EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2017

УДК 631.173 : 339.13

 

М. Г. Михайлов,

кандидат технічних наук,

докторант Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки”

 

МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

M. G. Мyhaulov,

candidate of engineering sciences,

postdoctoral fellow of the National scientific center "Institute of agrarian economy"

 

MODERNISATION DEVELOPMENT OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF AGRARIAN ENTERPRISES

 

У статті досліджено основні показники інноваційно-інвестиційного оснащення матеріально-технічної бази аграрних підприємств. Підкреслено, що підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств практично не можливе без введення інновацій та інвестицій в матеріально-технічну базу.

Збільшення оснащеності сільського господарства основними виробничими засобами до економічно обґрунтованого рівня, удосконалення їх видового складу і структури дозволять обновляти і модернізувати матеріально-технічну базу сільськогосподарських підприємств із врахуванням досягнень науково-технічного прогресу, прискорити вирішення важливих завдань по дальшій інтенсифікації виробництва, сприятимуть впровадженню в галузях рослинництва і тваринництва прогресивних технологій, підвищенню продуктивності праці.

 

The basic existent tendencies of the innovative-investment rigging of material and technical base of agrarian enterprises are investigational in the article. Underline, that the increase of efficiency of agricultural enterprises practically is not possible without introduction of innovations and investments to the material and technical base.

Increase of equipped of agriculture by the fixed productive assets to the economically reasonable level, improvement of them specific composition and structure will allow to renew and modernize the material and technical base of agricultural enterprises with taking into account of achievements of scientific and technical progress, to accelerate the decision of important tasks on further intensification of production, will assist introduction in industries of plant-grower and stock-raising of progressive technologies, to the increase of the labour productivity.

 

Ключові слова: матеріально-технічна база, основні засоби, інноваційно-інвестиційний розвиток, відтворення, модернізація.

 

Keywords: material and technical base, fixed assets, innovative-investment development, recreation, modernisation.

 

 

Постановка проблеми. Ситуація, що склалася з ресурсним забезпеченням господарських формувань, свідчить про потребу в модернізації основних засобів, відновленні втраченого технічного потенціалу та його подальшому розвитку, впровадженні досягнень науково-технічного прогресу у відповідності до сучасних вимог конкурентоспроможного виробництва. На сучасному етапі розвитку держави однією з найкритичніших сфер діяльності вітчизняного агропромислового комплексу є матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників. Нинішній стан матеріально-технічної бази не дає можливості задовольнити технологічні потреби сільськогосподарських підприємств у машинах, обладнанні, устаткуванні та технічному обслуговуванні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною та методологічною основою дослідження інноваційно-інвестиційного розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств є основні положення, викладені у роботах вітчизняних та зарубіжних фахівців, зокрема: В.Г. Андрійчук [1], І.А. Бланк [2],  Я.К. Білоусько [10], М. Блауг [3], М.І. Герун [10], О.В. Захарчук [8, 9], Г.М. Поливанов [4], І.І. Лукінов [1], М.М. Могилова [7,8], Г.М. Підлісецький [10], А.П. Покиньчереда [5], П.Т. Саблук [6] та ін.

Так, як зазначає В. Г. Андрійчук, накопичення основного капіталу має забезпечувати приріст валового внутрішнього продукту (ВВП). У світовій економіці класичним вважається співвідношення, за якого кожен відсоток накопичення основного капіталу забезпечує 0,5% приросту ВВП [1, с. 286]. Такі тенденції рельєфно вражені загальними тенденціями приросту валового внутрішнього продукту при прирості валових інвестицій в розвинутих країнах світу. Аналогічні залежності зростання економіки на основі активізації інвестиційних процесів спостерігаються в усіх розвинутих країнах світу.

В наукових працях Івана Іларіоновича Лукінова багато уваги приділялося забезпеченню планованих темпів відтворення у сільському господарстві, яке пов’язане з об’єктивною необхідністю відповідного приросту основних і оборотних засобів, формування потужнішої та якісно досконалої матеріально-технічної бази. Якщо  проаналізувати наукові праці Івана Іларіоновича, які були опрацьовані ним ще півстоліття тому назад, можна відмітити його далекоглядність щодо створення потужної високомодернізованої матеріально-технічної бази для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.

Великий вчений вже тоді відмічав, що „всемірне прискорення науково-технічного прогресу, створення сталих економічних умов ведення господарства особливо яскраво проявляється в політиці стимулювання росту доходів і нагрома­джень, значного збільшення інвестицій і поліпшення матеріаль­но-технічного постачання радгоспів і колгоспів”.

А це, на його думку, можливо забезпечити лише „зростаючим обсягом капітальних вкладень, який у свою чергу, су­проводиться прискоренням введення в експлуатацію нових і ре­конструйованих основних фондів, зміною їх структури і якісного складу з неминучим залученням у господарський оборот дедалі більшої величини поточних затрат. Без економічно обгрунтованого співвідношення основних і оборотних фондів немислиме досягнення високого ефекту від сукупних вкладень”[1, с. 496].

За твердженням Г.М. Підлісецького „на сучасному етапі розвитку суспільства сільськогосподарське виробництво не може ефективно працювати без розвинутої матеріально-технічної бази, спроможної забезпечити відповідний технологічний рівень. За будь якої форми власності важливим фактором раціонального господарювання, відносин власності, приватизації майна є визначення відповідної вартості засобів виробництва. Вартість засобів виробництва, яка не відповідає сучасному рівню цін, зумовлює зниження ціни виробництва, хибну уяву про прибутковість, ускладнює процеси відтворення матеріально-технічної бази” [10, с. 5].

Питання реформування матеріально-технічної бази на національному, регіональному та господарському рівнях, економічної ефективності використання її елементів досліджували І.А. Бланк, М. Блауг, П.Т. Саблук,   Г.М. Підлісецький, Я.К. Білоусько та інші [2,3,6,10].

Проблеми матеріально-технічного забезпечення та використання матеріально-технічних ресурсів сільського господарства України, визначення нормативної потреби основних засобів на виробництво сільськогосподарської продукції, коригування вартісних параметрів нормативної потреби в основних виробничих засобах опрацьовують, О.В. Захарчук, М.І. Герун, М.М. Могилова та О.В. Вишневецька [7,8,9].

Мета статті – аналіз основних показників функціонування матеріально-технічної бази аграрних підприємств у контексті їх розбудови та формування ефективного використання.

Виклад основних результатів дослідження. Реалізація інноваційно-інвестиційних ресурсозберігаючих технологій потребує забезпечення сільськогосподарських підприємств сучасними технічними засобами для якісного виконання в оптимальні строки всього обсягу технологічних операцій з вирощування та збирання врожаю. Слід зазначити, що техніка, яка використовується у таких технологіях, є більш наукоємною, оскільки оснащена системами автоматизації контролю та управління технологічними процесами. Інноваційні ресурсозберігаючі технології вирощування сільськогосподарських культур потребують застосування широкозахватних комбінованих агрегатів, нових робочих органів для забезпечення сприятливих умов розвитку рослин, економії енергоносіїв, зменшення кількості операцій при обробітку ґрунту.

Закони України „Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу” [1] та „Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України” [2] визначають основні напрями державної політики пріоритетного розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового  комплексу, а також принципи, форми, методи, організаційні й економічні важелі,  спрямовані на створення, випробування, виробництво, реалізацію, використання та обслуговування технічних засобів для агропромислового комплексу. Також, у Законі України „Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу” зазначено, що обсяги бюджетних асигнувань на наведені цілі становлять до одного відсотка від загальних видатків державного бюджету і спрямовуються на фінансування заходів із підтримки пріоритетного розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

Основна проблема полягає в тому, що наявних обсягів інвестування недостатньо для забезпечення необхідної моделі відтворення галузевих основних засобів. Забезпеченість сільського господарства основними засобами не відповідає потребам виробництва. Так, у 2016 році в сільськогосподарських підприємствах фактична наявність основних засобів у розрахунку на 1 га угідь порівняно з нормативною їх потребою становила лише 24,2% (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Основні виробничі засоби на 1 га сільськогосподарських угідь в Україні на 1 січня 2016 році, грн. [10]

Основні засоби

Фактична наявність

Нормативна потреба

Фактична наявність до нормативної потреби, %

Будівлі, споруди, передавальні пристрої

4131

18441

22,4

Машини та обладнання

2834

13115

21,6

Транспортні засоби

689

2868

24,0

Продуктивна худоба

1099

2005

54,8

Багаторічні насадження

207

410

50,5

Вимірювальні прилади, інвентар, інструменти та ін.

950

4140

22,9

Всього

9910

40979

24,2

Джерело: Розрахунки науковців ННЦ „Інститут аграрної економіки” та власні розрахунки

 

Розвиток аграрного виробництва потребує наявності та структурної збалансованості матеріально-технічної бази, яка б відповідала світовим стандартам та сучасним вимогам щодо новітніх технологій. Зростання рівня фондозабезпеченності сільського господарства, відповідність складу основних засобів кращим світовим зразкам, розвиток на інноваційній основі техніко-технологічного потенціалу сільськогосподарського виробництва є першочерговим стратегічним завданням.

За офіційними даними Державної служби статистики основні виробничі засоби у сільському господарстві станом на 1 січня 2016 року зношені  на 38,6 % (рис. 1). Рівень зносу основних засобів у промисловості становить 76,9%, або вдвічі вищий, чим у сільському господарстві. Знос основних засобів у діяльності транспорту та зв’язку перевищує рівень зносу у сільському господарстві та складає 51,7%. Необхідно врахувати, що ще рік назад знос основних засобів у діяльності транспорту та зв’язку складав майже 98%, та лише після віднесення Державною службою статистики залізничного транспорту від транспортної галузі до промислової, він суттєво зменшився в останньої.

 

 

Рис. 1. Ступінь зносу основних засобів основних галузей національної економіки за 1990-2015 роки, %

Джерело: Розраховано за даними статистичних збірників «Статистичний щорічник України»

 

Якщо ж взяти до уваги, що рівень зносу основних засобів у промисловості на кінець 2014 року становив 60,3%, а в галузі транспорту та зв’язку – 97,9 %, то виникає хибна думка, що стан основних засобів у сільському господарстві найкращий відносно інших галузей економіки. У звітно-статистичній інформації економічних показників сільськогосподарської діяльності спостерігається дещо парадоксальна ситуація щодо стану й відтворення основних засобів порівняно з іншими галузями. Так, якщо на початку  2000 років були наближено однакові рівень зносу та тенденції його зміни в цілому по національній економіці, сільському господарству і промисловості, то з 2006 року згідно з офіційною статистикою рівень зносу основних засобів сільського господарства, мисливства та лісового господарства суттєво знижується, особливо в 2009-2012 роках. У цілому по національній економіці й промисловості відзначається ситуація до навпаки.

Вартість основних виробничих засобів сільського господарства на кінець 2015 року становить 205,6 млрд грн., рис. 2. Відмічається їх щорічний ріст з 2007 року (68,2 млрд грн.) та збільшення утричі. За цей же період часу вартість введених в дію нових основних засобів щорічно перевищує вартість вибуття.

 

Рис. 2. Ступінь зносу основних засобів сільського господарства України та вартість вибуття і оновлення за 1990-2015 роки, %

Джерело: Розраховано за даними статистичних збірників «Статистичний щорічник України»

 

Диспропорційний розвиток різних галузей позначився на частці вартості основних засобів аграрного сектора в основному капіталі національної економіки й у 2015 році порівняно з 1990 роком вона зменшилася майже в 14 разів. Частка ж сільськогосподарської продукції у валовому внутрішньому продукті знижується значно повільніше – лише на 30 % (рис. 3).

 

Рис. 3. Частка вартості основних засобів сільського господарства та сільськогосподарської продукції у валовій доданій вартості

Джерело: Розраховано за даними статистичних збірників «Статистичний щорічник України»

 

На нашу думку, низький рівень відтворення та оновлення основних виробничих засобів сільського господарства порівняно з національною економікою України, в тому числі без достатньої державної підтримки, незацікавленості самих власників – усе це призвело до погіршення загального стану матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств, особливо малих та середніх форм господарювання. Лише у 2012-2015 роках вартість введення в дію нових основних засобів помітно перевищувала вартість їх вибуття, та основною причиною цього стали інфляційні процеси.

Раціонально сформовані основні виробничі засоби, їх оптимальне співвідношення між видами та групами забезпечать необхідну взаємоув’язку обсягів виробництва продукції з ресурсними можливостями підприємств з урахуванням спеціалізації, планування інвестицій, вирівнювання економічних умов розвитку різних типів сільськогосподарських підприємств.

Основними ж напрямами вирішення проблеми розширеного відтворення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств є об'єктивне регулювання паритету цін на сільськогосподарську та промислову продукцію, зміна амортизаційної політики в напрямі підвищення її значення для прискорення модернізації техніко-технологічних процесів, реформування вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, державна підтримка техніко-технологічного переоснащення аграрного виробництва.

Висновки. Для розв'язання цих та інших нагальних проблем матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників необхідно:

забезпечити умови для створення спільних підприємств сільськогосподарського машинобудування й ліцензійного виробництва іноземних зразків техніки на території України;

сформувати привабливий організаційно-економічний механізм розвитку цивілізованого ринку лізингу сільськогосподарської техніки й обладнання;

розвивати мережу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів спільного використання сільськогосподарської техніки та кооперативного руху серед господарств населення.

 

Список використаних джерел.

1. Закон України „Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу” від 07.02.2002 р. № 3023 // електр. ресурс://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3023-14.

2. Закон України „Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України” від 05.10.2001 р. № 2658 // електр. ресурс://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/229-16.

3. Митин С. Г. Состояние и перспективы развития отрасли сельхозмашиностроения / С.Г. Митин // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 2001. – № 6. – С. 2-6.

4. Підлісецький Г.М. Матеріально-технічна база аграрного виробництва: стан та проблеми відтворення / Г.М. Підлісецький, В.Л. Товстопят, А.В. Бурилко // Агроінком. – 2008. – № 5-6. – С. 34-39.

5. Підлісецький Г.М. та ін. Формування ринків матеріальних ресурсів АПК / за ред. Г.М. Підлісецького. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 428 с.

6. Проблеми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі / [Я.К. Білоусько, В.О. Бурилко, В.О. Галушко та ін.]; за ред. Я.К. Білоуська. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 216 с.

7. Підлісецький Г.М. Удосконалення переоцінки основних засобів аграрного сектору в системі їх відтворення / Г. М. Підлісецький, М. М. Могилова // Економіка АПК. – 2010. – № 12. – С. 41-47.

8. Захарчук О. В. Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України / О. В. Захарчук // Економіка АПК. – 2014. – № 7.– С. 92–99.

9. Іванишин  В. В. Організаційно-економічні засади відтворення і ефективного використання технічного потенціалу аграрного виробництва: моногр. / Іванишин  В. В. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 350 с.

10. Матеріально-технічне забезпечення сільського господарства України: посіб. / [Лупенко Ю. О., Захарчук О. В., Вишневецька О. В. та ін.]; за ред. Ю. О. Лупенка та О. В. Захарчука. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 144 с.

 

References.

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine "On Stimulation of the Development of Domestic Engineering for the Agro-Industrial Complex" dated February 7, 2002, No. 3023, available at: //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3023-14.

2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine "On the system of engineering and technical support of the agro-industrial complex of Ukraine" dated October 5, 2001, No. 2658, available at: //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/229-16.

3. Mitin S. G. (2001), "State and prospects of the development of the agricultural machinery industry", Traktory i sel'skohozjajstvennye mashiny, vol. 6, pp. 2-6.

4. Pidlisetskyi, H.M. Tovstopiat, V.L. and Burylko, A.V. (2008), "Material and technical base of agrarian production: state and problems of reproduction", Ahroinkom, vol. 5-6, pp. 34-39.

5. Pidlisetskyi, H.M. and others (2001), Formuvannia rynkiv materialnykh resursiv APK [Formation of the markets of material resources of the agroindustrial complex], IAE UAAN, Kyiv, Ukraine, p. 428.

6. Bilousko, Ya.K. Burylko, V.O. and Halushkom V.O. ta in. (2007), Problemy realizatsii tekhnichnoi polityky v ahropromyslovomu kompleksi [Problems of Implementation of Technical Policy in the Agro-Industrial Complex], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine, p. 216.

7. Pidlisetskyi, H.M. and Mohylova, M. M. (2010), "Improvement of revaluation of fixed assets of the agrarian sector in the system of their reproduction", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 41-47.

8. Zakharchuk, O. V. (2014), "Problems of logistical support of agricultural enterprises of Ukraine", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 92–99.

9. Ivanyshyn, V. V. (2011), Orhanizatsiino-ekonomichni zasady vidtvorennia i efektyvnoho vykorystannia tekhnichnoho potentsialu ahrarnoho vyrobnytstva [Organizational and economic principles of reproduction and effective use of technical potential of agrarian productio], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine, p. 350.

10. Lupenko, Yu. O. Zakharchuk, O. V. Vyshnevetska, O. V. and others (2015), Materialno-tekhnichne zabezpechennia silskoho hospodarstva Ukrainy [Material and technical support of agriculture in Ukraine], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine, p. 144.

 

 Стаття надійшла до редакціії 19.08.2017 р.