EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2017

УДК 659.113.21:655(582)

 

С. О. Лебеденко,

к. т. н, доцент, доцент кафедри промислового маркетингу,

Факультет менеджменту та маркетингу,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

П. А. Вавулін,

студент, Факультет менеджменту та маркетингу,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

 

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПРОГРАМНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗРАХУНКУ ВЕБОМЕТРИЧНОГО РАНГУ B2B-САЙТУ, ЯК ЕЛЕМЕНТА СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ

 

S. O. Lebedenko,

Ph.D., Associated professor of Industrial marketing department, Department of Management and Marketing,

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,  Kyiv, Ukraine

P. A. Vavulin,

Student, Department of Management and Marketing,

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

 

USING OF MODERN IT-SOLUTIONS FOR AUTOMATED CALCULATION OF WEB-SITE EFFECTIVENESS AS PART OF MARKETING SYSTEM

 

Досліджено можливості застосування сучасних програмних комплексів для автоматизованого розрахунку вебометричного рангу B2B-сайту для визначення його економічної ефективності. Запропонована у роботі методика поєднує застосування математичних моделей та програмно-технологічних рішень в області веб-технологій, як базової платформи для обробки даних. Також розглянуто можливі шляхи подальшого розвитку методики в рамках використання технологій інтернету речей (Internet of Things).

 

The possible ways of using modern software complexes for the automated calculation of webometric rank of B2B-site and determination of it’s economic efficiency are investigated. Proposed method combines application of mathematical models and software-technological solutions in the field of web technologies, as a basic platform for data processing. Also possible ways of development of observed technique within the limits of use of technologies of the Internet of things (Internet of Things).

 

Ключові слова: вебометричний ранг, B2B, інтернет речей, засоби автоматизації обробки даних.

 

Keywords: webometric rank, B2B, IoT, data processing, data mining.

 

 

Постановка проблеми. Актуальність теми зумовлена необхідністю впровадження у ринкову діяльність підприємств нової концепції управління маркетинговими комунікаціями на основі ІТ. Це ставить завдання визначення факторів та показників, які обумовлюють ефективність заходів маркетингових комунікації у мережі Інтернет, збільшують віддачу від вкладених у просування коштів. Обґрунтована стратегія маркетингових комунікацій на основі ІТ стає головним чинником у досягненні успіху компаніями на ринку.

Аналіз досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження цих питань зробили зарубіжні економісти, як Н. Бакман, Т. Бокарьов, В. Бордюже, Т. Буреніна, Д. Козьє, Ю. Піменов, У. Хенсон та багато інших. Аспекти, пов’язані з Інтернет-інтеграцією ринкових процесів вітчизняних підприємств, досліджували С. Гаэвий, Т. Данько, Т. Затонацька, І. Литовченко, М. Макарова, С. Мельниченко, В. Пилипчук, В. Плескач, Є. Ромат; викладенню окремих теоретичних і практичних аспектів цієї проблеми на вітчизняному ринку присвячено публікації О. Акопова, М. Колесникової, М. Лукіної, В. Монахова, М. Раскладкиної, Ю. Сапожнікової, А. Чудіна та інших.

Мета статті – Метою даної роботи є дослідження можливості застосування та подальшого впровадження веб-орієнтованих інтерфейсів та рішень для автоматизації розрахунку вебометричних показників сайту компанії на В2В ринку.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні компанії знаходяться під тиском з боку замовників, що вимагають постачання виробів і сервісу більш високої якості за меншими цінами.

Підтримка споживачів є складовою частиною загальної стратегії діяльності компанії. Зниження витрат, надає вигоди споживачам за рахунок зниження ціни, а також за рахунок пропозиції недорогих рішень, яких потребують споживачі.

 При диференційованому підході компанія намагається надати варіанти за прийнятними для кожної групи споживачів цінами. Проте тільки небагатьом компаніям вдається бути лідерами по обох напрямах, і тому виникає компроміс між витратами і якістю.

Співвідношення між витратами і якістю для створення системи споживчої підтримки показано на рис.1.

 

Рис. 1. Компроміс між витратами і якістю підтримки

Розроблено авторами

 

Точка QT представляє рівень «підтримка споживача», яку компанія визначила для себе як найкращий варіант. Інтернет дозволяє надавати тип споживчої підтримки ефективніше.

Інтернет технології, як видно, різко міняють і зміщують співвідношення - витрат і рівня підтримки. Основні функції по підтримці тепер вимагають набагато менших додаткових витрат. Іншими словами, той же самий рівень задоволення споживачів можна досягти при менших витратах, тобто, при первинному бюджеті забезпечити більш високий рівень задоволення споживачів.

Велика частина мережевого контенту відноситься до типу В2В. В цьому випадку недоліком підтримки через Web є необхідність рішення незвичайних випадків із використанням рішень в області IoT (інтернету речей). Це є недоліком у зв’язку з досить невисоким рівнем обізнаності та поширення ІоТ технологій в Україні.

Скорочення витрат у багатьох випадках вторинне в порівнянні з отриманням користі такої як:

1. підвищення міри задоволеності клієнтів ,

2. представлення свого бренду на ринку, через акумуляцію точної інформації про бренд.

Кожна з цих переваг може привести до зростання доходів.

Інтернет створює нові можливості для розширення спектру своїх послуг, для поліпшення бізнес-процесів і точнішого диференціювання своїх пропозицій, наближаючи виробників до клієнтів, за рахунок поліпшення бізнес-процесів за допомогою мережевої інформації.

 

Таблиця. 1.

Поліпшення бізнес-процесів за допомогою мережевої інформації

Активи

Аспекти бізнесу

Маркетинг

• Визначення круга потенційних клієнтів

• Робота з клієнтами

• Продаж супутніх продуктів

Дія Web- сайту на бренд.

Інжиніринг

• Забезпечення якості

Онлайновий прибуток.

Експлуатація

• Витратні матеріали

• Відстежування і управління активами

Сервіс

• Дистанційне обслуговування

• Попереджуюче обслуговування на основі діагностики

• Управління гарантіями

Рекламно-брендова дія.

Розроблено авторами

 

Об'єктом аналізу є Web - сайт, що забезпечує усі аспекти бізнесу: онлайновий прибуток, рекламно-брендова дія, дія Web- сайту на бренд , та повний спектр  підтримка споживачів, що є складовою частиною загальної стратегії діяльності компанії.

Web - сайт виступає центральним елементом комунікативної політики, що проводиться в Інтернеті. Тому таке важливе завдання його просування, від успішної реалізації якої значною мірою залежить ефективність усієї комунікативної політики. З точки зору маркетингу, Web - сайт - це набір інформаційних блоків і інструментів для взаємодії з одним або декількома сегментами цільової аудиторії.

Також слід зазначити, що на сучасному етапі розвитку різноманітних ІТ-систем, створення та розвиток засобів автоматизованого розрахунку вебометричного рангу В2В-сайту, носить надзвичайно важливий характер [1]. В контексті актуальності питань оцінювання економічної ефективності веб-сайту у розрізі системи маркетингу, створення чи розробка такої системи виявляється надзвичайно необхідною.

Об’єктом дослідження даної роботи являється використання комп’ютерно-інтегрованих технологій для визначення економічної ефективності веб-сайтів.

Розглядається система автоматизована система на базі веб-серверу для розрахунку показників економічної ефективності веб сайтів підприємств представлених на ринку В2В.

Розглянемо, що на даному етапі являє собою веб-сайт. Веб - сайт це набір інформаційних інструментів для взаємодії з цільовою аудиторією, яка може бути представлена реальним і потенційним клієнтам.

Зазвичай процес ухвалення рішення про купівлю розділяють на п'ять етапів:

1. Позначення потреби.

2. Визначення критеріїв/параметрів купівлі.

3. Пошук постачальників (дослідження пропозицій).

4. Порівняння і оцінка варіантів.

5. Підсумковий вибір.

Рішення про купівлю, в промисловому сегменті ринку, приймають фахівці у відповідних галузях та сферах діяльності у поєднанні з особами, відповідальними за показники економічної діяльності підприємства. Їх особисте відношення до досліджуваної продукції, постачальника, а, отже, і до джерела інформації, стратегічно важливо для майбутньої успішної співпраці. Тому визначення критеріїв, на які спираються керівники на усіх фазах процесу купівлі, - одне з пріоритетних завдань.

Проаналізувавши результати досліджень Harris Interactive Inc., Forester Research Inc., Globalwebindex, була складена таблиця 2 [2]. Виділені Інтернет-ресурси, які великою мірою застосовують особи, що приймають рішення (ОПР) (Decision maker) і особи, що впливають на ухвалення рішення (ОВР) (Influencer) на різних етапах прийняти рішень

В конкурентному середовищі одне з головних завдань маркетингу - розробити матеріали (аргументи), які допомагають виділяти  товар серед конкурентів, підкреслюють цінність використання саме цього товару. Зазвичай, це зрозумілі прості аргументи, які формують упевненість клієнта в тому, що він вирішить поставлені перед бізнесом питання.

Життєвий цикл продукту у В2В значно перевищує життєвий цикл продуктів на інших ринках. Новинки трапляються не часто - (up-grade) поліпшення устаткування може реалізовувати раз в 2-3 роки, а кардинально нові підходи до рішення поточних завдань з'являються значно рідше, тобто є присутньою певна стабільність в устаткуванні, технологічних рішеннях і концепціях.

В свою чергу, це вимагає вибудовування довгострокових стосунків з клієнтами і збільшення їх лояльності до компанії.

Метою даної роботи є дослідження можливості застосування та подальшого впровадження веб-орієнтованих інтерфейсів та рішень для автоматизації розрахунку вебометричних показників сайту компанії на В2В ринку.

Також впровадження даних технологій дозволить спростити інтеграцію інформаційних елементів економічних систем, та дозволить не лише  агрегувати генеровані ними дані, а й аналізувати їх.

Розглянемо організацію структуру веб-сайту та визначення інформаційної наповненості його компонентів.

Інформаційне наповнення в ієрархії сторінок сайту покликане вирішити два ключові завдання:

- надати інформацію необхідну для ухвалення підсумкового рішення, стосовно придбання продукції чи послуги замовником у вигляді Rich files (pdf, doc, ps, ppt.);

- і підвищити значення рангу WR через вебометричні індикатори S, V і R [3].

Як було показано в [3], WR обчислюється за формулою:

 

 

де bj - (j=0…2) вага інструментів маркетингу інтегрованих в контенті сайту по відношенню до індексованих пошуковою машиною індикаторів вебометричного рангу, Pi - вірогідність переходу на сайт з i - го пошукового сервера, n - число пошукових серверів.

У відповідності до проведених раніше досліджень [3], визначимо пріоритетні інтернет-джерела для рішення стосовно придбання на В2В ринку з урахуванням інструментів маркетингу, інтегрованих у інформаційну структуру веб-сайту.

 

Таблиця 2.

Пріоритетні Інтернет-джерела для рішення про покупку на В2В ринку

Етап прийняття рішення / Джерело інформації та їх мережеві параметри

Позначення потреби

Визначення параметрів покупки

Пошук постачальників

Порівняння пропозицій

B2B сайти виробників

S – кількість сторінок сайту

 

 

29%

24%

Статті, аналітичні огляди

R – rich files

(pdf, doc,ps, ppt

та ін.)

23%

 

 

29%

Онлайн семінари та Інтернет-конференції

 

 

24%

29%

Блоги

26%

24%

 

 

Форуми

V – кількість зовнішніх посилань на сайт

23%

26%

22%

 

Соціальні мережі

 

 

24%

29%

Фото, відео, слайд обмінники

29%

24%

 

 

Удосконалено авторами (на основі [3])

 

Звідки отримаємо:

 

Індикатори WR

Інструменти маркетингу

bj

S

Сайт виробника

b0 = 1

R

Rich files (pdf,doc,ps,ppt …)

b1 = 2,92

V

Блоги, форуми, соціальні мережі…

b2 = 3,339

Розроблено авторами

 

Тоді WR остаточно виглядає так:

 

 

 Станом на грудень 2016 р. показники популярності пошукових систем в українському секторі мережі Інтернет:

 

Пошукова система

Значення показника популярності

1

Google

Pg

0,684

2

Яндекс

Pyn

0,27

3

Search.Mail.ru

Pm

0,04

4

Bing

Pd

0,002

5

Rambler

Pr

0,001

6

Yahoo

Py

0,001

7

Ukr.net

Pu

0,00

8

Meta-Україна

Pvt

0,00

Визначено авторами (на основі [4])

 

Замість значень S,V і R виміряних за допомогою пошукових машин, пропонується узяти нормовані значення.

Модифікована формула для визначення WR виглядатиме таким чином:

 

 

де:   Sinor  = lg Si, Vinor = lg Vi, Rinor = lg Ri.

 

Отримана вище математична модель може бути застосована для створення автоматизованого веб-сервісу для автоматизованого розрахунку вебометричного рангу сайту на В2В ринку. В рамках створення програмного забезпечення у вигляді веб-сервісу було розроблено бізнес логіку представлену на рис 2.

 

Рис. 2. Схема роботи веб сервісу для автоматизованого розрахунку вебометричного рангу WR

Розроблено авторами

 

Виробник чи постачальник товару, у вигляді продукту чи послуги, завантажує необхідні вихідні дані до веб сервісу. Дані генеруються під час взаємодії з клієнтами під час роботи веб-сайту. Генеровані дані використовуються програмним додатком для автоматизованого розрахунку WR.

Більш детально, джерела і тип генерованих даних розглянуто на рисунку 3.

 

Рис. 3. Схема обробки та розподілення інформації необхідної для проведення розрахунків вебометричного рангу

Розроблено авторами

 

Розглянемо задачу оцінювання ефективності роботи веб-сайту компанії на ринку В2В. Для цього проаналізуємо економічну ефективність веб сайтів компаній Samsung, Apple і LG.

Дані компанії є представниками ринку промислових товарів та послуг однієї і тієї ж сфери діяльності.

У відповідності до моделі наведеної вище, застосовуючи розроблений додаток розрахуємо значення WR для кожної з компаній.

 

Назва компанії

Значення вебометричного рангу

Виручка за 2016 р

1

Компанія Samsung

25,34

24,93

2

Компанія Apple

24,60

7,8

3

Компанія LG

24,64

12,4

Сформовано авторами

 

Рис. 4. Графічне відображення одержаних результатів

Примітка: побудовано з використанням ППП «Excel»

 

При використанні автоматизованих засобів, а саме веб-сервісу для розрахунку вебометричного рангу, значно спрощується процес прийняття та імплементації рішень пов’язаних з функціонуванням такого інструмента В2В ринку, як веб сайт.

Виходячи з одержаних результатів, можна зробити висновок, про доцільність використання автоматизованих веб-сервісів для спрощення розрахунків економічної ефективності веб сайту. До недоліків даного підходу та використання розробленого спеціалізованого програмного забезпечення слід віднести – високі вимоги до якості вихідних даних (в тому числі – ймовірна недоступність даних стосовно діяльності конкурентів) та їх відповідність реальному стану речей на ринку (адже не завжди існує можливість отримати необхідні для розрахунку).

 Висновки з проведеного дослідження. Показано, що можливості програмно-апаратної реалізації сучасних ІТ-платформ дозволяють їх використання при експлуатації класичних інструментів системи маркетингу. Поєднання використання методів класичного маркетингу з можливостями програмно-апаратної веб платформи, дозволить значно зменшити рівень час необхідний для прийняття рішень стосовно інтенсифікації економічної діяльності через веб сайт на ринку В2В. Це очевидно відображено у дослідженнях роботи – час необхідний для автоматизованого розрахунку значно менш затратний ніж залучення сторонніх експертів для оцінки ефективності веб-сайту.

Реалізація запропонованого підходу у відповідності до можливостей сучасної обчислювальної техніки не несе ніяких додаткових складнощів. Це підтверджується тим, що при експлуатації та створенні веб-сервера з відповідним додатком для автоматизованого розрахунку було використано звичайний персональний комп’ютер (об’єм оперативної пам’яті 16 Гб, чотирьох-ядерний процесор AMD з тактовою частотою 2.5 GHz). Найскладнішім елементом використання даних технологій є відносно високі вимоги до вихідних даних.

Незважаючи на існуючі недоліки, подальший розвиток даного підходу є надзвичайно перспективним, адже за невисокої собівартості впровадження, дозволить легко аналізувати стан та економічну віддачу вкладень у розробку та функціонування веб сайту підприємства на промисловому ринку.

 

Література.

1. Thelwall М. Vеbometrics / M. Thelwall, L. Vaughan, L. Bjorneborn // An­nual Review of Information Science and Technology. – 2005. – Vol. 39. – P. 81–135.

2. Jeffrey L. Cohem. New Research: 60% of B2B Decision Makers Use Social Media (2011), Social Media B2B, Available at: http://socialmediab2b.com/2011/10/b2b-social- media-decision-makers-research.

3. Sergiy Lebedenko, Maryna Lebedenko , ESTIMATION OF WEB-SITE EFFECTIVENESS ON B2B MARKET , p. 82-85., Available at: http://journals.indexcopernicus.com/Journal+LAssociation+1901+SEPIKE, p24780723,3.html; htjournals.indexcopernicus.com/getJML.php?id_lang=3.

4. https://siteintop.com.ua/news.php?id=63.

 

References.

1. Thelwall, М. Vaughan, L. and Bjorneborn, L. (2005), “Vеbometrics”, Annual Review of Information Science and Technology, Vol. 39, pp. 81–135.

2. Cohem, J. L. (2011), “New Research: 60% of B2B Decision Makers Use Social Media”, Social Media B2B, available at: http://socialmediab2b.com/2011/10/b2b-social- media-decision-makers-research(Accessed 05 April 2017).

3. Lebedenko, S. and Lebedenko M. (2017), “ESTIMATION OF WEB-SITE EFFECTIVENESS ON B2B MARKET”, available at: http://journals.indexcopernicus.com/Journal+LAssociation+1901+SEPIKE, p24780723,3.html; htjournals.indexcopernicus.com/getJML.php?id_lang=3 (Accessed 05 April 2017).

4. Intop Group (2017), “Statistics of the popularity of search engines in Ukraine: Google in the lead”, available at: https://siteintop.com.ua/news.php?id=63 (Accessed 05 April 2017).

 

Стаття надійшла до редакції 05.04.2017 р.