EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2017

УДК 332.14:502.131

 

Є. В. Афанасьєв,

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і адміністрування,

Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

І. Є. Афанасьєв,

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і адміністрування,

Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

А. Р. Арутюнян,

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування,

Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

 

МАРКЕТИНГ ТА МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У КОНТЕКСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

E. V. Afanasiev,

Doctor of Economics, Professor, Department of Management and Administration

Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

I. E. Afanasyev,

PhD in Economics, assistant professor, Department of Management and Administration

Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

A. R. Arutyunyan,

Ph.D in Technical Sciences, associate professor, assistant professor,  Department of Management and Administration Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

 

MARKETING AND MANAGEMENT OF INVESTMENT AND INNOVATION PROJECT IN THE CONTEXT OF LOGISTIC STRATEGY OF ENTERPRISES’ IRON ORE PRODUCTS PROMOTION

 

Е. В. Афанасьев,

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры менеджмента и администрирования, Криворожский национальный университет, г. Кривой Рог

И. Е. Афанасьев,

кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и администрирования,

Криворожский национальный университет, г. Кривой Рог

А. Р. Арутюнян,

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента и администрирования, Криворожский национальный университет, г. Кривой Рог

 

МАРКЕТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В КОНТЕКСТЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

 

В статті проаналізовано стан використання мінерально-сировинної бази національного господарства у контексті економічної оцінки інноватизації залізорудного виробництва. Показано, що основними причинами зниження виробництва та реалізації залізорудної продукції національного господарства на сьогодні, в першу чергу є: виснаження родовищ, унаслідок чого деякі з них стали нерентабельними для подальшої розробки; нестача енергоресурсів; недостатні інвестиційні можливості для модернізації застарілих або впровадження нових енергозберігаючих технологій; підвищення вимог щодо охорони навколишнього середовища тощо. Виокремлено маркетинговий аспект проблеми реалізації інвестиційно-інноваційних проектів у контексті логістичної стратегії просування продукції залізорудних підприємств. Зазначено, що в умовах стагнації світових ринків залізорудної продукції, падіння попиту і зниження світових цін на залізорудну сировину, перевиробництва у багатьох металургійних регіонах світу основою маркетингової стратегії залізорудної галузі добувної промисловості України повинна стати стратегія активізації інноваційного розвитку на основі енергозберігаючих технологій. Щодо подальшого розвитку методології маркетингу та менеджменту інвестиційно-інноваційних проектів запропоновано в комплексі розглядати дві групи показників оцінки інвестиційно-інноваційного проекту: ключові, традиційні показники оцінки і реалізації інвестиційно-інноваційного проекту та показники оперативно-стратегічного моніторингу інвестиційно-інноваційного проекту (беззбитковість, маржинальний дохід, запас фінансової міцності, операційний важіль). За умови прийнятних значень показників оперативно-стратегічного моніторингу реалізації інвестиційно-інноваційного проекту надається його узагальнена оцінка.

 

The article analyzes the state of the mineral resources of the national economy in the context of economic evaluation of iron ore production innovatization. It is shown that the main causes of decreased production and sales of iron ore products of the national economy today primarily include depletion of deposits, which led some of them to  becoming unprofitable for further development; lack of energy; insufficient investment opportunities for the modernization of outdated or introduction of new energy technologies; increasing requirements for environmental protection, etc. Marketing aspect of the problem of investment and innovation implementation in the context of logistic strategy of enterprises’ iron ore products promotion is defined. It is noted that the strategy for the promotion of innovative development through energy saving technologies should become the basis of marketing strategy of iron mining industry of Ukraine in a stagnant world market of iron ore production, falling demand and falling world prices for iron ore, steel oversupply in many regions of the world. As for the further development of the methodology of marketing and management of investment and innovative projects, two groups of indicators for measuring investment and innovation project are proposed to consider as a whole. These are a key traditional performance evaluation and implementation of investment and innovation projects and indicators of operational and strategic monitoring of investment and innovation project (profitability, profit margins, stock financial strength, and operating leverage). Overall assessment is done in the context of acceptable value of operational and strategic monitoring of investment and innovation project implementation.

 

В статье проанализировано состояние использования минерально-сырьевой базы национального хозяйства в контексте экономической оценки инноватизации железорудного производства. Показано, что основными причинами снижения производства и реализации железорудной продукции национального хозяйства на сегодня, в первую очередь есть: истощение месторождений, вследствие чего некоторые из них стали нерентабельными для дальнейшей разработки; нехватка энергоресурсов; недостаточные инвестиционные возможности для модернизации устаревших или внедрения новых энергосберегающих технологий; повышение требований к охране окружающей среды и т.п. Выделен маркетинговый аспект проблемы реализации инвестиционно-инновационных проектов в контексте логистической стратегии продвижения продукции железорудных предприятий. Отмечено, что в условиях стагнации мировых рынков железорудной продукции, падение спроса и снижения мировых цен на железорудное сырье, перепроизводства во многих металлургических регионах мира основой маркетинговой стратегии железорудной отрасли добывающей промышленности Украины должна стать стратегия активизации инновационного развития на основе энергосберегающих технологий. Относительно дальнейшего развития методологии маркетинга и менеджмента инвестиционно-инновационных проектов предложено в комплексе рассматривать две группы показателей оценки инвестиционно-инновационного проекта: ключевые, традиционные показатели оценки и реализации инвестиционно-инновационного проекта и показатели оперативно-стратегического мониторинга инвестиционно-инновационного проекта (безубыточность, маржинальный доход, запас финансовой прочности, операционный рычаг). При условии приемлемых значений показателей оперативно-стратегического мониторинга реализации инвестиционно-инновационного проекта ему дается обобщенная оценка.

 

Ключові слова: інвестиційно-інноваційний проект, логістична стратегія, маркетинговий аспект, залізорудне підприємство, залізорудна продукція, просування продукції.

 

Keywords: investment and innovative design, logistic strategy, marketing aspect of iron ore company, iron ore production, product promotion.

 

Ключевые слова: инвестиционно-инновационный проект, логистическая стратегия, маркетинговый аспект, железорудное предприятие, железорудная продукция, продвижение продукции.

 

 

Постановка проблеми. Сформовані в Україні у результаті світових ринкових трансформацій економічні умови спонукають залізорудні гірничо-збагачувальні й інші підприємства з переробки мінеральних корисних копалин (фірми, акціонерні компанії і т. ін.) до забезпечення максимально можливого рівня експорту своєї продукції. При цьому, слабкою стороною експорту, що забезпечується мінерально-сировинною базою національного господарства є низький рівень переробки залізних руд у кінцеву, конкурентоспроможну продукцію металургії як для внутрішнього, так світового ринку. Наслідком зазначеного є втрата національним господарством значної частини валютних надходжень у державну казну від зовнішньоекономічної діяльності.

Стратегічною вадою здійснення експортних операцій із залізорудною продукцією можна вважати її реалізацію за цінами, що є нижчими від цін світового ринку. Основною причиною цього негативного становища національних виробників залізорудної продукції є чисельні конкуренти на зовнішньому ринку металопродукції - постачальників залізорудної сировини. Зазначене послаблює позиції України як експортно-орієнтованої держави, оскільки прагнення реалізувати товарну продукцію за вільно конвертованою валютою, недалекоглядність топ-менеджерів гірничо-металургійного комплексу щодо результатів комерційної діяльності, в контексті інтересів прогресивного розвитку національного господарства, призводять до необґрунтовано низького рівня цін на продукцію підприємства і, як наслідок, невиправданої втрати його прибутковості.

З огляду на зазначене, актуальність доцільності подальших теоретичних досліджень та розробок щодо впровадження і реалізації інвестиційно-інноваційних проектів у контексті логістичної стратегії просування продукції залізорудних підприємств визначається станом торговельно-економічних відносин залізорудних підприємств, що в останні роки здійснювали виробничо-господарську діяльність в умовах погіршення кон’юнктури як на внутрішньому, так і зовнішньому ринку залізорудної продукції, взаємних неплатежів, посилення інфляційних процесів і падіння рівня виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тенденціям та перспективам розвитку залізорудної галузі добувної промисловості України в контексті використання мінерально-сировинної бази національного господарства та економічній оцінці інноватизації залізорудного виробництва приділено достатньо багато уваги в працях вітчизняних фахівців-економістів, зокрема, де прогнозуються непривабливі сценарії для українських підприємств-виробників залізорудної продукції на світовому ринку. При цьому, велика увага приділяється належному забезпеченню потреб національної економіки в мінерально-сировинних ресурсах та ефективному їх використанню [1; 2, с. 92; 3; 4, с. 188-191; 5, с. 4]. Зазначене, безумовно, може негативно вплинути на рівень макроекономічної стабільності країни з причини зменшення валютних надходжень у казну держави [6].

Метою статті є вдосконалення методології маркетингу та менеджменту інвестиційно-інноваційних проектів у контексті логістичної стратегії просування продукції залізорудних підприємств.

Завданням статті є формування прикладного науково-методичного інструментарію оцінки ефективності реалізації інвестиційно-інноваційних проектів залізорудних підприємств в умовах динамічних змін кон’юнктури внутрішнього і зовнішнього ринків залізорудної продукції.

Виклад основного матеріалу. До основних причин зниження виробництва та реалізації залізорудної продукції національного господарства на сьогодні, в першу чергу є: виснаження родовищ, унаслідок чого деякі з них стали нерентабельними для подальшої розробки; нестача енергоресурсів; недостатні інвестиційні можливості для модернізації застарілих або впровадження нових енергозберігаючих технологій; підвищення вимог щодо охорони навколишнього середовища тощо. Внаслідок несприятливого впливу зазначених й інших чинників можна прогнозувати подальші обвали експорту підприємств залізорудної галузі добувної промисловості України. Проте, слід зазначити, що однією з основних складових експорту національного господарства є чорні метали і руди. При цьому, в імпорті України, в основному, на виробництво мінерально-сировинної продукції припадає значна доля паливно-енергетичних ресурсів і, як на нашу думку, що стосується використання національних енергоресурсів, у зв’язку зі слабко розвинутими технологіями їх переробки, імпорт, може бути притаманний ще тривалий час у структурі виробничих процесів гірничо-збагачувальних підприємств.

Разом з тим, у 2016 році на українському ринку вдалося переламати негативну тенденцію 2014-2015 рр. попиту на ЗРС з боку металургійних підприємств. Попит на залізорудну сировину на українському ринку покривається переважно за рахунок внутрішніх поставок національних гірничодобувних компаній. У 2016 році рівень поставок внутрішніх виробників ЗРС на металургійні підприємства країни виріс на 2,9 млн тон, а показник імпорту - знизився на 0,9 млн тон. За результатами «Укрпромзовнішекспертизи» в 2016 році на динаміку ринку ЗРС України в першу чергу вплинули низькі ціни в першій половині року. Українські виробники при низьких цінах навмисно знижували обсяги виробництва і поставки на найбільш віддалений ринок Китаю, вважаючи за краще нарощування відвантаження всередині країни. На стрімке зростання цін у другій половині року українські виробники ЗРС не змогли швидко відреагувати збільшенням обсягів виробництва та експорту в силу технологічних і сезонних причин [3].

У цьому зв’язку, як на нашу думку, ще не достатньо приділяється уваги дослідженню процесів формування та вдосконалення інвестиційно-інноваційного розвитку залізорудних підприємств, коли не враховуються такі ключові маркетингові аспекти, як поглиблення товарної спеціалізації щодо оновлення виробництва в контексті підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, потенціал збуту, імідж підприємства на галузевому рівні та світових ринках, експортні можливості тощо [7, с. 311-314; 8, с. 306-311; 9, с. 300-303].

Виходячи із зазначеного, можна стверджувати, що маркетинговий аспект проблеми реалізації інвестиційно-інноваційних проектів у контексті логістичної стратегії просування продукції залізорудних підприємств полягає у такому: в умовах стагнації світових ринків залізорудної продукції, падіння попиту і зниження світових цін на залізорудну сировину, перевиробництва у багатьох металургійних регіонах світу основою маркетингової стратегії залізорудної галузі добувної промисловості України повинна стати стратегія активізації інноваційного розвитку на основі енергозберігаючих технологій.

Враховуючи сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних взаємовідносин на світовому ринку залізорудної продукції оцінювати становище і динаміку економічної системи окремих підприємств залізорудної галузі, управляти, приймати рішення у їх фінансово-економічній сфері доводиться за умов невизначеності, конфлікту, дії дестабілізуючих чинників та зумовленого ними ризику. При цьому, щодо подальшого розвитку методології маркетингу та менеджменту інвестиційно-інноваційних проектів у контексті логістичної стратегії просування продукції залізорудних підприємств, на нашу думку, необхідно в комплексі розглядати дві групи показників оцінки інвестиційно-інноваційного проекту (рис. 1):

1. Ключові показники інвестиційно-інноваційного проекту:

- чистий дисконтований дохід (NPV);

- внутрішня норма дохідності (IRR);

- потреба в додатковому фінансуванні (зокрема, бюджетному);

- індекси дохідності витрат та інвестицій (KP);

- строк окупності інноваційного проекту (PBP).

2. Показники оперативно-стратегічного моніторингу інвестиційно-інноваційного проекту:

- оцінка беззбитковості (РВ):

а) у натуральному виразі;

б) у вартісному виразі;

- маржинальний дохід (MR);

- запас фінансової міцності (ЗФМ);

- операційний важіль (OL).

На першому етапі до розгляду приймаються значення ключових показників інвестиційно-інноваційного проекту. За умови отримання негативного значення хоча б одного з показників першої групи – проект відхиляється. Для випадку, коли отримано позитивні значення всіх ключових показників інвестиційно-інноваційного проекту наступним етапом здійснюється оцінка показників оперативно-стратегічного моніторингу реалізації проекту з урахуванням можливих коливань ціни та постійних і змінних витрат (рис. 2).

 

Рис. 1. Концептуальна схема оцінки ефективності реалізації інвестиційно-інноваційних проектів

 

Рис. 2. Формалізована схема аналізу показників оперативно-стратегічного моніторингу інвестиційно-інноваційного проекту:

FC - постійні витрати, грош. од.; VC - змінні витрати, грош. од.;

Q - обсяг реалізації продукції у натуральному вираженні;

Р - ціна реалізації одиниці продукції, грош. од.; PB - точка беззбитковості у вартісному виразі, грош. одн.;

TR - чистий дохід від реалізації, грош. од.;

PR - операційний прибуток, (або просто прибуток) до сплати відсотків та оподаткування, грош. од.;

Qmin - точка беззбитковості у натуральному виразі, од. продукції.;

ЗФМ – запас фінансової міцності, часта од. (відсотки); OL - операційний важіль, часта од. (відсотки).

 

При цьому, кількість варіантів характеристик реалізації проекту (), які є наслідком негативних змін зазначених показників, визначається за формулою [10, с. 22-23]:

 

,

 

де  - кількість показників, які можуть мати тенденцію до погіршення їх якісних значень; ;  - комбінації (сполучення) із  елементів по , які відрізняються хоча б одним елементом.

За умови прийнятних значень показників оперативно-стратегічного моніторингу реалізації інвестиційно-інноваційного проекту надається його узагальнена оцінка.

Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Процес управління інвестиційно-інноваційними проектами у контексті логістичної стратегії просування продукції залізорудних підприємств необхідно здійснювати на основі комплексної оцінки його ключових показників і оперативно-стратегічного моніторингу запасу фінансової міцності та величини операційного важеля, як показника рівнем підприємницького ризику.

Зазначене пояснюється тим, що запас фінансової міцності є одним із показників, які підприємство повинно враховувати при формуванні своєї стратегії, а величина операційного важеля характеризує рівень підприємницького ризику. При цьому, якщо підприємство має «достатній» запас фінансової міцності, то його стратегією економічного розвитку може бути передбачено залучення коштів для інвестування у виробництво, кадри, освоєння нових ринків і видів продукції, інші види діяльності, цінні папери і т. д. Якщо ж підприємство має «незначний» запас фінансової міцності, то його стратегія передбачати жорсткий контроль за витратами та економічно обґрунтовану оптимізацією його діяльності. Для такого підприємства не бажано займатися інвестиційними проектами, але, якщо це необхідно, потрібно ретельно оцінювати останні з точки зору їх окупності (позитивності грошового потоку), тому що у такому випадку підприємство йде на певний ризик - обсяг його продажів є занадто близьким до рівня беззбитковості.

Оскільки величина операційного важеля пов’язана з рівнем підприємницького ризику при вирішенні завдань щодо управління інвестиційно-інноваційними проектами у контексті логістичної стратегії просування продукції залізорудних підприємств необхідно враховувати таке: прагнути до збільшення обсягу продажів, якщо продукт має високий рівень операційного важеля і якщо є ринкові можливості для збільшення обсягу продажів; при високому рівні операційного важеля необхідно пам’ятати, що це положення досить нестійке і ризиковане, оскільки коливання обсягу продажів може привести як до збільшення прибутку, так і до збитків.

 

Список використаних джерел.

1. Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року. – Затверджено Законом України від 21 квітня 2011 року N 3268-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3268-17. – Назва з екрану. – (Дата звернення: 15.04.2017).

2. Пікус А.Ю. Металургійна галузь України: тенденції і перспективи – економіка та управління національним господарством / А.Ю. Пікус // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4 (118). – с. 92-102.

3. У 2016 році вітчизняні виробники ЗРС більшу увагу приділяли внутрішньому ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.expert.kiev.ua/ua/about-company/news/8-novosti/1365-v-2016-godu-otechestvennye-proizvoditeli-zhelezorudnogo-syr-ya-bol-shee-vnimanie-udelyali-vnutrennemu-rynku, вільний. – Назва з екрану. – (Дата звернення: 15.04.2017).

4. Сталінська О. Проблеми та перспективи розвитку гірничо-металургійного комплексу України в посткризовий період / О. Сталінська, А. Волочко // Економічний аналіз. – 2011. – Випуск 8. Частина 1. – С. 188-191.

5. Турило А.М. Економічна оцінка інноватизації залізорудного виробництва: Монографія / А.М. Турило, О.А. Зінченко, В.Я. Нусінов. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2006. – 200 с.

6. Афанасьєв Є.В. Стратегічні напрямки гірничо-металургійного комплексу щодо вирішення завдань загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України / Є.В. Афанасьєв, В.Я. Нусінов. // Ефективна економіка. – 2013. – № 5. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_5_63, вільний. – Назва з екрану. – (Дата звернення: 15.04.2017).

7. Варава Л.М. Формування ефективних систем управління якістю залізорудної продукції на гірничодобувних підприємствах/ Л.М. Варава, Л.Л. Яцишина. // Вісник КТУ. – Кривий Ріг: КТУ. – 2011. – Вип. 29. – С. 311-314.

8. Варава Л.М. Визначення перспективних ринків збуту та стратегії поведінки на них залізорудних гірничо-збагачувальних підприємств з використанням матриці «привабливість – конкурентоспроможність» / В.В. Подсєвак, І.Г. Єлізаров // Вісник Криворізького технічного університету. Збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 27. – С. 306-311.

9. Варава Л.М. Використання інформаційних систем менеджменту в інвестиційній діяльності підприємства ГМК / Л.М. Варава, А.Р. Арутюнян, А.А. Варава // Вісник Криворізького технічного університету. Збірник наук. праць. – 2011. – Вип. 27. – С. 300-303.

10. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для вузов / В.Е. Гмурман. – 9-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2003. – 479 с.

 

References.

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine " Development Program mineral resources of Ukraine till 2030", available at:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3268-17, (Accessed 15.04.2017).

2. Pikus, A.Yu. (2011), "The metallurgical sector in Ukraine: Trends and Prospects", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 4 (118), pp. 92-102.

3. In 2016, domestic iron ore producers paid more attention to the domestic market, [Online], available at: http://www.expert.kiev.ua/ua/about-company/news/8-novosti/1365-v-2016-godu-otechestvennye-proizvoditeli-zhelezorudnogo-syr-ya-bol-shee-vnimanie-udelyali-vnutrennemu-rynku (Accessed 15.04.2017).

4. Stalinska, O. and Volochko, A. (2011), "Problems and prospects of the mining and metallurgical complex post-crisis Ukraine", Ekonomichnyi analiz, vol. 8, part 1, pp. 188-191.

5. Turylo, A.M. Zinchenko, O.A. and Nusinov, V.Ya. (2006), Ekonomichna otsinka innovatyzatsii zalizorudnoho vyrobnytstva [Economic evaluation innovatyzatsiyi iron production], Vydavnychyi dim, Kryvyi Rih, Ukraine, p. 200.

6. Afanasiev, Ye.V. and Nusinov, V.Ya. (2013), "Mining and metals production complex strategic directions of implementing tasks of national program of mineral resources of Ukraine", Efektyvna ekonomika, vol. 5, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_5_63 (Accessed 15.04.2017).

7. Varava, L.M. and Yatsyshyna, L.L. (2011), "Forming an effective quality management system of iron ore products in mining", Visnyk KTU, vol. 29, Kryvyi Rih, Ukraine, p. 311-314.

8. Varava, L.M. Podsievak, V.V. and Yelizarov, I.H. (2011), " Identifying promising markets and behavioral strategies they iron ore mining and processing enterprises using matrix "appeal - competitiveness"", Visnyk Kryvorizkoho tekhnichnoho universytetu. Zbirnyk naukovykh prats, vol. 27, pp. 306-311.

9. Varava, L.M. Arutiunian, A.R. and Varava, A.A. (2011), "The use of information systems management and investment banking businesses MMC", Visnyk Kryvorizkoho tekhnichnoho universytetu. Zbirnyk nauk. prats, vol. 27, pp. 300-303.

10. Gmurman, V.E. (2003), Teorija verojatnostej i matematicheskaja statistika [Theory of Probability and Mathematical Statistics], 9th. ed., Vyssh. shk., Moscow, Russia, p. 479.

 

 Стаття надійшла до редакції 18.04.2017 р.