EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2017

УДК 336.132.1

 

А. В. Кулінська,

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри підприємництва і торгівлі,

Одеський національний політехнічний університет

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СКЛАДОВОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 

Anzhela Kulinska,

PhD, assistant professor, assistant professor of entrepreneurship and trade department,

Odessa National Polytechnic University

 

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF SYSTEM DEVELOPMENT STATE MANAGEMENT OF THE FINANCIAL COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE ECONOMY OF UKRAINE

 

У статті обґрунтовано теоретико-методологічні засади розроблення методичного інструментарія управління побудовою Концепції забезпечення фінансової безпеки національної економіки України, концептуального підходу до створення організаційної структури моніторингу складових фінансової безпеки національної економіки та методичного підходу щодо формування переліку пріоритетних показників-індикаторів оцінювання рівня фінансової безпеки національної економіки за складовими, які визначають і розкривають змістовний концептуальний базис системи державного управління фінансовою складовою економічної безпеки економіки України.

 

The article substantiates theoretical and methodological positions on the development of methodological tools for managing the construction of the Concept for ensuring financial security of the Ukraine’s national economy, the conceptual approach to creating an organizational structure for monitoring the components of the national economy’s financial security and the methodological approach to formulating a list of priority indicators for assessing the level of the national economy’s financial security for components that define and disclose the conceptual basis of the state management system of the financial component of Ukraine’s economy economic security.

 

Ключові слова: концептуальні засади, система державного управління, економічна безпека, фінансова безпека, національна економіка, методичний інструментарій, організаційна структура моніторингу, пріоритетна структура показників-індикаторів.

 

Keywords: conceptual framework, state management system, economic security, financial security, national economy, methodological tools, organizational structure of monitoring, priority structure of indicator.

 

 

Постановка проблеми. Фінансова безпека відображає стан та готовність фінансової системи країни до своєчасного і надійного фінансового забезпечення потреб державних органів влади і ринкових інститутів у розмірах достатніх для підтримки необхідного рівня економічної безпеки. У зв’язку з цим, необхідно забезпечувати та підтримувати фінансову безпеку України, бо вона стосується не лише держави в цілому, але усіх галузей національної економіки, суб’єктів господарювання, усього суспільства.

Це обумовлює об’єктивну необхідність визначення концептуальних засад розробки системи державного управління фінансовою складовою економічної безпеки національної економіки України, практичне запровадження котрих сприятиме забезпеченню фінансової стабільності та підвищенню економічного розвитку, оскільки фінансова безпека повинна бути спрямована на оздоровлення фінансової системи держави, а на її основі національної економіки, збереження незалежності та недопущення захоплення господарства іноземним капіталом.

Аналіз досліджень і публікацій. Не можна стверджувати, що ця тематика не досліджувалася раніше, але інтерес зріс з моменту економічних перетворень і системної кризи економіки України. Суттєвих результатів у вирішенні проблеми забезпечення фінансової складової економічної безпеки в передумовах розвитку національної економіки досягли наступні науковці як О.І. Барановський [1], С.В. Васильчак, Л.О. Волощук, В.М. Геєць, Б.В. Губський [2], М.М. Єрмошенко [3-4], О.І. Іляш, Г.В. Козаченко, А.В. Кулик [7], Ю.В. Макогон, В.І. Міщенко [5], В.І. Мунтіян [6], С.В. Науменкова, В.М. Опарін, С.Т. Пиріжкова [8], В.Л. Плескач [7], А.І. Сухоруков [8], С.В. Філиппова, Л.В. Фролова, І.О. Школьник та ін.

Вітчизняні вчені у своїх працях комплексно підійшли до вирішення цієї проблеми, відобразили основні напрями забезпечення стабільності фінансового сектору національної економіки та ключові аспекти забезпечення фінансової складової економічної безпеки держави, але деяким теоретико-методологічним положенням державного управління фінансовою безпекою в умовах розвитку національної економіки приділено недостатньо уваги, що й стало передумовою для обґрунтування концептуальних засад розроблення системи державного управління фінансовою складовою економічної безпеки національної економіки України як множини взаємопов’язаних елементів, котрі утворюють цілісність, взаємодіють між собою та мають певну мету.

Мета статті полягає у визначенні концептуальних засад розробки системи державного управління фінансовою складовою економічної безпеки національної економіки України, що є одним із шляхів вирішення зазначеної проблеми, який спрямований на проведення структурних реформ у економіці та забезпечення фінансової стабільності суб’єктів господарювання в сучасних ринкових умовах.

Виклад основного матеріалу. В ході попередніх досліджень визначено, що національна безпека у фінансовій сфері національної економіки України включає питання безпеки у бюджетній політиці у сфері державних доходів й управління державним боргом та його обслуговуванням, грошово-кредитній політиці у сфері грошового обігу, банківській системі, сфері валютного регулювання або умовах функціонування ринку цінних паперів та небанківського фінансового сектору.

Вказана сегментація необхідна для розробки методичного інструментарія управління побудовою Концепції забезпечення фінансової безпеки національної економіки України, який складається з ланцюга послідовних етапів, кожний з яких передбачає вирішення комплексу задач щодо визначення концептуальних положень системи державного управління фінансовою складовою економічної безпеки національної економіки [3-4].

Суть розробки Концепції забезпечення фінансової безпеки національної економіки України, з точки зору комплексного підходу, полягає в зміцненні міжсистемних зв’язків між структурними компонентами фінансової безпеки, виходячи з формалізації та конкретизації пріоритетних національних інтересів у фінансовій сфері держави, які відповідають потребам її сучасного розвитку, інституціоналізації управлінської діяльності в процесі забезпечення фінансової безпеки, методичних засад і практичного досвіду їх реалізації, ідентифікації та систематизації загроз чи викликів, яким може бути піддана фінансова безпека, пошуку та застосування ринкових можливостей держави щодо їх уникнення в майбутньому для авторизації заходів забезпечення фінансової безпеки економіки України.

Отже, запропонований методичний інструментарій управління побудовою Концепції забезпечення фінансової безпеки національної економіки України як формалізація і конкретизація пріоритетних національних інтересів у фінансовій системі життєдіяльності суспільства, котрі відповідають потребам сучасного розвитку, інституціоналізація управлінської діяльності в процесі забезпечення фінансової безпеки національної економіки, методичні засади або практичний досвід їх реалізації, ідентифікація та систематизація реальних чи потенційних загроз та викликів, яким може бути піддана фінансова безпека національної економіки, і пошук та застосування ринкових можливостей щодо їх уникнення в майбутньому для авторизації способів забезпечення безпеки фінансового сектору національної економіки, базуючись на концептуальному підході щодо оцінки державного управління національною економікою на основі забезпечення її фінансової безпеки, обумовлює особливості складання концептуальної моделі забезпечення фінансової безпеки національної економіки країни за складовими, що представлено на рис. 1.

 Однак, концептуальним базисом організаційної структури моніторингу складових фінансової безпеки національної економіки України має бути його універсалізація, як комплексу взаємопов’язаних елементів інституціоналізації відносин та управлінської діяльності в процесі забезпечення фінансової безпеки держави, що є світовою тенденцією. Причому, на нашу думку, має відбуватися універсалізація як суб’єктів забезпечення безпеки країни, органів оперативного управління бюджетним процесом, проте й професійних учасників фондового сегменту фінансового ринку держави, що буде прийнято за основу вирішення зазначеної наукової проблеми.

Необхідно констатувати факт, що проблемами моніторингу становлення комплексу фінансової безпеки національної економіки як цілісного явища зараз в Україні не опікується ніхто. Де-юре є Рада національної безпеки та оборони України, яка координує та контролює діяльність органів виконавчої влади у цій сфері, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, котре реалізує державну політику економічного і соціального розвитку, інвестиційну політику, а також управління об’єктами розвитку підприємництва і державно-приватного партнерства, Міністерство фінансів України, яке забезпечує виконання функцій на основі виваженої бюджетної політики, Національний банк України, котрий забезпечує фінансову стабільність із метою сприяння економічному розвитку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка реалізує політику щодо цінних паперів або функціонування фондового ринку, здійснює правове регулювання відносин, котрі виникають на ринку цінних паперів, координує діяльність міністерств та центральних органів виконавчої влади у цій сфері [7].

Крім того, існує ще одна проблема, що спричиняє довготривалі наслідки – еклектичність підходів, які застосовуються при розробці державного управління фінансовою складовою економічної безпеки України як основою забезпечення національної економіки. На відміну від інших країн Європи, Україна не вжила превентивних заходів з інституціоналізації відносин і управлінської діяльності в ході забезпечення фінансової безпеки держави. Втім, кон’юнктурне небажання порушувати рівновагу сил, що склалася в передумовах розвитку національної економіки, призвело до відсутності концептуального підходу щодо створення організаційної структури моніторингу складових фінансової безпеки економіки України і, відповідно, універсального регулятора ринкових відносин [2].

Тому визначено суть і зміст ключових категорій організаційної структури моніторингу складових фінансової безпеки національної економіки України, як сукупність компетенцій суб’єктів забезпечення національної безпеки, органів оперативного управління бюджетним процесом та учасників фондового ринку, обєднання, взаємодія, реалізація яких дозволить комплексно використовувати повноваження установ для виявлення проблем забезпечення стабільності або пошуку шляхів їх запобігання із узагальненням результатів на центральному рівні, бо на противагу існуючим регуляторам, організаційний аспект передбачає розробку, на основі отриманої інформації під час моніторингу, оперативних та довгострокових заходів щодо протидії негативним факторам, попередження та подолання можливих наслідків загроз становленню фінансової сфери держави.

Отже, розроблено концептуальний підхід щодо створення організаційної структури моніторингу складових фінансової безпеки національної економіки, який відрізняється тим, що полягає в методиці виокремлення таких ключових функцій й їх похідних як здійснення контролю (моніторингу, обліку, перевірки), проведення аналізу (здійснення оцінки та відбору, вивчення впливу, виявлення причин або загроз) та прийняття рішень (підготовка пропозицій чи розроблення заходів) суб’єктів забезпечення фінансової безпеки національної економіки, що  дозволяє з повнотою досліджувати ідентифікацію загроз, яким піддана фінансова безпека в передумовах розвитку національної економіки, системно аналізувати та оперативно реагувати на мінливі соціально-економічні ситуації і проводити фінансово-економічне обґрунтування управлінських рішень за рахунок підходу до формування переліку пріоритетних показників-індикаторів оцінювання рівня фінансової безпеки економіки України за складовими (рис. 1).

Проаналізувавши індикатори та джерела вхідної інформації за складовими фінансової безпеки країни під час дослідження теоретико-методологічних засад державного управління фінансовою складовою економічної безпеки в умовах розвитку економіки можна зробити висновок, що головною науково-прикладною проблемою впровадження механізму забезпечення бюджетної безпеки країни як індикатора ефективності бюджетної політики, механізму забезпечення боргової складової бюджетної безпеки країни, механізму забезпечення фінансової безпеки банківської системи, механізму забезпечення валютної безпеки економічних відносин в країні, механізму забезпечення фінансової безпеки фондового ринку і механізму забезпечення інвестиційної складової фінансової безпеки національної економіки або її суб’єктів господарювання є відсутність способів приведення численної кількості індикаторів оцінювання рівня складових фінансової безпеки, що є різними за репрезентативністю, достовірністю, інформаційною доступністю, до односпрямованості чи розмірності тлумачень їх характеристичних значень, вирішення якої і полягає в обґрунтовані методичного підходу щодо формування переліку пріоритетних показників-індикаторів оцінювання фінансової безпеки національної економіки за складовими, що підвищує необхідність визначення концептуальних засад розроблення системи державного управління фінансовою складовою економічної безпеки економіки України [8].

На відмінну від рекомендацій до розрахунку рівня економічної безпеки країни, де акцентовано увагу на формуванні переліку індикаторів і визначенні їх характеристичних значень, розрахунку інтегральних індексів забезпечення економічної безпеки України, але не на знаходженні серед чисельної кількості індикаторів оцінювання економічної безпеки переліку пріоритетних показників-індикаторів оцінювання рівня фінансової безпеки за складовими як ключового компоненту забезпечення життєдіяльності суспільства, запропонований підхід, котрий заснований на бальному методі та методі рейтингових шкал, дозволяє домогтися точної деталізації результатів або об’єктивно розмежувати набор оціночних критеріїв за значущістю щодо формування переліку пріоритетних показників-індикаторів оцінювання фінансової безпеки національної економіки України за складовими.

Але, запропонований в статті методичний підхід до формування переліку пріоритетних показників-індикаторів оцінювання фінансової безпеки економіки України за складовими повинен дотримуватися таких умов [1; 5-6]: параметр вагомості (значущості) найбільш важливого індикатора фінансової безпеки має найбільше значення; індикатори оцінювання фінансової складової економічної безпеки однакової важливості мають однакові значення параметрів вагомості; індикатор фінансової безпеки країни, роль якого в розробці системи державного управління фінансовою складовою економічної безпеки національної економіки  вкрай мала, має найменше значення параметра вагомості.

Щоб сформулювати перелік пріоритетних показників-індикаторів оцінки рівня фінансової безпеки національної економіки України за структурними елементами здійснено вибір ключових індикаторів оцінювання рівня складових фінансової безпеки або їх порогових значень як бюджетної безпеки, боргової безпеки, банківської безпеки, валютної безпеки, фінансової безпеки фондового ринку та інвестиційної безпеки країни з метою визначення впливу реальних чи потенційних джерел загроз () на розроблення системи державного управління фінансовою складовою економічної безпеки економіки України шляхом оцінки діапазону характеристичних і нормативних значень індикаторів безпеки методом ранжування та безпосереднього оцінювання, тобто приписування балів ().

Розроблений методичний підхід щодо формування переліку пріоритетних показників-індикаторів оцінювання рівня фінансової безпеки економіки України за складовими, який дозволив шляхом оцінювання діапазону характеристичних та нормативних значень індикаторів забезпечення фінансової безпеки методом ранжування або безпосереднього оцінювання, що відображує упорядкування оцінок впливу наведених факторів на визначення концептуальних засад розробки системи державного управління фінансовою складовою економічної безпеки національної економіки через нерівнозначність існуючих параметрів, не тільки сформувати перелік індикаторів оцінювання рівня фінансової безпеки країни та порогових значень для розрахунку інтегральних індексів її забезпечення, але й вирішити актуальну проблему – здійснення більш точної деталізації результатів за допомогою об’єктивного розмежування оціночних критерій за значущістю до формування пріоритетної структури показників-індикаторів оцінювання рівня фінансової безпеки національної економіки за такими складовими як бюджетна, боргова, банківська, валютна, інвестиційна, фінансова безпека фондового ринку України за наступною формулою (рис. 1):

 

,                                                   (1)

 

Рис. 1. Змістовний концептуальний базис системи державного управління фінансовою складовою економічної безпеки економіки України

(авторська розробка)

 

Таким чином, сформульовано змістовний концептуальний базис системи державного управління фінансовою складовою економічної безпеки економіки України, де структуроутворюючими елементами є методичний інструментарій управління побудовою Концепції забезпечення фінансової безпеки національної економіки країни, концептуальний підхід до створення організаційної структури моніторингу складових фінансової безпеки національної економіки, методичний підхід до формування переліку пріоритетних показників-індикаторів оцінювання рівня фінансової безпеки національної економіки, що сприятиме забезпеченню фінансової стабільності або підвищенню соціально-економічного розвитку, бо фінансова безпека має бути спрямована на оздоровлення фінансової системи, а на її основі національної економіки, збереження незалежності та недопущення захоплення національного господарства України іноземним капіталом.

Висновки. Отже, базуючись на концептуальному підході до оцінювання державного управління національною економікою країни на основі забезпечення фінансової безпеки або її складових, обґрунтовано практичні результати щодо визначення концептуальних засад системи державного управління фінансовою складовою економічної безпеки економіки України, що розкривають змістовний базис, зокрема, розроблено методичний інструментарій управління побудовою Концепції забезпечення фінансової безпеки національної економіки України, котрий полягає в зміцненні міжсистемних зв’язків між складовими фінансової безпеки держави, концептуальний підхід до створення організаційної структури моніторингу складових фінансової безпеки національної економіки і методичний підхід до формування переліку пріоритетних показників-індикаторів оцінювання рівня фінансової безпеки національної економіки за елементами.

 

Список літератури.

1. Барановський О.І. Фінансова безпека: [монографія] / О.І. Барановський. – К.: Фенікс, 2012. – 338 с.

2. Губський Б.В. Економічна безпека країни: методологія виміру, стан та стратегія забезпечення: [монографія] / Б.В. Губський. – К.: Либідь, 2012. – 322 с.

3. Єрмошенко М.М. Визначення загрози національним інтересам держави у фінансово-кре­дитній сфері / М.М. Єрмошенко // Економіка України. – 2013. – № 1. – С. 124-132.

4. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення: [навч. посіб.] / М.М. Єрмошенко. – К.: КНТЕУ, 2013. – 399 с.

5. Міщенко С.В. Критерії і показники оцінки стабільності функціонування  фінансового сектору / С.В. Міщенко // Вісник НБУ. – 2012. – № 6. – С. 36-45.

6. Мунтіян В.І. Економічна безпека країни: [монографія] / В.І. Мунтіян. – К.: Кондор, 2012. – 302 с.

7. Плескач В.Л. Методологічні засади державного регулювання фінансово-економічного розвитку / В.Л. Плескач, А.В. Кулик // Фінанси України. – 2011. – № 10 (179). – С. 77-85.

8. Сухоруков А.І. Сучасні проблеми фінансової безпеки країни: [монографія] / А.І. Сухоруков, С.Т. Пиріжкова. – К.: НІПМБ, 2010. – 340 с.

 

 

References.

 1. Baranovskiy, O.I. (2012), Financial security [Finansova bezpeka], Feniks, Kyiv, 338 р. (ukr)

2. Gubskiy, B.V. (2012), The economic security of Ukraine: the methodology of measurement, status and strategy ensure [Ekonomichna bezpeka krayiny: metodolohiya vymiru, stan ta stratehiya zabezpechennya], Lybid, Kyiv, 322 р. (ukr)

3. Yermoshenko, M.M. (2013), The definition of threat to national interests in financial and credit region [Vyznachennya zahrozy natsionalnym interesam derzhavy u finansovo-kredytniy sferi], Ekonomika Ukrainy, No. 1, pp. 124-132 (ukr)

4. Yermoshenko, M.M. (2013), Financial security state: national interests, real hreats, strategy software [Finansova bezpeka derzhavy: natsionalni interesy, realni zahrozy, stratehiya zabezpechennya], KNTEU, Kyiv, 399 р. (ukr)

5. Mishchenko, S.V. (2012), Criteria and indicators for assessing the stability of the financial sector [Kriteriyi i pokaznyky otsinky stabilnosti funktsionuvannya finansovoho sektoru], Visnyk NBU, No 6, pp. 36-45 (ukr)

6. Muntiyan, V.I. (2012), Economic security of the country [Ekonomichna bezpeka krayiny], Kondor, Kyiv, 302 р. (ukr)

7. Pleskach, V.L. (2011), Methodological bases of state regulation of financial-economic development [Metodolohichni zasady derzhavnoho rehulyuvannya finansovo-ekonomichnoho rozvytku], Finansy Ukrainy, No. 10 (179), pp. 77-85 (ukr)

8. Sukhorukov, A.I., Pyrizhkova, S.T. (2010), Modern problems of financial security [Suchasni problemy finansovoyi bezpeky krayiny], NIPMB, Kyiv, 340 p. (ukr)

 

Стаття надійшла до редакції 17.02.2017 р.