EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2017

УДК 658.153.014.1

 

К. В. Остапенко,

магістр 2 курсу , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

 

K. I. Ostapenko,

a second year master, Taras Shevchenko National University of Kyiv

 

FINANCIAL LEASING AS A FINANCING SOURCE FOR THE ACTIVITY OF UKRAINE’S ENTERPRISES

 

У даній статті розглянуто основні характеристики фінансового лізингу, сучасний стан, проблеми і перспективи функціонування фінансового лізингу в Україні. За рахунок порівняльної характеристики визначені переваги і недоліки фінансового лізингу як джерела фінансування діяльності підприємств в Україні. Фінансовий лізинг як метод фінансування діяльності підприємств в Україні.

 

The main characteristics of financial leasing, current state, problems and prospects functioning of financial leasing in Ukraine. The advantages and disadvantages of leasing as a source of financing of enterprises in Ukraine. Financial leasing as a method of financing of enterprises in Ukraine.

 

Ключові слова: лізинг, фінансовий лізинг, лізинговий платіж.

 

Keywords: leasing, financial leasing, lease payment.

 

 

Постановка проблеми. Економічна ситуація яка склалась на теперішній час вимагає вирішення питань щодо конкурентоспроможності підприємств, пошук джерел фінансування щодо оновлення основних засобів. Одним із шляхів залучення капіталів для оновлення основних засобів є фінансовий лізинг, подальший розвиток якого в Україні є необхідною умовою для розвитку вітчизняної економіки. Фінансовий лізинг виступає поштовхом до підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності підприємств, тому потрібно визначити недоліки і переваги фінансового лізингу. Лізинг ще не набув великого розповсюдження в Україні, важливим є визначення проблем і перспектив розвитку його в вітчизняній економіці.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вивчення фінансового лізингу як джерело фінансування діяльності підприємств в Україні, присвячені роботи таких вітчизняних науковців як Грищенко О., Наконечного В.Б., Нуменкової С.В., Шелудько М. В. Серед зарубіжних вчених можна виділити таких вчених як Адамса Дж.Н., Газмана В.Д., Головніну Л.А., Карпа М.В., Прилуцького Л.Н., Сміта Дж. В., Уолтерса Дж., Чекмарьову Е.Н, Шабаліна Е.М., Шпіттлера Х.Й. В Україні ще не на достатньому рівні розглянуто питання фінансового лізингу як джерело фінансування діяльності підприємств.

Метою статті  є визначення фінансового лізингу як одного із джерел залучення капіталу для підприємств, аналіз переваг і недоліків такого виду інвестування, визначення проблем і перспектив фінансового лізингу як джерела фінансування діяльності підприємств в Україні.

Виклад основного матеріалу. Фінансовий лізинг як джерело фінансування діяльності підприємств в ситуації фінансової кризи, при умовах дефіциту вільних коштів, а банки не надають кредити, то потребує стає пошук  нових шляхів залучення джерел фінансування. Лізинг - це фінансова операція, у процесі якої формується комплекс майнових і економічних відносин, що виникають у зв'язку з придбанням у власність майна і подальшою здачею його в тимчасове користування за певну плату [1].

Згідно Закону України «Про фінансовий лізинг», фінансовий лізинг - це   вид цивільно-правових відносин,  що виникають із договору  фінансового  лізингу. За  договором фінансового лізингу лізингодавець зобов'язується набути у  власність  річ  у  продавця відповідно  до  встановлених  лізингоодержувачем специфікацій   та   умов   і   передати    її    у    користування лізингоодержувачу  на  визначений  строк  не  менше одного року за встановлену плату [2]. Умови, з яких хоча б одна є необхідною для того щоб угода оренди вважалась фінансовим лізингом:

- об'єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менш як 75 відсотків його первісної вартості, а орендар зобов'язаний на підставі лізингового договору та протягом строку його дії придбати об'єкт лізингу з наступним переходом права власності від орендодавця до орендаря за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі;

- балансова (залишкова) вартість об'єкта лізингу на момент закінчення дії лізингового договору, передбаченого таким договором, становить не більш як 25 відсотків первісної вартості ціни такого об'єкта лізингу, що діє на початок строку дії лізингового договору;

- сума лізингових (орендних) платежів з початку строку оренди дорівнює первісній вартості об'єкта лізингу або перевищує її;

- майно, що передається у фінансовий лізинг, виготовлене за замовленням лізингоотримувача (орендаря) та після закінчення дії лізингового договору не може бути використаним іншими особами, крім лізингоотримувача (орендаря), виходячи з його технологічних та якісних характеристик  [6].

Суб'єктами лізингу можуть бути:

- лізингодавець - юридична особа,  яка передає право  володіння  та користування предметом лізингу лізингоодержувачу;

- лізингоодержувач - фізична або  юридична  особа,  яка отримує право   володіння   та   користування   предметом   лізингу    від лізингодавця;

- продавець (постачальник) - фізична або юридична особа, в якої лізингодавець набуває  річ,  що  в  наступному  буде  передана  як предмет лізингу лізингоодержувачу;

- інші юридичні    або   фізичні   особи,   які   є   сторонами багатостороннього договору лізингу.

Для України фінансовий лізинг знаходиться на стадії становлення і розповсюдження та має складний і суперечливий характер. Порівняно з іншими країнами в Україні рівень фінансового лізингу в економіці, не перевищує 3-5%, в той час як в Європі – 40%, в Росії – 9-15%, в Азії – 80%, США – 50% [3].

Станом на 30.09.2016 до Переліку юридичних осіб, які мають право надавати фінансові послуги та перебувають на обліку в Нацкомфінпослуг, внесено інформацію про 240 юридичних осіб – лізингодавців та до Державного реєстру фінансових установ внесено інформацію про 406 фінансові компанії, що надають послуги фінансового лізингу (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Кількість юридичних осіб – лізингодавців та фінансових компанії, що надають послуги фінансового лізингу

Тип установ

Станом на 30.09.2014

Станом на 30.09.2015

Станом на 30.09.2016

Юридичні особи – лізингодавці

264

267

240

Фінансові компанії, що надають послуги фінансового лізингу

184

293

406

Джерело: побудовано на основі даних [5]

 

Можна зробити висновок, що станом на 2016р. зареєстровано 240 лізингодавців, що порівняно з 2014р. зменшилась, в 2014р. зареєстровано 264 лізингодавці. Щодо фінансових компаній, що надають послуги фінансового лізингу відбувається збільшення вдвічі, в 2014р. – 184, а в 2016р. – 406 фінансових компаній.

 

Таблиця 2.

Інформація щодо вартості договорів фінансового лізингу та їх кількості, укладених юридичними особами та фінансовими компаніями

Період

Вартість договорів фінансового лізингу, укладених за період, (млн. грн.)

Кількість договорів фінансового лізингу (од.), укладених за період

юридичними особами

фінансовими компаніями

юридичними особами

фінансовими компаніями

9 місяців 2014 р

5328,5

122,5

6501

17

9 місяців 2015 р

4973,6

3,2

2700

13

9 місяців 2016 р

7757,0

15,7

7371

30

Джерело: побудовано на основі даних [4]

 

Отже, за 2016р. спостерігається збільшення кількості договорів лізингу порівняно з 2015р. Юридичними особами укладено в 2016р. 7371 договорів фінансового лізингу на суму 7757,0 млн. грн. Щодо фінансових компаній, що надають послуги фінансового лізингу за 2016р. укладено 30 договорів на суму 15,7 млн. грн.

 

Рис. 1. Динаміка надання послуг фінансового лізингу

Джерело: побудовано на основі даних [4]

 

Динаміка вартості договорів, укладених с 2014р. – 2016р. та договорів, чинних на кінець кожного звітного періоду, наведена на рисунку 1.

За підсумками 9 місяців 2016 року найбільшими споживачами лізингових послуг є:

 - транспортна галузь, вартість договорів становить 7 769,7 млн. грн., (Станом на 30.09.2015 – 10 939,8 млн. грн., спад на 29,0% (3 170,1 млн. грн.));

- сільське господарство, вартість договорів становить 7 014,4 млн. грн. (Станом на 30.09.2015 –7 621,8 млн. грн., спад на 8,0% (607,4 млн. грн.));

- добувна промисловість, вартість договорів становить 1 584,5 млн. грн. (Станом на 30.09.2015 – 1 623,6 млн. грн., спад на 2,4% (39,1 млн. грн.));

- сфера послуг, вартість договорів становить 1 052,9 млн. грн. (Станом на 30.09.2015 –1 038,3 млн. грн., ріст на 1,4% (14,6 млн. грн.));

- будівництво, вартість договорів становить 987,5 млн. грн. (Станом на 30.09.2015 –1 375,1 млн. грн., спад на 28,2% (387,6 млн. грн.)).

 

Таблиця 3.

Вартість договорів фінансового лізингу за галузями, млн. грн.

Назва галузі

Станом на 30.09.2015

Станом на 30.09.2016

Темпи приросту (30.09.2016/ 30.09.2015)

Абсолютний

%

Будівництво

1375,1

987,5

-387,6

-28,2

Добувна промисловість

1623,6

1584,5

-39,1

-2,4

Легка промисловість

47,3

79,9

32,6

68,9

Машинобудування

322,0

301,6

-20,4

-6,3

Металургія

128,7

82,7

-46,0

-35,7

Сільське господарство

7621,8

7014,4

-607,4

-8,0

Сфера послуг

1038,3

1052,9

14,6

16,4

Транспорт

10939,8

7769,7

-3170,1

-29,0

Харчова промисловість

806,7

488,9

-317,8

-39,4

Хімічна промисловість

121,3

113,4

-7,9

-6,5

Медичне обслуговування

30,0

13,8

-16,2

-54,0

Комп’ютерна та телекомунікаційна сфера

75,8

48,3

-27,5

-36,3

Переробна промисловість

74,5

69,6

-4,9

-6,6

Інше

5 776,9

4 299,9

-1 477,0

-25,6 

Всього

29 981,8

23 907,1

-6 074,7

-20,3

Джерело : побудовано на основі даних [4]

 

Рис 2. Розподіл вартості чинних договорів фінансового лізингу за галузями станом за 2016 р.

 

Станом на 30.09.2016 спостерігається тенденція зменшення частки довгострокових договорів лізингу. Вартість договорів, термін дії яких більше 5 або дорівнює 10 рокам порівняно з аналогічною датою минулого року, зменшилась на 47,3 % (4 112,4 млн. грн.), договори з терміном дії більше 10 років зменшились на 32,2 % (414,3 млн. грн.). Вартість договорів фінансового лізингу строком до 2 років показали ріст на 68,7% (2 220,6 млн. грн.), строком від 2 до 5 років зменшилась на 22,5 % (3 768,5 млн. грн.).

Розподіл вартості договорів фінансового лізингу за терміном їх дії зображено на рис. 3.

 

Рис 3. Розподіл вартості договорів фінансового лізингу за терміном їх дії, млн. грн.

Джерело: побудовано на основі даних [4]

 

Джерела фінансування лізингових операцій за 9 місяців 2016 р., що здійснені юридичними особами – лізингодавцями та фінансовими компаніями, наведені в табл. 4.

 За 9 місяців 2016 рік загальний обсяг джерел фінансування юридичних осіб – лізингодавців та фінансових компаній становить 6 007,0 млн. грн., що на 1 980,2 млн. грн., або на 49,2%, більше порівняно з відповідним періодом 9 місяців 2015 року. У структурі джерел фінансування лізингових операцій юридичних осіб – лізингодавців найбільшу частку займає власний капітал 49,5% (2 967,0 млн. грн.).

 

Таблиця 4.

Розподіл джерел фінансування лізингових операцій за 9 місяців 2016 рр. млн. грн

Джерела фінансування

9 місяців 2016 рік

Юр. Особи, млн. грн.

Частка, %

Фін. комп., млн. грн.

Частка, %

авансовий платіж

1577,1

26,3

0,6

4,5

власний капітал

2967,0

49,5

11,0

88,6

кредити банків

458,3

7,6

0,8

6,8

комерційні кредити постачальників

0,6

0,0

0,0

0,0

випуск цінних паперів

0,0

0,0

0,0

0,0

кошти міжнародних фінансових організацій

775,6

12,9

0,0

0,0

кошти державного та місцевих бюджетів

0,0

0,0

0,0

0,0

інші джерела

216,0

3,6

0,0

0,0

Всього

5994,7

100,0

12,4

100,0

Джерело: побудовано на основі даних [5]

 

Фінансовий лізинг є досить актуальним інструмент як джерело інвестування для підприємств України. Для розвитку фінансового лізингу України сприяють такі умови:

1) українська економіка характеризується високим ступенем зношеності основних фондів.

2) в країні є недостатньо розвинутим сектор малих та середніх підприємств, насамперед через ускладнений доступ до фінансування [1].

Незважаючи на це в Україні існує низка перешкод, такі як:

1) недостатня фінансова стійкість лізингодавців;

2) брак стартового капіталу у лізингових компаній;

3) незацікавленість банків у довгостроковому кредитуванні лізингових угод;

4) недосконалість правового регулювання: відсутність державної зацікавленості та її підтримки у формуванні розвинутого ринку лізингових послуг;

5) нестача кваліфікованих фахівців з питань фінансового лізингу на рівні учасників лізингових відносин;

6) макроекономічна і політична невизначеність обстановки в країні.

Також можна виділити переваги які фінансовий лізинг надає лізингоодержувачам:

- використання дорогої, нової техніки, при обмежених фінансових витратах;

- лізингові платежі є більш гнучкими порівняно з кредитними угодами;

- фінансовий лізинг припускає 100% кредитування і, не завжди, потребує негайного початку платежів;

- фінансовий лізинг доступний малим і середнім підприємствам

- підвищується ліквідність підприємства лізингоодержувачів,

- перевагою фінансового лізингу є також можливість придбання лізингоодержувачем устаткування за залишковою вартістю після завершення лізингової угоди;

Для розвитку ринку лізингу існує низка перешкод, до яких можна віднести:

- висока вартість лізингових послуг, обмежений доступ до вітчизняних лізингових компаній до дешевих фінансових ресурсів;

- недосконала законодавча база по регулюванню функціонування ринку лізингу;

- складність доступу до лізингового ринку підприємств;

- податок на додану вартість щодо комісій та процентів за договорами лізингу;

- відсутність стимулювань державою підприємств до використання лізингу, як джерело оновлення основних фондів;

- невідповідність державного законодавства до міжнародних норм з питань лізингу.

Лізинг може стати альтернативним джерелом формування фінансового капіталу промислових підприємств, але він потребує удосконалення законодавчої  бази. Активізація лізингових послуг на фінансовому ринку України суттєво може вплинути на розширення реального сектору економіки та вивести вітчизняні підприємства на зовнішній ринок як конкурентоспроможні.

На теперішньому етапі розвитку вітчизняної економіки лізинг може стати найбільш доцільним джерелом фінансування діяльності підприємств. Фінансовий лізинг є альтернативною формою фінансування, яка складається з орендних відносин, кредитування і фінансування. Застосування лізингу сприяє на розвиток малого і середнього бізнесу, спосіб залучення капіталу для покращення виробництва. Лізинг може слугувати поштовхом до технічного розвитку, оновлення виробництва і покращення економіки вцілому. Отже, фінансовий лізинг виступає як реальний і дієвий спосіб залучення фінансування на підприємство для покращення виробництва, тобто це найперспективніший фінансовий інструмент.

 

Література.

1. Грищенко О. Фінансовий лізинг: історія, сучасність та перспективи розвитку / О. Грищенко// - Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/ article.php?id=2192.

2. Закон України “ Про фінансовий лізинг” від 16.01.2004р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80

3. Підсумки діяльності лізингодавців за 2 квартал 2014 року [Електронний ресурс] // Асоціація "Українське об'єднання лізингодавців": [сайт]. — Режим доступу: http:// www.uul.com.ua/files/Q2_2014_ukr.pdf

4. Підсумки діяльності фінансових компаній, ломбардів та юридичних осіб (лізингодавців) за 9 місяців 2016 року [Електронний ресурс] // Асоціація "Українське об'єднання лізингодавців": [сайт]. — Режим доступу: https://nfp.gov.ua/files/DepFinMon/FK%20_3%20%D0%BA%D0%B2_2016.pdf

5. Підсумки діяльності фінансових компаній, ломбардів та юридичних осіб (лізингодавців) за I півріччя 2016 року року [Електронний ресурс] // Асоціація "Українське об'єднання лізингодавців": [сайт]. — Режим доступу: https://nfp.gov.ua/files/DepFinMon/FK_2%20%D0%BA%D0%B2_2016.pdf

6. Податковий кодекс України від 02.12.2010  2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

7. Шелудько В.М. Фінансовий ринок [Текст]: навч. посіб./ В.М.Шелудько. — К.: Знання, 2008. — 535 с.

 

 References.

1. Hryshchenko, O. Finansovyi lizynh: istoriia, suchasnist ta perspektyvy rozvytku [Financial leasing: Past, Present and Prospects of Development], [Online], available at: http://www.justinian.com.ua/ article.php?id=2192.

2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine " On Financial Leasing, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80

3. Association "Ukrainian Union of Lessors", “Results of the lessors for the 2nd quarter 2014”, [Online], available at: http:// www.uul.com.ua/files/Q2_2014_ukr.pdf

4. Association "Ukrainian Union of Lessors", “Results of financial companies, pawnshops and entities (lessors) for 9 months of 2016”, [Online], available at: https://nfp.gov.ua/files/DepFinMon/FK%20_3%20%D0%BA%D0%B2_2016.pdf

5. Association "Ukrainian Union of Lessors", “Results of financial companies, pawnshops and entities (lessors) for the I half year 2016”, [Online], available at:  https://nfp.gov.ua/files/DepFinMon/FK_2%20%D0%BA%D0%B2_2016.pdf

6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine " Tax Code of Ukraine”, available at:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

7. Sheludko, V.M. (2008), Finansovyi rynok [Financial market], Znannia, Kyiv, Ukraine, p.535.

 

Стаття надійшла до редакції 24.03.2017 р.