EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2011

УДК: 334.012.64.002.6.001.26:519.865.7

 

В. С. Дубина,

студентка п’ятого курсу

Кременчуцького Національного Університету імені Михайла Остроградського

Н. В. Черевик,

старший викладач

Кременчуцького Національного Університету імені Михайла Остроградського

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

 

OPTIMIZATION OF ISSUE OF PRODUCTS OF SMALL ENTERPRISE WITH THE USE OF ECONOMIC MATHEMATICAL DESIGN

 

Анотація: На основі існуючих даних про випуск продукції суб’єктом малого підприємництва проведено розрахунок оптимального випуску продукції для отримання максимального прибутку в умовах реформування економіки України.

 

 Annotation: On the basis of existent information about the issue of products a small business entity is conduct the calculation of optimum issue of products for the receipt of maximal income in the conditions of reformation of economy of Ukraine.

 

Ключові слова: суб’єкт малого підприємництва, економіко-математичне моделювання, оптимізація випуску продукції.

 

 

Постановка проблеми. В умовах реформування податкового, трудового законодавства та економіки України в цілому пріоритетним питанням для суб’єктів малого підприємництва є оптимізація випуску готової продукції з метою подальшої максимізації прибутку. 

Готова продукція — це виріб або напівфабрикат, робота, послуга що пройшли всі стадії технологічної обробки на даному підприємстві та відповідають затвердженим стандартам або технічним умовам, договору, прийняті технічним контролем підприємства і здані на склад або замовникові-покупцеві відповідно до діючого порядку прийняття продукції.

Адже, не лише випуск, а й реалізація готової продукції впливає на фінансові результати роботи кожного підприємства. Крім того, реалізація виробничої продукції – це основне джерело формування доходу підприємства. Тому дана тема є досить актуальною для малого бізнесу.

Аналіз досліджень та публікацій. Дослідженню теоретичних аспектів сутності малого підприємництва, організації обліку та аудиту на малих підприємствах присвячено низку праць вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: Білухи М.Т., Бутинця Ф.Ф.[3], Варналія З.С.[4], Голова С.Ф., Заревчацької Т.В.[5], Кужельного М.В., Рудницького В.С., Сопка В.В., Шатковської Л.С., Усач Б.Ф., Ющенко В.А. [7] та ін.

Матою даної статті є одержання максимального прибутку від реалізації готової продукції з використанням економіко-математичного моделювання на прикладі державного підприємства «Комбінат студентського харчування» (ДП «КСХ). 

Основна частина. Для будь-якого підприємства актуальним є питання оптимізації випуску продукції з метою отримання максимального прибутку. Саме економіко-математичне моделювання дозволяє розрахувати можливі шляхи вирішення цього завдання з мінімальними витратами коштів та часу [1].

За допомогою економіко-математичного моделювання можливо визначити оптимальний план випуску продукції ДП «КСХ» з використанням програми Microsoft Excel і функції «Пошук рішення».

Для дослідження даної тематики скористаємось даними про виготовлення та реалізацію продуктів харчування ДП «КСХ» за березень 2011 року. З використанням Microsoft Excel побудуємо таблицю вихідних даних (рис. 1). Для бухгалтера актуальним питанням є визначення суми наявних на підприємстві грошових коштів та її розподіл за статтями витрат. Тобто, для розподілу витрат доцільно проводити оптимізацію плану випуску продукції [6].

Розглянемо детальніше, яким чином можливо проведення розподілу загальної суми наявних на підприємстві грошових коштів (50000,00 грн) за статтями витрат.

 

 

Рис. 1. Існуючий випуск продукції (вихідні дані для оптимізації плану впуску продукції)

 

Максимальний дохід за даними існуючого випуску продукції ДП «КСХ» становить 45476,24 грн. Саме цей показник необхідно максимально збільшити шляхом оптимізації випуску продукції з використанням економіко-математичного моделювання. Цей процес проводиться в декілька етапів, щоразу змінюючи розподіл наявних коштів між статтями витрат до їх повного використання.

За допомогою функції «Пошук рішення» визначаємо максимальний дохід для кожного окремого етапу розрахунку оптимального плану випуску продукції. Для цього вводимо наступні обмеження:

1)       «Запаси»  «Витрати»;

2)       «Кількість продукції» – ціле число;

3)       «Кількість продукції»  70 шт. (рис. 2).

 

Рис.2. Вікно функції «Пошук рішення» з введеними параметрами для оптимізації плану випуску продукції

 

За даними дослідження визначений максимальний дохід за зазначеними параметрами на першому етапі розрахунку оптимального випуску продукції становитиме 49502,70 грн. (рис.3).

 

 

Рис. 3. Перший етап оптимізації випуску продукції

 

За результатами першого етапу розрахунку оптимального випуску продукції спостерігається надлишок розподілених коштів на амортизаційні відрахування і їх нестача на матеріальні, трудові та інші витрати. Тобто для проведення другого етапу розрахунку оптимального плану випуску продукції з метою отримання максимального доходу частина наявних коштів на амортизаційні відрахування перерозподіляємо на матеріальні, трудові та інші витрати (рис. 4).

 

 

Рис. 4. Другий етап оптимізації випуску продукції

 

Після другого етапу розподілу наявних коштів між статтями витрат дохід становить 50514,80 грн. Але все одно залишається надлишок коштів на амортизаційні витрати, тобто залишається можливість їх подальшого перерозподілу, тому проводимо третій етап розрахунку оптимального плану випуску продукції (рис. 5).

 

 

Рис.5. Третій етап оптимізації випуску продукції

 

За результатами третього етапу розподілу коштів оптимізація випуску продукції матиме максимальній дохід 51515,64 грн., що свідчить про абсолютно повне використання розподілених коштів між витратами. Тобто отриманий дохід є максимальним згідно проведених досліджень.

Співвідношення між вихідними даними і результатами третього етапу розрахунку оптимального плану випуску продукції наведено у звіті за результатами проведених розрахунків (рис. 6).

 

 

Рис. 6. Звіт за результатами розрахунку оптимізації випуску продукції

 

Отже, отриманий максимальний дохід ДП «КСХ» після проведення оптимізації випуску продукції є більшим, ніж дохід за вихідними даними приблизно на 13%.

Що ж стосується прибутку, то за існуючими даними він становить - 41,26 грн.       (45476,24 грн. – 45517,50 грн.), а за результатами розрахунку оптимізації випуску продукції максимальний прибуток складень 1515,64 грн. (51515,64 грн. – 50000,00 грн.).

Більше того, максимальний прибуток досягається шляхом повного використання наявних на підприємстві грошових коштів. Процес зростання можливого максимального доходу та понесених для цього витрат за етапами розрахунку оптимального плану випуску продукції чітко спостерігається на рис. 7.

 

 

Рис. 7. Зростання прибутку підприємства за даними етапів розрахунку оптимізації плану випуску продукції.

 

Для фактичного досягнення зазначеного максимального прибутку на підприємстві необхідним є скорочення виробництва певних найменувань продукції, а саме: декілька найменувань перших страв та гарнірів (борщ український, солянка домашня, картопля тушкована, картопляне пюре і т.д.). Але варто пам’ятати, що діяльність в галузі громадського харчування потребує досить широкого асортименту продукції, тобто скорочення певного виду продукції можливо лиже за умови заміни його іншим аналогом [2].

Звісно, дані проведених розрахунків оптимального плану для підприємства, головними споживачами якого є студенти та малозабезпечені верстви населення, є дещо незручні для подальшого застосування, адже той асортимент продукції, що вже є на підприємстві, є найбільш оптимальним за ціновою політикою.

У випадку ж ресторанного господарства, де підприємство встановлює асортимент та ціни на свій розсуд, дана система розрахунків є більш ефективною, адже в такому випадку підприємство провадить свою діяльність не в таких жорстких і обмежених можливостей свого споживача.

Але найбільше значення проведеного розрахунку полягає в можливості для бухгалтера на етапі планування виготовлення продукції максимально вигідно розподілити наявні на підприємстві кошти за статтями витрат.

Висновки. За допомогою економіко-математичного моделювання було розраховано оптимальний план випуску продукції ДП «Комбінат студентського харчування», при якому максимальний дохід можливо збільшити з 45476,24 грн. до 51515,64 грн., тобто на 13 % (рис.6).

Досягнення зазначеного максимального доходу можливе при правильному розподілі коштів підприємства між матеріальними, трудовими витратами, витратами на амортизацію та іншими витратами. За даними існуючого випуску продукції спостерігався надлишок коштів, що спрямовуються на матеріальні витрати і їх нестача на трудові та інші витрати. Після проведення розрахунків вся сума коштів рівномірно розподіляється за статтями витрат, а загальна сума витрат становитиме 50000,00 грн. За таких умов буде можливо отримати прибуток в сумі 1515,64 грн.

Отже, визначення оптимального плану випуску продукції є пріоритетним завданням бухгалтерів, економістів та маркетологів ДП «Комбінат студентського харчування», що дасть можливість отримувати прибуток в період реформування економіки України.

 

Список використаної літератури:

 

1. Абанская Л.В. Экономико-математическое моделирование / Л.В.Абанская, Л.О.Бабешко, Л.И.Баусов и др. // М.:Экзамен. – 2004. – 798 с.

2. Бандурка А.М. Фінансово-економічний аналіз: Підручник // А.М.Бандурка, І.М.Черв'яків, О.В.Посилкіна // Харків: Університет внутрішніх справ. – 2001 – 344с.

3. Бухгалтерський фінансовий облік: навч. посіб. / За ред. Ф.Ф. Бутинця; 2-ге вид., перероб і доп. – Житомир: ПП «Рута». – 2008. – 845 с.

4. Варналій З. Мале підприємництво: Основи теорії і практики / З. Варналій // К. : Знання, КОО. – 2003. – 285 с.

5. Заревчанська Т.В. Підприємство як суб’єкт малого підприємництва та малого бізнесу / Заревчанська Т.В.//  Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. – 2008. – № 70. – с.18–20.

6. Кожанова Є.П. Економічний аналіз: навч. посіб. / Є.П. Кожанова, І.П.Отенко – X.: ВД «ІНЖЕК». – 2003. – 208 с.

7. Ющенко В. Фінансова підтримка розвитку малого та середнього бізнесу в Україні / В.А.Ющенко // Вісник НБУ. – 1999. – С. 3-5.

Стаття надійшла до редакції 11 травня  2011 року.