EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2017

УДК 657.6

 

В. Ю. Фабіянська,

к. е. н., доцент кафедри аудиту та державного контролю,

Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

О. Г. Пацар,

магістр, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

 

АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

 

V. Y. Fabiianska,

PhD in Economics, Associate Professor of the Chair of Audit and State Control,

Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

O. H. Patsar,

Master, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

 

AUDIT OF INVENTORY: ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

 

У статті всебічно досліджено організація і методика аудиту виробничих запасів. Розкрито економічну сутність запасів відповідно до Положення стандарт бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Запропоновано завдання, які допоможуть аудитору досягти поставлених цілей. Висвітлено методичні складові облікової політики, щодо виробничих запасів підприємства. У ході дослідження розроблено анкету облікової політики виробничих запасів, цінність якої полягає у тому, що її використання дасть змогу аудитору найбільш точно та у короткі строки оцінити систему бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю щодо виробничих запасів підприємства, а також з’ясувати, чи існують порушення у дотриманні положень наказу про облікову політику в частині відображення виробничих запасів в обліку та звітності. Запропоновано алгоритм проведення аудиту запасів, методи аудиторської перевірки та перелік аудиторських процедур.

 

The article comprehensively studied the organization and method of auditing inventory. The economic nature reserves in accordance with the provisions of Accounting Standard 9 "Inventories". A task that will help the auditor goals. Deals with the methodical components accounting policy on inventory business. The survey questionnaire was developed accounting policy of inventory, the value of which is that its use will allow the auditor and the most accurate in the short term to evaluate accounting system and internal control over inventory company and find out if there are irregularities in subject to the provisions of the order of accounting policies in terms of display inventory to accounting and reporting. The algorithm inventory audit methods and audit for audit procedures.

 

Ключові слова: організація аудиту, методика аудиту, виробничі запаси,  облікова політика, методи та процедури аудиту, етапи аудиту.

 

Keywords: organization audit, audit methodology, inventory, accounting policies, methods and procedures audit, audit phases.

 

 

Постановка проблеми. Сучасний розвиток підприємства неможливий без виготовлення ним конкурентоспроможної продукції та реалізації її на внутрішніх і зовнішніх ринках. Здійснення процесу виробництва та створення матеріальних благ, які б задовольняли потреби споживачів, неможливе без використання виробничих запасів, які являються одним із найважливіших складових активів кожного підприємства.

На усіх підприємствах номенклатура запасів обчислюється десятками тисяч найменувань, а інформація з обліку виробничих запасів становить понад 35% всієї інформації з керування виробництвом. Тому для забезпечення ефективної політики управління операціями з виробничими запасами необхідною умовою є наявність системи внутрішнього контролю підприємства а також проведення аудиту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання  організації та методики аудиту  виробничих  запасів висвітлюють  у  своїх  працях  відомі  українські  вчені,  зокрема: Мельнікова К.С., Сиротюк Г., Скороба О.А., Скрипник М.І., Утенкова К.О.

Так,  Мельнікова К.С. всебічно розглянула методику аудиту виробничих запасів, що спрямована на збір аудиторських доказів, проведення аналізу та розробки рекомендації щодо оптимізації роботи облікового апарату з метою підвищення ефективності управління виробничими запасами у розрізі окремо взятих статей та елементів [2].

Сиротюк Г. розкрив методичні особливості аудиту виробничих запасів, навів послідовність етапів аудиту, наявності і руху виробничих запасів та запропонував методику проведення аудиторської перевірки виробничих запасів й операцій з ними [5].

Скоробою О.А. здійснено дослідження, яке стосується порядку організації і методики проведення аудиту виробничих запасів суб’єкта господарювання [6, 7].

Скрипник М.І. розробив  практичні рекомендації  для  вдосконалення  організації  і  методики аудиту виробничих запасів на підприємстві та науково обґрунтував теоретичні  положення [8].

Утенкова К.О. висвітлила теоретичні та організаційні основи аудиту, методику аудиту активів і пасивів, доходів і витрат, фінансової звітності [9].

Враховуючи значний внесок науковців, очевидно, що дана проблематика все ж таки залишається актуальною в силу розвитку організаційних та методичних аспектів аудиту під впливом міжнародного аудиторського законодавства та аудиторської практики, та потребує подальшого наукового опрацювання.

Метою статті є розкриття особливостей організації проведення аудиту виробничих запасів підприємства, дослідження основних етапів їх аудиторського дослідження та методики його проведення.

 Виклад основного матеріалу. Головною передумовою успішного здійснення виробничого процесу як  основної ланки діяльності підприємства є наявність і ефективне використання виробничих запасів.

Основним нормативним документом, у якому визначаються методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси та розкриття її у фінансовій звітності є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

Відповідно до П(С)БО 9, запаси – це активи, які:

- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

- перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

- утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг і управління підприємством [4].

Аудит виробничих запасів - один з найбільш складних ділянок облікової роботи та один з трудомістких етапів перевірки фінансової звітності.

Сиротюк Г. вважає, що мета  аудиту  виробничих  запасів  –  висловлення  аудитором  думки  про  те,  чи відповідає фінансова інформація щодо руху і залишків запасів у всіх суттєвих аспектах нормативним  документам,  які  регламентують  порядок  її  підготовки  і  надання користувачам [5, с. 92].

І дійсно, з цим твердженням важко не погодитись, адже аудит виробничих запасів проводиться для того, щоб одержати належні і достовірні аудиторські докази, щодо їх обліку та відображення у фінансовій звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора щодо її достовірності та відповідності концептуальній основі фінансової звітності.

Для задоволення потреб користувачів в отриманні повної, правдивої та неупередженої інформації щодо виробничих запасів аудитору необхідно виконати такі основні завдання для досягнення вказаної мети:

- здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства щодо операцій з виробничими запасами;

- встановлення правильності визнання активів запасами згідно з П(С)БО№ 9 "Запаси";

- перевірка дотримання підприємством облікової політики щодо відображення запасів в обліку та звітності;

- перевірка правильності формування первісної вартості запасів;

- дослідження стану складського господарства запасів;

- встановлення повноти і правильності відображення в бухгалтерському обліку надходження запасів за їх каналами;

- підтвердження (спростування) доцільності вибору підприємством методу списання запасів на витрати підприємства;

- перевірка дотримання встановлених нормативів використання запасів на виробництво;

- дослідження правильності і повноти відображення в обліку господарських операцій з вибуття запасів за їх каналами [9]

 - перевірка правильності віднесення вартості запасів, використаних на виробництво;

- перевірка правильності та своєчасності  відображення виробничих запасів в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності;  

- дослідження протизаконних дій, пов'язаних із рухом виробничих запасів, суттєвих порушень і помилок у бухгалтерському обліку та звітності.

Загалом облікову політику можна характеризувати як вибір методик, прийомів і способів ведення бухгалтерського обліку із тих, які наведені в нормативних документах з методології бухгалтерського обліку в межах загальних правил і принципів його організації [10, с.107].

Дуже важливим завданням аудиту виробничих запасів є встановлення, чи дотримується підприємство тих методів, принципів та процедур щодо даного виду активів, які обрані ним та прописані в наказі про облікову політику.

Формування облікової політики щодо виробничих запасів на підприємствах здійснюється на підставі Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [4]  та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів [3] (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Методичні складові облікової політики щодо виробничих запасів підприємства

Обов`язкові методологічні складові облікової політики щодо відображення виробничих запасів

Підстава

1

Склад вробничих запасів

Визнається підприємством самостійно

2

Одиниця обліку запасів

Відповідно до П(С)БО 9:

– найменування;

– однорідна група (вид)

 

Метод зарахування придбаних або вироблених ви-робничих запасів на підприємстві

Згідно П(С)БО 9 виробничі запаси зараховуються на баланс за первісною собівартістю

3

Визнання та первісна оцінка запасів

Визнання та первісна оцінка запасів  здійснюється залежно від шляхів надходження запасів на підприємство:

- придбані за плату;

- виготовлені власними силами;

- внесені до статутного капіталу;

- одержані безоплатно;

- придбані у результаті обміну на подібні та неподібні запаси.

4

Методи оцінки при вибутті виробничих запасів

Відповідно П(С)БО 9 підприємство самостійно визначає один із методів оцінки запасів при їх вибутті:

- ідентифікованої собівартості запасів;

- середньозваженої собівартості;

- собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

- нормативних затрат;

- ціни продажу.

5

Метод обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат

Обрирається підприємством за наступними варіантами:

- шляхои прямого списання транспортно-заготівельних витрат до первісної вартості одиниці запасів, які придбані;

- за середнім відсотком.

6

Оцінка запасів на дату балансу

Згідно П(С)БО 9 запаси відображаються   в бухгалтерському   обліку   і

звітності  за  найменшою  з  двох  оцінок: 

- первісною вартістю;

- чистою вартістю реалізації.

7

Періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів

Самостійно встановлюється підприємством

8

Призначення та умови використання запасів

Самостійно встановлюється підприємством

9

Організація зберігання і обліку запасів

Відповідно до Методичних рекомендаціях бухгалтерського обліку запасів №2 організація зберігання

 

 

і обліку запасів   здійснюється залежно від їх виду, технології виробництва, умов постачання і збуту.

В Методичних рекомендаціях  передбачено такі методи обліку матеріальних запасів:

- кількісно-сумовий сортовий;

- кількісно-сумовий безкнижковий;

- оперативно-бухгалтерський (сальдовий).

Розроблено авторами

 

Облікова політика залежно від вибору методів оцінки активів та зобов’язань може вплинути на фінансовий результат діяльності підприємства. Прикладом цього впливу є застосування різних методів амортизації основних засобів, оцінки виробничих запасів, застосування різних баз розподілу загальновиробничих витрат, методів калькулювання собівартості продукції [10, с.109].

На підставі таблиці 1 щодо відображення в наказі про облікову політику методів обліку виробничих запасів розроблено  приклад робочого документа аудитора (анкета облікової політики виробнчих запасів) (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Анкета облікової політики виробничих запасів

Елемент, що перевіряється

Пункт наказу про облікову політику

Сфера застосування

Наявність порушень

1

Наявність наказу про облікову політику

1

Бухгалтерський облік

Немає

2

Склад виробничих запасів

2.1

Облік запасів

Немає

3

Одиниця обліку запасів

-

-

-

– найменування;

2.2

Облік запасів

Немає

– однорідна група (вид)

-

-

-

4

Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються  на

баланс підприємства/установи за первісною вартістю.

2.4

Облік запасів

Немає

5

Визнання та первісна оцінка запасів

-

-

-

- придбані за плату;

2.4

Облік запасів

Немає

- виготовлені власними силами;

2.4

Облік запасів

Немає

- внесені до статутного капіталу;

2.4

Облік запасів

Немає

- одержані безоплатно;

2.4

Облік запасів

Немає

- придбані у результаті обміну на подібні та неподібні запаси.

2.4

Облік запасів

Немає

6

Методи оцінки при вибутті

виробничих запасів

-

-

-

- ідентифікованої собівартості запасів;

-

-

-

- середньозваженої собівартості;

-

-

-

- собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

2.5

Облік запасів

Немає

- нормативних затрат;

-

-

-

- ціни продажу.

-

-

-

7

Метод обліку і розподілу тран-спортно-заготівельних витрат

-

-

-

- шляхои прямого списання транспортно-заготівельних витрат до первісної вартості одиниці запасів, які придбані;

-

-

-

- за середнім відсотком.

2.6

Облік запасів

Немає

8

Оцінка запасів на дату балансу

-

-

-

- первісною вартістю;

2.7

Облік запасів

Немає

- чистою вартістю реалізації.

-

-

-

9

Періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів

2.8

Облік запасів

Немає

10

Призначення та умови використання запасів

2.9

Облік запасів

Немає

11

Організація зберігання і обліку запасів

-

-

-

- кількісно-сумовий сортовий;

 

-

-

- кількісно-сумовий безкнижковий;

-

-

-

- оперативно-бухгалтерський (саль-довий).

2.10

Облік запасів

Немає

Розроблено авторами

 

Розроблена анкета допоможе аудитору проаналізувати основні положення облікової політики щодо відображення виробничих запасів в обліку та звітності, виявити невідповідність положень наказу про облікову політику чинним нормативним актам та фактично звірити правильність застосування елементів, які зазначені в наказі з їх застосуванням в практичній діяльності підприємства.

Джерелами  інформації для здійснення аудиту виробничих запасів є документи, які зазначені в таблиці 3.

 

Таблиця 3.

Джерела інформації для аудиту виробничих запасів

Вид джерела інформації

Найменування

1

Первинні документи по

обліку запасів

Накладні, рахунки-фактури, картки складського обліку,

прибуткові ордери, накладні-вимоги на відпуск, лімітно-забірні карти

2

Аналітичні регістри обліку запасів

Відомості аналітичного облік запасів,звіти матеріально-відповідальних осіб

3

Регістри синтетичного обліку запасів

Головна книга, відомості руху запасів, журнали №3,5,6

4

Фінансова звітність підприємства

Баланс (Звіт про фінансовий стан), Примітки до річної фінансової звітності

Джерело: [2, с. 14]

 

Для ефективної організації проведення аудиту виробничих запасів необхідно дотримуватись певних  етапів. Послідовність  аудиту  товарно-матеріальних цінностей наведена на рисунку 1.

Першим  етапом  проведення  аудиторської  перевірки  є планування. Метою планування аудиту є привернення уваги аудитора  до найважливіших напрямків аудиту, виявлення проблем, які варто перевірити найретельніше [8, с. 382].

Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність», аудитор має право самостійно встановлювати форми та методи контролю [1]

Тому, залежно  від предмету аудиторського  дослідження,  завдань, передбачених  договором, рівня аудиторського ризику, запланованого рівня суттєвості,  аудитор  обирає  методику  проведення  аудиту  виробничих запасів та фіксує відповідні аудиторські процедури у програмі аудиту.

 

Рис. 1. Алгоритм проведення аудиту виробничих запасів

Джерело: [7]

 

При  здійсненні   аудиту  виробничих запасів  аудитор  використовує як документальні, так і фактичні (органолептичні) методи перевірки. Пропонуємо розглянути методи аудиторської перевірки виробничих запасів, сформовані в залежності від етапу аудиту (табл. 4).

 

Таблиця 4.

Методи аудиторської перевірки виробничих запасів

Етап аудиту

Метод аудиту

1

Аудит організації обліку прямих матеріальних затрат

Суцільна документальна перевірка

2

Перевірка правильності оцінки виробничих запасів, які включені до собівартості продукції

Вибіркова документальна перевірка

3

Перевірка обгрунтованості віднесення запасів до складу прямих виробничих затрат на виробництво продукції

Вибіркова документальна перевірка

4

Перевірка вірогідності списання на виробництво матеріалів

Вибіркова документальна перевірка

5

Перевірка якісних показників списаних на виробництво запасів

Вибіркова фактична перевірка

6

Перевірка дотримання норм з відпуску запасів

Комбінована документальна перевірка

7

Перевірка правильності оцінки, використання і списання зворотних відходів та вторинної сировини

Вибіркова документальна та фактична перевірка

8

Перевірка синтетичного і анaлітичного обліку виробничих запасів

Комбінована документальна перевірка

Джерело: [2, с. 15]

 

Скрипник М.І. вважає, що проводити  суцільну  перевірку  недоцільно  –  це  потребує великих  матеріальних  і  трудових  затрат. Тому  бажано перевірити  й  оцінити  систему  внутрішнього  контролю  та  обліку на  підприємстві,  залежно  від  отриманих  результатів, розширювати  сукупність  досліджень  чи  навпаки,  довіритися даним  клієнта  і  провести  лише  деякі  перевірочні  процедури, щоб  підтвердити  довіру  до  інформації  системи  внутрішнього контролю [8, с. 382].

На початковій (організаційній) стадії аудиту, аудитор проводить ознайомлення з бізнесом клієнта, оцінює вплив на діяльність підприємства зовнішніх та внутрішніх факторів його діяльності з метою оцінки властивого ризику. Наступною процедурою є оцінка системи внутрішнього  контролю суб’єкта господарювання що є метою встановлення величини ризику контролю. Від величини властивого ризику та ризику контролю залежить ризик не виявлення, на який може впливати аудитор шляхом планування відповідної кількості аудиторських процедур. Відповідно, наступним кроком аудитора є складання плану проведення аудиту, в якому зазначається перелік етапів аудиту, склад аудиторських процедур за кожним етапом, виконавець процедур та період перевірки. Пропонуємо розглянути можливий перелік аудиторських процедур виробничих запасів:

1. Звірка залишків виробничих запасів за даними головної книги з залишками в облікових регістрах;

2. Перевірка наявності договорів про повну матеріальну відповідальність

3. Перевірка дотримання строків, порядку, документального оформлення та відображення в обліку результатів проведення інвентаризації виробничих запасів;

4. Зустрічна перевірка даних договору, документів на оплату, прибуткових накладних, інших супровідних документів з даними відображеними у аналітичному та бухгалтерському обліку;

5. Перевірка відповідності прибуткових та видаткових накладних записам в журналі реєстрації;

6. Перевірка формування первісної вартості товарно-матеріальних цінностей при надходженні;

7. Перевірка невідфактурованих поставок на предмет оприбуткування та відпуск товарно-матеріальних цінностей у виробництво;

8. Перевірка своєчасності оприбуткування запасів

9. Перевірка документального оформлення та відображення в обліку результатів переоцінки товарно-матеріальних цінностей;

10. Перевірка документального оформлення товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться на відповідному зберіганні;

11. Перевірка документального оформлення запасів, які знаходяться в дорозі;

12. Перевірка документального оформлення, відображення в обліку та незмінності методу оцінки вибуття товарно-матеріальних цінностей;

13. Перевірка правомірності внесення змін в облікову політику з питань вибуття виробничих запасів [9].

Документування  плану  аудиту  має  бути  достатнім  для відображення запланованого характеру, часу та обсягу процедур оцінки  ризиків  і  подальших  аудиторських  процедур  на  рівні тверджень  для  кожного  суттєвого  класу  операцій,  залишків  на рахунках та розкритті у відповідь на оцінені ризики [8, с. 385].

На  підставі  плану  аудиту  аудитор  складає  програму перевірки.

Програма аудиторської перевірки обліку операцій із запасами суб’єкта господарювання повинна включати дослідження стану збереження матеріальних цінностей, нормування витрат та оприбуткування, правильність оцінювання покупних виробничих запасів, використання запасів на виробництві [6].

Під  час  підготовки  програми  аудитору  для  виконання  робіт за конкретним договором доречно враховувати такі обставини:

 - визначені оцінки ризику суттєвих викривлень;

- рівень  впевненості,  який  має  бути  забезпечений  під  час отримання  аудиторських  доказів  у  процесі  виконання  процедур по суті;

- заплановані  терміни  виконання  тестів  контролю  і процедур по суті;

- можливість  координації  будь-якої  позиції  в  плані перевірки,  наприклад,  заміна  одного  працівника  на  іншого, надання технічної або методичної допомоги;

- кількість  асистентів  (тобто  працівників  аудиторської фірми,  які  мають  менший  досвід  роботи  порівняно  зі  старшим персоналом);

- необхідність  залучення  інших  аудиторів  або  експертів [8, с. 387].

Якщо необхідно в ході перевірки варто переглядати програму та загальний план аудиту. Якщо такі зміни відбулися, то їх обов`язково необхідно задокументувати. Отже,  на  підставі  загального  плану аудитор розробляє та документально оформлює програму аудиту, яка деталізує та розкриває пункти плану аудиту.

Організацію  аудиту  виробничих  запасів  доцільно  розпочати з  перевірки  своєчасності  і  повноти  проведення  інвентаризації запасів [8, с. 388].

Далі перевіряється процес надходження виробничих запасів. При цьому досліджується: повнота оприбуткування запасів за даними бухгалтерського обліку; їх відповідність за кількістю та якістю за даними приймальних документів і складених матеріально відповідальними особами, а також повнота оприбуткування запасів, які надійшли без супровідних документів.

Закріплення матеріальної відповідальності перевіряється за даними договорів про повну матеріальну відповідальність, укладених між адміністрацією підприємства та конкретними працівниками; норми витрат сировини і матеріалів на виробництво та їх дотримання. [7].

Наступним  етапом  є  з’ясування  встановленої   методики оцінки  запасів,  яка  регламентована  обліковою  політикою підприємства. [8, с. 391].

Послідуючим етапом є перевірка методу оцінки  запасів під час їх  списання. Перевіряючи  відпуск  запасів  стороннім  особам, перевіряється підстава відпуску та умови реалізації, при цьому перевіряються дані первинних документів [8, с. 394].

Досліджуються причини, які зумовили виникнення негативних явищ, розмір невиробничих витрат, установлюються особи, винні в заподіянні збитків; нестача цінностей та збитки, виявлені при інвентаризації, їх обґрунтованість і відповідальні особи. Узагальнюється дослідження інших об'єктів, де виявлено збитки, перевіряється, чи підтверджується її розмір даними бухгалтерського обліку та іншими зібраними доказами, наскільки правильно встановлено матеріальну відповідальність конкретних працівників і розмір її відшкодування [7].

Практика показує, що типовими помилками, що виникають під час здійснення операцій з виробничих запасів можуть бути:

- незадовільна організація складського господарства;

- невиконання завдань щодо заготовлення (придбання) матеріалів;

- завищення собівартості придбаних матеріалів;

- порушення правил приймання вантажів;

- неповне оприбуткування запасів;

- необґрунтовані претензії до постачальників;

- нераціональне витрачання матеріалів на виробництво;

- порушення норм і лімітів відпуску;

- порушення порядку проведення інвентаризації (порушення строків проведення, нерівномірний їх розподіл за календарними періодами, порушення принципу раптовості, неякісне проведення інвентаризації, недбале і несвоєчасне оформлення документів тощо);

- нестача, надлишок, присвоєння ТМЦ;

- помилки і підробки в документах;

- підміна нових матеріалів старими;

- помилки у визначенні сум уцінок, дооцінок запасів та їх відображення в обліку;  незадовільне ведення бухгалтерського обліку [9].

Висновки. Отже, організація і методика аудиту виробничих запасів є важливою складовою  перевірки  на  підприємстві. Аудит запасів призначений для того, щоб здійснювати контроль за дотриманням чинного законодавства щодо операцій з виробничими запасами, встановити  повноту і правильность відображення в бухгалтерському обліку надходження запасів за їх каналами, встановити правильность визнання активів запасами згідно з П(С)БО№ 9 "Запаси", дослідити стан складського господарства запасів, перевірити дотримання обраних методів обліку виробничих запасів, які зазначені у наказі про облікову політику.

Що стосується наказу про облікову політику, то потрібно зазначити, що підприємству доцільно максимально точно висвітлювати всі питання щодо методики обліку виробничих запасів та відображення їх у фінансовій звітності для уникнення помилок та двоякого трактування положень даного розпорядчого документа.

У ході дослідження розроблено анкету облікової політики виробничих запасів, цінність якої полягає у тому, що її використання дасть змогу аудитору найбільш точно та у короткі строки оцінити систему бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю щодо виробничих запасів підприємства, а також з’ясувати, чи існують порушення у дотриманні положень наказу про облікову політику в частині відображення виробничих запасів в обліку та звітності.

На нашу думку, основне призначення аудиту виробничих запасів - допомога клієнту у визначенні основних недоліків, порушень та помилок в обліку виробничих запасів, можливість ліквідувати їх та запобігти подальшому виникненню, що призведе до покращення фінансового стану підприємства. Тому правильна та раціональна організація і методика аудиту виробничих запасів допоможе аудитору досягти поставленої мети.

 

Література.

1. Закон  України  «Про  аудиторську  діяльність»  №  3125-XII 22.04.1993р., зі змінами та доповненнями. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12

2. Мельнікова К.С. Напрями удосконалення методів і процедур аудиту виробничих запасів на прикладі макаронної фабрики / К.С. Мельнікова // Економічні студії. – 2014. - №1(1). - С. 13-18.

3. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені  наказом Міністерства фінансів України від 10.01.07  року № 2 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dtkt.com.ua/show/2cid04693.html

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №9 «Запаси», затв. наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87, зі змінами і доповненнями. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99

5. Сиротюк Г. Методичні особливості аудиту виробничих запасів Г. Сиротюк, К. Сиротюк // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. - 2015. - № 22(1). - С. 92-97.

6. Скорба О.А. Методика аудиту виробничих запасів / О.А. Скорба //  - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/10_DN_2014/ Economics/ 7_164604.doc.htm

7. Скорба О.А. Організація проведення аудиту виробничих запасів / О.А. Скорба // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/9_ NND _2014/ Economics/7_164138.doc.htm

8. Скрипник М.І. Удосконалення організації і методики аудиту виробничих запасів на підприємстві / М.І. Скрипник, О.О. Григоревська, Н.Й. Радіонова // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2016. - Вип. 2–3 (35). – С. 378-398.

9. Утенкова К. О. Аудит: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2011. – 408 с. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/5334-metodika-auditu-virobnichih-zapasv.html

10. Фабіянська В.Ю. Облікова політика сільськогосподарських підприємств // В.Ю. Фабіянська / Економіка АПК. – 2006. - № 12. – С. 105-110.

 

References.

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine "On audit activity", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/lavs/shov/3125-12 (Accessed 05 April 2017).

2. Mel'nikova, K.S. (2014), “Areas of improvement methods and audit procedures of inventory for example pasta factory”, Ekonomichni studii, vol.1(1), pp. 13-18.

3. Ministry of Finance of Ukraine (2007), “Methodical recommendations on accounting reserves”, available at: https://dtkt.tsom.ua/shov/2tsid04693.html (Accessed 05 April 2017).

4. Ministry of Finance of Ukraine (1999), “Regulation (Standard) №9 "Inventories”, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/lavs/shov/z0751-99 (Accessed 05 April 2017).

5. Syrotiuk, H. and Syrotiuk, K. (2015), “Methodical features of audit inventory”, Visnyk L'vivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriia : Ekonomika APK, vol. 22(1), pp. 92-97.

6. Skorba, O.A. (2014), “Methods of audit inventory”, available at: http://vvv.rusnauka.tsom/10_DN_2014/Etsonomitss/7_164604.dots.htm (Accessed 05 April 2017).

7. Skorba, O.A. (2014), “Organization of the audit inventory”, available at: http://vvv.rusnauka.tsom/9_NND_2014/Etsonomitss/7_164138.dots.htm (Accessed 05 April 2017).

8. Skrypnyk, M.I. Hryhorevs'ka, O.O. and Radionova, N.J. (2016), “Improving the organization and methodology of the audit inventory in the enterprise”, Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu, vol. 2–3 (35), pp. 378-398.

9. Utenkova, K. O. (2011), Audyt [Audit], Alerta, Kyiv, Ukraine.

10. Fabiians'ka, V.Yu. (2006), “Accounting policies of agricultural enterprises”, Ekonomika APK, vol.12, pp. 105-110.

 

Стаття надійшла до редакції 20.04.2017 р.