EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2016

УДК 332.012.23:332.021.8:332.024

 

М. С. Пашкевич,

д. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту,

Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро

О. В. Лобата,

аспірант, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро

 

МОДЕЛІ РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНОГО МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

M. Pashkevych,

Doctor of Science (Economics), Associate Professor,

Head of the Accounting and Auditing Department, National Mining University

O. Lobata,

Postgraduate Student, National Mining University

 

MODELS OF COOPERATIVE SMES’ DEVELOPMENT AT A REGIONAL LEVEL UNDER CONDITIONS OF CIRCULAR ECONOMY

 

У статті розглядається проблема вибору методологічної основи формування кооперативного малого та середнього бізнесу у регіонах в умовах циркулярної економіки на основі аналізу існуючих моделей взаємодії державного та локального регулювання регіонального розвитку. Систематизовано моделі державного управління розвитком кооперативного малого та середнього бізнесу на регіональному рівні в умовах циркулярної економіки, в основі яких знаходиться співвідношення централізації та децентралізації державного регулювання. Виявлено, що модель з домінантою державного управління має ризик низького рівня бізнес ініціативи на місцях, але перевагу у побудові міжрегіональних кіл малого та середнього бізнесу для руху ресурсів та енергії, більш національно орієнтованих та не схильних до автономізації. Напроти, модель з домінантою регіонального управління має ризик ускладненого формування міжрегіональних кіл малого та середнього бізнесу для руху ресурсів та енергії через антагонізм регіональних еліт, менш національно орієнтованих та більш схильних до автономізації, але перевагу високого рівня бізнес ініціативи на місцях. Запропоновано модель вибіркової централізації для формування корпоративного малого та середнього бізнесу в умовах циркулярної економіки.

 

The article deals with the issue of choosing a methodological framework for shaping cooperative SMEs across regions under conditions of circular economy by means of analysis of current models reflecting relationship between central and regional regulation of territorial development. Models of the central regulating cooperative SMEs development at a regional level under conditions of circular economy are systemised. They are underplayed by the ratio of centralized and decentralized regional regulation. The investigation reveals that the model with the dominance of the state regulation has the risk of low level of local entrepreneur initiative but strong advantage of building on the interregional business circles of flowing resources and energy as well as more nationally oriented and unintended to become autonomous. On the contrary, the model with the dominance of regional regulation is exposed to risk of complicated shaping interregional business circles of flowing resources and energy due to antagonistic local elites less nationally oriented and more intended to become autonomous but the advantage of the high level of local entrepreneur initiative. The research offers the model of selective centralization for cooperative entrepreneurship under conditions of circular economy.

 

Ключові слова: малий та середній бізнес, розвиток регіонів, циркулярна економіка, державне управління, кооперація.

 

Keywords: SMEs, regional development, circular economy, central regulation, cooperation.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Якщо основною ідеєю Європейської Хартії місцевого самоврядування 1985 р. було делегування регіонам повноважень центру, то у теперішній час головним завданням є підвищення ефективності реалізації регіонами цих повноважень для розвитку малого та середнього бізнесу в умовах сучасного тренду циркулярної економіки. Така політика має позитивний ефект широкої економічної, екологічної та соціальної ініціативи суб’єктів економічної діяльності на місцях, що призводить до розвитку екологічно та соціально орієнтованого малого та середнього бізнесу, створення «зелених» старт-апів для замкнених циклів руху ресурсів, матеріалів та енергії, що є основою циркулярної економіки. Очевидно, що в умовах циркулярної економіки постає проблема розвитку у регіонах кооперативного малого та середнього бізнесу, яке ґрунтується на економічних зв’язках окремих малих та середніх підприємств,які, у свою чергу, утворюють замкнене коло руху ресурсів, матеріалів та енергії.

Також проблема розвитку у регіонах кооперативного малого та середнього бізнесу для цілей формування циркулярної економіки пов’язана й з іншою проблемою, яка знаходиться у площині публічного управління та адміністрування. Регіональна управлінська автономія з одного боку дещо ускладнює реалізацію системою державного регулювання своєї державотворчої функції, яка полягає у об’єднанні продуктивних сил для збереження територіальної, політичної, економічної та соціальної цілісності, віддаючи управлінські функції стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу в умовах циркулярної економіки на регіональний рівень, а з іншого боку мотивує регіональні системи розвиватися швидшими темпами з певним ризиком для державної цілісності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Оскільки дана стаття представляє результати досліджень щодо систематизації моделей державного управління регіональним розвитком зарубіжних та вітчизняних авторів, то у даному розділі публікації доцільно зазначити, що проблематиці співвідношення державного та регіонального управління взагалі приділяється достатньо уваги з боку науковців. Серед найвагоміших результатів досліджень в контексті даної статті, які суттєво вплинули на отримані наукові висновки даного дослідження, доцільно виділити ідеї збалансованого адміністративного регулювання малого та середнього бізнесу на регіональному рівні Р. Бінгхема [1, с. 45–64 ], орієнтованого на підприємницькі проекти оперативного управління розвитком територій Л. Денхардта [2, с. 113–117 ; 374–420], інноваційного малого та середнього бізнесу у публічному управлінні Дж. Джонсона [3, с. 109–132], концепції державного регулювання інтелектуального малого та середнього бізнесу на рівні регіонів Т. Бауліної [4, с. 24-25], державно-регіонального змішаного управління розвитком регіонального інноваційного малого та середнього бізнесу В. Бондарчука [5, с. 18], розвитку малого та середнього бізнесу на основі механізму управління державною власністю М. Шкільняка [6, с. 12-14], створення підприємницьких структур на основі ресурсної бази великих промислових підприємств для цілей розвитку малих депресивних регіонів Т. Паламарчук [7] та інші.  

Разом з тим не зрозумілим залишається, яким чином, на якому рівні (державному або регіональному) доцільно регулювати розвиток кооперативного малого та середнього бізнесу у регіонах в умовах циркулярної економіки.

Мета статті. Таким чином, метою досліджень, результати яких викладено у даній статті, є аналіз існуючих моделей державного управління розвитком кооперативного малого та середнього бізнесу на регіональному рівні в умовах циркулярної економіки.

Виклад основного матеріалу. Відсутність у органів державного регулювання важелів, стримуючих антагоністичну поведінку регіональних підприємницьких еліт, дозволяє перевести таку ситуацію у ранг проблеми, для вирішення якої необхідно розробляти теоретико-методологічне підґрунтя. На наш погляд, в умовах циркулярної економіки, яка базується на кооперації тих самих підприємницьких еліт, «головним завданням державного управління регіональним розвитком стає «розблокування» регіонального розвитку» з урахуванням необхідності збереження цілісності регіональних економік та формування регіональних та міжрегіональних кіл руху матеріалів, ресурсів та енергії через точки підприємницького росту, тобто через бізнес структури.

Для того, щоб зрозуміти методологічне підґрунтя регіонального кооперативного малого та середнього бізнесу в умовах циркулярної економіки, проаналізуємо моделі взаємодії державного та регіонального управління.

На рис. 1 представлено авторську систематизацію основних ідей, закладених у моделі зв’язків між центральною та регіональною владою у межах однієї країни, а також відносин між різними країнами у межах інтеграційних утворень. Ці моделі демонструють підходи до вирішення проблеми конструювання ефективної системи відношення цілого та його частин та можуть бути адаптовані для вирішення завдання побудови моделі державного регулювання розвитку кооперативного малого та середнього бізнесу на регіональному рівні в умовах циркулярної економіки. Побудова петлі руху матеріалів, ресурсів та енергії та ефективність її функціонування у багато чому залежить від співвідношення рівнів централізації та децентралізації влади.

На наш погляд, недоліком у наведених моделях є передбачений моментний тотальний перехід від однієї форми зв’язків центру та регіонів до іншої, що може викликати економічну ентропію та втрату синергетичного ефекту сукупності циркулярних економік регіонів та функціонуючих у них підприємницьких циркулярних петель. Тому запропоновано модель вибіркової децентралізації для формування кооперативного малого та середнього бізнесу, у основі якої є принцип поступового надання окремим регіонам розширених прав та повноважень щодо розвитку кооперативного малого та середнього бізнесу на регіональному рівні в умовах циркулярної економіки. Такі регіони обираються на основі показників ефективності їх внутрішнього розвитку та ефективності функціонування всієї сукупності регіональних економік.

 

Рис. 1. Моделі типів співвідношення регулюючої надсистеми та регульованої підсистеми у

 централізованому управлінні розвитком малого та середнього бізнесу у регіонах

 

Причому, ефективність сукупності регіональних економік оцінюється на момент досягнення нею певного співвідношення централізації та децентралізації після послаблення державного регулювання для деяких регіонів на попередніх етапах з більш високим рівнем або менш високим рівнем сформованої циркулярної економіки. Таким чином, модель вибіркової децентралізації для формування кооперативного малого та середнього бізнесу обумовить «м’який» перехід існуючої системи державного управління регіональним розвитком у стан обмеженого регулювання. Кожному наступному етапу збільшення кількості регіонів з високим рівнем децентралізації влади передуватиме адаптація загальнодержавної соціально-економічної системи до нової управлінської конфігурації.

Західну наукову думку щодо взаємодії державної та місцевої влади з метою розвитку малого та середнього бізнесу на регіональному рівні представлено наступними поглядами. Представники однієї точки зору [1-3]. відстоюють активні державні дії та втручання у регіональні процеси з метою формування загальнодержавних кіл руху енергії та ресурсів у циркулярній економіці. Денхардт Л. порівнює активну державну політику по відношенню до регіонів з «голковколюванням» [2, с. 87], яке повинно відбуватися швидко, точково та часто, що дає ефект непомітності втручання держави у регіональну економіку. Ключовою проблемою автор визначає пошук необхідних «точок» - явищ та процесів у регіональній системі, вплив на які принесе найбільший ефект. Навпаки, представники протилежних поглядів [4-5] вважають, що вплив держави на регіональні процеси повинен бути обмеженим.

Аналіз результатів наукових досліджень українських вчених з питань державного управління розвитком малого та середнього бізнесу у регіонах України, які містять рекомендації з поліпшення системи регіонального регулювання та адаптації зарубіжного досвіду до умов перехідного періоду української економіки до сталого розвитку та циркулярної економіки підприємницького типу, дозволив синтезувати основні напрями наукової думки, які у теперішній час розробляються вченими та є найбільш запитуваними у практиці (рис. 2).

 

Рис. 2. Узагальнення результатів останніх досліджень вчених України щодо підвищення ефективності функціонування

системи державного управління розвитком малого та середнього бізнесу на регіональному рівні

 

Так, відсутні практичні рекомендації з обґрунтування впливу міжсистемних зв’язків системи державного управління та регіональної системи на розвиток кооперативного малого та середнього бізнесу у регіоні в умовах циркулярної економіки. Разом з цим, такі зв’язки являють собою фактори мікрорівня, від яких залежить ефективність взаємодії зазначених систем, як множин різних елементів. Тому пошук їх оптимальної конфігурації складає процес розробки управлінських інновацій організаційного типу, які, у свою чергу, становлять вагому частину регіональної інноваційної системи у циркулярній економіці, заснованій на кооперативному підприємництві, розбудові якої приділяється значна увага вчених та урядовців в Україні.

Наступним напрямом формування в Україні системи державного регулювання розвитку малого та середнього бізнесу на регіональному рівні виокремлено управління державною власністю. У цьому контексті вирішуються науково-практичні питання щодо позиціонування держави, як раціонального власника.

На відміну від механізмів володіння та розпорядження приватною власністю, механізми володіння та розпорядження державною власністю, які, повинні задовольняти інтересам не лише держави, але й регіональної економіки, суспільства в цілому, повинні бути орієнтовані на кооперативне підприємництво в умовах циркулярної економіки. Наприклад, на наш погляд, у кризові періоди економічного спаду сектор державної власності повинен розширюватися за рахунок «об’єктів інфраструктури, що забезпечують зв’язність національної економіки як системи», за рахунок підприємств з високотехнологічними наукомісткими процесами, від яких залежить стратегічний вектор розвитку регіону та всієї економіки, а також малих та середніх підприємств, що утворюють кола руху енергії та ресурсів у циркулярній економіці. Однак, аналіз досліджень науковців у цьому напрямі показав, що наявні теоретико-методологічні основи не дозволяють обґрунтовано вибирати об’єкти приватизації у певний період розвитку регіональної економіки, що послаблює або підсилює централізацію влади у регіоні, з оцінкою впливу наслідків цих процесів на регіональний розвиток.

Наймасштабніші дослідження проводяться у напрямі підвищення ефективності державного управління регіональним розвитком з обґрунтуванням різних інтегруючих механізмів, встановленням ефективної організації їх взаємодії з метою побудови підприємницьких зв’язків. Однак, висновки вчених не включають рекомендацій з приводу розв’язання важливого протиріччя у взаємозв’язку між системою державного управління та регіональним розвитком під час формування підприємницьких кіл циркулярної економіки. З одного боку, укріплення цих зв’язків призводить до результативного та швидкого управлінського імпульсу від системи державного управління до регіональної системи. Але, з іншого, затухає регіональна ініціатива та гальмується процес саморозвитку. Тому для вирішення цього протиріччя необхідно обґрунтувати критерії ефективності, за якими зв’язки між системою державного управління і регіональним розвитком вважалися б оптимальними і дозволяли збалансувати стратегії керованого та самостійного розвитку регіонів.

Чималу увагу приділено розв’язанню проблеми державного регулювання регіонального розвитку в умовах зовнішніх трансформацій (див.рис. 2), у першу чергу, системи міжнародних економічних відносин, яка є ієрархічно вищою за систему державного регулювання України та безпосередньо впливає на внутрішні загальнодержавні та регіональні зміни. Серед світових тенденцій, які обумовлюють необхідність перегляду існуючих принципів взаємозв’язку між системою державного управління та регіональним розвитком під час стимулювання малого та середнього бізнесу в умовах циркулярної економіки, варто відмітити регіоналізацію, прискорення розвитку транзитивних економік, неоінституціоналізацію структурної політики.

Під регіоналізацією слід розуміти підвищення ролі регіональних економік у розвитку регіональних та національних кіл циркулярної економіки, яке супроводжується розширенням прав та відповідальності у прийнятті рішень локального саморозвитку. Але виникає проблема розробки механізмів координації прийнятих рішень усіх регіонів з метою уникнення антагонізмів та фрагментації цілей розвитку, розірвання кіл руху ресурсів та енергії у циркулярній економіці.

Висновки. У підсумку проведених досліджень можна зробити наступні висновки.

1. Існує чимала кількість моделей державного управління розвитком кооперативного малого та середнього бізнесу на регіональному рівні в умовах циркулярної економіки, в основі яких знаходиться співвідношення централізації та децентралізації державного регулювання.

2. Модель державного регулювання розвитку кооперативного малого та середнього бізнесу на регіональному рівні в умовах циркулярної економіки з домінантою державного управління має ризик низького рівня бізнес ініціативи на місцях, але перевагу у побудові міжрегіональних кіл малого та середнього бізнесу для руху ресурсів та енергії, більш національно орієнтованих та не схильних до автономізації.

3. Модель державного регулювання розвитку кооперативного малого та середнього бізнесу на регіональному рівні в умовах циркулярної економіки з домінантою регіонального управління має ризик у відсутності міжрегіональних кіл малого та середнього бізнесу для руху ресурсів та енергії через антагонізм регіональних еліт, менш національно орієнтованих та схильних до автономізації, але перевагу високого рівня бізнес ініціативи на місцях.

 

Література.

1. Binghem R. Local Government: Public Administration in Practice / R. Binghem. – USA : Sage Publications Inc., 1991. – 112 p.

2. Denhardt L. Public Administration. An Action Orientation / L. Denhardt. – California: Brooks / Cole Publishing Company, 2001. – 498 p.

3. Jonson G. Research Methods for Public Administrator / G. Jonson. – London : Quorum Books, 2006. – 178 p.

4. Бауліна Т.В. Державна політика формування інтелектуального капіталу в контексті модернізації національного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Т.В. Бауліна. – Київ, 2010. –43 с.

5. Боднарчук В.Д. Державне регулювання інноваційного розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / В.Д. Боднарчук. – Київ, 2011. – 22 с.

6. Шкільняк М.М. Механізми управління державною власністю в системі національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / М.М. Шкільняк. – Тернопіль, 2009. – 41 с.

7. Пашкевич М. С. Екологізація виробництва підприємств України // М.С. Пашкевич, Т.О. Паламарчук. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. economy. nayka. com. ua/index. php. – 2014.

8. Pivniak H. H. et al. Synchro-mining: civilized solution of problems of mining regions' sustainable operation // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2012. – №. 3.

9. Пивняк Г. Г. и др. Post mining: технологический аспект решения проблемы // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2012. – №. 1. – С. 20-31.

 

References.

1. Binghem, R. (1991), Local Government: Public Administration in Practice, Sage Publications Inc., USA.

2. Denhardt, L. (2001), Public Administration. An Action Orientation, Cole Publishing Company, Brooks, USA.

3. Jonson, G. (2006), Research Methods for Public Administrator, Quorum Books, London, UK.

4. Baulina, T.V. (2010), “State policy of formation of intellectual capital in the context of modernization of the national economy”, Ph.D. Thesis, Economy, Kyiv, Ukraine.

5. Bodnarchuk V.D. (2011), “State regulation of innovation development of the region”, Ph.D. Thesis, Public Administration, Kyiv, Ukraine.

6. Shkil'niak M.M. (2009), “ Mechanisms of management of state property in the system of the national economy ”, Ph.D. Thesis, Economy, Ternopil', Ukraine.

7. Pashkevych M. S. and Palamarchuk, T.O. (2014), “Ecologization of production of Ukrainian enterprises”, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php (Accessed 30 Sept 2016).

8. Pivniak H. H. (2012), “Synchro-mining: civilized solution of problems of mining regions' sustainable operation”, Scientific Bulletin of National Mining University, vol. 3.

9. Pyvniak H. H. (2012),“ Post mining: the technological aspect of solving the problem”, Hornyj ynformatsyonno-analytycheskyj biulleten' (nauchno-tekhnycheskyj zhurnal), vol. 1, pp. 20-31.

 

Стаття надійшла до редакції 08.10.2016 р.