EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2016

УДК : 338.431

 

О. С. Пономаренко,

компанія Netcracker, спеціаліст відділу операційної підтримки

Г. О. Пересадько,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та реклами,

Київський національний торговельно-економічний університет

 

ПРОГНОЗУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ОРІЄНТИРІВ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

O. S. Ponomarenko,

company Netcracker, OSG specialist

G. О. Peresadko,

Ph. D. in Economics, Associate Professor of Marketing and AdvertisingDepartment,

Kyiv NationalUniversity of trade and economics

 

FORECAST OF QUANTITATIVE INDICATORS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES DEVELOPMENT

 

Кількісні інструменти прогнозування в контексті проведення маркетингових досліджень промислових підприємств мають більшу точність в межах короткострокового та середньострокового горизонту прогнозування, а також дозволяють об’єктивно інтерпретувати інформацію. Індикатори розвитку підприємств з метою прогнозування слід поділяти на виробничі (індекс промислової продукції, обсяг реалізованої промислової продукції та обсяги інвестицій в основний капітал), фінансові (фінансові результати підприємств до оподаткування, обсяг прямих іноземних інвестицій), трудові (фонд оплати праці, середньорічна кількість найманих працівників), інноваційної активності  та зовнішньоекономічні (динаміка експортно-імпортної діяльності). За допомогою методів регресійного та декомпозиційного аналізів виявлено циклічність окремих індикаторів розвитку підприємств машинобудування та хімічної промисловості України за 2001-2015 рр. Побудовано прогнозні моделі розвитку на 2016-2018 рр. шляхом використання трендових та мультиплікативних тренд-циклічних моделей. Використання прогнозної моделі розвитку промислових підприємств в процесі планування збутових заходів дозволить підвищити ефективність відбору клієнтських сегментів та оптимізувати використання цінових та нецінових параметрів збуту продукції. Виявлена за допомогою стратегічних маркетингових досліджень ринку збуту циклічність індикаторів розвитку промислових підприємств вказує на необхідність врахування коливань економічної активності в країні.

 

Quantitative forecasting tools in the context of carrying out marketing research of industrial enterprises have great accuracy within the short and medium horizon of forecasting, and also allow to interpret information objectively. Indicators for the development of enterprises with the purpose of forecasting should be divided into production (industrial production index, the volume of sold industrial products and investment in fixed assets), financial (financial results of enterprises before taxation, the volume of foreign direct investment), labor (payroll fund, average annual number of hired workers), innovation activity and foreign economic (dynamics of export-import activities). Using of regression and decomposition analysis methods, the cyclicity of individual indicators of the development of machine building and chemical industry in Ukraine in 2001-2015 was revealed. The forecasted development models for 2016-2018 are constructed by using trend and multiplicative trend-cyclic models. The usage of the forecast model of the development of industrial enterprises in the planning of marketing activities will improve the efficiency of selecting the client segments and optimize the use of price and non-price parameters for the sale of products. The cyclicality of the indicators of development of industrial enterprises, discovered through the use of strategic market research, points to the need to take into account fluctuations of economic activity in the country.

 

Количественные инструменты прогнозирования в контексте проведения маркетинговых исследований промышленных предприятий имеют большую точность в пределах краткосрочного и среднесрочного горизонта прогнозирования, а также позволяют объективно интерпретировать информацию. Индикаторы развития предприятий с целью прогнозирования следует делить на производственные (индекс промышленной продукции, объем реализованной промышленной продукции и объемы инвестиций в основной капитал), финансовые (финансовые результаты предприятий до налогообложения, объем прямых иностранных инвестиций), трудовые (фонд оплаты труда, среднегодовое количество наемных работников), инновационной активности и внешнеэкономические (динамика экспортно-импортной деятельности). С помощью методов регрессионного и декомпозиционного анализов выявлено цикличность отдельных индикаторов развития предприятий машиностроения и химической промышленности Украины в 2001-2015 гг. Построено прогнозные модели развития на 2016-2018 гг. путем использования трендовых и мультипликативный тренд-циклических моделей. Использование прогнозной модели развития промышленных предприятий в процессе планирования сбытовых мероприятий позволит повысить эффективность отбора клиентских сегментов и оптимизировать использование ценовых и неценовых параметров сбыта продукции. Обнаруженная с помощью стратегических маркетинговых исследований рынка сбыта цикличность индикаторов развития промышленных предприятий указывает на необходимость учета колебаний экономической активности в стране.

 

Ключові слова: індикатори, прогнозування, конкурентна перевага, промислове підприємство, маркетингові дослідження.

 

Keywords: indicators, forecasting, competitive advantage, industrial enterprise, marketing research.

 

Ключевые слова: индикаторы, прогнозирования, конкурентное преимущество, промышленное предприятие, маркетинговые исследования.

 

 

Постановка проблеми. Маркетингові дослідження у сучасному бізнес-середовищі стали невід’ємним та ключовим аспектом стратегічного управління підприємством, що забезпечує отримання конкурентних переваг, дозволяє оптимізувати структуру витрат та підвищити ефективність функціонування в цілому. Маркетингова інформація, як уже зазначалося, повинна відповідати ряду вимог, де однією з ключових є перспективність використання. Як свідчить практика, зовнішнє по відношенню до підприємства середовище може швидко змінюватися внаслідок дії великої кількості чинників, що спонукає маркетолога до застосування інструментарію прогнозування з метою забезпечення максимальної готовності підприємства до майбутніх змін та формування різних сценаріїв розвитку подій. Таким чином, прогнозування спрямоване на пошук оптимальних шляхів розвитку та функціонування суб’єкта господарювання під впливом постійних змін факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості прогнозування підприємств присвячено ряд праць як зарубіжних вчених Дж. Боуэна, Ф. Котлера, Дж. Мейкенза, М.Х. Мескона, Дж. Р. Уокера, так і вітчизняних В.В. Вітлінського, І.Л. Сазонця,  І.Ханіна  та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Традиційним об’єктом прогнозування в контексті досліджень проблем діяльності промислових підприємств є фінансово-економічні показники їх діяльності, в той час як врахування зовнішніх факторів та їх зв’язок з внутрішніми чинниками залишається недостатньо оціненим та має фрагментарний та поверхневий характер.

Метою статті є розробка методологічних засад оцінювання прогнозування кількісних орієнтирів розвитку промислових підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна методологія прогнозування під час проведення маркетингових досліджень дозволяє вирішити проблему або завдання будь-якого рівня складності. Особливу увагу під час обрання конкретного інструменту прогнозування необхідно приділяти характеру поставленої проблеми, наявності адекватної інформаційної бази дослідження, її повноті та актуальності. Експертні методи доцільно використовувати у випадках відсутності інформації або її недоступності, суттєвої обмеженості терміну проведення процедури прогнозування, а також неможливості інтерпретувати та формалізувати інтуїтивну інформацію у математичний (статистичний) вигляд. Зокрема, під час проведення маркетингових досліджень промислових підприємств експертні методи прогнозування доцільно використовувати під час аналізу ринкових процесів, макросередовища суб’єкта господарювання, а також його довгострокової стратегії розвитку. Поряд із зазначеним, варто зауважити, що кількісні інструменти прогнозування в контексті проведення маркетингових досліджень промислових підприємств мають більшу точність в межах короткострокового та середньострокового горизонту прогнозування, а також дозволяють об’єктивно інтерпретувати інформацію [1 с.17; 2, с.25].

 Важливою умовою інтеграції України в Європейський економічний простір, динамічного зростання її національної економіки, ринкових реформ є розвиток вітчизняних промислових підприємств та їх поступовий перехід на нові стандарти діяльності. Підписання угоди про створення зони вільної торгівлі сприятиме активному залученню України до передових технологій та реалізації потенціалу вітчизняних промислових, передусім високотехнологічних виробництв на базі наявних в країні розробок. Вагому роль у становленні цих відносин займає розвиток машинобудівної та хімічної галузей промисловості. У зв’язку з цим виникає об’єктивна необхідність більш детального та всебічного аналізу сучасного стану, закономірностей і перспектив розвитку цих галузей промисловості за наступними напрямками:

оцінка сучасного стану, ідентифікація тенденцій та циклічності діяльності підприємств машинобудівної та хімічної галузей промисловості на основі регресійного та декомпозиційного аналізів;

прогнозування значень показників на наступні 3 роки на основі визначених трендових та мультиплікативних тренд-циклічних моделей.

Для дослідження стану та тенденцій розвитку підприємств машинобудівної та хімічної галузей промисловості запропоновано проаналізувати ключові показники, що характеризують стан виробничого процесу (обсяг реалізованої продукції, індекс промислової продукції), фінансові умови їх діяльності (фінансові результати до оподаткування, обсяг інвестицій в основний капітал, обсяг прямих іноземних інвестицій, трудовий потенціал (фонд оплати праці та середньорічна кількість найманих працівників), рівень інноваційної активності (кількість інноваційних підприємств), участь в зовнішньоекономічній діяльності (обсяг експорту та імпорту промислової продукції).

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) визначається за ціною продажу відвантаженої готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених документах як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками). Дані щодо обсягів реалізації за видами промислової діяльності сформовано за функціональним принципом (по однорідних продуктах).

Індекс промислової продукції характеризує зміну створеного в промисловості обсягу валової доданої вартості. Індекс виступає як середньозважена величина, основу вагової структури якої складає інформація про розподіл доданої вартості між промисловими видами діяльності. При цьому припускаємо, що структура доданої вартості за видами економічної діяльності є постійною для певного відрізку часу. В основі розрахунку інтегрального показника промислової продукції покладено стандартний індекс фізичного обсягу Ласпейреса.

Фінансовий стан підприємства машинобудівної та хімічної галузей промисловості запропоновано аналізувати на основі даних про їх фінансові результати до оподаткування (прибуток, збиток), що визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових, інших та надзвичайних доходів (прибутків), фінансових, інших та надзвичайних витрат (збитків), а також обсяг інвестицій в основний капітал характеризує обсяг ресурсів, які направлені на фінансування капітального будівництва (нове будівництво або розширення існуючих виробничих потужностей, їх переоснащення та реконструкція), машин, обладнання та інших необоротних активів; обсяг прямих іноземних інвестицій відображає участь інституційної одиниці-резидента однієї країни здійснювати контроль або суттєвий вплив на діяльність підприємства, що є резидентом іншої країни.

Кількість інноваційно-активних підприємств дозволяє оцінити діяльність з упровадження як нових, так і значно технологічно удосконалених продуктів і процесів. В межах наступного етапу проведене оцінювання сучасного стану, ідентифікація тенденцій та циклічності компонент діяльності підприємств машинобудівної та хімічної галузей промисловості на основі регресійного та декомпозиційного аналізів.

У рамках даного етапу будується кореляційне поле точок вхідної інформації в межах кожного показника шляхом побудови точкової діаграми. На базі діаграми кореляційного поля статистичних даних проводиться попередній аналіз розглянутих часових рядів з метою ідентифікації основної тенденції розвитку та систематичної компоненти.

Формалізацію виявлених закономірностей пропонується провести шляхом побудови ліній тренду з найвищим коефіцієнтом детермінації (показником адекватності виявленого регресійного рівняння) на основі застосування методу найменших квадратів. У випадку наявності систематичної (циклічної) складової показників характеристики машинобудівної та хімічної галузей промисловості пропонується її кількісно описати шляхом побудови індексів сезонності. Останнім кроком даного етапу пропонується формалізувати виявлені закономірності динаміки досліджуваних часових рядів шляхом запису регресійних рівнянь трендових і тренд-циклічних моделей, а також провести економічну інтерпретацію їх параметрів. Визначення прогнозних значень ґрунтується на припущенні про сталість тенденції розвитку відповідних показників і полягає у перенесенні тенденції за лінією тренду, що ідентифіковано в попередньому етапі, на майбутні періоди. Так, беручи за основу парні та множинні, лінійні та нелінійні регресійні рівняння, представлені у попередньому підрозділі та підставляючи в них замість змінної t відповідний прогнозний рік з 2015 по 2018, крім того враховуючи індекс циклічності, який приймає значення 1, якщо розглядається перший (2015) (відповідно, другий (2016), третій (2017), четвертий (2018), рік циклу та 0 в іншому випадку, обчислимо прогнозні значення, представлені в табл. 1.

 

Таблиця 1.

Індикатори розвитку промислових підприємств машинобудування та хімічної промисловості України

Показник

Рік

Середньорічні тенденції

 (2001-2013 рр.)

2014

2015

2016

2017

2018

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн. грн.

Машинобудування

↑ 10385,26

156708,93

167094,20

177479,46

187864,72

198249,98

Хімічна промисловість

↑ 7306,6

98897,19

106203,80

113510,41

120817,02

128123,63

Індекси промислової продукції, % до попереднього року

Машинобудування

↓ 2,39*

92,85

127,33

109,34

105,47

113,40

Хімічна промисловість

↓ 0,57*

115,23

138,55

124,07

126,75

126,93

Фінансові результати підприємств до оподаткування, млн. грн.

Машинобудування

↑ 1089,39

12818,46

13907,85

14997,24

16086,64

17176,03

Хімічна промисловість

↓ 1111,63*

-7594,44

-4507,97

-2485,05

-7249,49

-14401,83

Фонд оплати праці найманих працівників за видами промислової діяльності, млн. грн.

Машинобудування

↑ 1739,61

23266,92

25006,53

26746,15

28485,76

30225,38

Хімічна промисловість

↑ 483,11

6817,83

7300,94

7784,05

8267,17

8750,28

Інвестиції в основний капітал, млн грн.

Машинобудування

↓ 491,77*

5498,10

5761,41

6343,33

7361,11

8372,44

Хімічна промисловість

↑ 373,56

5736,36

6109,92

6483,48

6857,04

7230,60

Прямі іноземні інвестиції, млн. дол. США

Машинобудування

↑ 28,84

1260,84

1289,68

1318,53

1347,37

1376,21

Хімічна промисловість

↑ 109,66

1666,53

1776,19

1885,85

1995,51

2105,17

Кількість інноваційно-активних промислових підприємств

Машинобудування

↑ 3

429,73

432,63

435,53

438,43

441,33

Хімічна промисловість

↑ 9

207,99

217,34

226,69

236,04

245,39

Середньорічна кількість найманих працівників, тис. осіб

Машинобудування

↓ 34,9

562,21

553,26

545,02

537,39

530,29

Хімічна промисловість

↓ 3,5

147,83

144,33

140,83

137,33

133,83

Експорт, млн. дол. США

Машинобудування

↑ 835,94

13867,70

14703,64

15539,57

16375,51

17211,45

Хімічна промисловість

↑ 2795,32

46064,64

48859,96

51655,28

54450,60

57245,92

Імпорт, млн. дол. США

Машинобудування

↑ 25,74

18990,61

19291,35

19643,55

20047,22

20502,35

Хімічна промисловість

↑ 2795,32

46064,64

48859,96

51655,28

54450,60

57245,92

* індикатор є циклічним

 

На основі даних наведених в таблиці 1, зауважимо, що прогнозовані значення, в своїй більшості, зберігають тенденцію до зростання у всіх випадках. Це свідчить про зростання ринків даних видів галузей промисловості та їх подальший розвиток за умови становлення вітчизняної економіки.

Висновки. З метою планування тактичних заходів щодо реалізації збутової стратегії промислових підприємств та визначення кількісних орієнтирів розвитку доцільним є використання трендових та мультиплікативних тренд-циклічних моделей прогнозування фінансових, трудових, виробничих, конкурентних та зовнішньоекономічних індикаторів розвитку підприємств. Використання прогнозної моделі розвитку промислових підприємств в процесі планування збутових заходів дозволить підвищити ефективність відбору клієнтських сегментів та оптимізувати використання цінових та нецінових параметрів збуту продукції. Виявлена за допомогою стратегічних маркетингових досліджень ринку збуту циклічність індикаторів розвитку промислових підприємств вказує на необхідність врахування коливань економічної активності в країні, що визначає безпосередньо умови ринку збуту продукції промислових підприємств.

 

Бібліографічний список.

1. Антохонова И.В. Методы прогнозирования социально-экономических процессов: Учебное пособие.– Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2004. – 115 с.

2. Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.Μ. Економічне прогнозування: Навч. посіб. для студентів вузів. – Суми: ВПП "Мрія-1" ЛТД, 2000. – 120 с.

 

References.

1. Antohonova,  I.V. (2004), Metody prognozirovanija social'no-jekonomicheskih processov [Methods of forecasting socio-economic processes], Izd-vo VSGTU, Ulan-Udje,  Russia.

2. Hlivenko, S.V. and Sokolov, M.O. and Telizhenko, O.Μ.  (2000), Ekonomichne prohnozuvannia [Economic forecasting], VPP "Mriia-1" LTD, Sumy, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 19.09.2016 р.