EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2017

УДК 005.5

 

О. А. Гавриш,

декан факультету менеджменту и маркетингу, доктор технічних наук, професор

Я. І. Глущенко,

доцент кафедри міжнародної економіки, кандидат економічних наук

Ю. В. Лопатинська,

магістр спеціальності «Маркетинг»

 

ЗАГАЛЬНА ЛОГІКА І ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ МЕНЕДЖЕРСЬКИХ РІШЕНЬ

 

O. A. Gavrish,

Dean of the Faculty of Management and Marketing. Doctor of Technical Sciences, Professor

Y. I. Glushchenko,

Associate Professor of the Department of International Economics, Candidate of Science (Economics)

Y. V. Lopatynska,

master of specialty «Marketing»

 

GENERAL LOGIC AND PRINCIPLES OF MODELING OF MANAGER'S SOLUTIONS CONTROL

 

Мета дослідження на даному етапі полягає у практичній  реалізації одного із напрямків формальної методології контролю – формалізації опису елементів методик контролю менеджерських рішень за допомогою моделювання.

Досягнення окресленої мети обумовлює вирішення комплексу завдань, а саме на основі формалізації методу контролю менеджерських рішень та розкриття сутності і місця інструментарію контролю в методичному забезпеченні контрольного процесу побудувати інформаційні моделі кожної із чотирьох методик.

У межах дослідження методичного забезпечення контролю менеджерських рішень на даному етапі за мету визначено конструювання моделей методик контролю, множина і змістовність яких знаходиться у прямій залежності від структури і змісту об’єктів контролю на кожному етапі загального алгоритму розробки, прийняття і реалізації менеджерського рішення.

 

The purpose of the research at this stage is the practical realization of one of the directions of the formal control methodology - the formalization of the description of the elements of the methods of controlling managerial decisions through simulation.

The achievement of the above goal causes the solution of a set of tasks, namely, the formalization of the method of control of managerial decisions and the disclosure of the essence and place of the control instruments in the methodical provision of the control process to build information models of each of the four methods.

Within the framework of the study of methodological control of managerial decision-making at this stage, the design of models of control techniques, the plural and the content of which is directly determined by the structure and content of control objects at each stage of the general algorithm of development, acceptance and implementation of the managerial decision, is determined for the purpose.

 

Ключові слова: методика контролю, моделювання, принципи інформаційного моделювання, менеджерські рішення.

 

Keywords: methodology of control, modeling, principles of information modeling, managerial decisions.

 

 

Вступ. Стаття присвячена моделюванню методик контролю менеджерських рішень за відповідними об’єктами та їх параметри.

В основу розробки методик контролю покладено теоретичні основи формальної методології та принципи інформаційного моделювання.

Постановка завдання. Як звісно, система контролю як складна, динамічна, відкрита, саморегулююча інформаційна система складається із двох підсистем, які можна розглядати і як системи. Це система контролю як галузь наукових знань, а також система контролю як виду практичної діяльності.

Саме таке сприйняття контролю як інтегрованої системи допомагає усвідомити значущість методики як прояву методу і як елементу, який є інтегруючим з практичною діяльністю, тобто з процесом контролю. [1, с.92].

Загальне визначення методики контролю менеджерських рішень сформульовано як сукупність процедур, проявом яких є комплекс методичних, технічних прийомів та інструментарію контролю з метою підтвердження законності, доцільності і ефективності менеджерських рішень [3, с. 4].

Комплекс проблем формалізації існуючої системи господарського контролю, формалізації опису його процедур, складає напрямок теоретичних досліджень, яке класифікується як напрямок формальної методології контролю. У повній мірі це відноситься і до системи внутрішнього контролю, проявом якої є контроль менеджерських рішень.

Науковці, як правило, наголошують на необхідності застосування моделей при вивченні об’єктів, як «єдиного на сьогодні систематизованого способу уявити всі варіанти майбутнього і визначити потенційні наслідки альтернативних рішень». [12, с.224]

Методологія. Як формальна методологія, так і один з найважливіших методів її пізнання – моделювання – залишається недослідженою областю наукового знання про контроль. Але слід зазначити, що інтерес до методу моделювання взагалі і стосовно окремих функцій управління зокрема, обумовлений інтересом до логіки науки взагалі.

Результати дослідження. Логіка побудови моделей методик контролю взагалі і стосовно менеджерських рішень зокрема припускає обов’язкове розмежування значеннєвих навантажень, термінів, що застосовуються. В проведених дослідженнях,  методика контролю являє собою сукупність засобів і прийомів виконання робіт з контролю, які взаємопов’язані спільністю завдань, що вирішуються. В даному випадку методика виконує роль методичної інструкції – (економіко-організаційної) моделі. Гнучкість моделі методики може бути визначена як можливість подальшого удосконалення моделі за своїм змістом. І нарешті, можливість реалізації моделі у повному обсязі – найважливіша характеристика моделі. Під цим, як правило, розуміється складність, трудомісткість, вирішення питань, які пов’язані із практичним використанням моделі.

Підсумовуючи вище викладене, слід зазначити головне: модель методики контролю будь-яких об’єктів дозволяє виділити основні організаційні, інформаційні, технологічні і технічні зв’язки у межах їх і поза нею, розробити варіанти оптимального напряму контролю з урахуванням мінімізації трудових витрат.

При розробці методик контролю менеджерських рішень вирішальне значення  має розмежування термінів, що застосовуються. Це один з головних аргументів підтверджуючих логіку побудови моделей методик.

Нерідко, термін «методика» підмінюється поняттям «технологія контролю», однак останнє являє собою сукупність даних про організацію збору і обробки контрольної інформації про відхилення, опис цих зведень у виді регламенту технологічного процесу обробки контрольної інформації. На відміну від цього тлумачення методика контролю повинна визначатися як сукупність способів і прийомів виконання робіт з контролю, які пов’язані спільністю розв’язуваного завдання (в нашому дослідженні це певний об’єкт контролю і його основні параметри в загальному алгоритмі виробки, обґрунтування, прийняття і реалізації менеджерського рішення). Така методика за сутністю своєю виконує роль методичної інструкції – організаційного документа, що вступає в юридичну чинність з моменту затвердження.

В основу побудови (моделювання) методик контролю менеджерських рішень повинні покладатися наступні принципи:

цілеспрямованість – орієнтація методики на підтвердженні якості менеджерського рішення;

системність – уявлення методики як множини взаємопов’язаних елементів системи: суб’єктів, об’єктів, процесу контролю і результатів цього процесу;

уніфікація – формування типових елементів опису методики;

мінімізація проектних рішень – виключення дублювання елементів опису методик на основі їх типізації для різних об’єктів контролю.

Ці принципи не входять у суперечність з вимогами до змісту моделей самих методик, що повинні відображати найбільш істотні аспекти об’єкта контролю. Водночас треба мати на увазі необхідність дотримання такої вимоги до самого конструювання моделей як оглядовість, що визначається як передумова вивчення істотних властивостей об’єктів контролю, які мають вплив на формування інших складових (елементів) методики: інформаційне забезпечення, засоби і прийоми контролю, технологія контролю.

Викладені вище принципи побудови методик контролю менеджерських рішень обумовлюють загальну логіку моделювання методики.

Процес моделювання методик внутрішнього контролю формування, прийняття і реалізації менеджерських рішень повинен складатися з ряду етапів. Таким чином, основні теоретичні положення конструювання моделей методик контролю формування, прийняття і реалізації менеджерських рішень є необхідним підґрунтям для подальшого розкриття послідовності реалізації кожного із етапів моделювання кожної із основних чотирьох методик контролю. Мета і зміст послідовності реалізації способів, методичних прийомів та інструментарію стосовно якості інформації на «вході» і «виході» (методика 1) у великій мірі обумовлена усвідомленням структури інформації та її якісних характеристик, тобто сукупності параметрів контролю інформаційної підтримки обґрунтування, прийняття і реалізації менеджерських рішень.

Виходячи з того, що якість – це сукупність властивостей і характеристик будь-якої продукції рівень яких формується виробниками при створені цієї продукції з метою задоволення потреб користувачів (в даному випадку мова іде про інформацію), то слід по-перше усвідомити сутність основних якісних характеристик інформації. Як звісно, в економічній літературі різними авторами обґрунтовуються різні критерії якості інформації.

Маючи на увазі, що більша частина фактографічної інформації, яка «підтримує» формування прийняття і реалізацію менеджерського рішення, формується як обліково-економічна у склад якої в свою чергу, знаходить своє місце і контрольно-аналітична інформація. У науковій праці Линьова К.О. [5] було проведено достатньо глибоке дослідження якісних характеристик саме облікової інформації і принципів підготовки фінансової звітності. До складу основних характеристик якості інформації науковець включає: зрозумілість, доцільність, суттєвість, своєчасність, цінність для прогнозування, достовірність, повнота, правдивість, привалювання змісту над формою, об’єктивність і порівнюваність.

А до складу принципів підготовки фінансової звітності Линьова К.О. віднесено принципи: безперервності діяльності, автономності, періодичності і нарахування, відповідності доходів і витрат, принципи грошового вимірника, принципи обачності. Інформаційне забезпечення формування, прийняття і реалізації менеджерських рішень представляє собою належну упорядковану сукупність економічної інформації, що формується і використовується менеджерами на різних етапах контрольної діяльності.

Слід звернути увагу, що якість вихідної інформації залежить від якості її на вході. Саме на необхідності дотримання певних інформаційних вимог на межі переходу потоків інформації в контрольне середовище загального алгоритму прийняття менеджерських рішень наголошують у своїй науковій праці Кубік В.Д. та Обнявко А.В.[23]

Але, слід акцентувати увагу і на проблемі співвідношення ризику прийняття менеджерських рішень і якості інформації. Як звісно, прийняття менеджерських рішень, спрямованих на забезпечення сталого розвитку підприємства, відрізняється певним рівнем ризику, що зумовлюється такими основними факторами, як відсутність відповідної інформації, або низький рівень її якості.

У контексті розгляду питання контролю якості інформаційної підтримки менеджерських рішень під ризиком пропонується розуміти наявність відповідної релевантної інформації, використання якої при ухваленні та реалізації менеджерського рішення приведе до можливої невизначеності результатів стосовно досягнення загальної мети функціонування системи менеджменту. Відповідно судження науковців  ризик прийняття менеджерських рішень перебуває у зворотній залежності від якості інформації.

Інакше кажучи, ризик інформаційної підтримки залежить від співвідношення обсягу та якості інформації.

Основними вимогами до створення якісного інформаційного забезпечення є не тільки систематизоване своєчасне надходження інформації, але і її відновлення за відповідною структурою з акцентуванням на комерційну, правову, науково-технічну, обліково-економічну та іншу.

Структура існуючої сьогодні на підприємствах інформації не дозволяє приймати повністю ефективно обґрунтовані менеджерські рішення, оскільки найбільша питома вага належить комерційній (оперативній) інформації, а інші її види, зокрема обліково-економічна, використовується з певними обмеженнями. Як звісно, найбільш контрольованим є процес формування інформації в системі рахунків бухгалтерського обліку і це природно знижує загальний інформаційний ризик.

Висновки. Таким чином, ґрунтуючись на загальній логіці моделювання методик внутрішнього контролю, формалізації методу контролю менеджерських рішень та розкриття сутності і місця інструментарію контролю в методичному забезпеченні контрольного процесу розроблено інформаційні моделі методик контролю. Принципово новим є те,що кожна із методик спрямована на контроль кожного етапу загального процесу формування і реалізації менеджерського рішення.

 

Література.

1. Бардаш С. В. Економічний контроль в Україні: системний підхід : монографія / С.В. Бардаш ; Київ. нац. торг.–екон. ун-т. – К. : КНТЕУ. – 2015. – 656 с.

2. Балдин К., Воробьев С., Уткин  В. Управленческие  решения: Учебник. – 4 е изд. – М.:Издательско торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. – 496с.

3. Соловьёв А.И. Принятие государственных решений: учебное  пособие. – М.: КНОРУС, 2016. – 344 с.

4. Чудновская С.Н. Управленческие решения: Учебник.– М.: Эксмо, 2015. – 368 с.

5. Теорія і практика прийняття управлінських рішень: Навч. посіб. / Крупник А., Линьов К., Нужний Є., Рудик О. – К.: Вид. дім «Простір», 2016. – 156 с.

6. Управлінські рішення у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства: організаційний аспект : монографія / А. Е. Воронкова, Н.Г. Калюжна, В. І. Отенко. – Х : ІНЖЕК, 2013. – 512 с.

 

References.

1. Bardash S.V. (2015), Ekonomichnyj kontrol' v Ukraini: systemnyj pidkhid : monohrafiia/ S. V. Bardash; Kyiv. nats. torh.–ekon. un-t. – K. : KNTEU, Kyiv, Ukrain.

2. Baldin K., Vorob'ev S. and Utkin  V.(2014), Upravlencheskie reshenija: Uchebnik [Management Solutions: Tutorial], 4 ed, Izdatel'sko torgovaja korporacija "Dashkov i K°", Moskva, Rossija.

3. Solov'jov A.I. (2016), Prinjatie gosudarstvennyh reshenij: uchebnoe posobie [Adoption of state decisions: a manual], KNORUS, Moskva, Rossija.

4. Chudnovskaja S.N. (2015), Upravlencheskie reshenija: Uchebnik [Management decisions: Textbook], Jeksmo, Moskva, Rossija.

5. Krupnyk A., Lyn'ov K., Nuzhnyj Ye. and Rudyk O. (2016), Teoriia i praktyka pryjniattia upravlins'kykh rishen': Navch. posib [The theory and practice of making managerial decisions: Teaching. Manual], Vyd. dim «Prostir», Kyiv, Ukrain.

6. Voronkova A. E., Kaliuzhna  N. H. and Otenko V. I. (2013), Upravlins'ki rishennia u zabezpechenni konkurentospromozhnosti pidpryiemstva: orhanizatsijnyj aspekt : monohrafiia [Management Solutions in Ensuring the Competitiveness of the Enterprise: Organizational Aspect: Monograph], INZHEK, Kharkiv, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 18.08.2017 р.