EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2017

УДК 338

 

О. О. Гуріна,

аспірант, Київський національний університет ім. В. Гетьмана

 

СУЧАСНИЙ СТАН ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ДОХІДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

 

O. Gurina

 

A QUESTION OF OPTIMIZATION OF PROFITABLE BASE OF LOCAL BUDGETS IS IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF IMPERIOUS PLENARY POWERS

 

В статті висвітлюється сучасний стан формування дохідної бази місцевих бюджетів в умовах децентралізації владних повноважень, розкривається питання оптимізації дохідної бази місцевих бюджетів. Досліджується структуру дохідної частини та основні джерела наповнення місцевого бюджету міста Черкаси. Проведено аналіз чинників, що вливають на формування дохідної бази бюджету міста. Показано динаміку надходжень місцевих податків і зборів до місцевого бюджету міста Черкаси за 2013-2016 роки. На основі проведеного дослідження визначено проблеми та шляхи наповнення дохідної бази міського бюджету та сформульовані основні характеристики щодо ролі місцевих податків та зборів в структурі місцевого бюджету. Визначенні недоліки та обґрунтовано напрями оптимізації формування доходів місцевих бюджетів в сучасних умовах.

 

The article highlights the current state of revenue base of local budgets in conditions of decentralization of imperious plenary powers, reveals how to optimize the revenue base of local budgets. The structure of revenue and the main sources of local budget is investigated. Factors that poured on the revenue base are identified.The dynamics proceeds of local taxes and fees in local budgets of Cherkasy for 2013–2016 are analyzed. The problems and ways of strengthening the profitable base of local budgets are defined on the base of the research. Key recommendations for enhancing the role of local taxes and fees in the structure of local budget are formulated. Weaknesses and reasonable directions of optimization of income of local budgets are identified in modern conditions.

 

Ключові слова: місцевий бюджет, доходи місцевих бюджетів, місцеві податки і збори, дохідна база місцевих бюджетів, оптимізація дохідної бази.

 

Keywords:  local budgets,  local budgets, local taxes and fees, revenue base of local budget, optimization of revenue base.

 

 

Постановка проблеми та актуальність теми. На сучасному етапі розвитку та становлення фінансової системи України надзвичайно важливими та актуальними залишаються питання щодо реалізації державної програми децентралізації влади, яка в свою чергу відкриває питання наповнення дохідної бази місцевих бюджетів. Вони відіграють важливу роль в економічному та соціальному розвитку регіонів України, завдяки ним держава здійснює вплив на формування структури виробництва, використання ресурсів, розвитку інфраструктури, соціальні перетворення, зміцнення фінансової бази органів місцевої влади. Тому сьогодні, коли децентралізація владних повноважень на місцях набирає обертів, необхідно зосередити увагу на оптимізації дохідної бази місцевих бюджетів для розвитку місцевого самоврядування.

Аналіз останніх досліджень. Незважаючи на велику кількість праць українських науковців, зокрема, М. Лопушинський, І.О. Луніна, К.В. Павлюк, В.М. Федосов, Ш. Бланкарт, О. Василик, М. Кульчицький, Т. Грицюк, Н. Здерка та ін. питання оптимізації дохідної бази в умовах децентралізації владних повноважень є малодослідженими та потребують проведення глибшого аналізу в умовах податково-бюджетного реформування української економіки.

Постановка цілей. Метою статті є дослідження  структури дохідної бази місцевих бюджетів на основі теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики та аналіз надходжень до бюджету міста Черкаси, для визначення перспективних напрямів оптимізації дохідної бази місцевого бюджету.

Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «дохідна база місцевих бюджетів» можна трактувати, як накопичення залучених, загальнодержавних та власних коштів, а також міжбюджетних трансфертів для забезпечення коштами соціально-суспільних програм окремого регіону. Крім того, даний термін можна визначити, як - певну систему наповнення доходів місцевих бюджетів, тобто коштів, які не враховуються та враховуються при визначенні суми міжбюджетних трансфертів, а також самі трансферти, гранти та запозичення, що будуть залучені до фінансування соціально-суспільних потреб органів місцевого самоврядування.

Розглянемо структуру дохідної частини місцевого бюджету міста Черкаси за 2013-2016 рр.

 

Таблиця 1.

Структура дохідної частини місцевого бюджету міста Черкаси, тис. грн.

Вид доходів

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Податкові надходження

551322,8

572513,5

672638,2

993139,9

Неподаткові надходження

69711

60988,9

110624

148400,5

Доходи від операцій з капіталом

31810,7

6079,7

9020,2

15075,6

Міжбюджетні трансферти

390804,8

659452,7

837615,5

1093482

Всього

1043649

1299035

1629898

2250098

 

Таблиця 2.

Структура дохідної частини місцевого бюджету міста Черкаси, %

Вид доходів

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Податкові надходження

52,8

44,1

41,3

44,1

Неподаткові надходження

6,7

4,7

6,8

6,6

Доходи від операцій з капіталом

3,0

0,5

0,6

0,7

Міжбюджетні трансферти

37,4

50,8

51,4

48,6

 

100

100,0

100,0

100,0

 

Так з таблиці 2 видно, що податкові надходження з кожним роком зменшують свою частку в структурі доходів, але в той же час суми надходжень зростають. В 2013 році сума податкових надходжень складала 551322,8 тис.грн, що становить 52,8% від всіх доходів, а в 2016 році - 993139,9 тис.грн, що становить 44,1% від всіх доходів.

Частка неподаткових надходжень на протязі 2013-2016 роках коливається віл 4,7% до 6,8%. Найбільше у 2016 році сума неподаткових надходжень становила 148400,5 тис.грн, найменше у 2014 році – 60988,9 тис.грн

Питома вага доходів від операцій з капіталом є незначною та коливається від 0,5% до 3,0%, найбільше у 2013 році надходження від операцій з капіталом склали 31810,7 тис.грн.

Обсяг міжбюджетних трансфертів протягом 2013 - 2016 років постійно збільшується. Так, в 2013 році обсяг міжбюджетних трансфертів становив 390804,8 тис.грн., або 37,4% обсягу доходної частини, а в 2014 році до місцевого бюджету надійшло 659452,7 тис.грн., або 50,8%, що свідчить про підвищення рівня залежності надходжень місцевого бюджету від Державного бюджету України.

Місцеве оподаткування – це важливий елемент у формуванні дохідної бази місцевого бюджету, так як надходження від місцевих податків і зборів залишаються на місцях у місцевих бюджетах. На сьогодні в Україні існують проблеми, які не дають місцевим податкам і зборам стати головним елементом у наповненні місцевих доходів, тому що:

- обмежена самостійність місцевої влади щодо встановлення і сплати місцевих податків;

- витрати на адміністрування місцевих бюджетів перевищують їх доходи;

- недосконалість системи оподаткування тощо.

Розглянемо структуру місцевих податків і зборів у доходах місцевого бюджету міста Черкаси.

 

Таблиця 3.

Структура місцевих податків і зборів бюджету міста Черкаси, тис.грн

Вид доходів

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

240,3

466,00

 

 

Податок на майно

 

 

119601,4

182295,0

Збір за місця для паркування транспортних засобів

 

 

 

0,2

Туристичний збір

61,7

70,1

76,6

117,7

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

6457,9

6689,3

-895,2

-188,2

Єдиний податок

69925

83473,5

104269,6

158268,6

Екологічний податок

10836,3

9077,8

6768,9

8352,7

Фіксований сільськогосподарський податок 

-1,7

2,1

 

 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

0,6

1,6

1,4

1,5

Всього

87520,1

99780,4

229822,7

348847,5

 

З таблиці 3 видно, з 2016 року податок на майно включає в себе податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; податок на землю та транспортний податок, загальна сума за 2016 рік склала 182295,00 тис.грн, в 2015 році податок на майно становив 119601,4 тис.грн, що на 62693,6 тис.грн менше ніж в 2016 році. У 2013 та 2014 роках найбільша частка серед місцевих податків і зборів належала єдиному податку, яка становила 79,9% та 83,7% відповідно, у 2015 та 2016 роках суми по єдиному податку збільшувались, це було пов’язано зі зростанням кількості платників цього податку.

 

Рис. 1. Динаміка місцевих податків і зборів за 2013-2016 роки та їх частка в доходах місцевого бюджету міста Черкаси

 

Як свідчить аналіз статистичних даних, надходження місцевих податків та зборів за 2013-2016 роки збільшувалися, збільшувалась і частка місцевих податків у структурі місцевих бюджетів.

Отже, для підвищення ролі місцевого оподаткування у формуванні доходів місцевих бюджетів, необхідно:

- надати місцевій владі більшої самостійності в системі оподаткування, наприклад, у встановленні ставок, у визначенні податкових пільг;

- перерозподілити загальнодержавні податки, залишати податкові надходження на місцях;

- реформування податкової системи;

- механізм адміністрування податку на нерухомість потребує перегляду та удосконалення.

Здебільшого податки сплачуються з доходів економічних суб’єктів, тому проблему наповнення дохідної частини місцевих бюджетів необхідно вирішувати через зміцнення та нарощування виробничих можливостей суб’єктів господарювання, тоді будуть збільшуватись доходи місцевих бюджетів і покращуватиметься економічне становище адміністративно-територіальної одиниці.

Вітчизняна система місцевих податків і зборів потребує докорінного реформування. Необхідно посилити контроль за обліком об’єктів власності. До таких належать: земельні ділянки, які знаходяться в експлуатації без юридичного дозволу; об’єкти будівництва, які побудовані без дозвільних документів; об’єкти володіння, де фактична площа не відповідає зазначеній у юридичних документах; об’єкти реконструйовані та переплановані, які втратили своє початкове призначення та ін. Також необхідно провести заходи щодо виявлення власників майна та земельних об’єктів, які не оформили майнові права в установленому порядку та притягнути їх до адміністративної відповідальності, сплативши податки та штрафи.

Важливим елементом формування доходів місцевих бюджетів є надані податкові пільги, які на сьогодні приносять тільки збитки до бюджету, так як в Україні не створено ефективної системи державного контролю за діючими податковими пільгами, відсутня методика оцінки запровадження пільг що ініціюють державні органи влади.

На нашу думку, з метою реалізації прав органів місцевого самоврядування щодо встановлення податкових пільг потрібно узгодити та затвердити порядок проведення оцінки ефективності податкових пільг, а також заборонити пролонгацію податкових пільг без відповідного моніторингу.

Чинники, які впливають на формування дохідної бази місцевих бюджетів:

1. Взаємодія між органами законодавчої та виконавчої влад. Кожен орган місцевого самоврядування повинен мати єдину мету – добробут населення адміністративно – територіальної одиниці. Саме взаємодія між законодавчою та виконавчою гілками влади є запорукою діловитості та партнерства у сфері вирішення бюджетних питань різних рівнів влади.

2. Міжбюджетні трансферти відіграють важливу роль у формуванні місцевих бюджетів. Це система міжбюджетних відносин із наданням мінімальної фінансової самостійності тим рівням державної влади, які є одержувачами коштів. Трансферти являються важливим елементом системи бюджетного вирівнювання.

Отже, на сьогодні структура дохідних джерел місцевих бюджетів потребує оптимізації, тобто необхідно провести такі заходи:

- створити механізми, які б стимулювали до сплати податків суб’єктів господарювання;

- принцип публічності та прозорості втілити у життя, щоб кожен громадянин міг слідкувати за рухом бюджетних коштів;

- громадський контроль за надходженнями та витратами місцевих бюджетів коштів;

- зміцнити дохідну базу місцевих бюджетів.

 До недоліків чинної в Україні системи формування місцевих бюджетів можна віднести високий рівень концентрації фінансових ресурсів у Державному бюджеті, що знижує значення місцевих бюджетів у вирішенні життєво важливих для населення завдань.

Ці першочергові проблеми стримують розвиток адміністративно-територіальних регіонів, їх вирішення сприятиме зміцненню інституту місцевого самоврядування як потужної сили, що призведе до змін, як економічних так і соціальних, а також до активізації громадськості на шляху демократичних перетворень.

Формування дохідної бази місцевих бюджетів відбувається у два етапи:

- етап локального бюджетного вибору;

- етап практичної його реалізації.

Етап локального бюджетного вибору включає такі основні показники, які впливають на формування дохідної бази місцевих бюджетів:

- Норми та системи, за якими відбувається прийняття фіскальних рішень, де органам місцевого самоврядування надається самостійність в прийнятті рішень щодо оподаткування. Це зумовлено, прагненням сприяти підвищенню їхньої відповідальності за наслідки своїх рішень.

- Альтернативи у сфері фіскального регулювання доходів бюджетів локального рівня. Одна з них полягає в передачі органам місцевого самоврядування баз оподаткування й права самостійно вирішувати, яким чином їх використовувати.

Отже, з вище сказаного можна зробити висновок, що податки і збори, які переходять в управління місцевого самоврядування, повинні бути під повним контролем цих органів. Тільки в такому випадку, органи місцевого самоврядування будуть зацікавлені в більших доходах та в раціональному їх використанні, і нестимуть відповідальність перед місцевими платниками податків за свій вибір та способи витрачання коштів. До таких податків можемо віднести – податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок для юридичних осіб, єдиний податок для суб‘єктів підприємницької діяльності, транспортний податок,  єдиний податок для юридичних осіб – сільськогосподарських виробників (ІV група), плата за землю у складі податку на майно, які повинні відігравати важливу роль у формування дохідної бази місцевих бюджетів. Раціональне їх впровадження залежить від: нерухомого майна, яке є базою оподаткування; податкових ставок, а також від обсягу податкових надходжень. Також важливу роль відіграють регулюючі доходи, які розподіляються між усіма місцевими бюджетами.

Податкова політика кожного регіону повинна бути направлена на зацікавленість суб’єктів економіки збільшувати прибутки, не тільки для нарощування їх активів, а й для забезпечення рівноважної фіскальної політики регіонів. Отже, проблема фіскальної політики полягає в правильній оцінці ефективності податку, що стягується.

Практика ринкових країн свідчить, що міцне місцеве самоврядування неможливе без відповідного матеріального та фінансового підґрунтя. У багатьох країнах при формуванні дохідної частини органам місцевої влади надходять місцеві податки та збори, доволі значного обсягу.

До складу місцевих належать такі податки, які в нашій країні законодавчо визнаються загальнодержавними (податок на прибуток підприємств, податок на доходи громадян, майнові податки та місцеві акцизи). Податок на майно як з фізичних, так і з юридичних осіб доцільно віднести до кошика доходів, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Тим самим буде посилено зацікавленість місцевих органів влади у додатковому отриманні доходів.

Чинний розподіл між наповненням кошиків доходів не стимулює місцеві органи влади впливати на формування підприємницького клімату в межах своєї юрисдикції. Якщо підприємства почнуть функціонуватимуть краще, відповідно, зросте їх прибуток і заробітна плата працівників, то і в бюджеті зростуть доходи, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. І, як відомо з практики останніх років, більшість їх буде вилучена до Державного бюджету. [2, с.24-37]

Отже, виходячи з даної ситуації, необхідно щоб процес фінансового вирівнювання стимулював органи місцевого самоврядування здійснювати заходи, які б сприяли поліпшенню роботи підприємств, що знаходяться на їх території, а також залученню внутрішніх та зовнішніх інвестиційних ресурсів.

Висновки.

Отже, на сучасному етапі становлення економіки та переходу до децентралізації владних повноважень, в умовах, коли місцеві податки і збори повинні відігравати вирішальну роль у формування дохідної частини місцевих бюджетів, з кожним роком втрачають своє фіскальне і регулююче значення, тому необхідні реальні кроки, які б посилили їх вплив на формування доходів місцевих бюджетів і повернення їм призначення основного джерела їх власних надходжень. До таких кроків можна віднести: до складу місцевих податків ввести частину загальнодержавних податків, таких як палата за землю, податок на прибуток комунальних підприємств. Також необхідно надати органам самоврядування більше повноважень, залишати більший відсоток податків з територіальних громад на місцях, а також спрямувати економічну політику на покращення інвестиційної привабливості територій.

Проведено  аналіз сучасного стану  структури та розглянута динаміка дохідної частини місцевого бюджету міста Черкаси. З даного аналізу можемо запропонувати такі шляхи зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів:

1) створення сприятливого інвестиційного та бізнесового клімату для підприємців;

2) розширення бази оподаткування;

3) збільшення частки власних доходів місцевих бюджетів;

4) сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, створення умов для його стрімкого розвитку;

5) оновлення та модернізація комунальних підприємств, це б сприяло до збільшення надходжень;

6) зменшення частки трансфертів та пошук нових джерел власних місцевих доходів;

7) стимулювання місцевої влади до перевиконання доходів місцевих бюджетів; 8) контроль за цільовим призначенням та використанням коштів місцевих бюджетів, як місцевими органами, так і громадськими організаціями.

Для ефективного формування дохідної бази місцевих бюджетів, необхідно:

- законодавчо закріпити  бюджетні повноваження;

- запровадити суворий контроль надходжень та витрачання коштів з бюджетів;

- при складанні місцевих бюджетів використовувати об’єктивні фінансові показники.

Так в Україні поступово міцніє ідея, що ефективність функціонування бюджетної системи збільшиться, якщо кожен її рівень буде мати власні прибуткові і витратні повноваження [3, с.6].

 

Література.

1. Звіт про виконання місцевого бюджету міста Черкаси за 2013-2016 роки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.cherkassy.ua/ua/files.php?s=33&s1=368&s2=433

2. Павлюк К.В. Формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України. - № 4. – 2006. – С.24-37.

3. Вчені та практики дискутують щодо шляхів зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування [Е.М. Лібанова, В.О. Баранов, В.А. Устименко, М.О. Кизим, Ю.Б. Іванов, Т.І. Єфименко та ін.] // Фінанси України. — 2014. — № 8. — С. 125—133.

 

References.

1. Report on the implementation of Cherkasy city budget for 2013-2016 years. [Electronic resource]. - Access: http://www.rada.cherkassy.ua/ua/files.php?s=33&s1=368&s2=433

2. K. Pawluk Formation of local budgets // Finance of Ukraine. - № 4. - 2006. - S.24-37.

3. Scientists and practice debate on ways to strengthen the financial base of local government [EM Libanova, VA Baranov, VA Ustymenko, MO Kizim, YB Ivanov, TI Efimenko et al.] // Finance of Ukraine. - 2014. - № 8. - P. 125-133.

 

Стаття надійшла до редакції 19.08.2017 р.