EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2017

 УДК 65.014.1(477)

 

Н. М. Заріцька,

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

Л. Г. Телюх,

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну

А. І. Мулярчук,

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну

 

АНАЛІЗ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

 

N. N. Zaritskaya,

Postgraduate, Kyiv National University of Technologies and Design

L. H. Teliukh,

Master’s degree, Kyiv National University of Technologies and Design

A. I. Muliarchuk,

Master’s degree, Kyiv National University of Technologies and Design

 

ANALYSIS OF THE CONDITIONS OF TRADE ENTERPRISES IN UKRAINE

 

В статті проаналізовано порівняльну динаміку оптового товарообороту та роздрібної торгівлі в Україні,  проведено аналіз наявності об’єктів роздрібної торгівлі підприємств та фінансових результатів до оподаткування підприємств торговельних підприємств.

 

Comparative analysis of the dynamics of wholesale trade and retail trade in Ukraine, the analysis of available objects of retail businesses and financial results to the taxation of commercial enterprises.

 

Ключові слова: торговельне підприємство, динаміка оптового товарообороту, динаміка обороту роздрібної торгівлі, баланс підприємства, фінансові результати.

 

Keywords: commercial enterprise, the dynamics of wholesale trade, retail trade turnover dynamics, balance sheet, statement.

 

 

Постановка проблеми. В умовах швидких змін економічного та інституціонального середовища комерційної господарської діяльності актуалізується потреба у забезпеченні динамічної конкурентоспроможності торговельних підприємств. В умовах постійного дисбалансу ринкової кон’юнктури керівництво торговельних підприємств потребує достатньої інформації про стан як внутрішніх чинників, так і зовнішнього середовища. Актуальність полягає в тому, що зовнішнє середовище функціонування торговельного підприємства визначає рівень його організації та розвитку, від якого залежить якість торговельного обслуговування населення, темпи зростання та прискорення товарообігу, прибутковість діяльності торговельного підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку торговельних підприємств досліджуються багатьма науковцями. Наукові роботи таких відомих зарубіжних вчених, як Г. Армстронг, Г. Джоунз, П. Доусон, А. Ель-Ансарі, Ж. Ламбен, В. Леві, П. Мініард, Н. Ріглі, В. Харпер, Л. Штерн та інші дають можливість ознайомитися з досвідом країн з розвиненою ринковою економікою, де у вирішенні проблем розвитку торговельних мереж досягнуті значні успіхи. За останні роки з’явився цілий ряд наукових публікацій, які підготовлені вітчизняними вченими і вченими інших країн СНД та присвячені питанням розвитку торговельних підприємств. Це роботи перш за все таких авторів як В. Апопій, І. Бланк, М. Годунова, Н. Голошубова, А. Мазаракі, В. Новіков, О. Чкалова, О. Тимофеєва. Однак питання макроекономічного розвитку торговельних підприємств є недостатньо висвітленими, тоді як важливість даної проблеми зростає і на практиці існує велика потреба у таких наукових дослідженнях

Постановка цілей. Дослідити динаміку оптового товарообороту, динаміку обороту роздрібної торгівлі

Виклад основного матеріалу. У процесі реформування економіки України відбуваються суспільно-економічні зміни, що стосуються широкого спектра видів діяльності та галузей, зокрема сфери оптової та роздрібної торгівлі, для якої визначальною є конкурентна поведінка окремих підприємств [1, с. 6]. Торгівля відіграє значну роль у формуванні конкурентного середовища, реалізації соціальної політики та ринкової орієнтації національної економіки, адже являє собою канал просування продукції до споживача [2, с. 74], вид економічної діяльності, об’єктом якої є товарообмін та обслуговування покупців із продажу товарів, їх транспортування, зберігання та підготовки до продажу [3, с. 29]. І. О. Бланк визначив торговельне підприємство як первинну, основну ланку сфери торгівлі, її самостійний господарюючий суб’єкт з правом юридичної особи, що створений для закупівлі, реалізації, а також зберігання товарів, надання різного роду супутніх послуг з метою задоволення потреб ринку та отримання прибутку [4].

Тобто, діяльність торговельних підприємств у конкурентному середовищі відбувається на макро- та мікрорівні. Макроекономічне середовище служить підґрунтям для реалізації конкурентних відносин на споживчому ринку, його розвиток пов'язаний із наявністю великої кількості контрагентів на ринку. Чинники зовнішнього середовища створюють мультиплікативний ефект внутрішніх змін й тісно пов’язані один з одним. Їх взаємозв’язок – це рівень сили, з якою зміна одного з них впливає на інші [5, с. 47]. З цієї позиції зовнішнє (інституціональне) середовище визначається як сукупність об’єктів і сил в умовах невизначеності, що діють за межами підприємства та чинять як прямий, так і непрямий вплив на стан його внутрішнього середовища (мікросередовища) в умовах асиметричності інформації [1, с. 17].

Тому для ефективного здійснення господарської діяльності торговельним підприємствам необхідно реагувати на зміни чинників зовнішнього середовища, оцінювати позитивні й негативні тенденції зміни макроекономічних показників та можливості впливу цих змін на діяльність підприємства.

Торгівля, як важлива галузь національної економіки України, характеризується показниками оптового та роздрібного товарообігу. Динаміка оптового  товарообороту в Україні за 2011-2017 роки наведено в табл. 1.

 

Таблиця 1.

Оптовий товарооборот у 2011-2017 роках [6]

Показники

Роки

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Січень-лютий 2017

оптовий товарооборот,

млн. грн.

1085248,7

1079572,9

1057768,0

987957,0

1178887,1

1486318,3

214671,4

динаміка оптового товарообороту (у фактичних цінах) до відповідного періоду попереднього року, %

100

99,48

97,98

93,40

119,33

126,08

132,61

динаміка фізичного обсягу оптового товарообороту (у порівнянних цінах) до відповідного періоду попереднього року, %

100,7

96,9

97,4

82,1

87,8

104,9

100,5

 

Динаміку оптового товарообороту наведено на рис. 1.

 

Рис. 1. Динаміка оптового товарообороту за 2011-2017 роки

 

Як видно з рис. 1 динаміка оптового товарообороту в Україні в період 2011-2014 роки мала тенденцію до скорочення, починаючи з 2014 року спостерігається позитивна динаміка товарообороту. Так динаміка оптового товарообороту (у фактичних цінах) до відповідного періоду попереднього року склала у 2015 році 119,33 %, у 2016 році – 126,08 %, у січні-лютому 2017 року – 132,61 %, відповідно у порівняних цінах динаміка складала у 2016 році – 104,9 %, у січні-лютому 2017 року – 100,5 %.

Динаміку обороту роздрібної торгівлі в Україні за 2011-2017 роки наведено в табл. 2.

 

Таблиця 2.

Оборот роздрібної торгівлі у 2011-2017 роках [6]

Показники

Роки

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Січень-лютий 2017

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн.

1088248,7

1076572,9

1057768,0

987957,0

1178887,1

1486318,3

214671,4

Динаміка фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі до відповідного періоду попереднього року, %:

-  у порівняних цінах

114,7

114,7

108,6

91,1

79,3

104,0

100,5

-  у фактичних цінах

100

98,9

98,3

93,4

119,3

126,1

130,3

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом діяльності є роздрібна торгівля, млн. грн.

649245,6

767026,0

838230,1

901923,7

1018778,2

1159271,9

104287,4

Динаміка роздрібного товарообороту до відповідного періоду попереднього року, %

-  у порівняних цінах

113,1

111,6

105,9

90,0

79,0

104,4

100,3

-  у фактичних цінах

100

118,1

109,3

107,6

113,0

113,8

132,8

 

Динаміку обороту роздрібної торгівлі та роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), основним видом діяльності є роздрібна торгівля наведено на рис. 2.

Як видно з рис. 2 динаміка обороту роздрібної торгівлі та роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), основним видом діяльності є роздрібна торгівля до відповідного періоду попереднього року у порівняних цінах мають ідентичні тенденції змін.

 

Рис. 2. Динаміка обороту роздрібної торгівлі та роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб),

 основним видом діяльності є роздрібна торгівля до відповідного періоду попереднього року

 

Так, в період 2011-2013 роках дані показники мали тенденцію до збільшення, відповідно у 2011 році динаміка склала 114,7 % та 113,1 %, у 2012 році – 114,7 % та 111,6 %, у 2013 році –  108,6 % та 105,9 %. У 2014-2015 роках динаміка мала негативну тенденцію, так показник обороту роздрібної торгівлі скоротився відповідно на 8,9 % та 20,7 %, показник роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), основним видом діяльності є роздрібна торгівля – на 10 % та 11 %. У 2016 році, січні-лютому 2017 року спостерігається позитивна тенденція: оборот роздрібної торгівлі збільшився відповідно на 4,0 % та 0,5 %; роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом діяльності є роздрібна торгівля на 4,4 % та 0,3 %.

Динаміка фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у фактичних цінах в період 2012-2015 роки мала тенденцію до скорочення. Так, відповідно у 2012 році оборот оптової торгівлі скоротився на 1,1 %, у 2013 – на 1,7 %, у 2014 – на 6,6 %. Починаючи з 2015 року намітилась позитивні тенденція, так у 2015 році темпи зростання товарообороту склали 119,3 %, у 2016 році – 126,1 %, у січні-лютому 2017 року – 130,3 %.

Динаміка роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), основним видом діяльності є роздрібна торгівля у фактичних цінах до попереднього року має стійку тенденцію до збільшення. Так у 2012 році темп приросту роздрібного товарообороту підприємств склав 18,1 5, у 2013 році – 9,3 %, 2014 – 7,6 %, 2015 – 13,0 %, 2016 – 13,8 %, січні-лютому 2017 року – 32,8 %.

Випереджаючі темпи зростання динаміки товарообороту у фактичних цінах над порівняними цінами пояснюються інфляційними процесами, що відбуваються в економіці України за період, що аналізується. Випереджаючі темпи зростання роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), основним видом діяльності є роздрібна торгівля над темпами зростання загального обороту роздрібної торгівлі викликано динамікою кількості об’єктів роздрібної торгівлі підприємств (юридичних осіб) (табл. 3).

 

Таблиця 3.

Наявність об’єктів роздрібної торгівлі підприємств (юридичних осіб) на кінець року [6]

Роки

Наявність об’єктів роздрібної торгівлі підприємств (юридичних осіб) на кінець року, тис. од

Наявність об’єктів ресторанного господарства (ресторани, кафе, бари, їдальні тощо) підприємств (юридичних осіб) на кінець року, тис. од.

Кількість ринків з продажу споживчих товарів на кінець року, од.

Всього

у тому числі

магазини

кіоски та автозаправні станції

2002

96,4

72,3

24,1

32,0

2715

2003

89,3

66,8

22,5

30,6

2863

2004

83,8

62,3

21,5

28,9

2891

2005

78,5

58,3

20,2

27,9

2869

2006

75,2

55,8

19,4

27,3

2886

2007

73,6

54,6

19,0

26,8

2890

2008

71,9

52,3

19,6

26,2

2834

2009

69,2

50,5

18,7

24,9

2785

2010

65,3

47,6

17,7

24,0

2761

2011

64,8

48,0

16,8

23,4

2758

2012

64,2

48,4

15,8

22,9

2698

2013

62,2

47,2

15,0

21,6

2647

2014

59,8

45,5

14,3

20,6

2609

2015

49,6

38,6

11,0

2177

2016

49,6

38,5

11,1

2134

 

Кількість об’єктів роздрібної торгівлі за роками має тенденцію до скорочення, так наявність об’єктів роздрібної торгівлі скоротилась з 96,4 тис. од. у 2002 році до 49,6 тис. од. у 2016 році, у тому числі кількість магазинів скоротилась з 72,3 тис. од. до 38,5 тис. од., кількість кіосків та автозаправних станцій з 24,1 тис. од. до 11,1 тис. од.

Наявність об’єктів ресторанного господарства (ресторани, кафе, бари, їдальні тощо) підприємств (юридичних осіб) на кінець року за роками теж має тенденцію до скорочення. Так, протягом 2002-2016 років їх кількість скоротилась з 32 тис. од. до 20,6 тис. од.

Кількість ринків з продажу споживчих товарів на кінець року скоротилась з 2715 од. у 2002 році до 2134 од. у 2016 році. Оптовий товарооборот та оборот оптової торгівлі впливають на показники вартості активів підприємства. Показники балансу підприємств за видом економічної діяльності «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів» (код за КВЕД–2010 – G) наведено в табл. 4.

 

Таблиця 4.

Показники балансу підприємств за видом економічної діяльності «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів» [6]

 

 

 

(на кінець року, млн.грн)

Роки

Актив

Пасив

БАЛАНС

необоротні активи

оборотні активи

необоротні активи та групи вибуття

власний капітал

довгострокові зобов’язання і забезпечення

поточні зобов’язання

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного  пенсійного фонду

2011

192611,3

869112,3

264,4

105728,3

149226,7

807033

1061987,7

2012

186704,4

925941,5

373,6

106525,9

156391,9

849708,4

393,3

1113019,5

2013

217565,2

930514,9

552,7

97560,1

167983,4

882789,9

299,4

1148632,8

2014

202201,2

968579,8

327,1

-24005,6

199211,5

995878,1

24,1

1171108,1

2015

210930,3

1186489,7

539,2

-67325,4

253026,1

1212225,4

33,1

1397959,2

 

Динаміку підсумку балансу підприємств наведено на рис. 3.

 

Рис. 3. Динаміка балансу підприємств за видом економічної діяльності «Оптова та роздрібна торгівля;

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів»

 

Як видно з рис. 3 динаміка балансу має тенденцію до зростання, що є позитивною тенденцією. Так, приріст вартості активів у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшився на 51031,8 млн. грн. (4,8 %), у 2013 році порівняно з 2012 роком на 35613,3 млн. грн. (3,2 %), у 2014 році порівняно з 2013 роком на 22475,3 млн. грн. (2,0 %), у 2015 році порівняно з 2014 роком на 226851,1 млн. грн. (19,4%). Приріст вартості активів відбувався в основному за рахунок приросту оборотних активів, які за роками зростали відповідно на 56829,2 млн. грн. (6,54 %), 4573,4 млн. грн. (0,5 %), 38064,9 млн. грн. (4,1 %) та на 217909,9 млн. грн. (22,5 %).

У складі пасивів підприємства зростання відбувається за рахунок зростання довгострокових зобов’язань і забезпечень та поточних зобов’язань  підприємств оптової та роздрібної торгівлі. Так довгострокові зобов’язання та забезпечення підприємств у 2012 року порівняно з 2011 роком 7165,2 млн. грн. (4,8 %), у 2013 порівняно з 2012 роком на 11591,5 млн. грн. (7,4 %), у 2014 порівняно з 2013 роком на 31228,1 млн. грн. (18,6 %), у 2015 порівняно з 2014 роком на 53814,6 млн. грн. (27,0 %). Поточні зобов’язання за роками зростали відповідно на 42675,4 млн. грн. (5,3 %), на 33081,5 млн. грн. (3,9 %), на 113088,2 млн. грн. (12,8 %), на 216347,3 млн. грн. (21,7 %).

Власний капітал підприємств з 2012 року має тенденцію до скорочення, у 2014 та 2015 роках непокриті збитки підприємств перевищували їх капітал відповідно на 24005,6 млн. грн. та 67325,4 млн. грн.

Структуру активів та пасивів підприємства наведено в табл. 5.

 

Таблиця 5.

Структура балансу підприємств за видом економічної діяльності «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів»

Роки

Структура активів, %

Структура пасивів, %

БАЛАНС

необоротні активи

оборотні активи

необоротні активи та групи вибуття

власний капітал

довгострокові зобов’язання і забезпечення

поточні зобов’язання

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного  пенсійного фонду

2011

18,14

81,84

0,02

9,96

14,05

75,99

0,00

100,00

2012

16,77

83,19

0,03

9,57

14,05

76,34

0,04

100,00

2013

18,94

81,01

0,05

8,49

14,62

76,86

0,03

100,00

2014

17,27

82,71

0,03

-2,05

17,01

85,04

0,00

100,00

2015

15,09

84,87

0,04

-4,82

18,10

86,71

0,00

100,00

 

В структурі активів підприємств за видом економічної діяльності «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів» найбільшу питому вагу займають оборотні активи: у 2011 році – 81,84 %, у 2012 – 83,19 %, у 2013 – 81,01 %, у 2014 – 82,71 %, У 2015 – 15,09 %, питома вага необоротних активів відповідно за роками складає 18,14 %, 16,77 %, 18,94 %, 17,27 % та 15,09 %.

В структурі пасивів найбільшу питому вагу займають поточні зобов’язання у 2011 році – 75,99 %, у 2012 – 76,34 %, у 2013 – 76,86 %, у 2014 – 85,04 %, У 2015 – 86,71 %. За роками питома вага поточних зобов’язань зростає, що є негативною тенденцію, оскільки зростає залежність підприємств від зовнішніх джерел фінансування, що вимагають погашення протягом рокую Питома вага довгострокових зобов’язань і забезпечень відповідно за роками складає 14,05 %, 14,05 %, 14,62 %, 17,01 % та 18,10 %, питома вага власного капіталу – 9,96 %, 9,57 %, 8,49 %, -2,05 %, -4,82 %.

Зміна динаміки та структури активів підприємств та джерел їх утворення впливають на фінансовий результат їх діяльності (табл. 6).

 

Таблиця 6.

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видом економічної діяльності «Оптова та  роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів» (код за КВЕД-2010) [6]

Роки

Фінансовий результат (сальдо), млн. грн.

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат, млн. грн.

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат, млн. грн.

2011

21591,5

66,7

48487,9

33,3

26896,4

2012

9608,0

66,0

43877,8

34,0

34269,8

2013

– 6047,5

67,2

36528,5

32,8

42576,0

2014

– 128134,8

66,7

34360,9

33,3

162495,7

2015

– 80564,3

76,1

56898,4

23,9

137462,7

 

Динаміку фінансового результату наведено на рис. 4.

 

Рис. 4. Динаміка Фінансові результати до оподаткування підприємств за видом економічної діяльності

«Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів»

 

За результатами аналізу виявлено, що за період з 2011 до 2014 року фінансовий результат торговельних підприємств має тенденцію до погіршення, у 2015 році їх діяльність теж залишається збитковою, проте збитки дещо скоротились від 128134,8 млн. грн. у 2014 році до 80564,3 млн. грн. у 2015 році.

Висновки. Сучасне суспільство важко уявити без розгалуженої мережі торговельних закладів, кількість яких невпинно зростає по всій території країни. Рівень торгівлі є своєрідним дзеркалом, де відображається рівень розвитку економічних відносин у суспільстві [7]. За результатами проведеного аналізу макроекономічних показників розвитку торговельних підприємств в Україні виявлено, що динаміка оптового товарообороту починаючи з 2014 року має тенденцію до покращення, тоді як динаміка роздрібного товарообороту скорочується. Негативна динаміка роздрібного товарообороту пояснюється скороченням наявності об’єктів роздрібної торгівлі з 96,4 тис. од. у 2002 році до 49,6 тис. од. у 2016 році. Позитивним є зростання вартості активів торговельних підприємств та розміру довгострокових зобов’язань та забезпечень, що свідчить про довіру до підприємств з боку кредиторів. Проте, не дивлячись на позитивні зміни в динаміці та структурі балансу торгівельних підприємств, їх діяльність починаючи з 2013 року є збитковою.

Для подальшого покращення торговельної діяльності підприємств слід більш детально приділити увагу наступним напрямам: систематизація факторів які впливають на торговельну діяльність підприємств; технології оцінювання попиту на продукцію; формування стратегії розвитку торговельної галузі.

 

Література.

1. Куцик П. О. Діяльність торговельних підприємств у конкурентному середовищі: контрольно-аналітичне забезпечення системи управління: монографія / П. О. Куцик, Л. Г. Медвідь, В. О. Шевчук, Д. О. Харинович-Яворська. – Чернівці: Технодрук, 2015. – 370 с.

2. Гаврилюк С. П. Конкурентні переваги як основа розробки стратегії торговельних підприємств / С. П. Гаврилюк // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2001. – № 4. – С. 74-80.

3. Лазебна І. Формування конкурентного середовища у роздрібній торгівлі / І. Лазебна // Вісник КНТЕУ. – 2011. – № 2. – С. 26-37.

4. Бланк І. О. Управління торговельним підприємством: підручник / І. О. Бланк. – Харків, 2007. – 420 с.

5. Колчакова М. В. Фактори впливу на діяльність підприємств торгівлі // Вісник МСУ. Економічні науки, Х. – 2007. – № 1. – С. 46-49.

6. Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

7. Бурак І.О. Галузеві особливості торговельних підприємств / І. О. Бурак // Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – № 1(11). – С. 23-29.

 

References.

1. Kutsyk, P. O. Medvid, L. H. Shevchuk, V. O. and Kharynovych-Yavorska, D. O. (2015), Diialnist torhovelnykh pidpryiemstv u konkurentnomu seredovyshchi: kontrolno-analitychne zabezpechennia systemy upravlinnia [The activity of commercial enterprises in a competitive environment, control and analytical support of management], Tekhnodruk, Chernivtsi, Ukraine, p. 370.

2. Havryliuk, S. P. (2001), "Competitive advantages as a basis for the development strategy of trading companies", Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy, vol. 4, pp. 74-80.

3. Lazebna, I. (2011), "Formation of the competitive environment in the retail", Visnyk KNTEU, vol. 2, pp. 26-37.

4. Blank, I. O. (2007), Upravlinnia torhovelnym pidpryiemstvom [Management of Enterprises], Kharkiv, Ukraine, p. 420.

5. Kolchakova, M. V. (2007), "Factors influencing the activities of trade enterprises", Visnyk MSU. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 46-49.

6. Statistical Yearbook "Business entities", [Online]. – available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.

7. Burak, I.O. (2014), "Industry features commercial enterprises", Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii, vol. 1(11), pp. 23-29.

 

Стаття надійшла до редакції 19.04.2017 р.