EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2017

УДК 336:364

 

І. М. Гринчишин,

к. е. н., докторант, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»

 

РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

 

I. M. Hrynchyshyn,

PhD in Economics, SI Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine

 

RISKS AND PROSPECTS FOR EFFECTIVE PROVISION OF SOCIAL SERVICES IN THE CONTEXT OF FISCAL DECENTRALIZATION DEEPENING (ON THE EXAMPLE OF LVIV REGION)

 

В статті наведено особливості фінансового забезпечення та надання соціальних послуг у Львівській області в умовах децентралізації влади. Охарактеризовано системні проблеми неефективного використання бюджетних коштів та визначено основні ризики секторальної децентралізації у сфері соціального захисту. Встановлено, що рекомендаційний характер виконання власних повноважень об’єднаними територіальними громадами у сфері соціального захисту населення зумовив проблему відсутності чіткого механізму організації та надання соціальних послуг на місцевому рівні. Запропоновано перспективні напрями ефективного надання соціальних послуг в умовах поглиблення фінансової децентралізації в напрямку вдосконалення інституційного забезпечення соціального захисту на національному, регіональному та місцевому рівнях, трансформації системи соціального захисту та усунення системних проблем її функціонування; забезпечення ефективного використання бюджетних ресурсів територіальних громад.

 

The article presents features of financial support and provision of social services in Lviv region under the conditions of decentralization of power. Systematic problems of inefficient use of budget funds were characterized and the main risks of sectoral decentralization in the sphere of social protection were determined. It was identified that the advisory nature of the implementation of their own powers by the united territorial communities in the sphere of social protection of the population caused the problem of the lack of a clear mechanism for the organization and provision of social services at the local level. Directions for effective provision of social services in the context of deepening of financial decentralization and for improving institutional provision of social protection at the national, regional and local levels are proposed, as well as for transformation of the system of social protection and elimination of systemic problems of its functioning and ensuring effective use of budget resources of territorial communities.

 

Ключові слова: соціальний захист, соціальні послуги, фінансове забезпечення, фінансова децентралізація.

 

Keywords: social protection, social services, financial support, fiscal decentralization.

 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах реформи місцевого самоврядування особливої уваги потребують питання секторальної децентралізації. Децентралізація повноважень в сфері соціального захисту та соціального забезпечення покликана сприяти наданню соціальних допомог, послуг та пільг на засадах доступності, якості та ефективності. Оскільки значна частина видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення передається на місцевий рівень, питання, що потребують першочергового розв’язання полягають у налагодженні ефективних механізмів їх розподілу, виявленні неефективних видатків, що сприятиме залученню додаткового ресурсу для фінансування найбільш важливих завдань. При цьому, обґрунтування регіональних особливостей фінансового забезпечення соціального захисту дозволить виявити причини, що зумовлюють і поглиблюють проблему бідності населення країни. Враховуючи зазначене, актуалізується потреба в проведенні комплексного дослідження ризиків та перспектив забезпечення ефективного надання соціальних послуг в умовах поглиблення фінансової децентралізації на прикладі Львівської області як одного з важливих напрямів належного функціонування системи соціального захисту та збалансованого розвитку регіонів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед праць вітчизняних дослідників існує значний науковий доробок щодо теоретичної концептуалізації розвитку соціальної сфери як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях. Зокрема, слід відзначити роботи М.І. Карліна, А.М. Колоска, Е.М. Лібанової, М.І. Мальованого, О.В. Макарової, О.Ф. Новікової, О.М. Пищуліної, У.Я. Садової, В.Б. Тропіної. Попри значне опрацювання вищезазначених питань, варто вказати, що складність перебігу процесів трансформації фінансового забезпечення соціального захисту на сучасному етапі актуалізує необхідність визначення ризиків та перспектив забезпечення ефективного надання соціальних послуг в умовах поглиблення фінансової децентралізації.

Формулювання цілей статті. Метою статті є оцінка ризиків та обґрунтування пропозицій щодо ефективного надання соціальних послуг в умовах поглиблення фінансової децентралізації.

Виклад основного матеріалу. В Україні упродовж 2003-2016 рр. спостерігається зміна пріоритетів бюджетної політики України в частині збільшення фінансування соціального захисту, що зумовлено зростанням частки вказаних видатків у структурі Зведеного бюджету України. Однак, належне фінансування видатків на соціальних захист та соціальне забезпечення населення на сьогоднішній день ускладнене, по-перше, системними проблеми, що проявляються у недосконалості чинної системи соціального захисту в частині формування та використання фінансових ресурсів; по-друге, проблемами розподілу повноважень у сфері соціального захисту та їх фінансового забезпечення в контексті децентралізації влади.

Оцінка абсолютних значень видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення у Львівській області засвідчує позитивну динаміку їх зростання, що обумовлено як збільшенням розмірів основних соціальних виплат, так і чисельності їх отримувачів. Відмітимо такі загальні тенденції як приналежність Львівської області до групи з вищим обсягом видатків на соціальний захист в розрахунку на одну особу (рис.1) у порівнянні із середнім значенням по Україні (2456 грн.), вищими темпами приросту вказаних видатків – 53,3% у 2016 р. у порівнянні з середнім по Україні – 47,9%.

 

Рис. 1. Розподіл видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення в розрізі регіонів України, 2016 р.*

* побудовано за даними звітів Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України

 

Зазначений розподіл характеризується дією спеціальних законів щодо мешканців гірських територій в частині їх соціального захисту, нерівномірним територіальним розподілом основних отримувачів соціальних виплат та послуг. Структурні зміни в напрямку збільшення видатків за статтею бюджетних видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення значною мірою пояснюється зростанням видатків на фінансування субсидій. Поряд з цим, в структурі видатків місцевих бюджетів на соціальний захист та соціальне забезпечення кошти на надання соціальних послуг займають незначну частку. При цьому, саме соціальні послуги дозволяють надати весь спектр питань, пов’язаних з виявленням потреби в такій послузі до організації її надання та фінансування особі, що її потребує.

Впродовж тривалого періоду спостерігається практика відсутності належної оцінки потреб в соціальних послугах територіальними центрами надання таких послуг, що зумовлює значні розбіжності рівнях навантаження територіальних центрів особами, які обслуговуються ними та в рівнях фінансування в розрахунку на одного споживача послуг [1, 72].

Окрім того, варто звернути увагу на основні ризики у сфері соціального захисту, що виникли з початком реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні:

1) зберігається практика фінансування закладів, а не соціальних послуг;

2) не забезпечена відповідальність об’єднаних територіальних громад та органів виконавчої влади щодо надання соціальних послуг;

3) відсутність превентивних механізмів щодо попередження основних ризиків у сфері соціального захисту та поглиблення проблем бідності населення;

4) надання меншого пріоритету сфері соціального захисту порівняно зі сферами освіти, медицини та культури.

Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні визначено основні повноваження органів місцевого самоврядування базового рівня у сфері соціального захисту, що передбачають надання соціальної допомоги через територіальні центри – власні повноваження [2]. З метою забезпечення єдиного методологічного підходу до виконання власних (самоврядних) повноважень об’єднаної територіальної громади у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей на підставі норм законодавчих актів з питань соціального захисту населення розроблено Методичні рекомендації щодо виконання власних (самоврядних) повноважень об’єднаної територіальної громади у сфері соціального захисту населення, які визначають основні завдання відповідальних підрозділів (посадових осіб) органів місцевого самоврядування базового рівня [3].

Рекомендаційний характер виконання власних (самоврядних) повноважень об’єднаної територіальної громади у сфері соціального захисту населення зумовив проблему відсутності чіткого механізму організації та надання соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах як по Україні загалом, так і Львівській області, зокрема. Різноманітність підходів до організації та надання соціальних послуг (допомога за принципом «єдиного соціального вікна», введення в штат фахівця із соціальної роботи, укладання угод про співробітництво та фінансування з територіальними центрами соціального обслуговування тощо) зумовили різний стан фінансування (в окремих об’єднаних територіальних громадах – незабезпеченість за рахунок власних фінансових ресурсів), та відповідно, надання соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах.

Непослідовні кроки в питаннях фінансування освіти та медицини на місцях зумовили відволікання значних фінансових ресурсів на місцях саме у ці сфери. При цьому, різний рівень спроможності територіальних громад Львівської області фінансувати соціальні послуги та залишковий принцип їх фінансування в ОТГ зумовлює різні рівні забезпечення осіб, які опинились в складних життєвих обставинах. Так, у 2016 р. в Львівській області видатки на соціальний захист за рахунок власних доходів диференціювались від 561,4 тис.грн. в Тростянецькій ОТГ до 0,5 тис. грн в Луківській ОТГ (рис.2), при цьому, в бюджетах Міженецької та Ходорівська ОТГ у 2016 р. фінансування зазначених видатків не здійснювалось.

 

Рис. 2. Фінансування видатків на соціальний захист об’єднаними  територіальними громадами Львівської області, 2016 р.*

*побудовано за даними звітів Департаменту фінансів Львівської ОДА

 

Варто вказати, що в об’єднаних територіальних громадах Львівської області фінансове забезпечення соціальних видатків у 2016 р. носило фрагментарний характер;

- в Новокалинівській ОТГ (лише в одній з 16 ОТГ) утворено Центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді з фінансуванням 166817,38 грн.;

- забезпечення організації та проведення громадських робіт в ОТГ Львівської області у 2016 р. здійснювалось в Бісковицькій, Вільшаницькій, Заболотцівській, Новокалинівській, Тростянецькій та Чукв’янській ОТГ (6 з 16 ОТГ) із загальним обсягом фінансування 198060,1 грн.(табл.1);

- заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян здійснювались в Тростянецькій ОТГ на суму 245290 грн., що дозволило оздоровити 79 дітей, з них діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки – 16 осіб, в тому числі дiти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 6 осіб, дiти-iнвалiди – 3 осіб, талановиті i обдаровані діти – 3 особи.

-

Таблиця 1.

Фінансове забезпечення організації та проведення громадських робіт в ОТГ Львівської області, 2016 р.*

Об’єднана територіальна громада

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Бісковицька

362,67

3264

3626,67

Вільшаницька

2618,2

2618,2

5236,4

Заболотцівська

11414,01

11414,01

22828,02

Новокалинівська

67402,23

73333,55

140735,8

Тростянецька

5762,29

5762,28

11524,57

Чукв’янська

5732,32

8376,34

14108,66

*побудовано за даними звітів Департаменту фінансів Львівської ОДА

 

При цьому, незавершеність процесу об’єднання територіальних громад не дозволяє в повному обсязі використати наданні можливості щодо використання інструменту співробітництва територіальних громад в сфері соціального захисту.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок. Результати проведеного дослідження вказують на необхідність підвищення ефективності фінансового забезпечення соціального захисту в умовах поглиблення фінансової децентралізації. При цьому, при формуванні загальнодержавних орієнтирів соціальної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення постає потреба врахування регіональних особливостей задля встановлення рівних можливостей у забезпеченні належного рівня матеріального достатку усіх прошарків населення.

Встановлено, що належне фінансування соціальних послуг населенню на сьогодні ускладнене системними проблеми, які проявляються у недосконалості чинної системи соціального захисту в частині формування та використання фінансових ресурсів; проблемами розподілу повноважень у сфері соціального захисту та їх фінансового забезпечення в контексті децентралізації влади.

Означене вказує на необхідність вдосконалення інституційного забезпечення соціального захисту на національному, регіональному та місцевому рівнях в частині забезпечення законодавчого підґрунтя участі об’єднаних територіальних громад у виконанні державних програм соціального захисту населення шляхом прийняття змін до Бюджетного кодексу України та профільних законів; врегулювання розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади в сфері соціального захисту та соціального забезпечення.

Серед пріоритетних напрямів підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів територіальних громад у сфері соціального захисту та соціального забезпечення варто виділити: подальша зміна підходів, що базуються на фінансуванні мережі установ, до закупівлі та фінансуванні соціальних послуг через механізм соціального замовлення; створення конкурентних позицій неурядовим організаціям на ринку соціальних послуг та впровадження ефективних механізмів фінансової підтримки громадських ініціатив в частині надання соціальних послуг на місцевому рівні; спрямування фінансових ресурсів для забезпечення превентивних механізмів щодо попередження основних ризиків в сфері соціального захисту та усунення проблем бідності населення.

Перспективи подальших розвідок в зазначеному напрямі вбачаємо у необхідності побудови оптимальної моделі фінансового забезпечення соціального захисту в умовах децентралізації влади.

 

Література.

1. Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні: [монографія] / наук. ред. В.С. Кравців. – Львів: НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», 2016. – С. 70–76 (Сер. «Проблеми регіонального розвитку»).

2. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80

3. Методичні рекомендації щодо виконання власних (самоврядних) повноважень об’єднаної територіальної громади у сфері соціального захисту населення / Міністерство соціальної політики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article;jsessionid=A6075226454D1D4 29DA36A1C663CF315.app1?art_id=186223&cat_id=186195.

 

References.

1. Kravtsiv V. (2016), Territorial Development and Regional Policy in Ukraine, Lviv, State institution Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine. pp. 70–76.

2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014). On approval of the Concept of reforming the local government and territorial organization of power in Ukraine, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80

3. Ministry of Social Policy of Ukraine (2016). Guidelines for the implementation of own (self-governing) powers of unified territorial communities in social protection, available at : http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article;jsessionid=A6075226454D1D429DA36A1C663CF315.app1?art_id=186223&cat_id=186195

 

Стаття надійшла до редакції 20.06.2017 р.