EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2017

УДК 332

 

К. В. Гороховська,

аспірант Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

 

ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В УКРАЇНІ: ЗНАЧЕННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

 

K. V. Horokhovska,

Postgraduate student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine

 

CROSS-BORDER COOPERATION IN UKRAINE: SIGNIFICANCE AND PRIORITY DEVELOPMENT DIRECTIONS

 

У статті розкрито значення транскордонного співробітництва в Україні в умовах європейського вектора розвитку зовнішньоекономічних зв’язків. Обґрунтовано засоби підвищення їхньої ефективності з метою поглиблення економічних зв’язків і розвитку транскордонного співробітництва з прикордонними регіонами сусідніх держав. Виділено основні стратегічні партнери у розвитку транскордонного співробітництва. Запропоновано альтернативні шляхи фінансування транскордонного співробітництва у вигляді проектів державно-приватного-партнерства.

 

The article reveals the importance of cross-border cooperation in Ukraine in the conditions of the European vector of development of foreign economic relations. The ways of increasing efficiency are substantiated in order to deepen economic relations and to develop cross-border cooperation. Strategic partners are identified in the development of cross-border cooperation. Alternative ways of financing of cross-border cooperation in the form of public-private partnership projects are offered.

 

Ключові слова: транскордонне співробітництво, регіональний розвиток, економічне зростання, держава, державно-приватне партнерство.

 

Key words: cross-border cooperation, regional development, economic growth, public-private partnership, government.

 

 

Постановка проблеми. Основним напрямом побудови конкурентоспроможної економіки в Україні визначено євроатлантичну інтеграцію. Ґрунтовний аналіз проблем і окреслення перспектив транскордонного співробітництва в Україні набуває особливої актуальності в контексті європейського вектора інтеграції України, оскільки стає засобом підвищення конкурентоспроможності нашої держави.

Необхідність вирішення спільних проблем, що виникають у транскордонному регіоні – суміжних прикордонних територіях сусідніх держав: вдосконалення і розбудова транскордонної інфраструктури і забезпечення екологічного стану, спільне використання водних ресурсів, просторове облаштування потребують узгоджених взаємовигідних та скоординованих дій. Поряд з цим, вдосконалення та поглиблення транскордонного співробітництва відкриває нові можливості і резерви для активізації господарської діяльності в периферійних територіях регіонів, мобілізації природно-ресурсного потенціалу і підвищення конкурентоспроможності. Саме ці фактори диктують необхідність координації розвитку транскордонних регіонів по всьому периметру території нашої держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення питань, пов’язаних з транскордонним співробітництом набуло широкого висвітлення в науковій літературі зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема: П. Бєлєнький, В. Будкін, М. Долішній, В. Євдокименко, М. Козоріз, М. Лендьел, М. Мальський, A. Мельник, Н. Мікула, A. Moкій, В. Пила, С. Пирожков, С. Писаренко, В. Чужиков, П. Шилепницького та інших.

Метою даної статті є розкриття транскордонного співробітництва як пріоритетного напрямку розвитку, розробка пропозицій з активізації  цього процесу в Україні та виділення стратегічних партнерів.

Виклад основного матеріалу. Транскордонне співробітництво в Україні має потужну економічну мотивацію. Україна отримала можливість більш раціонально використовувати своє географічне розташування в Європі за рахунок визначення пріоритетних напрямів транскордонного співробітництва в системі загальнорегіонального розвитку. Українські території в зоні впливу державного кордону завжди мали і мають надзвичайно важливе політичне й економічне значення. Географічне положення України, її роль в геополітичному просторі постійно впливали на формування економічної складової прикордонної співпраці регіонів у центрі Європи, де перш за все, виникають та реалізуються спільні інтереси України і сусідніх держав. Україна має кордон із сімома державами, 19 із 27 адміністративно-територіальних одиниць є прикордонними. На території таких прикордонних областей, як Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Луганська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернівецька, Чернігівська, Донецька, створено дев’ять єврорегіонів - Буг, Верхній Прут, Дністер, Дніпро, Карпатський, Нижній Дунай, Слобожанщина, Донбас та Ярославна, п’ять єврорегіонів створено з державами-членами ЄС (Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина).

Наразі в Україні транскордонне співробітництво розглядається у двох площинах – як інструмент розвитку прикордонних територій і як чинник реалізації євроінтеграційних прагнень. Головним завданням транскордонного співробітництва України на кордоні з ЄС є подолання наслідків втілення за радянських часів концепції кордону як лінії розподілу і посилення його контактної функції. Це, серед іншого, передбачає недопущення проведення нових розмежувальних ліній після розширення ЄС. З іншого боку, зберігається ситуація фактичного недозавантаження цілого комплексу ресурсів прикордонних регіонів України (людських, виробничих, природних, туристсько-рекреаційних тощо), що формує зацікавленість закордонних партнерів у включенні їх в обіг.

В Україні транскордонне співробітництво як інструмент підвищення конкурентоспроможності прикордонних територій та чинник прискорення інтеграційних процесів відображено у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та Державній програмі розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки. Уряд затвердив Державну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки, дана програма визначає: пріоритетні напрями та основні завдання розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки; механізм її реалізації; обсяги та джерела фінансування. Реалізація Програми здійснюватиметься шляхом виконання визначених заходів та проектів транскордонного співробітництва, яким може надаватися державна фінансова підтримка. Програмою передбачається реалізація 25 проектів транскордонного співробітництва, які спрямовані на розвиток інфраструктури, прикордонних регіонів України, охорону навколишнього середовища [1].

У результаті недофінансування, завдання та заходи зазначених державних програм не виконано в повному обсязі, зокрема залишилися не розв’язаними проблеми та не здійсненими заходи Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки.

У прикордонних регіонах багато спільних цілей, досягнення яких потребує застосування суб’єктами транскордонного співробітництва сусідніх держав єдиного підходу та узгоджених спільних дій, зокрема для запобігання паводкам, розвитку та функціонування транспортної і енергетичної інфраструктури, захисту навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки. Необхідно також разом розв’язувати окремі проблеми, які виникають внаслідок фінансової та економічної кризи, зокрема подолання економічної нерівності та безробіття, збалансування трудової міграції, підвищення рівня ділової активності та зайнятості населення прикордонних регіонів, а також екологічні проблеми, у тому числі підтримки біологічного різноманіття, захисту і збереження спільної культурної спадщини.

Необхідність активізації транскордонного співробітництва в сучасних умовах зумовлена наступними факторами:

- наявністю спільних транскордонних проблем, які необхідно вирішувати шляхом об’єднання зусиль;

- необхідністю гармонізованого регіонального розвитку та економічної кооперації, підвищення конкурентоспроможності регіонів та рівня життя населення периферійних прикордонних територій в умовах глобалізаційних та інтеграційних впливів;

- проблемами розвитку транспортної, інформаційної, підприємницької інфраструктури;

- потребами розвитку туристичної сфери;

- спільними проблемами у сфері екології та охорони довкілля;

- необхідністю активізації людського капіталу регіонів, розвитку науки, освіти та культури;

- необхідністю впровадження ідей євроінтеграції та поглибленням добросусідських відносин.

Безумовно, пріоритетними партнерами для України мають стати держави, які є членами ЄС, а саме: Румунія, Словаччина, Угорщина, Польща.

Зі Словаччиною співпраця має стосуватися: реформування органів місцевого самоврядування; забезпечення розвитку туристично-рекреаційного потенціалу прикордонних регіонів; виконання культурно-мистецьких програм; введення спрощеного механізму малого прикордонного руху та розширення території його дії; удосконалення та спрощення механізму малого прикордонного руху, модернізація та реконструкція пунктів пропуску на українсько-словацькому кордоні; мінімізація негативних наслідків впливу виробничої діяльності на соляних рудниках у смт Солотвино Тячівського району Закарпатської області.

З Румунією - оновлення існуючої та створення нової інфраструктури для покращення доступності до регіонів, забезпечення розвитку транспорту, зв’язку і туризму; посилення співпраці у сфері освіти, досліджень, технологічних розробок та інновації; забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг та прикордонної інфраструктури; охорона навколишнього природного середовища, в тому числі проведення оцінки ризиків та мінімізації негативних наслідків впливу виробничої діяльності на соляних рудниках у смт Солотвино Тячівського району Закарпатської області на навколишнє природне середовище, розв’язання загальних проблем щодо створення спільної системи поводження з відходами та управління водними ресурсами; економічне використання гирла р. Дунай та будівництво транспортної інфраструктури, зокрема мостів та поромів.

З Угорщиною - забезпечення розвитку протипаводкового захисту та створення інтегрованої системи прогнозування паводків; забезпечення розвитку туристичних шляхів, зокрема велосипедних та пішохідних; поліпшення якості води; стале використання природних ресурсів, зокрема управління водними ресурсами та ведення лісового господарства; охорона навколишнього природного середовища, в тому числі проведення оцінки ризиків та мінімізації негативних наслідків впливу виробничої діяльності на соляних рудниках у смт Солотвино Тячівського району Закарпатської області; забезпечення розвитку підприємництва; обмін досвідом з Угорською Стороною щодо енергоефективності та енергозбереження; співпраця між навчальними закладами; завершення реалізації проекту “Ефективний та безпечний кордон між Угорщиною та Україною”;

З Польщею - покращення доступності до регіонів, модернізація і забезпечення розвитку існуючої транскордонної інфраструктури для підвищення її пропускної спроможності; створення функціонального модуля “фільтр пункту пропуску” в міжнародному пункті пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення Рава-Руська, реконструкція пункту пропуску через державний кордон Устилуг та забезпечення розвитку ІТ-інфраструктури вітчизняної митної та прикордонної служб; забезпечення розвитку меліоративних мереж для сприяння розвитку сільських територій, електро- та водопостачання; забезпечення розвитку співпраці з урахуванням досвіду Республіки Польща у реформуванні та провадженні діяльності органів місцевого самоврядування, розвитку малого, середнього та соціального підприємництва; обмін досвідом у сфері енергоефективності; забезпечення безпеки та боротьба з організованою злочинністю, введення спрощеного режиму малого прикордонного руху, підтримка транскордонного співробітництва.

Проте, існує ряд факторів та організаційно-правових недоліків, що негативно впливають та стримують розвиток транскордонного співробітництва, зокрема:

- низький рівень розвитку прикордонної транспортної інфраструктури, а саме автомобільних доріг до пунктів пропуску через державний кордон, мостів та поромних переправ;

- повільні темпи впровадження сучасних методів контролю в пунктах пропуску через державний кордон;

- законодавчі та інституційні обмеження щодо розвитку малого та середнього бізнесу у прикордонних регіонах України;

- відсутність спільної з іншими державами системи попередження про стихійні лиха та захисту від надзвичайних ситуацій, а також раціонального використання природних ресурсів;

- низький рівень використання туристичного потенціалу прикордонних регіонів та культурної спадщини;

- декларативний характер спільних пріоритетів міждержавного співробітництва, недосконалий механізм спільного планування та обмежені інструменти реалізації спільних із сусідніми державами проектів транскордонного співробітництва;

- відмінність правил та процедур підготовки та фінансування проектів транскордонного співробітництва;

- низька активність учасників транскордонного співробітництва на рівні районів та територіальних громад;

- невідповідність пропускної спроможності пунктів пропуску через державний кордон потребам розвитку транскордонного співробітництва;

- нерівний доступ українських учасників до фінансових ресурсів у рамках реалізації спільних з державами - членами ЄС програм прикордонного співробітництва та Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону;

- недостатній обсяг донорської підтримки проектів транскордонного співробітництва у східних та центральних регіонах України, що створює нерівні умови та призводить до низького рівня обізнаності щодо розвитку транскордонного співробітництва.

За сучасних умов необхідно забезпечити якісне оновлення економічної складової механізму регулювання співробітництва шляхом підвищення ефективності реалізації функцій, які покладені на нього: покращення фінансового забезпечення розвитку транскордонного співробітництва, заохочення суб’єктів господарської системи регіону до участі в його організаційних та економічних формах через активізацію економічних та фінансових важелів.

В українській економіці, існує обєктивна необхідність у пошуку альтернативних джерел фінансових ресурсів. Найбільш очевидним виходом з цієї ситуації може стати залучення фінансів приватного сектору у формі державно-приватного партнерства. Причому у цьому випадку ДПП розглядається не просто як джерело приватних коштів, а як принципово новий механізм реалізації проектів ТКС, який базується на співпраці держави та приватного сектору на партнерських засадах. Тим більше, що сферою застосування державноприватного партнерства є в більшості випадків саме ті види діяльності, які становлять предмет транскордонного співробітництва. Аналіз багатьох підходів до визначення такого виду співпраці держави та приватного сектору дозволив прийти до висновку, що ДПП — це комплекс відносин, які є стабільними і тривалими, що виникають між державою в особі її центральних та регіональних органів виконавчої влади та регіонального і місцевого самоврядування, з однієї сторони, та представників бізнесу, інститутів громадянського суспільства і місцевих спільнот з приводу перерозподілу повноважень щодо створення інфраструктури загального користування, виконання робіт та надання послуг, які традиційно вважались монополією держави, врегулювання між сторонами в зв'язку з цим наступ них питань: розподіл відповідальностей, ризиків, зобов'язань щодо фінансового забезпечення, проектування, будівництва, реконструкції, модернізації, утримання, експлуатації, права власності, участь в управлінні та розподілі прибутку, що базується на принципах рівності, відкритості, недискримінації, змагальності, підвищення ефективності та мінімізації ризиків і витрат [5].

Варто, також, звернути увагу на переваги у використанні механізму ДПП саме у транскордонному співробітництві. По-перше, залучення ресурсів (в т.ч. фінансових) з приватного сектору, а не з державного. По-друге, приватний сектор завжди має інноваційні підходи до вирішення тих, чи інших завдань. По-третє, за таких обставин зникає монополія (як це було раніше) з боку держави, і породжується конкуренція зі сторони приватного сектору. І зрештою, це економія бюджетних коштів.

Об’єктом застосування державно-приватного партнерства у транскордонній співпраці є не весь спектр взаємин між громадами територій суміжних держав, а тільки ті, які пов’язані із розвитком інфраструктури загального користування та надання пов’язаних послуг. Тобто в даному випадку йдеться про інфраструктуру транскордонного регіону. Цікавим є те, що,  з одного боку, транскордонна інфраструктура сама виступає об’єктом інвестиційного вкладення, а з іншого - є необхідною передумовою інвестиційної привабливості та економічного зростання транскордонного регіону.

Таким чином, розвиток та пріоритизація транскордонного співробітництва в Україні призведе до низки позитивних наслідків, а саме: поліпшення бізнес-клімату та створення сприятливих умов для надходження інвестицій в економіку прикордонних регіонів України; збільшення обсягів товарообігу, забезпечення розвитку малого та середнього підприємництва; створення та забезпечення функціонування транскордонних економічних кластерів, індустріальних парків; удосконалення та розбудову інфраструктури загального користування тощо.

 

Література.

1. Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-%D0%BF#n10

2. Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво : моногр. / Н. Мікула. – Львів : ІРД НАН України, 2004. – 395 с.

3. Мітряєва С. Транскордонне співробітництво Україна-ЄС: стан, проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / С. Мітряєва, А. Крижевський. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://old.niss.gov.ua/monitor/juli2009/34.htm.

4. Реутов В. Є. Транскордонне співробітництво регіонів України: теоретико-практичні аспекти розвитку [Електронний ресурс] / В. Є. Реутов // Ефективна економіка. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=912.

5. Шилепницький П.І. Розвиток транскордонного співробітництва як передумова європейської інтеграції України / П.І. Шилепницький // Зовнішня торгівля: право та економіка. — 2008. — № 6. — С. 47—51.

 

References.

1. (2016) Government program for the development of cross-border cooperation for 2016-2020 years [Online], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-%D0%BF#n10 (Accessed 13 Aug 2017)

2. Mikula N. (2004) Mizhtery`torial`ne ta transkordonne spivrobitny`cztvo monohrafiia  [Interterritorial and transfrontier co-operation: Monograph]  Nats. akad. nauk Ukrainy, In-t rehion. doslidzh., Lviv : In-t rehion. doslidzh., pp. 395

3. Mitryayeva S. (2009), “Trans-border cooperation Ukraine-EU: state, problems and prospect” [Online], available at: http://old.niss.gov.ua/monitor/juli2009/34.htm. (Accessed 1 Aug  2017)

4. Reutov V.Y. (2011), “Cross-border cooperation of the regions in Ukraine: theoretical and practical aspects of development” [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=912 (Accessed 13 Aug 2017)

5. Shylepnytskyi, P.I. (2008), "Crossborder coope ration development as a precondition of the European integration of Ukraine", Zovnishnya torgivlya: pravo ta ekonomika, vol. 6, pp. 47—51.

 

Стаття надійшла до редакції 14.08.2017 р.