EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2017

УДК 351.863.1:84.

 

В. В. Буколова,

аспірантка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

 

ІНДЕКСИ В ОЦІНЮВАННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

 

V. V. Bukolova,

Postgraduate student, Poltava National technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

 

INDEXES IN EVALUATING SOCIAL ECONOMICAL SECURITY OF A REGION

 

Керований і цілеспрямований соціально-економічний розвиток регіону можливий за наявності такої умови як соціально-економічна безпека регіону. Її створення розпочинається з оцінювання, для чого найчастіше використовується індикаторний підхід, різновидом якого є індексний метод. Розкрито зміст індексного методу, показано правомірність його використання в оцінюванні соціально-економічної безпеки регіону. Надано характеристику видів індексів, які доцільно використовувати в оцінюванні соціально-економічної безпеки регіону. Запропоновано індекси соціально-економічної безпеки регіону, показано їхній зміст та надано складові кожного з індексів. Індексний метод в оцінюванні соціально-економічної безпеки регіону об’єктивізується в об’єктивну, доступну для сприйняття форму у вигляді технології його застосування. Надано послідовність дій, які передбачаються технологію оцінювання соціально-економічної безпеки регіону з використанням індексного методу. Реалізація наданої технології застосування індексного методу в оцінюванні соціально-економічної безпеки регіону потребує відповідного інформаційно-аналітичного забезпечення. Розглянуто його зміст та вимоги до формування.

 

It is considered that controlled and target-oriented development of a region is possible in conditions of its social-economical security of the region. Making such security begins with the procedure of evaluating. To make evaluating often indicator approach is used. It is shown that index method is a kind of indicator approach. Content of index method is shown. Relevancy of its usage in evaluating social-economical security of the region is considered. Characteristics of indexes that are expedient to be used in evaluating social-economical security of the region are shown. There are some indexes of social-economical security of the region suggested. Their content is shown. There are components for every of suggested indexes considered. It is shown that index method in evaluating social-economical security of the region is specified in objective, understandable form as the technology of its usage. Sequence of actions that are included in the technology of evaluating the social-economical security of the region using index method is considered. Using suggested technology of index method in evaluating social-economical security of the region demands necessary information-analytical provision. Content of such provision is considered. Demands to its making are suggested.

 

Ключові слова: регіон, соціально-економічна безпека, оцінювання, індексний метод, індекси, технологія, інформаційно-аналітичне забезпечення.

 

Keywords: region, social-economical security, evaluating, index method, indexes, technology, informational analytical provision.

 

 

Постановка проблеми. Від 70-х років минулого століття концепцію територіальної організації суспільства (ТОС) покладено в основу при розробленні переважної більшості компонентно-галузевих і комплексних (інтегральних) стратегій і програм соціально-економічного розвитку: кожний соціум обов’язково розробляє і реалізує певні принципи і методи просторового впорядкування свого природного і соціально-економічного середовища, і таке впорядкування є необхідною умовою життєдіяльності на всіх рівнях етнокультурної, соціально-економічної та геополітичної його організації [15, с. 9]). Тому регіон є головною складовою національної економіки і об’єктом регіоналістики – міждисциплінарної науки, що вивчає різноманітні аспекти об'єктивних процесів регіоналізації і є синтезом підходів різних наук до регіональних досліджень.

Одним з магістральних шляхів дослідження у регіоналістиці є соціально-економічний розвиток регіону – безупинний процес, що відбувається за штучно розробленою або природною програмою як зміна станів, кожен з яких є якісно іншим за попередній, через що в регіону з’являються нові властивості, якості та характерні риси, розкриваються та можуть бути реалізовані нові можливості, що дозволять вирішувати принципово інші завдання, зміцнюють його позиціонування в національній економіці та підвищують здатність протидіяти негативним впливам [11, с. 60].

Керований і цілеспрямований за визначеними векторами соціально-економічний розвиток регіону становиться можливим за наявності об’єктивних та створюваних умов. У числі останніх слід зазначити на соціально-економічну безпеку регіону.

Якщо соціально-економічну безпеку регіону розглядати як умову соціально-економічного розвитку регіону, то виникає необхідність отримання оцінок сприятливості цієї умови, тобто необхідність оцінювання соціально-економічного розвитку регіону.

Аналіз результатів останніх досліджень. Незважаючи на актуалізацію останнім часом проблематики соціально-економічної безпеки регіону, напрацювання концептуального характеру щодо її оцінювання поки ще слід визнати відсутніми. Наявні дослідження виконуються окремо щодо оцінювання економічної безпеки регіону (наприклад, [12] та його соціальної безпеки (наприклад, [9]).

Методологія оцінювання соціально-економічної безпеки регіону принципово не виходить за межі оцінювання в економічній безпекології мезорівня, підтвердженням чого слугують наявні доробки, які переважно базуються на методології оцінювання економічної безпеки національної економіки, яку об’єктивізовано у Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України (прийнято до застосування Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 29.10.2013 N 1277 [8]). Наявні доробки у більшості відрізняються лише набором індикаторів.

Індикаторний метод може знайти широке застосування в оцінюванні соціально-економічної безпеки регіону після його удосконалення та адаптації до особливостей об’єкта оцінювання. Але зосереджувати увагу в оцінюванні соціально-економічної безпеки регіону лише на використанні індикаторного методу навряд чи доцільно. Необхідно розглянути можливість використання й інших методів, наприклад індексного, який знаходить застосування в оцінюванні різноманітних процесів та їхніх результатів в міжнародній економіці (наприклад, [10; 14, с. 140-142].

Метою статті є виклад принципових положень щодо використання індексного методу в оцінюванні соціально-економічної безпеки регіону.

Виклад основного матеріалу. Індексний метод є одним з методів елімінування (від латин. eliminare виганяти + e(x) + limen поріг), що дозволяє виключити з розгляду в процесі аналізу досліджуваних складних явищ та процесів ознаки та чинники, свідомо не пов'язані з ними [1].

Головним елементом індексного методу є індекс (від латин. index – покажчик, показник) – відносна величина, яка характеризує середню зміну складних явищ, що складаються з несумірних елементів, у часі, просторі або порівняно з деякою встановленою нормою [7, с. 481] (проте індексом не можна вважати будь-яку відносну величину порівняння).

Індекси знаходять різноманітне використання, зокрема, застосовуються для:

динамічної характеристики складного масового соціально-економічного явища;

визначення міри впливу окремих чинників на ті або інші результативні показники;

вивчення взаємозв'язку між соціально-економічними явищами;

оцінювання впливу структурних зрушень на результативні показники [7, с. 481-482].

Правомірність використання індексного методу в оцінюванні соціально-економічної безпеки регіону зумовлена її визнанням складним соціально-економічним явищем, можливістю встановити зв’язки між її окремими елементами (або аспектами), вивчати їх не ізольовано, а у взаємозв’язку та визначити міру їхнього впливу на результуючі оцінки.

Індекси соціально-економічної безпеки регіону можуть надати всебічне уявлення про її стан, для чого потрібні не окремі індекси, а їхня сукупність.

В оцінюванні соціально-економічної безпеки регіону мають застосовуватися аналітичні (загальні або агрегатні) індекси, які дозволяють оцінити її певний аспект, представлений однорідними елементами. Їхні оцінки можна підсумовувати, що надає можливість отримати агреговану оцінку певного аспекту соціально-економічної безпеки регіону. Така агрегована оцінка порівнюється з її максимально можливим значенням і вже за результатами такого порівняння, на підставі визначених відхилень можна отримати уявлення про стан досліджуваного аспекту соціально-економічної безпеки регіону.

Важливим аспектом застосування індексного методу в оцінюванні соціально-економічної безпеки регіону є кількість індексів. При визначенні кількості індексів для оцінювання соціально-економічної безпеки регіону можливі два підходи:

незначна кількість індексів, в кожному з яких оцінюється значна кількість об’єктів;

значна кількість індексів, в кожному з яких оцінюється незначна кількість об’єктів.

У першому випадку простіше скласти уявлення про соціально-економічну безпеку регіону, проте розрахунок індексів є більш трудомістким і зі зростанням кількості оцінюваних об’єктів у кожному індексі зменшується його достовірність. У другому випадку складніше скласти уявлення про соціально-економічну безпеку регіону через велику кількість індексів, проте розрахунок індексів є не таким трудомістким і завдяки незначній кількості оцінюваних об’єктів у кожному індексі (3-4) його достовірність є достатньо високою.

Пропоновані індекси для оцінювання соціально-економічної безпеки регіону надано у табл. 1. Наданий перелік індексів для оцінювання соціально-економічної безпеки регіону не є вичерпним, його можна доповнювати або замінити деякі з індексів іншими.

 

Таблиця 1.

Пропоновані індекси для оцінювання соціально-економічної безпеки регіону

Індекс

Призначення

Об’єкти оцінювання

Індекс публічності місцевого самоврядування

 

Індекс оцінює прозорість, відкритість та підзвітність регіональних інституцій в їхній взаємодії з мешканцями міру публічності політики регіонального менеджменту

Діяльність губернатора, міських голів регіону, виконавчих органів рад та депутатів обласної та міських рад

 

Індекс соціальної інфраструктури

 

Індекс надає оцінку розвиненості та якості соціальної інфраструктури регіону та доступності послуг, що надають її об’єкти

Розвиток транспортної мережі (міський, міжміський та регіональний транспорт) (щільність залізничних колій та щільність автомобільних доріг, пасажирообіг)

Розвиток зв’язку (щільність мережі Інтернет, якість мобільного зв’язку)

Житлове будівництво (прийняте в експлуатацію житло, капітальні інвестиції будинків)

Наявність дошкільних, навчальних, професійно-технічних закладів та закладів вищої освіти  

Забезпеченість населення лікарями (з розподілом за державними та приватними медичними закладами)

Індекс економічного розвитку

Індекс оцінює стан регіональної економіки

Динаміка валового регіонального продукту, динаміка, що приходиться на одного мешканця працездатного віку, структура мешканців регіону, створення нових робочих місць, профіцит  або дефіцит бюджету регіону, податкові надходження в загальних доходах місцевого бюджету та трансферти з державного бюджету, збитковість підприємств регіону, міграція працездатного населення

Індекс стану підприємницького середовища в регіоні

Індекс надає оцінку бізнес-клімату в регіоні

 

 

Прозорість діяльності дозвільних установ, інфраструктура підприємництва (доступність та якість транспортної інфраструктури, адміністративних послуг, складність і вартість процедур регулювання (реєстрація підприємств, отримання дозволів на будівництво, підключення до системи електропостачання, реєстрація власності), організація діяльності податкових організацій), поширеність корупції, динаміка кількості малих та середніх підприємств, структура продукції малих та середніх підприємств, допомога підприємцям-початківцям та підтримка підприємницької активності

Індекс комфортності проживання

Індекс оцінює комфортність проживання мешканців в регіоні

Стан екології в регіоні (рівень споживання води та викидів забруднювальних речовин в атмосферу)

Транспортна досяжність інших регіонів країни (доступність і якість транспортної інфраструктури)

Доступність і поширеність інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)

Поширеність банківських установ

Безпека проживання

Доступність і якість адміністративних послуг та послуг, що надають підприємства ЖКГ

Доступність закладів культури (театрів, музеїв та ін.)

Структура споживчих грошових витрат домогосподарств

 

Деякі з індексів для оцінювання соціально-економічної безпеки регіону відібрано за результатами аналізу наявних наукових доробків з використання індексів у регіоналістиці (наприклад, [6, 18]), а інші є результатом дослідження автора.

Індекс публічності місцевого самоврядування є практичним інструментом, що дозволяє всесторонньо оцінити рівень прозорості, відкритості та підзвітності муніципальних інституцій в їхній взаємодії з мешканцями. Такий Індекс дозволяє зрозуміти наскільки публічно приймаються рішення і втілюється в життя політика муніципалітету, яким є внесок основних суб’єктів місцевого самоврядування – міського голови, виконавчих органів і депутатів – до цього процесу [18].

Одним з важливих аспектів соціально-економічної безпеки регіону є стан соціальної інфраструктури, оскільки її якість та доступність її послуг пов’язана із забезпеченням найважливіших потреб населення.

Так само як сукупність галузей, об’єктів і систем інфраструктури регіону називають спеціальним капіталом території, її "кровоносною системою" [3, с. 35], сукупність галузей, об’єктів і систем соціальної інфраструктури регіону можна назвати його соціальним капіталом. Соціальна інфраструктура регіону ‑ це комплекс установ регіону, діяльність яких забезпечує потреби населення (охорона здоров’я, освіта, торгівля, транспорт, комунальне господарство, побутове обслуговування тощо). Об’єкти Індексу соціальної інфраструктури регіону численні внаслідок широти поняття "соціальна інфраструктура регіону".

В Індексі економічного розвитку регіону комбінуються кількісні і якісні показники, які описують стан регіональної економіки, яка є фундаментом забезпечення соціально-економічної безпеки регіону. З одного боку, лише характеристик стану регіональної економіки недостатньо для отримання оцінок його соціально-економічної безпеки. У багатьох публікаціях з оцінювання економічної безпеки автори віддають суттєву перевагу саме оцінкам стану регіональної економіки. Так, дуже складно забезпечити соціально-економічну безпеку в регіоні, де економіка перебуває у незадовільному стані, навіть враховуючі фінансування регіонального розвитку через Державний фонд регіонального розвитку. Але, з іншого боку, соціально-економічна безпека є важливою умовою не лише економічного розвитку регіону, а й важливою умовою для проживання його мешканців. Проте і тут спостерігаються певні протиріччя: якщо основу регіональної економіки складають промислові підприємства, що сильно забруднюють довкілля, то незважаючи на міцний фундамент регіональної економіки, проживання у такому регіоні становиться менш комфортним.

Індекс стану підприємницького середовища в регіоні деякою мірою доповнює Індексі економічного розвитку регіону. Економічний розвиток є найбільш успішним в регіонах з розвиненим підприємницьким середовищем. Проте саме поняття "підприємницьке середовище регіону" поки ще не має чітко визначеного змісту. Тому пропонується його визначити в такий спосіб: підприємницьке середовище регіону – це сукупність об’єктивних та створених внаслідок заходів державного впливу на підприємницький сектор умов в регіоні завдяки формуванню взаємовідносин "держава – підприємець", поєднанню приватної підприємницької ініціативи та інтересів держави та розвитку соціального партнерства у підприємницькому секторі, які сприяють або перешкоджають підприємницькій активності в регіоні.

Підприємницьке середовище складають сукупність різноманітних складових, що оточують підприємця в господарській діяльності. Їхній стан або створює сприятливі умови для діяльності підприємців, або перешкоджає їй. Зрозуміло, що підприємницьке середовище в регіонах формується на підставі інституцій, що створюються державою, але ці інституції реалізуються саме в регіонах, від організація якої значною мірою залежить підприємницька активність, зокрема щодо впровадження новацій та інновацій.

Індекс комфортності проживання доповнює Індекс соціальної інфраструктури регіону в оцінюванні його соціально-економічної безпеки. Його включення до сукупності індексів соціально-економічної безпеки регіону зумовлено зростаючим значенням поняття "комфортність проживання" або "якість проживання". В Індексі комфортності проживання оцінюються об’єкти, які роблять щоденне життя мешканців регіону простішим і комфортнішим. Дослідження обласних центрів України за критерієм комфортності для проживання за 22 вимірюваними послугами останні кілька років проводить соціологічна група "Рейтинг" шляхом опитування мешканців обласних міст [16]. Сьогодні в регіонах України завдяки фінансовій децентралізації відкриваються нові можливості щодо облагороджування міст та населених пунктів.

Індексний метод в оцінюванні соціально-економічної безпеки регіону, що існує у суб’єктивних уявленнях, об’єктивізується у доступну для сприйняття форму у вигляді технології його застосування.

Технологія застосування індексного методу в оцінюванні соціально-економічної безпеки регіону відображає процеси руху та оброблення інформації у цьому процесі, визначає склад і порядок виконання сукупності взаємопов’язаних процедур та дій, в ході яких інформація перетворюється на відповідні оцінки.

Технологія оцінювання соціально-економічної безпеки регіону з використанням індексного методу передбачає задану послідовність дій (рис. 1).

 

Вибір індексного методу для оцінювання соціально-економічної безпеки регіону

 

Зміст та атрибут поняття

"соціально-економічна безпека регіону"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення індексів та формулювання їхнього призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення складників кожного з індексів

 

 

 

 

 

 

 

Вибір (або конструювання) показників для опису індексів

 

 

 

 

 

 

 

Визначення порядку розрахунку значень показників для опису індексів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення інтервалів значень показників індексів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встановлення найбільшого значення кожного з індексів у квазікількісних вимірниках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкалювання інтервалів значень показників індексів

(перехід до квазікількісних показників)

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл значень показників індексів за інтервалами шкали і визначення значень у квазікількісних вимірниках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агрегування показників індексів у квазікількісних вимірниках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтерпретація та аналіз відхилень розрахованих індексів від їхніх найбільших значень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Візуалізація відхилень розрахованих значень індексів від їхніх найбільших значень (радіальна діаграма або профіль індексів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулювання висновків щодо соціально-економічної безпеки регіону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Технологія застосування індексного методу в оцінюванні соціально-економічної безпеки регіону

 

 

Найскладнішими діями у технології застосування індексного методу в оцінюванні соціально-економічної безпеки регіону є виділення складових кожного з індексів, підбір показників для опису цих складових (такі показники мають задовольняти низці вимог), визначення порядку розрахунку їхніх значень та інтервалів цих значень. Інші дії технології (шкалювання інтервалів значень показників індексів, розподіл значень показників індексів за інтервалами шкали і визначення значень у квазікількісних вимірниках та агрегування показників індексів у квазікількісних вимірниках) мають технічний характер і достатньо відомі.

Реалізація наданої технології застосування індексного методу в оцінюванні соціально-економічної безпеки регіону потребує відповідного інформаційно-аналітичного забезпечення, неповнота або низька достовірність якого суттєво унеможливлює таке оцінювання або призводить до низької якості оцінок. Можна запропонувати будь-які індекси будь-якого складу для оцінювання соціально-економічної безпеки регіону, але якщо недостовірні чи відсутні дані для розрахунку показників, що кількісно описують складники індексу, або отримання таких даних значно ускладнено, розрахунок індексів втрачає сенс. Тобто індекси для оцінювання соціально-економічної безпеки регіону повинні мати не лише теоретичне обґрунтування, але й практичну застосовність, причому не ускладнену посиленими витратами на пошук необхідних даних або надмірною складністю методів їхнього оброблення.

У сучасній науковій літературі з економічної безпекології питання інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки різноманітних об’єктів (підприємницька діяльність, підприємство, система економічної безпеки тощо) достатньо активно досліджуються (наприклад, [2,4,5,13,17]). Проте стосовно інформаційно-аналітичного забезпечення оцінювання соціально-економічної безпеки регіону публікації практично відсутні. Тому за результатами узагальнення наявних думок щодо змісту інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки різноманітних об’єктів інформаційно-аналітичне забезпечення технології застосування індексного методу в оцінюванні соціально-економічної безпеки регіону визначено в такий спосіб: сукупність даних та методів їхнього пошуку, збору, оброблення та накопичення у заданих форматах, використання яких дозволяє визначити задані технологією кількісні показники та індекси соціально-економічної безпеки регіону.

Інформаційно-аналітичне забезпечення технології застосування індексного методу в оцінюванні соціально-економічної безпеки регіону потребує окремого розгляду, тому у межах цієї статті обмежимося лише зазначенням на важливість його наявності.

Висновки. Соціально-економічна безпека регіону є важливою умовою керованого його соціально-економічного розвитку. Забезпечення соціально-економічної безпеки регіону має відштовхуватися від її оцінок, для отримання яких використовуються різноманітні підходи та методи. Найменш вивченим з них є індексний метод, який застосовується в оцінюванні різноманітних соціальних та економічних явищ. В силу природи соціально-економічної безпеки регіону правомірно його застосуванні в її оцінюванні, для чого необхідно сконструювати кілька індексів або розглянути придатність вже наявних в регіоналістиці індексів. У статті запропоновано кілька таких індексів, перелік яких є відкритим, тобто його можна доповнити або змінити.

Індексний метод в оцінюванні соціально-економічної безпеки регіону об’єктивізується в об’єктивну, доступну для сприйняття форму у вигляді технології його застосування. Реалізація наданої технології застосування індексного методу в оцінюванні соціально-економічної безпеки регіону потребує відповідного інформаційно-аналітичного забезпечення, яке має відповідати певним вимогам, дотримання яких його якість.

 

Література.

1. Бизнес-словарь [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.businessvoc.ru/indexWords.asp?theme=&search=&find=%FD&Rating=False&PageNo=4&dateAdd=False

2. Білокомірова Я. М. Інформаційне забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності / Я. М. Білокомірова // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2010. — № 29. — С. 308‑312.

3. Бутирська І. В. Інфраструктурне забезпечення регіонального розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення : [монографія] / І. В. Бутирська. Чернівці : Книги – XXI, 2006. 238 с.

4. Захожай В. Б. Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки (статистичний аспект) / В. Б. Захожай, Н. А. Головач, К. В. Захожай, О. О. Казак // Наукові праці МАУП. — 2014. — №. 42(3). — С. 158‑162.

5. Зачосова Н. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінювання функціонування системи економічної безпеки підприємств та фінансових установ [Електронний ресурс] / Н. В. Зачосова, І. В. Горячківська // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2016. — № 10. — Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-10-2016/18-vipusk-10-kviten-2016-r/1900-zachosova-n-v-goryachkivska-i-v-informatsijno-analitichne-zabezpechennya-otsinyuvannya-funktsionuvannya-sistemi-ekonomichnoji-bezpeki-pidpriemstv-ta-finansovikh-ustanov

6. Мальчикова Д. С. Інтегральний індекс в оцінюванні розвитку інфраструктури регіону: наукові та навчально-методичні аспекти / Д. С. Мальчикова, В. К. Коробов, А. Ю. Саркісов // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2016. — №5. — С. 24‑30.

7. Мармоза А. Т. Теорія статистики : [підручник] / А. Т. Мармоза; 2-е видання, перероб. та допов. — К.: ЦУЛ, 2013. — 592 с.

8. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України (прийнято до застосування Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 29.10.2013 N 1277) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm

9. Онищенко В. О. Соціальна безпека регіону: теоретичні та прикладні аспекти : [монографія] / В. О. Онищенко, Т. М. Завора, О. В. Чепурний. — Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2015. — 274 с.

10. Опис індексів. Проект фонду "ефективне управління" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.feg.org.ua/ua/cms/opisanie_indeksov.html

11. Погорелов Ю. С. Природа, рушійні сили та способи розвитку підприємства : [монографія] / Ю. С. Погорелов. — Харків: АдвАТМ, 2010. — 352 с.

12. Свердан М. М. Регіональна економіка та економічна безпека регіону / М. М. Свердан // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2013. — №1. — С. 46‑52

13. Тимошенко О. І. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки на підприємстві [Електронний ресурс] / О. І. Тимошенко. – Режим доступу : http://e-u.in.ua/ ukr/news/241_timoshenko_o.i._organizacija_informacijnoanalitichnogo_zabezpechennja_bezpeki_na_pidprimstvi.doc.

14. Тінізація економіки в Україні: причини та напрями подолання : [монографія] / Онищенко В. О., Козаченко Г. В., Погорелов Ю. С., Рудніченко Є. М., Онищенко С. В. та ін.; за заг. ред. В. О. Онищенка та Г. В. Козаченко. — Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2016. — 324 с.

15. Топчієв О. Г. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики : [навч. посіб.] / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. В. Яворська. — Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. — 372 с.

16. Українці визначили найбільш комфортне місто країни: рейтинг міст [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://korupciya.com/ukrayinci-viznachili-najbilsh-komfortne-misto-krayini-rejting-mist/

17. Унижаев Н. В. Информационно-аналитическое обеспечение безопасности организаций / Н. В. Унижаев. М. : ВНИ- Игеосистем, 2014. 390 с.

18. Що таке публічність місцевого самоврядування? [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://publicityindex.org/metodologiya/

 

References.

1. Byznes-slovar', [Online], available at: http://www.businessvoc.ru/indexWords.asp?theme=&search=&find=%FD&Rating=False&PageNo=4&dateAdd=False (Accessed 2 Aug 2017).

2. Bilokomirova, Ya.M. (2010) “Informatsiyne zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemnyts'koyi diyal'nosti”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 29, рр. 308‑312.

3. Butyrs'ka, I.V. (2006) Infrastrukturne zabezpechennya rehional'noho rozvytku: problemy ta shlyakhy yikh vyrishennya [Infrastructural providing of regional development: problems and ways of their decision], Knyhy–XXI, Chernivtsi, Ukraine.

4. Zakhozhay, V.B., Holovach, N.A., Zakhozhay, K.V. and Kazak, O.O. (2014) “Informatsiyno-analitychne zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky (statystychnyy aspekt)”, Naukovi pratsi MAUP, vol. 42(3), pp. 158‑162.

5. Zachosova, N.V. and Horyachkivs'ka, I.V. (2016) “Informatsiyno-analitychne zabezpechennya otsinyuvannya funktsionuvannya systemy ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstv ta finansovykh ustanov”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, [Online], vol. 10, available at: http://global-national.in.ua/issue-10-2016/18-vipusk-10-kviten-2016-r/1900-zachosova-n-v-goryachkivska-i-v-informatsijno-analitichne-zabezpechennya-otsinyuvannya-funktsionuvannya-sistemi-ekonomichnoji-bezpeki-pidpriemstv-ta-finansovikh-ustanov (Accessed 3 Aug 2017).

6. Mal'chykova, D.S., Korobov, V.K. and Sarkisov, A.Yu. (2016) “Intehral'nyy indeks v otsinyuvanni rozvytku infrastruktury rehionu: naukovi ta navchal'no-metodychni aspekty”, Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 5, pp. 24‑30.

7. Marmoza, A.T. (2013) Teoriya statystyky [Theory of statistics], 2nd ed, TsUL, Kyiv, Ukraine.

8. Metodychni rekomendatsiyi shchodo rozrakhunku rivnya ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny (2013), [Online], available at: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm (Accessed 29 July 2017).

9. Onyshchenko, V.O., Zavora, T.M. and Chepurnyy, O. V. (2015), Sotsial'na bezpeka rehionu: teoretychni ta prykladni aspekty [Social security of region : theoretical and applied aspects], PoltNTU im. Yu. Kondratyuka, Poltava, Ukraine.

10. Opys indeksiv. Proekt fondu "efektyvne upravlinnya", [Online], available at: http://www.feg.org.ua/ua/cms/opisanie_indeksov.html (Accessed 1 Aug 2017).

11. Pohorelov, Yu.S. (2010) Pryroda, rushiyni syly ta sposoby rozvytku pidpryyemstva [Nature, motive forces and methods of development of enterprise], AdvATM, Kharkiv, Ukraine.

12. Sverdan, M.M. (2013) “Rehional'na ekonomika ta ekonomichna bezpeka rehionu”, Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol.1, pp. 46‑ 52.

13. Tymoshenko O.I. “Orhanizatsiya informatsiyno-analitychnoho zabezpechennya bezpeky na pidpryyemstvi”, [Online], available at: http://e-u.in.ua/ kr/news/241_timoshenko_o.i._organizacija_informacijnoanalitichnogo_zabezpechennja_bezpeki_na_pidprimstvi.doc. (Accessed 4 Aug 2017).

14. Onyshchenko, V.O., Kozachenko, H.V., Pohorelov, Yu.S., Rudnichenko, Ye.M., Onyshchenko S.V. and Chepurnyy, O. V. (2016), Tinizatsiya ekonomiky v Ukrayini: prychyny ta napryamy podolannya : [Shadow economy in Ukraine: reasons and directions of overcoming], PoltNTU im. Yu. Kondratyuka, Poltava, Ukraine.

15. Topchiyev, O.H., Mal'chykova, D.S. and Yavors'ka V.V. (2015) Rehionalistyka: heohrafichni osnovy rehional'noho rozvytku i rehional'noyi polityky: [Science of region: geographical bases of regional development and regional policy], OLDI-PLYuS, Kherson, Ukraine.

16. Ukrayintsi vyznachyly naybil'sh komfortne misto krayiny: reytynh mist, [Online], available at: http://korupciya.com/ukrayinci-viznachili-najbilsh-komfortne-misto-krayini-rejting-mist/ (Accessed 5 Aug 2017).

17. Unizhaev, N.V. (2014), Informatsionno-analiticheskoe obespechenie bezopasnosti organizatsiy [Informative and analytical providing of security of organizations], VNI- Igeosistem, Moscow, Russia.

18. Shcho take publichnist' mistsevoho samovryaduvannya? [Online], available at: http://publicityindex.org/metodologiya/ (Accessed 1 Aug 2017).

 

Стаття надійшла до редакції 08.08.2017 р.