EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2017

УДК 331.108

 

О. В. Кухленко,

професор кафедри менеджменту, доктор економічних наук, професор

Д. О. Михалишин,

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну

 

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Oleg Kuklenko,

Professor, Department of management, doctor of economic Sciences, Professor

Denis Aleksandrovich Michalisin,

masters degree, Kiev national University of technologies and design

 

CONTROL OF ASSORTMENT POLICY AT THE ENTERPRISE

 

В статті комплексно досліджено управління асортиментною політикою на підприємстві. Розкрито трактування поняття асортиментна політика, проведено аналіз асортиментної політики ТОВ «Ірбіс».

 

In article comprehensively investigated control of assortment policy at the enterprise. Disclosed interpretation of the concept of assortment policy, analysis of the assortment policy, OOO "IRBIS".

 

Ключові слова: асортиментна політика, асортимент товару, обсяг реалізації, товаровиробник, покупець.

 

Key words: assortment policy, product range, sales volume, vendor, buyer.

 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки України спостерігаються суттєві структурні зміни в економічних відносинах. Особливо потрібно звернути увагу на виробничу галузь, адже вона є однією з основних складових національного господарства України. Після переходу до ринкових відносин з’явились труднощі, які пов’язані із реалізацією товарів та надання послуг, внаслідок зміни кон’юнктурних коливань попиту та зростання конкуренції на ринку України, що безпосередньо також є пов’язаним із підписанням Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Саме внаслідок вищезазначених проблем постає питання розробки та впровадження ефективної асортиментної політики, яка дозволить українським підприємствам бути конкурентоздатними поряд із європейськими підприємствами. Підвищення конкурентоздатності підприємств є ключовим завданням розвитку торгівлі в Україні. Сформувавши оптимальний асортимент продукції підприємство зможе оптимізувати свій прибуток, а також зберегти його на тривалий період часу, що є надзвичайно актуальним.

Ринковий механізм постійно потребує вдосконалення системи управління підприємствами в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Підприємства знаходять нових партнерів, ускладнюють свої виробничі зв’язки, у цей час відбуваються зміни у ціновій політиці на ресурси, створюються та набирають чинності нові нормативно-законодавчі акти, які в свою чергу визначають правила взаємодії підприємств з державою. Управління підприємством − складний безперервний процес, який вимагає щоденного пошуку компромісів і прийняття рішень, від якості яких залежить майбутнє підприємства, його ділова репутація, лояльність його споживачів. Ринкова орієнтація підприємств роздрібної торгівлі, залежність їх майбутнього від можливостей задоволення споживчого попиту зумовлюють необхідність ретельного вивчення чинників, які сприяють формуванню широкого спектра таких можливостей. Серед таких чинників важливе місце посідає асортиментна політика, яка поряд з місцем розташування і ціновою політикою дозволяє сформувати у споживача певний рівень сприйняття підприємства в цілому.

Ефективне управління асортиментною політикою підприємства передбачає використання відповідних методів формування продуктового асортименту, застосування яких дасть змогу прийняти ефективні управлінські рішення щодо якісної і кількісної структури асортименту, частоти оновлення та інших аспектів забезпечення високого рівня його конкурентоспроможності. Тому однією із актуальних проблем сучасного менеджменту є використання методів формування асортименту продукції, що є оптимальними в сучасних умовах господарювання вітчизняних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню питань формування асортиментної політики, їхнього впливу на майбутній розвиток та конкурентні позиції підприємства роздрібної торгівлі присвячені праці багатьох зарубіжних вчених-економістів, зокрема Н. Каллена, Б. Бермана, Дж. Еванса, М. Саллівана, Д. Едкока, Л. Вейтца, В. Снегірьової,  Ф.Панкратова, Г. Серьогіної, О. Бузукової та ін. Проте, існуючі розробки здебільшого носять описовий характер або стосуються організаційно-технічних заходів з формування асортименту. Теоретичні аспекти та методичний інструментарій формування асортиментної політики підприємств фрагментарно розглядалися вітчизняними вченими А.А. Мазаракі, Н.М. Ушаковою, Л.О. Лігоненко, Л.В. Балабановою А.М. Германчук та ін.

Мета. Обґрунтування теоретичних засад і розробка методичного інструментарію формування ефективної асортиментної політики підприємства взуттєвої галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження

В умовах ринкової економіки підвищується роль асортиментної політики, що обумовлено загостренням конкурентної боротьби за ринки збуту продукції; посиленням ролі споживачів; підвищенням уваги споживачів до якості товарів, їх марки (бренда), обслуговуванню, упаковці; збільшенням темпу росту появи нової продукції і продуктів-замінників; підвищенням ролі реклами, стимулювання збуту [42].

У зв’язку з цим розгляд основних аспектів формування асортиментної політики підприємств представляє великий теоретичний та практичний інтерес. Розвиток теорії та практики формування асортиментної політики, оптимізації асортименту підприємств, забезпечення інформаційної бази досліджені в працях таких вчених-аналітиків, як: Г. Л. Багієв, А. В. Войчак, В. Я. Кардаш, Н. Б. Ткаченко, А. Н. Рманов, П. С. Зав`ялов та інші.

Розглянемо трактування та поняття «асортиментна політика» різних авторів, які представлені в табл. 1.

 

Таблиця 1.

Трактування поняття асортиментна політика

Автор

Визначення

Ф. Котлер

[10]

Асортиментна політика – це визначення (формування. та підтримка оптимальної структури товарів, які виробляються та реалізуються з врахуванням поточних та майбутніх цілей підприємства.

С. С. Гаркавенко

[6]

Асортиментна політика передбачає певний курс дій товаровиробника або наявність у нього заздалегідь обґрунтованих принципів поведінки. Вона повинна забезпечити відповіді на питання з приводу формування асортименту та управління ним, підтримання конкурентоспроможності товарів на певному рівні, знаходженню для товарів оптимальних товарних сегментів, розробки та здійснення стратегії упаковки, маркування, обслуговування товарів.

Романов А.Н.

[8]

Асортиментна політика припускає визначений курс дій товаровиробника або наявності у нього заздалегідь обдуманих принципів поведінки

Б.Берман, Дж. Еванс

[4]

 

Асортиментна політика – це політика, суть якої полягає у визначенні номенклатури виготовляємих і реалізуємих товарів, продукції з урахуванням власних можливостей, можливостей постачальників і партнерів, потреб ринку, ступеня ризику, сезонності попиту, кон'юнктури та ін.

С. В. Близнюк

[5]

Асортиментна політика – політика щодо формування асортименту підприємства на цільових ринках, а також план подальшого керування та оптимізації його, виходячи з загроз та можливостей маркетингового середовища.

Багієв Г.Л.

[9]

Асортиментна політика – маркетингова діяльність, яка пов’язана з плануванням та здійсненням сукупності заходів: стратегій формування конкурентних переваг;  створення таких характеристик товару, які роблять його постійно цінним для споживача, задовольняють ту чи іншу його потребу,  що забезпечує відповідний прибуток фірмі

 

Проведений аналіз визначень асортиментної політики показує їхню не бездоганність, вони не є досить обґрунтованими й безперечними. У цьому зв’язку актуальним є уточнення сутнісного змісту поняття «асортиментна політика».

Асортиментна політика – це сфера діяльності керівника й фахівців підприємства, що представляє собою сукупність принципів, стратегій і  методик, що приводять до формування оптимального асортиментів продукції, що випускається підприємством, з погляду підвищення ефективності діяльності підприємства й задоволення потреб покупців. Цей напрям має особливе значення в сучасних умовах розвитку економіки, оскільки сучасні споживачі висувають підвищені вимоги до якості, асортименту товару та зовнішнього оформлення товару.

Виділимо основні цілі асортиментної політики, що наведені на рис. 1.

 

Рис. 1. Основні цілі асортиментної політики

 

ТОВ «ІРБІС» займається виробництвом, реалізацією малодитячого, дитячого, підліткового, чоловічого та жіночого взуття. Загалом випускає понад 300 найменувань. Асортимент компанії щорічно збільшується на 15 – 20 найменувань. Для виготовлення верху взуття використовується лише шкіра, а в якості матеріалу підкладки, в залежності від сезону, використовуються: шкіра, байка, штучне хутро з вовни.

Аналіз асортименту є складовою формування асортименту − процесу підбору і встановлення номенклатури товарів відповідно попиту покупців, що забезпечує високу прибутковість підприємства. Отже найважливішим принципом формування асортименту товарів є забезпечення його відповідності характеру попиту споживачів у межах обраного сегмента ринку. У зв'язку з цим асортимент продукції, запропонований покупцям, повинен характеризуватися достатньою шириною (кількістю асортиментних груп) і глибиною (кількості позицій в кожній асортиментній групі).

Асортимент взуттєвого підприємства «ІРБІС» дуже різноманітний, як по ширині, так і по глибині.

Товарний асортимент ТОВ «ІРБІС» складається з десяти товарних груп:

− малодитяче для дівчаток 20-25 р.;

− малодитяче для хлопчиків 20-25 р.;

− дитяче для дівчаток 26-31 р.;

− дитяче для хлопчиків 26-31 р.;

− шкільне для дівчаток 32-36 р.;

− шкільне для хлопчиків 32-36 р.;

− підліткове для дівчаток 37-40 р.;

− підліткове для хлопчиків 37-40 р.;

− жіноче 35-42 р.;

− чоловіче 39-46 р.

Ширина і глибина асортименту ТОВ «ІРБІС» за 2014-2015рр представлена на рис. 2.

 

C:\Users\User\YandexDisk-natuletek2015\Скриншоты\2017-05-29_16-00-25.png

Рис. 2. Ширина та глибина асортименту ТОВ «ІРБІС» за 2014 – 2015рр

 

 

Асортимент взуттєвого підприємства ТОВ «ІРБІС» широкий та глибокий, що в свою чергу, дозволяє задовольнити будь-які запити покупців, які формуються під впливом економічних, соціальних, національних та інших факторів.

Обсяг реалізації взуття по групам  представлений в табл. 2 за 2014 – 2015 рр.

 

Таблиця 2.

Обсяг реалізації взуття по групам за 2014-2015 рр.

Групи взуття

Обсяг реалізації,

тис. грн.

Питома вага, %

Відхилення

2014 р.

2015 р.

2014 р.

2015 р.

абс.,

тис. грн.

відносне, %

питомої ваги, %

Малодитяче для дівчаток

 20-25 р.

77,0

85,6

3,95

3,73

8,58

11,14

-0,2

Малодитяче для хлопчиків 20-25 р.

80,7

89,5

4,14

3,91

8,757

10,85

-0,2

Дитяче для дівчаток 26-31 р.

92,3

104,1

4,74

4,54

11,77

12,74

-0,2

Дитяче для хлопчиків 26-31 р.

120,5

140,5

6,18

6,13

20,03

16,62

-0,1

Шкільне для дівчаток 32-36 р.

270,8

307,9

13,90

13,43

37,11

13,70

-0,5

Шкільне для хлопчиків

32-36 р.

338,2

415,3

17,35

18,12

77,11

22,80

0,8

Підліткове для дівчаток

37-40 р.

114,8

135,2

5,89

5,90

20,38

17,75

0,0

Підліткове для хлопчиків

37-40 р.

311,3

338,1

15,98

14,75

26,82

8,62

-1,2

Жіноче 35-42 р.

253,4

340,4

13,00

14,86

87,08

34,37

1,9

Чоловіче 39-46 р

289,5

335,1

14,86

14,62

45,52

15,72

-0,2

Всього

1948,5

2291,7

100,0

100,0

343,16

17,61

0,0

 

Як видно з табл. 2, найбільший обсяг реалізації в 2015 р. склали такі групи взуття: шкільне для хлопчиків 32-36 р. (18,12) та підліткове для хлопчиків 37-40 р. (14,75%). Це свідчить про те, що асортимент товарів цієї групи найбільш повно задовольняє потреби споживачів. Порівнюючи обсяг реалізації по всім групам взуття спостерігається збільшення на 17,6%  в 2015р, це відбулося за рахунок збільшення кількості реалізованого взуття та незначним збільшенням ціни на готову продукцію.

Далі розглянемо ціни, обсяг реалізації та рентабельність дитячого взуття у 2014-2015рр., яке представлено в табл. 3.

 

Таблиця 3.

Ціни та обсяг реалізації дитячого взуття у 2014-2015 рр.

Асортиментна позиція

Ціна, грн.

Обсяг реалізації, тис.грн.

Відхилення

Рентабельність продукції, %

2014 р.

2015 р.

2014 р.

2015 р.

ціни, грн

обсягу реалі-

зації, грн

Малодитяче взуття для дівчаток 20-25 р.

Туфлі літні

138

145

11433

16240

7

4807

5,3

Туфлі

171

180

9918

10800

9

882

6,1

Напівчеревики

181

190

11372

10640

10

-732

7,4

Черевики

198

208

17389

18928

10

1539

7,5

Напівчоботи

228

240

10260

12720

12

2460

9,8

Чоботи

238

250

16625

16250

13

-375

10

Малодитяче взуття для хлопчиків 20-25 р.

Туфлі літні

138

145

15428

17690

7

2262

5,4

Туфлі

171

180

7866

9000

9

1134

5,8

Напівчеревики

181

190

13357

12540

10

-817

7,4

Черевики

198

208

19365

21632

10

2267

7,6

Напівчоботи

228

240

10944

14880

12

3936

9,8

Чоботи

238

250

13775

13750

13

-25

10,3

Дитяче взуття для дівчаток 26-31р.

Туфлі літні

159

167

11581

13360

8

1779

6,1

Туфлі

174

183

15647

17019

9

1373

6,2

Напівчоботи

245

258

31373

32508

13

1135

7,7

Чоботи

301

317

33729

41210

16

7481

8,9

Дитяче взуття для хлопчиків 26-31 р.

Туфлі літні

159

167

25701

30895

8

5194

5,9

Туфлі

174

183

22601

22143

9

-458

6

Напівчеревики

190

200

13680

12800

10

-880

6,4

Черевики

245

258

29167

32766

13

3599

8

Напівчоботи

257

270

12825

17280

14

4455

9

Чоботи

276

290

16530

24650

15

8120

10,2

Шкільне взуття для дівчаток 32-36 р.

Туфлі літні

166

175

26101

32550

9

6449

6,4

Туфлі

190

200

49780

60800

10

11020

7,2

Мокасини

181

190

24368

24320

10

-48

7,3

Напівчеревики

200

210

21945

25410

11

3465

7,9

Напівчоботи

261

275

53295

59400

14

6105

8,6

Чоботи

323

340

95285

105400

17

10115

11

Шкільне взуття для хлопчиків 32-36 р.

Туфлі літні

171

180

21546

27180

9

5634

6,1

Туфлі

190

200

92530

101000

10

8470

7

Мокасини

181

190

54511

57760

10

3249

6,9

Напівчеревики

209

220

36993

44880

11

7887

7,5

Черевики

261

275

54340

58300

14

3960

8

Напівчоботи

276

290

33060

88740

15

55680

9

Чоботи

301

317

45173

37406

16

-7767

10

Підліткове взуття для дівчаток 37-40 р.

Туфлі

200

210

9975

12810

11

2835

6,6

Мокасини

200

210

13367

17640

11

4274

7,2

Напівчеревики

266

280

20748

20720

14

-28

7,8

Черевики

304

320

12160

19200

16

7040

9,3

Напівчоботи

323

340

19380

18700

17

-680

10,3

Чоботи

356

375

39188

46125

19

6938

11

Підліткове взуття для хлопчиків 37-40 р.

Туфлі літні

200

210

11970

13860

11

1890

6,5

Туфлі

219

230

65550

72910

12

7360

6,2

Мокасини

200

210

40898

40530

11

-368

7,2

Напівчеревики

228

240

43320

44640

12

1320

7,5

Черевики

304

320

91808

103680

16

11872

9,6

Напівчоботи

304

320

15200

20150

16

4960

10,1

Чоботи

333

350

42560

42350

18

-210

10,6

Разом

 

 

1405613

1616172

 

210559

 

 

З наведених у табл. 3 цін та обсягів реалізації за 2014-2015рр. видно, що ріст цін за останні роки незначний, але тенденції до підвищення ціни спостерігаються. Ціни зросли, майже, на всі види продукції. Це обумовлено нестабільним становищем ринку, на якому реалізує продукцію ТОВ «ІРБІС», підвищенням цін на сировину та матеріали, фурнітуру, зміною тарифів на мито. Крім того зміни податкового кодексу вплинули на підвищення тарифів та на податок на додану вартість, зросла орендна плата, підвищились ціни на енергоресурси та паливо.

Обсяг реалізації продукції підприємства у 2015 р. збільшився на 210559 грн. в порівнянні з 2014 р. Скорочення обсягу реалізації прослідковується за такими видами взуття: малодитячі для дівчаток − напівчеревики на 732 грн., чоботи на 375 грн.; малодитячі для хлопчиків − напівчеревики на 817 грн., чоботи на 25 грн.; дитячі туфлі для хлопчиків – на 458 грн. і напівчеревики – на 880 грн.; шкільне для хлопчиків – туфлі на 7767 грн.; підліткове для дівчаток – напівчоботи на 680 грн.; підліткове для хлопчиків – мокасини на 368грн. та чоботи на 210грн. Зниження обсягів на вказані групи пов’язано зі змінами вподобань покупців, застарілим дизайном. Загалом обсяг реалізації по даним видам взуття знизився на 12386 грн.

Вироби ТОВ «ІРБІС» не є високорентабельними, що обумовлено специфікою ринку продукції в Україні. Найрентабельнішими являються чоботи та напівчоботи, які традиційно мають вищу вартість ніж туфлі. Рівень рентабельності продукції впливає на фінансовий стан підприємства. Взуття ТОВ «ІРБІС» виготовляються з натуральної шкіри, вартість сировини досить висока. При встановлені високих цін на продукцію попит зменшиться і підприємство буде вимушене зупинити свою діяльність.

На рис. 3 представлена сезонність попиту на дитяче взуття

 

Рис. 3. Сезонність попиту на дитяче взуття

 

Позначення до рис. 3:

– туфлі літні   ;

– туфлі    ;

– мокасини ;

– напівчеревики ;

– черевики ;

– напівчоботи ;

– чоботи  .

 

Особлива залежність від сезонності попиту відображається на кривій продукції груп «туфлі», «туфлі літні» найбільший попит на ці групи продукції є у 3 кварталі, а мінімальний попит на дані групи асортиментну в 2 та 4 кварталах. Такий характер кривих пов'язаний з тим, що попит на дитяче взуття є сезонним і повністю залежить від пори року.

Висновки. На сьогоднішній день ТОВ «ІРБІС випускає понад 300 найменувань моделей взуття. Асортимент компанії щорічно збільшується на 15-20 найменувань.

Ефективне управління товарним асортиментом дозволяє взуттєвому підприємству:

– скоротити кількість продажів, втрачених внаслідок відсутності необхідних товарів;

– прискорити товарообіг;

– зменшити надлишки товарів;

– знизити ризик списання товарів у зв'язку із закінченням терміну придатності;

мінімізувати сумарні витрати, пов'язані із запасами.

Для реалізації асортиментної політики необхідно постійно здійснювати контроль товарних запасів. Він полягає в підрахунку наявних запасів на складі, а також у дослідженні процесу їх збільшення або зменшення. Для здійснення бажаної політики управління товарними запасами необхідно розробити процедури контролю. Вони мають визначати частоту перевірок, рівень запасів і порівнювати з параметрами запасів, які, своєю чергою, впливатимуть час і обсяг повторного замовлення.

 

Література.

1. Немков В. А. Методические основы формирования ассортиментной политики промышленного предприятия / В. А. Немков // Современные аспекты экономики. – 2003. − 103 с.

2. Багиев Г.Л. Основы современного маркетинга: Учеб.-нагляд. пособие / [Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, И.А. Аренкова и др.]; Под общ. ред. Г.Л. Багиева; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. Каф. маркетинга. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2002. − 280 с.

3. Молнар О. С. Асортиментна політика торговельних підприємств у ринковій економіці України / О. С. Молнар // Держава та регіони. – 2008 – № 3. – 150.

4. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: підручник / Кардаш В. Я., Шафалюк О. К., Антонченко М. Ю. – К.: КНЕУ, 2009. – 240 с.

5. Алескеров Ф. Н. Ассортимент и качество товаров: управление в регионе / Ф. Н. Алескеров, А. Н. Яровиков. – М.: Азернешр, 2005 − 340 с.

 

References.

1. Nemkov V. A. Methodical bases of formation of the assortment policy of industrial enterprises / V. A. Nemkov // Modern aspects of the economy. – 2003. 103 p.

2. Bagiev G. L. Fundamentals of modern marketing: Ucheb.supervision. guide / [G. L. Bagiev,.M. Tarasevich, Y.. Arenkova etc.]; Under the General editorship of G. L. Bagiev; M-education Grew. Federation, St. Petersburg. GOS. UN-t of economy and Finance. DEP. marketing. – SPb. Publ Sec.-Peterb. state University of Economics and Finance, 2002. − 280 p.

3. Molnar A. S. Assortment policy of trade enterprises in the market economy of Ukraine / A. S. Molnar // the state and the regions. – 2008 – № 3. – 150.

4. Kardash vy Marketing product policy: textbook / Kardash V. Y., Safelok A. K., Antonenko N. Y. – K.: KNEU, 2009. – 240 p.

5. Aleskerov F. N. The range and quality of goods: management in the region / F. N. Aleskerov, A. N. Jarovikov. – M.: Azerneshr, 2005 − p. 340

 

Стаття надійшла до редакції 30.05.2017 р.