміру

І

Демографічна ситуація

 

1

Чисельність постійного населення

осіб

2

Чисельність постійного населення віком 16 - 59 років

осіб

3

Кількість дітей віком до 16 років

осіб

4

Демографічне навантаження на 1000 осіб працездатного віку

%

5

Природний приріст (скорочення) населення

осіб

6

Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення (на 1000 осіб наявного сільського населення)

проміле

7

Внутрішня міграція населення в межах населених пунктів об'єднаної територіальної громади

осіб

II

Економічна ефективність

 

1

Обсяг капітальних інвестицій на 1 особу

грн.

у тому числі за рахунок коштів державного бюджету

грн.

у тому числі за рахунок коштів обласного бюджету

грн.

у тому числі за рахунок коштів бюджету об'єднаної територіальної громади

грн.

2

Кількість підприємств малого та середнього бізнесу на 1000 осіб наявного населення

одиниць

3

Кількість кооперативів на 1000 осіб наявного населення

одиниць

у тому числі:

 

обслуговуючих сільськогосподарських

 

виробничих сільськогосподарських

 

споживчих

 

4

Протяжність побудованих у звітному році доріг з твердим покриттям місцевого значення

км

5

Кількість проектів регіонального розвитку, що реалізуються на території об'єднаної громади у тому числі за рахунок:

одиниць

6

коштів державного фонду регіонального розвитку

 

коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

 

інших джерел

 

7

Обсяг фінансування проектів регіонального розвитку, що реалізуються на території об'єднаної громади

грн.

за рахунок державного бюджету

 

за рахунок місцевого бюджету

 

за рахунок інших джерел

%

III

Фінансова самодостатність

 

1

Доходи загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади (без трансфертів) на 1 особу

грн.

2

Капітальні видатки бюджету об'єднаної територіальної громади (без трансфертів) на 1 особу

грн.

3

Частка базової дотації в доходах загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади (без урахування субвенцій)

%

4

Частка видатків бюджету розвитку в загальному обсязі видатків об'єднаної територіальної громади (без урахування власних надходжень бюджетних установ)

%

5

Обсяг надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади від сплати податку на доходи фізичних осіб на 1 особу

грн.

6

Обсяг надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади від плати за землю на 1 особу

грн

7

Обсяг надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади від сплати єдиного податку на 1 особу

грн.

8

Обсяг надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади від сплати акцизного податку на 1 особу

грн.

9

Обсяг надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади від сплати податку на нерухоме майно на 1 особу

грн.

IV

Якість та доступність публічних послуг

 

1.

Частка домогосподарств, що мають доступ до фіксованої широкосмугової мережі Інтернет, у загальній кількості домогосподарств об'єднаної територіальної громади

%

2.

Забезпеченість населення лікарями загальної практики - сімейними лікарями на1000 осіб наявного населення на кінець року

осіб

3.

Середня наповнюваність групи дошкільного навчального закладу об'єднаної територіальної громади

осіб

4.

Частка дітей дошкільного віку охоплена дошкільними навчальними закладами, у загальній кількості дітей дошкільного віку

%

5.

Середня наповнюваність класів загальноосвітньої школи об'єднаної територіальної громади

осіб

6.

Частка дітей, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому, у загальній кількості учнів, які того потребують

%

7.

Частка дітей, охоплених позашкільною освітою, у загальній кількості дітей шкільного віку

%

8.

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з іноземної мови

%

9.

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з української мови

%

10.

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з математики 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з математики

%

V

Створення комфортних умов для життя

 

1.

Частка домогосподарств, забезпечених централізованим водопостачанням, у загальній кількості домогосподарств об'єднаної територіальної громади

%

2.

Частка домогосподарств, забезпечених централізованим водовідведенням, у загальній кількості домогосподарств об'єднаної територіальної громади

%

3.

Частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів державного бюджету (у тому числі із співфінансуванням з місцевих бюджетів), у загальній кількості домогосподарств об'єднаної територіальної громади

%

4.

Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів, у загальній кількості населених пунктів об'єднаної територіальної громади

%

5.

Частка населених пунктів, які уклали договори з обслуговуючими організаціями на вивезення твердих побутових відходів, у загальній кількості населених пунктів об'єднаної територіальної громади

%

 

Аналіз має бути проведено у динаміці та здійснено порівняння отриманих показників з аналогічними показниками інших об’єднаних територіальних громадам. Проте основним індикатором подальшої привабливості території має виступати наявність угод або договорів про економічне співробітництво громад.

Так протягом 2016 року було заключено: договір про співробітництво територіальних громад у формі створення спільного комунального підприємства (Хмельницька область, Віньковецький район); договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільних проектів; договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту, що передбачає координацію діяльності суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів; договір про співробітництво Ковалівської, Куликівської та Новоселівської сільських рад Полтавського району Полтавської області у формі спільного фінансування (утримання) підприємств, установ та організацій комунальної форми власності); договір про співробітництво територіальних громад Семенівської міської ради, Карповицької сільської ради, Жовтневої сільської ради Семенівського району Чернівської області у формі реалізації спільного проекту; договір про співробітництво територіальних громад сіл Лісна – Тарновиця, Парище, Гаврилівка Надвірнянського району Івано-Франківської області у формі реалізації спільного проекту «Ремонт дороги Тлумач – Лісна Тарновиця О 091401»; договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Завершення будівництва II черги підвідного газопроводу високого тиску Надвірна-Ланчин»; договір про співробітництво територіальних громад селища Делятин, сіл Білі Ослави, Заріччя, Чорний Потік, Чорні Ослави Надвірнянського району Івано-Франківської області у формі реалізації спільного проекту «Ремонт дороги Яблунів-Делятин О 090802»; договір про співробітництво територіальних громад міста Надвірна, сіл Бистриця, Зелена, Пасічна, Пнів Надвірнянського району Івано-Франківської області у формі реалізації спільного проекту «Ремонт дороги Надвірна-Бистриця С 090901»; договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Покращення добробуту територіальних громад через співробітництво»; договір про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань з проведення поточного ремонту другої групи Новороманівського ДНЗ; договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільних проектів «Створення комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами у Миргородському районі Полтавської області»; договір про співробітництво територіальних громад в частині реалізації спільних проектів: «Реконструкція котельні Комарівської АЗПСМ» та «Капітальний ремонт Комарівської АЗПСМ з заміною вікон і дверей на основі енергозберігаючих технологій»; договір про співробітництво територіальних громад в частині реалізації спільного проекту «Шлях до об’єднання: ремонт дороги місцевого значення Лісова Слобідка - Городище»; договір про співробітництво територіальних громад в частині реалізації спільного проекту «Впровадження енергозберігаючих заходів в ЗОШ I-III ст. с. Озеряни шляхом заміни вікон та дверей на металопластикові (реконструкція)»; договір про співробітництво територіальних громад в частині реалізації спільних проектів «Реконструкція приміщень з заміною вікон в будівлі Малодівицької ЗОШ» та «Реконструкція системи опалення Малодівицької ЗОШ»; договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Створення на базі існуючого комунального підприємства кущового підприємства для надання якісних житлово-комунальних послуг мешканцям суміжних сільських громад»;  договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Співробітництво територіальних громад Старолисецького мікрорегіону в сфері поводження з твердими побутовими відходами»; договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Об’єднання зусиль у боротьбі із повенями шляхом відбудови та благоустрою Лисецької громади»; договір про співробітництво територіальних громад в частині реалізації спільного проекту «Шлях до об’єднання: ремонт дороги місцевого значення Лісова Слобідка-Городище»;  договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Побудова ЕКО - Громади через співробітництво Вищетарасівської, Виводівської, Володимирівської та Новокиївської громад»; договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Якісні дороги – міст для об’єднання громад»; договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Організація спільної системи інтегрованого поводження з твердими побутовими відходами на території Новосанжарської селищної ради, Зачепилівської, Клюсівської, Малокобелячівської та Судівської сільських рад»; договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Придбання техніки та обладнання для збору та вивезення твердих побутових відходів комунальному підприємству «Господарське управління «Будинку рад»; договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Газопостачання садівничого кооперативу «Авангард-плюс»; договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту „Капітальний ремонт автодороги Верхні Ворота – Лази, км 0+000–км 3+213, у Воловецькому районі (вул. Л. Українки в с. Верхні Ворота, довжиною 2,134 км вул. Центральна в с. Лази, довжиною 1,079 км)”; договір про співробітництво територіальних громад у формі утворення спільного комунального підприємства (Волинська область, Камінь-Каширський район); договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Капітальний ремонт автодороги Верхні Ворота- Лази, у Воловецькому районі (вул. Л. Українки в с. Верхні Ворота, довжиною 2,134 км вул. Центральна в с. Лази, довжиною 1,079 км)»; договір про співробітництво територіальних громад села Годунівка Яготинського р-ну Київської обл. та територіальної с. Смотрики Пирятинського р-ну Полтавської обл. у формі спільного фінансування (утримання) центру надання адміністративних послуг .Договір про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування інфраструктурного об’єкта комунальної форми власності «Удосконалений полігон по складуванню твердих побутових відходів (ТПВ) в м. Глухові Сумської обл.»; договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Придбання техніки та обладнання для збору та вивезення твердих побутових відходів комунальному підприємству «Добробут» Ліплявської сільської ради»; договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Придбання техніки та обладнання для збору та вивезення твердих побутових відходів комунальному підприємству «Благоустрій» Степанецької сільської ради»; договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Надання адміністративних послуг»; договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Організація пасажирських перевезень»; договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Модернізація комунального господарства»; договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Якісні дороги – міст до об’єднання громад»; договір про співробітництво територіальної громади села Смотрики Пирятинського району Полтавської області та територіальної громади села Годунівка Яготинського району Київської області у формі утримання спільного комунального підприємства «Смотриківське»; договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Капітальний ремонт автодороги місцевого значення»; договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Міжнаціональне співробітництво – запорука формування інформаційного суспільства. Забезпечення високошвидкісним інтернетом жителів громад Решетилівського району»; договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Спільний рейс громад: вирішення проблеми якісного транспортного обслуговування»; договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Розвиток, мобільність - успіх»; договір про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання) підприємства комунальної форми власності «Фрунзівське виробниче управління житлово-комунального господарства»; договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Придбання техніки та обладнання для збору та вивезення твердих побутових відходів комунальному підприємству «Водогін»; договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Реконструкція системи теплопостачання з встановленням енергозберігаючих твердопаливних котлів в Перелюбській ЗОШ I-IIIст. по вул. Шевченка, 6, с. Перелюб Корюківського району Чернігівської області»; договір про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання) підприємств комунальної форми власності «Дочірнє підприємство «Комунтех» Комунальне підприємство «Джерело» Новосанжарської селищної ради».

Висновки. Оцінювання привабливості території у межах регіону в умовах децентралізації має відбуватися за допомогою соціально-економічних показників, які зведено у п’ять груп: створення комфортних умов для життя, якість та доступність публічних послуг, фінансова самодостатність, економічна ефективність, демографічна ситуація. Проте основним індикатором подальшої привабливості території має виступати наявність угод або договорів про співробітництво громад.

 

Література.

1. Музиченко-Козловська О.В. Економічне оцінювання туристичної привабливості території Монографія. - Львів: Новий Світ-2000, 2012. - 176 с.

2. Фісун К. А. Зарубіжний досвід формування іміджу й інвестиційної привабливості країни / К. А. Фісун // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 6 (61). – С. 100–104.

3. Асаул А. Систематизація факторів, що характеризують інвестиційну привабливість регіонів / А. Асаул // Регіональна політика. – 2008. – №2. – С. 53–62.

4. Бутко М. сучасна проблематика оцінки інвестиційної привабливості регіону / М. Бутко, С. Зеленський, О. Акименко // Економіка України. – 2005. – № 11. – С. 30–35.

5. Мамуль Л. О. Нові методичні підходи до аналізу інвестиційної привабливості регіонів / Л. О. Мамуль, Т. А. Чернявська // Вісник економічної науки України. – 2007. – № 1 (7). – С. 83–89.

6. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 30.03.2016 № 75 «Методичні рекомендації щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mk.gov.ua/store/files/file/Nakaz_---75_30_03_2016.pdf

 

References.

1. Muzychenko-Kozlovs'ka, O.V. (2012), Ekonomichne otsiniuvannia turystychnoi pryvablyvosti terytorii [Economic evaluation of tourist attractiveness of the area], Novyj Svit-2000, L'viv, Ukraine.

2. Fisun, K. A. (2006), “Foreign experience of formation of image and investment attractiveness of the country”, vol. 6 (61), Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, Kondor, Kyiv, Ukraine, pp. 100–104.

3. Asaul, A. (2008), “Systematics factors that characterize the investment attractiveness of regions”, Rehional'na polityka, vol.2, pp. 53–62.

4. Butko, M. (2005), “Modern problems assessment of investment attractiveness of the region”, Ekonomika Ukrainy, vol.11, pp. 30–35.

5. Mamul', L. O. (2007) , “New methodological approaches to the analysis of investment attractiveness of regions”, Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 1 (7), pp. 83–89.

6. Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine (2016), Order “Guidelines for the formation and implementation of forecast and program documents of socio-economic development of the unified local community”, available at: http://www.mk.gov.ua/store/files/file/Nakaz_---75_30_03_2016.pdf  (Accessed 30 Apr 2016)

 

Стаття надійшла до редакції 14.11.2016 р.