EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2017

УДК 368

 

С. В. Бунін,

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин,

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

 

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

 

S. V. Bunin,

postgraduate of international economic relations department,

V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

 

ANALYSIS OF THE EUROPEAN INSURANCE MARKET

 

У статті аналізується сучасний стан і тенденції страхового ринку країн Європи, кількісна та регіональна структура його учасників. Визначено країни-лідери європейського ринку страхування та обґрунтоване їх місце на світовому ринку. Звернено увагу на статистичні дані, а також були надані прогнози із розвитку страхування на європейському ринку.

 

The article analyzes the current status and trends in the global insurance market, quantitative and regional structure of its participants. Identifies the European countries leading the global insurance market and explaines their position on the world market. Attention is drawn to the statistics.. Provides forecasts for the development of the global insurance market.

 

Ключові слова: страхування, страховий ринок, європейський  страховий ринок, страхові послуги, страховий бізнес.

 

Keywords: insurance, insurance market, european insurance market, insurance services, insurance business.

 

 

Постановка проблеми. Ринок страхових послуг відіграє значну роль в економіці будь-якої держави, забезпечуючи формування фондів грошових коштів, достатніх для покриття результатів настання несприятливих подій, і тим самим знижуючи ризики функціонування економічних суб'єктів. Страховий ринок дозволяє акумулювати величезні довгострокові інвестиційні ресурси, залучаючи кошти через пенсійні програми і програми страхування життя. Розширення страхового бізнесу створює робочі місця, активізує впровадження інновацій, стимулює стійкість економіки та пом'якшує наслідки глобальних ризиків. Розвиток страхових ринків став для багатьох країн Європи фактором соціально-економічного розвитку, підвищення рівня життя населення, вирішення інших макроекономічних проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти формування та розвитку страхового ринку досліджували у своїх працях зарубіжні й вітчизняні вчені, такі як В.Д. Базилевич, В.А. Борисова, О.О. Гаманкова, Є. Ю. Голишева, О.В. Козьменко, К.П. Космінський, М.В. Ласточкіна, Р.В. Пікус, І.О. Сударікова, І. М. Цуркан, В.І. Шевченко, та інші.

Основні потреби, які вимагають свого розв’язання – повноцінний аналіз сучасного ринку страхових послуг країн Європи та вивчення факторів впливу на нього.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження стану та аналіз основних тенденцій розвитку страхових ринків країн Європи.

Виклад основного матеріалу. Розвиток світової економіки на сучасному етапі характеризується системною інтеграцією світових та регіональних ринків, переоцінкою інвестиційних ризиків у застосуванні різних фінансових інструментів, посиленням міжнародної економічної інтеграції. Розвиток світового ринку страхових послуг у сучасних умовах тісно взаємопов'язаний із проблемами світової економіки.

Страховий бізнес у значній мірі залежить від кон’юнктури, починаючи із загальноекономічної ситуації в світовій економіці, ринків капіталу та закінчуючи кліматичними умовами, кількістю природних і техногенних катастроф. На страховий ринок також впливають серйозні світові  проблеми: зростання тероризму, підвищення ризику торговельних операцій і реалізації інвестиційних проектів, старіння населення та інші аспекти сучасного розвитку світової системи господарства. Всі ці фактори, безумовно визначають динаміку розвитку сучасного світового ринку страхування і глобалізацію діяльності страхових компаній.

Обсяг світового ринку страхового ринку, що оцінюється за загальносвітовим збором страхових премій, у 2015 році склав 4,55 трлн дол., що вимірюється 6% світового ВВП [8].

Страховий ринок країн Європи складає 1,47 трлн дол.(32,2% світового). На чотири країни (Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію) припадає 63% обсягу європейських страхових премій (найбільші національні страхові ринки Європи подано в таблиці 1.). Протягом 2006-2015 років премії європейських страховиків зросли на 11,7%.

Необхідно відзначити, що 872 млрд дол. (59,4%) припадає на страхування життя (life insurance), а на загальні види страхування (non-life insurance) – 596 млрд дол. (40,6%). Цей поділ має історичний характер і зумовлений глибокими причинами, перш за все тим, що страхування життя – це довгостроковий вид страхування зі своєю специфікою формування страхових резервів і політики інвестування, з інвестиційними ризиками, відмінними від інших видів страхування.

У 2015 році в Європі сектор страхування життя збільшився на 1,2%, сектор загальних видів страхування – на 1,1%. В секторі страхування життя останні роки темпи зростання впали, в наслідок вкрай низьких процентних ставок по банківських депозитах, які не змогли забезпечити високу прибутковість накопичувальних програм страхування життя та інвестиційного страхування. Відзначимо збільшення на 3,5% в приватному секторі медичного страхування, оскільки старіння населення і зростання витрат на медичне обслуговування вдарили по багатьом країнам.

 

Таблиця 1.

Показники країн Європи за обсягом страхових премій, 2015 р. [7, 8]

Країна

Страхування життя

(млрд дол.)

Загальне страхування (млрд дол.)

Всі види страхування,  (млрд дол.)

Світова частка  (%)

Велика Британія

214,5

105,5

320,1

7,0

Франція

150,1

80,4

230,5

5.0

Німеччина

96,7

115,5

212,2

4,7

Італія

124,9

40,1

165,0

3,6

Нідерланди

17,8

62,8

80,6

1,8

Іспанія

28,4

32,9

61,3

1,4

Швейцарія

33,9

27,4

61,3

1,4

Ірландія

47,4

7,8

55,2

1,2

Швеція

24,3

9,2

33,5

0,7

Бельгія

17,2

15,9

33,1

0,7

 

Ще одним важливим показником для визначення рівня розвитку страхового ринку виступає страхова премія на душу населення – щільність страхування. В 2015 році на страхування в країнах Європи в середньому  було витрачено 1634 дол. на душу населення (загальносвітовий показник – 662 дол.). Найвищого рівня щільності страхування в Європі досягла Швейцарія –  7370 дол. на душу населення). [8]

Рівень проникнення страхування (обсяг страхових премій в процентному відношенні до ВВП) в країнах Європи складає 7,2% (у світі – 6,2%). Найвищий показник серед європейських країн у Фінляндії – 11,8% [8].

Інвестиції є невід'ємною частиною бізнес-моделі страхування. Страховий сектор є найбільшим інституційним інвестором Європи і ключовим джерелом інвестицій, необхідних для підтримки зростання економіки. В 2015 році європейські страхові компанії стали найбільшими інституційними інвесторами в Європі, інвестуючи в економіку Євросоюзу більш 9,9 трлн. євро.

У 2015 році в країнах Європи працювало 3700 страхових компаній (найбільша кількість в Німеччині – 539). В європейській страховій галузі зайнято більш 975 тис. чоловік безпосередньо. Ця цифра не включає позаштатних співробітників і незалежних посередників.

Незважаючи на несприятливу економічну ситуацію в світі, європейські страховики справили на 1,6% більше виплат в 2015 році, ніж в 2014-му. Виплати в 2015 році склали 975 млрд. євро або 2,7 млрд. євро в день. Обсяг страхових виплат і компенсацій, що виплачується європейськими страховиками, свідчить про важливість страхування, яке лежить в основі всіх аспектів життя і бізнесу в Європі.

Основним розподільним каналом життя в багатьох європейських країнах сьогодні є банківське страхування (Bancassurance). Агенти і брокери також грають важливу роль, особливо в продажі полісів страхування життя.

Європейський страховий ринок характеризується двома основними підходами до продажу продуктів:

- Традиційна персональна або індивідуальна модель, що включає повний комплекс послуг преміум-брендів, в основному, зосереджена на якісному обслуговуванні клієнтів. Більший ефект досягається шляхом надання повного спектру фінансових послуг та індивідуальних рішень, що включає персоналізований сервіс та індивідуальний підхід до продажу продуктів за ринковими цінами;

- Прямі продажі і модель «low-cost» сегмента сфокусовані на недорогій вартості бренду і зосереджені на низькій ціні з урахуванням особливостей клієнтів, для яких вирішальним фактором є ціна продукту. Дана модель включає пропозицію стандартизованих продуктів, а також легкий, швидкий і зручний спосіб отримання послуги (найчастіше самостійно), яка надається через інтернет або телефон.

Пасивні онлайн-канали в основному зосереджені на утриманні клієнтів і на залученні нових через власні мережі та веб-сайти з мінімальними витратами та інвестиціями. Активна бізнес-модель продажів сфокусована на залученні нових клієнтів через власні мережі та веб-сайт з використанням потужних інструментів реклами і просування бренду компанії, включаючи друковану і телевізійну рекламу

Традиційний страховий бізнес як і раніше робить ставку на власні агентські мережі і продають підрозділи, а також на страхових брокерів, посередників, туроператорів, автодилерів та банки, які сприймають модель прямих продажів, як загрозу їх існуванню, і тому відкидають її. Але європейці стають більш вимогливими і віддають переваги онлайн-продажам.

Укладення угоди в онлайн-страхуванні, в основному, відбувається через інтернет або по телефону, але може відбуватися і через поштові розсилки, SMS або по факсу. Угода здійснюється або через страховик, або шляхом прямого продажу партнерів страховик (через онлайн-брокерів або агрегаторів, які виробляють розрахунок по декільком компаніям і пропонують кращий страховий тариф). Модель прямих продажів, як правило, передбачає продаж продуктів або послуг за цінами нижче, ніж через інші канали продажів.

Більшість страхових продуктів може продаватися онлайн, проте є істотні відмінності в тому, як це відбувається в Європі. Основний сегмент прямих продажів поки ще залишається сектор загальних видів страхування (non-life insurance). Однак в різних європейських країнах структура продажів відрізняється. Так, у Німеччині частка прямих продажів зі страхування життя набагато вище, ніж загальних видів страхування, а в Нідерландах, навпаки, найбільші продажі здійснюються в сегменті загального страхування.

Формування та розвиток європейського ринку страхових послуг обумовлюються лібералізацією руху потоків товарів, послуг і капіталу, що, з одного боку, уможливлює розширення меж страхового бізнесу та його вихід за національні кордони, а з іншого боку – створює нові потреби у страховому захисті та використанні страхових механізмів у процесі господарської діяльності організацій і життя громадян. До передумов становлення європейського страхового ринку належать:

- лібералізація регулювання;

- укрупнення страхових компаній;

- взаємопроникнення страхового та банківського капіталу;

- зростання катастрофічності світового господарства;

- розвиток інформаційних технологій.

Сьогодні європейський страховий ринок являє собою складну систему взаємодії національних і регіональних ринків страхування. Його розвиток останнім часом відбувається безпосередньо під впливом глобалізації. Під впливом глобалізаційних процесів склався ряд тенденцій розвитку сучасного світового страхового ринку:

1) модернізація традиційних форм і видів страхових послуг, поява нових страхових полісів, які покривають політичні (тероризм), військові, катастрофічні, інформаційні та інші ризики;

2) впровадження ІТ-технологій у діяльність страховиків та страхових посередників: автоматизоване управління бізнес-процесами, застосування технологій аутсорсингу для скорочення операційних витрат, зміна системи продажів страхових полісів завдяки розвитку нового каналу збуту – мережі Інтернет;

3) підвищення культури споживання послуг страхування, що призведе до зростання вимог покупців страхових продуктів і відповідно до поліпшення якості страхових послуг;

4) зміна попиту на масові страхові послуги, зокрема, підвищення інтересу населення до накопичувальних продуктів страхування життя, активізація участі страховиків у пенсійному страхуванні;

5) стандартизація діяльності страхових компаній на основі принципів Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю  (International Association of Insurance Supervisors), рекомендаційних вимог Solvency II та положень Міжнародних стандартів фінансової звітності (International Financial Reporting Standards).

Висновки. Європейський страховий ринок залишається найбільшим страховим ринком у світі (32 % загальносвітових страхових премій) Але для того, щоб мати можливість продовжувати грати свою важливу роль, європейські страховики потребують надійної і працездатної нормативно-правовій бази. Це повинно не тільки захищати страхові компанії і дати впевненість страхувальникам, а й дозволити страховикам адаптувати свої страхові продукти і послуги з урахуванням мінливих потреб клієнтів, а також вкладати кошти таким чином, щоб принести користь європейській економіці в цілому.

 

Література.

1. Абрамітова Д. Р. Аналіз світового ринку страхових послуг [Електронний ресурс] / Д. Р. Абрамітова, О.В. Козьменко // Ефективна економіка 2014. №3. Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/

2. Бахматов С. А. Маркетинг в деятельности страховой организации / С. А. Бахматов. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2011. – 166 с.

3. Розвиток ринків фінансових послуг в умовах європейської інтеграції: монографія / наук. ред. та кер. кол. авт. д-р екон. наук, проф. Н. М. Внукова.– Харків : ТО Ексклюзив, 2014. – 218 с.

4. Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації : С 83 монографія/ Козьменко О. В., Козьменко С. М., Васильєва Т. А. та ін. – Суми : Університетська книга, 2011. – 388 с.

5. Худяков А. И. Теория страхования : учебник / А. И. Худяков. – М. : Статут, 2010. – 656 с.

6. «4P» маркетингу страхових компаній : монографія / [Козьменко О.В., Козьменко С. М., Васильєва Т. А. та ін.] ; кер. авт. кол. д.е.н., проф. О.В. Козьменко. – Суми : Університетська книга, 2014. – 432 с.

7. International Insurance Fact Book 2016 [Електронний ресурс] Режим доступу : http://www.iii.org/publications/international-insurance-fact-book-2016

8. Sigma No 3/2015 World insurance in 2016 [Електронний ресурс] Режим доступу : http://media.swissre.com/documents/sigma4_2016_en.pdf

 

References.

1. Abramitova, D. R. and Kozmenko, O. V. (2014), "Analysis of the global insurance market", Efektyvna ekonomika, vol. 3. [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/

2. Bahmatov, S. A. (2011), Marketing v dejatel'nosti strahovoj organizacii [Marketing activities in the insurance organization], Izd-vo BGUJeP, Irkutsk, Russia, p. 166.

3. Vnukov, N. M. and others (2014), Rozvytok rynkiv finansovykh posluh v umovakh yevropeiskoi intehratsii [The development of financial services markets in terms of European integration], TO Ekskliuzyv, Kharkiv, Ukraine, p. 218.

4. Kozmenko, O. V. Kozmenko, S. M. Vasylieva, T. A. and others (2011), Strakhovyi i perestrakhovyi rynky v epokhu hlobalizatsii [Insurance and reinsurance markets in the era of globalization], Universytetska knyha, Sumy, Ukraine, p. 388.

5. Hudjakov, A. I. (2010), Teorija strahovanija [Theory of insurance], Statut, Moscow, Russia, p. 656.

6. Kozmenko, O.V. Kozmenko, S. M. Vasylieva, T. A. and others (2014), «4P» marketynhu strakhovykh kompanii [«4P» Insurance Companies Marketing], Universytetska knyha, Sumy, Ukraine, p. 432.

7. International Insurance Fact Book 2016, [Online], available at: http://www.iii.org/publications/international-insurance-fact-book-2016

8. Sigma No 3/2015 World insurance in 2016, [Online], available at: http://media.swissre.com/documents/sigma4_2016_en.pdf

 

Стаття надійшла до редакції 20.04.2017 р.