EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2017

УДК 339.1

 

Н. І. Болквадзе,

к. е. н., викладач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу,

Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

 

ЦІНОВІ НОВАЦІЇ У ТЕНДЕНЦІЯХ РОЗВИТКУ БІРЖОВИХ РИНКІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ

 

N. Bolkvadze,

PhD, lecturer of Department of International Management and Marketing,

Ternopil National Economic University, Ternopil

 

PRICE INNOVATIONS IN THE TENDENCIES OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRICITY EXCHANGE MARKETS OF EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

 

У статті виокремлено цінові новації серед тенденцій розвитку біржового ринку електроенергії країн Східної Європи, що включають зростання ліквідності цих бірж, цінова конвергенція, зниження біржових цін через збільшення частки відновлювальних джерел енергії, поява від’ємних цін на біржах електроенергії. Здійснено аналіз обсягів торгівлі та ліквідності на найбільших європейських гуртових ринках електроенергії. Розглянуто ринки електроенергії з точки зору інтеграції гуртового ринку та проаналізовано конвергенцію цін між біржовими ринками електроенергії  країн Східної Європи. Досліджено регіональне об’єднання ринків, як один із факторів формування цін на електроенергію. Відображено зниження біржових цін на електроенергію через збільшення частки відновлювальних джерел енергії в загальній структурі виробництва енергії.

 

In the article price innovations among the trends of the Eastern European electricity exchange market development were highlighted. Price innovations includes the growth of liquidity of electricity exchanges, price convergence, lower level of exchanges prices due to the increase in the share of renewable energy sources, and the emergence of negative prices on electricity exchanges. The analysis of trade volumes and liquidity on the largest European wholesale markets of electric power was carried out. Electricity markets were considered from the point of view of integration of the wholesale market. Price convergence between the electricity exchanges markets of Eastern European countries was analyzed. The regional merger of markets as one of the factors of the formation of prices for electricity was investigated. The reduction of electricity exchanges prices due to increasing the share of renewable energy sources in the overall structure of energy production was shown.

 

Ключові слова: біржа електроенергії, від’ємні ціни, цінова конвергенція, ліквідність, електроенергія.

 

Key words: electricity exchange, negative prices, liquidity, price convergence, electricity.

 

 

Постановка проблеми. Сучасний світ перебуває під впливом екологічних, технологічних та економічних факторів, що змушує країни переглядати свою політику у сфері електроенергетики. Лібералізація енергетичної галузі спричинила появу нових незвичних для електроенергії методів торгівлі та формування цін. Створення енергетичної біржі для торгівлі електроенергією розкрив потенціал такого роду біржового товару та надав нові можливості для учасників ринку.

В Україні проблема ліквідації ринкової монополії та започаткування лібералізації енергетичних ринків шляхом їх реорганізації та створення біржових ринків, що здійснюють торгівлю цими продуктами, загострюється через політизацію процесу формування тарифів, непрозорий механізм їх розрахунку, корупційні схеми розподілу між монополістами, що генерують електроенергію.

Виявлення цінових тенденцій на біржовому ринку електроенергії дозволить визначати прогнози щодо можливого розвитку, як окремих енергетичних бірж так і регіонів де знаходяться ці біржі. В цьому контексті дослідження тенденцій на біржових ринках електроенергії саме у країнах Східної Європи, де в останні десять років спостерігається їх активний розвиток, для України надзвичайно актуальним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми становлення світових енергетичних ринків та виокремлення на певних етапах їх розвитку постійно діючих організованих біржових майданчиків, де започатковувалась торгівля стандартизованими контрактами на енергоносії досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як Л. Мееус, Дж. Умутлу, Е. Талатар, А. Дорсман, М. Каран та Г. Каздаглі, Д. Бун, Дж. Захманн, Ц. Чжао, Г. Даскалакіс, А. Поручник, О. Сохацька, Н. Іващук, Х. Мітюшкіна, Д. Зеркалов, О. Михайловська, Р. Дудяк, В. Вільха, К. Павленко, А. Завербний та інші. Однак і сьогодні в наукових колах відбуваються дискусії щодо ролі біржових ринків в енергетичному секторі.

Науковці та практики у розвинутих країнах світу та Східної Європи зокрема, уже тривалий час досліджують ефективність та прозорість біржового механізму формування цін, які визнаються всіма учасниками ринку. У вітчизняній практиці подекуди можна зустріти публікації, в яких говориться про неможливість застосувати цей досвід в Україні з різних причин: недостатня ємність ринку, відсутність фахівців, законодавчої бази тощо. Досі відсутні ефективні товарні біржі на ринку сільськогосподарської сировини та енергоресурсів, залишаються незначними за обсягами торгівлі фондові.

З цими твердженнями важко не погодитися, однак функціонування бірж у країнах Східної Європи, де лише десять років тому відбувалися та ще продовжують відбуватися процеси лібералізації ринків електроенергії, є настільки успішним, особливо у Чехії та Польщі, що дослідження теорії та практики цього процесу для України є важливим, оскільки саме зараз готується законодавча база для реформ у енергетичному секторі. Крім того здійснюючи експорт електроенергії в Білорусь, Молдову, Словаччину, Угорщину, Румунію та Польщу необхідно враховувати специфіку роботи та тенденції розвитку енергетичних ринків цих країн. Україна географічно знаходиться в Східній Європі, належить до даного регіону та має спільні кордони, а значить може налагодити співпрацю з цими ринками, отримуючи можливість реалізовувати електроенергію за біржовими цінами, що є економічно обґрунтованими.

Мета статті полягає у виокремлені цінових новацій серед тенденцій розвитку біржових ринків електроенергії країн Східної Європи та вироблення на цій основі пропозицій щодо їх використання під час реформування енергетичного сектору України.

Виклад основного матеріалу. Починаючи із першої створеної енергетичної біржі у 1993 р. та до сьогодні, біржовий ринок шукає нові шляхи до розвитку та самовдосконалення. За цей період створювались нові біржі та зникали давно діючі, з’являлись нові контракти для торгівлі та відбувалось розширення товарного асортименту бірж.

Для отримання аргументованих та якісних даних щодо тенденцій розвитку біржових енергетичних ринків у Європі, проаналізовано діяльність 35 енергетичних бірж, що практично є повним охоплення біржового ринку Європи в цілому та Східної зокрема.

Бурхливий розвиток енергетичних бірж припадає на початок 2000-х років. Саме в цьому періоді активізувалось створення енергетичних бірж і у Східній Європі. Це дозволило сформувати повну картину функціонування енергетичних бірж та виокремити наступі тенденції у їх діяльності.

Так, в якості основної варто вважати тенденцію зростання ліквідності європейських біржових ринків електроенергії. Для того, щоб оцінити ліквідність різних гуртових ринків електроенергії, важливо брати до уваги весь обсяг торгівлі електроенергією. За останні кілька років у Німеччині та скандинавських ринках так званий коефіцієнт відтоку, що показує співвідношення всіх торгованих обсягів потужності та електроенергії, спожитої в даний період, був особливо високим, це означає, що загальний торговий обсяг потужностей перевищив річне споживання електроенергії від 5 до 7 разів [1]. Аналогічно кількість проданої потужності перевищила річне споживання електроенергії у Великобританії.

Щоквартальний обсяг торгівлі електроенергією на європейських ринках «на добу вперед» демонструє тенденцію до зростання протягом останніх кількох років (рис.1). Ліквідність ринку, що розраховується як відношення щоквартального обсягу торгівлі контрактами «на добу вперед» і щоквартального споживання електроенергії даного регіону, також значно збільшилась та досягла 52% у 1-му кварталі 2013 року в середньому по Європі. У 2014 р., як і у попередні роки, скандинавський регіон (Nord pool spot) виявився найбільш ліквідним у Європі із коефіцієнтом ліквідності 85%, за ними слідують Центрально-Західний регіон  із ліквідністю 26%, у Центральній та Східній Європі ліквідність досягнула 17% [2].

 

Рис. 1. Квартальні обсяги торгівлі та ліквідності на найбільших європейських гуртових ринках електроенергії у 2010-2014 рр.

Джерело: сформовано за допомогою [2]

 

Ліквідний гуртовий ринок електроенергії полегшує купівлю та продаж необхідного товару або похідного фінансового інструменту швидко, не викликаючи значних змін в їх ціні і без істотних витрат на здійснення угоди. Ліквідний ринок менш схильний до маніпуляцій і сприяє обґрунтованим та прозорим цінам. Останнє збільшує впевненість учасників ринку під час прийняття рішення, наприклад, щодо інвестицій, управління ризиками та потенціалу виходу на ринок.

Наступною тенденцією є тяжіння до цінової конвергенції між біржовими ринками електроенергії  країн Східної Європи. Конвергенцію гуртових цін на електроенергію можна розглядати як індикатор ринкової інтеграції, хоча оптимальний рівень інтеграції ринку не обов’язково вимагає повної цінової конвергенції.

Якщо розглядати енергетичні ринки з точки зору інтеграції гуртового ринку, то варто проаналізувати конвергенцію цін. Аналіз динаміки гуртових цін на електроенергію в ЄС між 2008 і 2009 роками показав, що практично на всіх європейських гуртових ринках «на добу вперед» вони знизилися на третину (рис. 2). У 2009 році падіння цін було зумовлено економічною кризою, що розпочалася в 2008 році і вплинула на попит електроенергії та ціни на паливо в 2009 році. За деякими винятками, ціни виросли дуже незначно в 2010 році, але із 2011 року знову спостерігалося подальше їх зниження. Це можна пояснити зростанням виробітку електроенергії із ВДЕ, в поєднанні з доступністю дешевого вугілля на міжнародних ринках. Починаючи з 2011 року сукупне виробництво сонячних і вітрових електростанцій збільшилася більш ніж на 45%. Таке зростання відбулось за рахунок існування національних схем підтримки ВДЕ [3].

 

Рис. 2. Динаміка європейських гуртових цін на електроенергію в різних

європейських енергетичних бірж на 2008-2013 рр. (євро/Мвт.год.)

Джерело:[4]

 

Найбільш значне зниження при повній конвергенції цін спостерігалося у 2013 р. в регіоні Центрально-Західної Європи. У 2012 році відбулося падіння на 18% в порівнянні з 2011 роком, додаткове зниження на 32% відбулося в 2013 році, в результаті чого рівень конвергенції цін становив 18% для регіону [4].

Найбільш значне цінове зближення відбулося в Балтійському регіоні. Майже на 40% однакові ціни зареєстровані в 2013 році порівняно з 10% в 2012 році. Повна конвергенція цін в регіоні Центрально-Східної Європи незначно зросла з 6% у 2012 році до 10% в 2013 році. Однак, між Чеською Республікою, Угорщиною та Словаччиною конвергенція зросла в два рази з 37% у 2012 році до 74% в 2013 році. Це пов’язано з розширенням у вересні 2012 року об’єднаного ринку Чехії та Словаччини із Угорщиною. На цих ринках, ціни «на добу вперед» зійшлися більше як на 90% часу у травні 2013 року, але конвергенція цін значно знизилась у другій половині року. Це відбулося в основному через обмежену транскордонну пропускну ємність зі Словаччини та Австрії в Угорщину, в результаті чого угорські ціни зросли [4]. Технічне обслуговування різних елементів Угорської та Словацької мережі мали значний вплив на значення чистої пропускної здатності між цими двома країнами-членами ЄС. Нарешті, низьке цінове зближення спостерігалось у жовтні 2013 року та було обумовлене не тільки зниженням імпортних потужностей, але і через перерви у роботі декількох АЕС сусідніх країн та в Угорщині [5].

Динаміка середньомісячних цін на електроенергію в різних регіонах Європи була спадною. З початку 2013 року в більшості європейських регіонах ціни показали тенденцію до зниження. Регіональні ціни показали вищий ступінь конвергенції, ніж в останні кілька років, за винятком Великобританії та Італії. На цих двох ринках електроенергія зазвичай торгується з премією до ціни. Високі ціни на електроенергію у Великобританії та Італії, є результатом залежності від вартості природного газу та високим внутрішнім попитом на електроенергію, що доповнюється її імпортом.

Одним із вирішальних факторів на формування ціни є регіональне об’єднання ринку (рис. 3). Саме цей процес впливає на конвергенцію погодинних цін електроенергії. У першому кварталі 2013 року, угорські та словацькі ціни сходилися протягом 85% всіх торгових годин, тобто, погодинна цінова різниця становила менше 1 євро/МВт. год. в ці періоди.

 

Рис. 3. Цінова конвергенція між чеським, словацьким, румунським та угорським ринками 2013-2016 рр.

Джерело: побудовано автором за даними [6, 7, 8]

 

Ще однією із визначених є тенденція зниження біржових цін на електроенергію через збільшення частки відновлювальних джерел енергії (ВДЕ). У 2010 році країни Європейського Союзу для подолання негативних наслідків глобальної кризи 2008-2009 років сформували стратегію подальшого розвитку «Європа 2020». Одними з ключових ініціатив даного документу є енергетична незалежність ЄС від експортерів енергетичних ресурсів, підвищення енергоефективності та збільшення частки ВДЕ в загальному енергоспоживанні [9].

Протягом 2011-2013 рр. заявленій стратегії ЄС відповідало падіння цін на деякі енергоносії, зокрема на вугілля, та зростання частки відновлюваних джерел енергії [2]. Збільшення частки виробництва електроенергії із вітрової та сонячної генерації, а також отримана електроенергія на основі гідроелектростанцій, істотно сприяла зниженню витрат на виробництво електроенергії в деяких країнах Європи.

В цей період важливими чинниками формування гуртових цін на електроенергію у регіоні центрально-західної Європи були виробничі потужності електроенергії з ВДЕ в Німеччині та активна діяльність АЕС у Франції. Зокрема, значний рівень виробництва електроенергії із ВДЕ сприяв зниженню регіональних цін у центрально-західному та центрально-східному регіонах Європи до чотирирічного мінімуму за підсумками другого кварталу 2013 року [2].

За даними Євростату у 2014 році частка виробленої енергії із відновлювальних джерел валового кінцевого споживання енергії збільшилась до 16% в порівнянні із 8,5 % у 2004 році [10].

Третина країн-членів ЄС досягли поставлених цілей своїх національних стратегій у розвитку відновлювальних джерел енергії, серед них Болгарія, Чехія, Естонія, Хорватія, Італія, Литва, Румунія, Фінляндія, Данія, Австрія та Швеція. Проте, не всі країни ЄС настільки активно впроваджують ВДЕ, зокрема Франція, Нідерланди та Великобританія виконали свої зобов’язання лише на 8,7%, 8,5% та 7,4% відповідно [11].

Частка відновлювальних джерел енергії у виробництві електроенергії з кожним роком зростає, що дозволяє використовувати її окрім спекотної пори року також для обігріву будинків у зимовий період [12]

Прискорені темпи впровадження виробництва електроенергії із ВДЕ пов’язані із здешевленням технологій та швидшим темпом їх окупності у порівнянні з минулим десятиліттям. Збільшення частки електроенергії із ВДЕ впливає на спотову ціну електроенергії на енергетичних біржах Європи.

За період 2011-2016рр. середня гранична ціна електроенергії на біржових ринках електроенергії країн Східної Європи поступово зменшується, що говорить про фактичний вплив ВДЕ на біржову ціну (рис. 4).

 

Рис. 4. Середні граничні ціни електроенергії та загальні обсяги торгівлі Угорської

біржі HUPX та Чеської біржі ОТЕ у 2011-2016 рр.

Джерело: сформовано за даними [7, 8]

 

Так, у лютому 2016 року гуртові ціни на електроенергії впали нижче 30 євро за Мвт/год, що є найнижчим середньомісячним показником від березня 2007 року [13]. Загалом, таке суттєве зниження гуртових цін на електроенергію стало можливим через впровадження енергоефективних технологій, збільшення частки ВДЕ та падіння цін на природній газ та вугілля.

Особливо варто відзначити тенденцію до появи від’ємних цін на біржових ринках електроенергії країн Східної Європи. Це явище не відоме в Україні. Наявність на енергетичній біржі великої кількості електроенергії, виробленої за допомогою вітру, сонця та води, а також низького попиту з боку споживачів зумовлюють виникнення від’ємних цін на спотовому ринку (рис. 5). Від’ємні ціни, як правило, формуються у дуже сонячні і/або вітряні дні із низьким попитом у не робочі дні (субота, неділя та святкові дні). Окрім того, існує думка, що такі ціни виникають там, де електрична система в цілому не є достатньо гнучкою, і/або не має достатніх коштів для того щоб адаптуватися до мінливих умов попиту та/або пропозиції [14].

 

Рис. 5. Ціни електроенергії чеської біржі ОТЕ станом на 14.05.2016 р. та 15.05.2016р.

Джерело: сформовано за даними [8]

 

Від’ємні ціни на електроенергію стають все більш поширеним явищем на енергетичних біржах. Тим не менш, є ще багато бірж електроенергії, як всередині, так і за межами ЄС, які не дозволяють такого ціноутворення. Дослідники італійського аналітичного Інституту Бруно Леоні С. Бенедеттіні і К. Стагнаро стверджують, що з розквітом відновлюваної енергетики і слабкого попиту, від’ємні ціни є важливим інструментом для того, щоб корегувати  ціни на електроенергію [15]. Вони закликають, що всі основні енергетичні біржі повинні адаптуватися до таких правил.

Оптові ринки електроенергії іноді призводять до цін нижче нуля, тобто, продавці платять покупцям, щоб ті використали електроенергію. Така ситуація виникає тому, що деякі типи виробників, таких як АЕС, ГЕС, і ВЕС, не можуть або вважають за краще, не скорочувати випуск протягом коротких періодів часу, коли попит недостатній, щоб поглинути їх кількість електроенергії [15].

На сьогоднішній день в Європейському Союзі від’ємні ціни на електроенергію були дозволені в країнах, охоплених Європейською енергетичною біржею (EPEX), зокрема у Франції, Німеччині, Австрії, Швейцарії, а також Бельгії і Нідерландах. Інші енергетичні біржі, однак, не дають цінам впасти нижче нуля.

Висновки і пропозиції. В процесі здійснення аналізу біржових ринків електроенергії країн Східної Європи було виокремлено ряд тенденцій, які пов’язані з формуванням цін на цей продукт. Визначені тенденції можемо віднести до позитивних проявів лібералізації ринку електроенергії. Врахування цих тенденцій під час формування законодавчого підґрунтя для розвитку вітчизняного енергетичного сектору дозволить Україні більш ефективно співпрацювати із європейським ринком електроенергії.

 

Література.

1. Bower, J. and Bunn, W. (2000), “Model-based Comparison of Pool and Bilateral Markets for Electricity, The Energy Journal, vol. 21 No. 3, pp. 178-191

2. The official site of CEER (2011) “CEER final advice on the regulatory oversight of energy exchanges”, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/28aa309a-6b40-c401-372a-789c5694f6da  (Accessed 8 December 2016).

3. Dorsman, A. Karan, M. Telatar, E. and Umutlu, G. (2010) Market coupling of electricity markets”,  Seventeenth Annual Conference of the Multinational Finance Society, Spain, pp.45-52.

4. The official site of Agency for the Cooperation of Energy Regulators (2014), “ACER/CEER annual report on the results of monitoring internal electricity and natural gas market in 2013”, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.acer.europa.eu/official_documents/publications/documents/acer%20market%20monitoring%20report.pdf  (Accessed 4 December 2016).

5. Market Comment October 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pxe.cz/pxe_downloads/Statistics/Market_comment/mc1310.pdf.

6. Оpcom data market / [Електронний ресурс] Power Exchange ОРСОМ]. – Режим доступу: http://www.opcom.ro/pp/home.php

7. HUPXDAM volumes, prices/ [Електронний ресурс] Power Exchange HUPX Ltd. – Режим доступу: https://www.hupx.hu/en/Pages/hupx.aspx?remsession=1

8. Short-term market [Електронний ресурс] / Power Exchange OTE. ]. – Режим доступу: http://www.ote-cr.cz/

9. Стратегія для розумного, сталого та всеохоплюючого зростання. [Електронний ресурс].
Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDuqDdtZLQAhXLlSwKHU8eBhMQFggZMAA&url=http
%3A%2F%2Fold.minjust.gov.ua%2Ffile%2F31493.doc&usg=AFQjCNG2fwreDyK0MgPTVSbj0xzkEersvg&sig2=OENO2dVDjgCKUlKHSh9i0A&bvm=bv.137904068
.

10. Share of renewable energy in gross final energy consumption [Електронний ресурс] / Statistical office of the European Union. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t2020_31.

11. Renewable energy in the EU/ 30/2016 – 10 February 2016 [Електронний ресурс] / Official web-site of Eurostat. Eurostat news release. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7155577/
8-10022016-AP-EN.pdf/38bf822f-8adf-4e54-b9c6-87b342ead339

12. Share of energy from renewable sources. [Електронний ресурс] / Eurostat. – Режим доступу: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

13. Quarterly Report on European Electricity Markets. [Електронний ресурс] / DG Energy Volume 9 (issue 1; fourth quarter of 2015 and first quarter of 2016). – Режим доступу: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_electricity_markets_q4_2015-q1_2016.pdf

14. The case for allowing negative electricity prices [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://energypost.eu/case-allowing-negative-electricity-prices/

15. Negative prices in wholesale electricity markets indicate supply inflexibilities [Електронний ресурс] / The U.S. Energy Information Administration. – Режим доступу: http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=5110

 

References.

1. Bower, J. and Bunn, W. (2000), “Model-based Comparison of Pool and Bilateral Markets for Electricity, The Energy Journal, vol. 21 No. 3, pp. 178-191

2. The official site of CEER (2011) “CEER final advice on the regulatory oversight of energy exchanges”, available at: https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/28aa309a-6b40-c401-372a-789c5694f6da (Accessed 8 December 2016).

3. Dorsman, A. Karan, M. Telatar, E. and Umutlu, G. (2010) Market coupling of electricity markets”,  Seventeenth Annual Conference of the Multinational Finance Society, Spain, pp.45-52.

4. The official site of Agency for the Cooperation of Energy Regulators (2014), “ACER/CEER annual report on the results of monitoring internal electricity and natural gas market in 2013” , available at: http://www.acer.europa.eu/official_documents/publications/documents/acer%20market%20monitoring%20report.pdf  (Accessed 4 December 2016).

5. The official site of Power Exchange PXE (2013), “Market Comment October 2013”, available at: http://www.pxe.cz/pxe_downloads/Statistics/Market_comment/mc1310.pdf. (Accessed 15 April 2016).

6. The official site of Power Exchange ОРСОМ (2016), “Оpcom data market”, available at: http://www.opcom.ro/pp/home.php (Accessed 2 April 2016).

7. The official site of Power Exchange HUPX Ltd. (2016), “HUPXDAM volumes, prices”, available at: https://www.hupx.hu/en/Pages/hupx.aspx?remsession=1 (Accessed 2 April 2016).

8. The official site of Power Exchange OTE (2016),Short-term market”, available at: http://www.ote-cr.cz/ (Accessed 3 April 2016).

9. Povidomlennia komisii Yevropa 2020 (2010), “Stratehiia dlia rozumnoho, staloho ta vseokhopliuiuchoho zrostannia”,
available at:
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=
0ahUKEwjDuqDdtZLQAhXLlSwKHU8eBhMQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fold.minjust.gov.ua%2Ffile%2F31493.doc&usg=AFQjCNG2fwreDyK0MgPTVSbj
0xzkEersvg&sig2=OENO2dVDjgCKUlKHSh9i0A&bvm=bv.137904068
(Accessed 6 April 2017).

10. The official site of Statistical office of the European Union (2016), “Share of renewable energy in gross final energy consumption”, available at: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t2020_31. (Accessed 6 April 2017).

11. Official web-site of Eurostat. Eurostat news release (2016), “ Renewable energy in the EU/ 30/2016” , available at: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7155577/
8-10022016-AP-EN.pdf/38bf822f-8adf-4e54-b9c6-87b342ead339
(Accessed 10 February 2016).

12. The official site of Statistical office of the European Union (2016), “Share of energy from renewable sources”, available at:  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (Accessed 10 February 2016).

13. The official site of the European Commission (2016), “Quarterly Report on European Electricity Markets Volume 9 (issue 1; fourth quarter of 2015 and first quarter of 2016),  available at: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_electricity_markets_q4_2015-q1_2016.pdfb (Accessed 10 July 2016).

14. The official site of Energypost (2014),The case for allowing negative electricity prices”, available at: http://energypost.eu/case-allowing-negative-electricity-prices/ (Accessed 10 May 2017).

15. The official site of U.S. Energy Information Administration (2016), “Negative prices in wholesale electricity markets indicate supply inflexibilities”, available at: http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=5110 (Accessed 10 May 2017).

 

 Стаття надійшла до редакції 07.08.2017 р.