EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2017

УДК 330.322 + 330.341.1 : 65.012.8 : 33 (477)

 

Г. В. Кізін,

аспірант, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

 

СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ БАЗОВИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 

G. V. Kizin,

рostgraduate, Lviv Trade and Economic University, Lviv

 

THE CURRENT STATE OF INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITY IN THE CONTEXT OF ECONOMIC ACTIVITIES IN THE BASIC ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

 

У статті представлено характеристику інвестиційно-інноваційної активності базових галузей промисловості та видів економічної діяльності в контексті економічної безпеки України у 2015 р. Визначено індикатори сформованості і ефективності інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки держави. За результатами моніторингу інвестиційно-інноваційної активності обґрунтовано важливість і необхідність реалізації стратегічних пріоритетів відносно посилення ролі інвестиційно-інноваційної компоненти в реалізації потенціалу вітчизняного сектору економіки, зміцненні функціонально-структурних характеристик його економічної безпеки та забезпеченості захисту від загроз, а також досягнення необхідних значень та співвідношень показників.

 

The article presents the characteristics of investment and innovation activity of basic industries and economic activities in Ukraine in 2015. Defined indicators of formation and efficiency of investment and innovation to ensure the economic security. The results of the monitoring of investment and innovation activity proved the importance and the need to implement strategic priorities on increasing the role of investment and innovation components to realize the potential of the domestic economy, strengthening the functional and structural characteristics of its economic safety and security protection against threats, and achieve the required values and ratios parameters.

 

Ключові слова: державна політика, інноваційно-інвестиційне забезпечення, економічна безпека, види економічної діяльності, галузі промисловості.

 

Keywords: government policy, innovation and investment security, economic security, economic activities, industry.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Інноваційний складник та застосування сучасних передових технологій стають все більш визначним чинником активізації виробництва і збуту продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках. На сьогодні практично аксіоматичною, і ми також дотримуємося такої думки, стала теза про безальтернативність інноваційного шляху розвитку в цілях забезпечення конкурентоспроможності національного господарства. Проте інноваційна діяльність потребує належного інвестиційного та фінансово-ресурсного забезпечення. Відповідно, нарощування її обсягів та підвищення ефективності об’єктивно узалежнюються від системи інвестиційного забезпечення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність зазначених проблем обумовила інтерес різних як іноземних, так і вітчизняних вчених-економістів. Так проблемам інвестиційно-інноваційної діяльності присвячені дослідження низки відомих авторів: В. Александрової, В. Беренса, Г. Бірмана, В. Власової, В. Геєця, А. Гойка, М. Долішнього, Н. Заярної, Р. Іванух, В. Кириленко, Н. Краснокутської, Я. Крупки, О. Кузьміна, Б. Литвина, О. Лапко, Л. Гітмана, А. Кутейникова, Д. Львова, А. Пересади, А. Перлакі, А. Пригожина, І. Семененка, В. Терехова, М. Чумаченка, А. Чухна, С. Шмідта та ін. Також не випадково питання економічної безпеки держави останнім часом привертають активну увагу науковців і практиків і знайшли своє відображення у працях та­ких вчених, як О. Анісімова, Т. Васильців, З. Гук, О. Захаров, А. Ігнатенко, Н. Караєва, О. Кирилов, О. Кириченко, В. Кудрявцев, А. Межевич, Н. Побережна, П. Пригунов, В. Сідак, Т. Скрипко, М. Флейчук, А. Юр'єва, О. Ястремська та інші.

Незважаючи на велику кількість наукових праць та значні досягнення в теорії і практиці щодо активізації інноваційних процесів в контексті забезпечення економічної безпеки держави, виникає необхідність більш глибокого дослідження питань взаємозв’язку і взаємовпливу цих напрямів економічної політики.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті полягає в аналізі стану інвестиційно-інноваційної активності базових галузей промисловості та пріоритетних видів економічної діяльності в контексті економічної безпеки України.

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі соціально-економічного поступу України особливої актуальності набуває питання визначення та обґрунтування стратегічних пріоритетів удосконалення інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки національної економіки, прогнозування позитивних результатів і наслідків їх досягнення, впливу на динаміку головних макроекономічних і соціальних параметрів функціонування розвитку держави. Як об’єктом, так і предметом державної політики стають аспекти, пов’язані з розвитком потужної інвестиційно-інноваційної системи та її інфраструктури з достатніми можливостями задоволення попиту в інвестування інноваційної діяльності, підтримки інноваційної активності на всіх стадіях інноваційного циклу; фінансово-інвестиційною підтримкою просування конкурентоспроможних та інноваційних вітчизняних товарів і послуг на зовнішні ринки збуту; залучення бюджетного фінансування для розвитку перспективних технологій і реалізації цільових програм інноваційного розвитку в економічній та соціальній сферах.

Більше того, коли йдеться про інвестиційно-інноваційне забезпечення економічної безпеки держави принципово змінюється характер індикаторів його сформованості і ефективності використання. Фактично, прискіпливому моніторингу і аналізу підлягає інвестиційно-інноваційна активність вже не стільки в рамках всього національного господарського комплексу, як у стратегічно важливих, пріоритетних і перспективних видах економічної діяльності та секторах економіки, як структура технологій, які залучаються та впроваджуються в реальному секторі економіки, рівень внутрішньої і зовнішньої конкурентоспроможності та частка держави на світових ринках високотехнологічних товарів і послуг, обсяги в частка експорту таких товарів (послуг).

В цілях формування інформаційної бази як передумови прийняття виважених управлінських рішень щодо реалізації інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки України у табл. 1 наведено характеристику інвестиційно-інноваційної активності базових галузей промисловості. Як можемо спостерігати, як загалом промисловість, так і більшість її галузей мають стратегічно важливе значення щодо функціонування і розвитку економіки нашої держави, формування базових засад її економічної безпеки.

 

Таблиця 1.

Характеристика інвестиційно-інноваційної активності базових галузей промисловості в контексті

економічної безпеки України у 2015 р. (розраховано автором за  [3])

Галузі промисловості

Показники ролі в економці

Показники інвестиційно-інноваційного забезпечення

Частка (%) у:

Частка іннова-ційно активних підпри-ємств/ що впрова-джували інновації, %

Кількість впровад-жених нових техноло-гічних процесів, од. на 1 тис. підпри-ємств

Частка підпри-ємств, що реалізу-вали іннова-ційну продук-цію, %

Частка реалі-зованої іннова-ційної продук-ції, %

Частка реалізо-ваної іннова-ційної продук-ції за кордон, %

Кількість придбаних нових технологій/

у т.ч. за межами України, од. на 1 тис. підприємств

ВДВ

промис-ловому вироб-ництві

експорті промис-ловості

Промисловість України

20,0

100,0

100,0

17,3/15,2

255,3

11,9

1,4

47,0

251,1/13,8

Добувна промисловість

5,0

10,9

12,8

9,0/5,2

25,8

3,4

-

36,0

150,2/-

Переробна промисловість

12,2

64,6

86,4

19,5/17,5

291,9

14,4

2,1

47,3

286,4/17,1

- виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

4,2

22,4

8,9

18,1/16,8

117,9

14,5

1,3

15,0

92,5/67,0

- текстильне виробницт-во, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

0,2

1,0

2,3

13,2/12,5

148,0

6,9

0,8

1,7

26,9/26,3

- виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

0,6

3,3

3,4

12,1/9,8

94,3

7,4

1,5

118,0

37,0/13,5

- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

0,8

4,0

4,4

26,9/22,1

214,7

19,0

3,3

52,8

570,6/79,8

- виробництво основних фармацевтичних продук-тів і фармацевтичних препаратів

0,2

1,2

4,2

47,5/45,9

901,6

40,9

3,0

5,1

672,1/-

- виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

0,9

4,9

2,5

12,8/11,7

105,7

8,5

0,8

29,0

52,8/3,8

- металургійне вироб-ництво, виробництво готових металевих виробів

3,0

15,9

39,4

17,5/14,6

328,8

11.9

2,1

104,0

582,2/16,9

- виробництво комп’ю-терів, електронної та оптичної продукції, елек-тронного устаткування

0,1

0,4

4,3

31,8/13,9

197,1

16,0

6,4

30,9

390,5/-

- виробництво машин і устаткування

0,5

2,4

6,2

26,2/16,3

927,7

20,2

7,7

78,6

433,7/27,1

- виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

0,4

2,3

9,5

36,9/33,9

1169,7

30,9

5,4

81,0

751,2/6,1

- виробництво меблів, ін. продукції, ремонт і монтаж устаткування

0,4

2,0

1,2

14,1/12,7

211,3

9,3

1,7

59,7

340,8/33,8

Постачання електро-енергії, газу, пари та кондиційованого повітря

2,8

23,3

0,8

10,6/7,5

214,3

1,0

-

-

136,0/-

 

Так, промисловість загалом формує 20,0 % валової доданої вартості та 67,6 % вітчизняного експорту, у т. ч. істотними є частки таких базових галузей промисловості, як виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції та ін.

З іншої сторони є всі підстави для висновку щодо недостатнього інвестиційно-інноваційного забезпечення як промисловості в цілому, так і її головних галузей. Так, частка промислових підприємств, які впроваджували інновації у 2015 р. становила лише 15,2 %, а частка підприємств, які реалізували інноваційну продукцію була ще на 3,3 в. п. меншою (становила 11,9 %); кількість впроваджених нових технологічних процесів становила лише 255,3 од. на 1 тис. підприємств (тобто лише кожне четверте підприємство впроваджувало хоча б 1 новий технологічний процес), а придбаних нових технологій – 251,1 од. на 1 тис. підприємств, при цьому нові технологічні процеси з-за кордону залучало лише кожне 72 вітчизняне промислове підприємство; частка реалізованої інноваційної продукції становила лише 1,4 %, а реалізованої інноваційної продукції на експорт – 0,66 %. Без сумніву, ці характеристики є свідченням низького інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки промисловості України.

Ситуація особливо критична для економічної безпеки держави через низьке інвестиційно-інноваційне забезпечення безпеки у таких галузях промисловості. Це зокрема добувна промисловість (3,4 % підприємств, які реалізували інноваційну продукцію), виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (1,3 % реалізованої інноваційної продукції), текстильне виробництво та виробництво одягу, виробів зі шкіри (0,8 % та 6,9 %, що реалізували інноваційну продукцію), виробництво гумових і пластмасових виробів (0,8 % та 8,5 % відповідно), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (лише 1,0 % підприємств, які реалізували інноваційну продукцію). Очевидно, що ці характеристики є загрозливими в контексті подальшого забезпечення економічної безпеки нашої держави.

Практично аналогічним є й стан справ відносно інших важливих видів економічної діяльності України, що дає підстави для висновку про низьку інвестиційно-інноваційну забезпеченість економічної безпеки нашої держави. Так, якщо вітчизняна промисловість у 2015 р. забезпечувала 20,0 % валової доданої вартості, 35,9 % в загальних обсягах виробництва і 67,6 % експорту, то частка реалізованої інноваційної продукції у цьому виді економічної діяльності становила лише 5,8 %, а на 1 тис. підприємств припадало лише 2,3 заявки на винаходи (14,9 заявок на корисні моделі) та 3,3 отриманих патенти на винаходи (16,1 патент на корисні моделі) (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Характеристика інвестиційно-інноваційної активності базових видів економічної діяльності в контексті

економічної безпеки України у 2015 р. (розраховано автором за  [3])

Види економічної діяльності

Показники ролі в економці

Показники інвестиційно-інноваційного забезпечення

Частка (%) у:

Частка іннова-ційно актив-них підпри-ємств, %

Сумарний індекс інновацій, %

Частка реалізо-ваної продук-ції нової для ринку, %

Кількість заявок на винаходи/ корисні моделі, од. на 1 тис. підпри-ємств

Кількість патентів на винаходи/ корисні моделі, од. на 1 тис. підприємств

ВДВ

обсягах вироб-ництва

експорті

Усього

100,0

100,0

100,0

14,6

21,8

5,8

40,3/189,2

38,1/187,6

Промисловість

20,0

35,9

67,6

18,4

11,5

4,2

2,3/14,9

3,3/16,1

Оптова торгівля

14,7

12,5

20,8

11,2

5,0

4,6

0,5/4,5

1,3/4,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

6,4

6,1

2,6

7,3

6,6

13,0

85,0/0,5

83,7/0,3

Інформація та телекомунікації

3,3

2,9

0,1

16,3

39,1

17,5

60,5/121,4

60,8/74,7

 

Ще гіршим є стан справ з інвестиційно-інноваційним забезпеченням економічної безпеки вітчизняної оптової торгівлі, для якої характерні найнижчі значення показників частки реалізованої продукції, що була новою для ринку, – 4,2 % та сумарного індексу інновацій – 5,0.

Більш-менш задовільними можна визнати значення показників інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки суб’єктів вітчизняного сектору інформації та телекомунікацій. Втім, і тут ще далеко до оптимальних значень показників.

Наведеним вище підтверджується важливість і необхідність реалізації стратегічних пріоритетів відносно посилення ролі інвестиційно-інноваційної компоненти в реалізації потенціалу вітчизняного сектору економіки, зміцненні функціонально-структурних характеристик його економічної безпеки та забезпеченості захисту від загроз, а також досягнення необхідних значень та співвідношень показників, які аналізувалися вище. Окрім цього, особливу увагу доцільно привернути покращенню і інших важливих індикаторів, зокрема:

- зростання частки підприємств промислового виробництва, що здійснюють технологічні інновації, в загальній чисельності підприємств вітчизняного промислового сектору (вважаємо оптимальним значення цього показника на рівні не менше 50 %);

- зростання частки продукції, яка експортується з нашої держави, на світових ринках високотехнологічних товарів та послуг (енергетика, авіа- та спеціалізована техніка, космічна техніка, послуги та технології, спеціальне машинобудування тощо) до рівня держав з аналогічним потенціалом;

- підвищення рівня валової доданої вартості інноваційних секторів у валовому внутрішньому продукті (до 20 %);

- підвищення рівня інноваційної промислової продукції у загальному обсязі промислової продукції (не менш, як до 30 %);

- збільшення обсягу внутрішніх витрат на дослідження та розробки (але з обов’язковою вимогою виключно на заходи т.зв. «твердого» призначення) на рівні країн з аналогічним потенціалом;

- зростання міри охопленості програмами співпраці суб’єктів науково-дослідної та інноваційної сфери, з одного боку, і представників підприємництва та суб’єктів ринку фінансових послуг, з іншої сторони (до рівня не менш, як 30 % від чисельності економічно активних підприємств);

- зростання частки засобів, які поступають в навчальні заклади та науково-дослідні структури в цілях фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на замовлення інноваційно активних суб’єктів підприємництва (до рівня 30 %).

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Вважаємо, що загальне економічне зростання, збільшення обсягів та підвищення ефективності інвестиційної діяльності, а також зростання темпів інноваційного розвитку економіки України при цьому будуть взаємопов’язаними і взаємостимулюючими. З одного боку, інвестиційно-інноваційний розвиток перетвориться в головне джерело і стимул економічного розвитку в результаті підвищення конкурентоспроможності продукції і зростання продуктивності праці, ефективності виробництва у всіх видах економічної діяльності та секторах економіки, розширення ринків, створення їх нових сегментів та галузей, нарощування інвестиційної активності, розширення місткості внутрішнього ринку, зростання доходів населення та обсягів споживання. З іншого боку, економічне зростання розширить можливості для появи нових продуктів і технологій, дозволить забезпечити притік інвестиційного ресурсу в розвиток людського капіталу (передусім в освіту та фундаментальну науку), а також в підтримку інновацій, що забезпечить мультиплікативний ефект і позитивний вплив на темпи економічного зростання України.

Зауважимо, що ефективність державної політики, у тому числі й у сфері удосконалення інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки держави, потребує формування відповідної і дієздатної інституціональної інфраструктури. Відтак, дослідження інструментів і засобів державного регулювання цих процесів є предметом наступних досліджень.

 

Література.

1. Кириленко В. Упрaвління інвестиційними процесaми в контексті економічної безпеки / В. Кириленко, Л. Кириленко // Нaуковий чaсопис, НПУ імені М.П. Дрaгомaновa. – 2009. – Випуск 7. Серія 18: Економікa і прaво. – С. 3-8.

2. Семененко І. М. Вплив результатів інноваційної діяльності на економічну стійкість підприємства : автореф. дис. к.е.н. за спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (підприємства машинобудівної та металургійної галузей). – Луганськ : Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2009. – 20 с.

3. Інтернет-ресурс Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

 

References.

1. Kyrylenko, V. and Kyrylenko, L. (2009), “Management of investment processes in the context of economic security, Naukovyj chasopys, NPU imeni M.P. Drahomanova Seriia 18: Ekonomika i pravo, vol 7, pp. 3-8.

2. Semenenko, I. M. (2009), “The impact results of innovative activity on economic stability of the enterprise”, Ph.D. Thesis, Economy, Skhidnoukrains'kyj natsional'nyj universytet imeni Volodymyra Dalia, Luhans'k, Ukraine.

3. State Statistics Service of Ukraine (2017), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 April 2017).

 

Стаття надійшла до редакції 12.04.2017 р.