EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2017

УДК 65.01:339.56

 

І. В. Кривов’язюк,

к. е. н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Н. В. Тележинська,

магістрант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

I. V. Kryvovyazyuk,

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges,

Lutsk National Technical University, Lutsk

N. V. Telezhynska,

student of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges,

Lutsk National Technical University, Lutsk

 

Theoretical and methodological justification and analysis of the efficiency of external economic activity of the enterprise

 

Мета статті полягає в узагальненні і розробці теоретико-методичних положень та наданні практичних рекомендацій з питань підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Подальшого розвитку набуло сутнісне наповнення поняття ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Удосконалено методичний підхід аналізу і оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Практична апробація підходу реалізована на матеріалах підприємств-виробників хімічної промисловості. Досліджено зміни ефективності та визначено основні проблеми здійснення зовнішньоекономічної діяльності українського виробника ВОРР плівки ПрАТ СП Теріхем-Луцьк. Запропоновано стратегію глибокого проникнення, спрямовану на захоплення нових міжнародних ринків збуту продукції шляхом розширення асортименту ВОРР плівки та продажу вторсировини для іноземних компаній.

Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є здійснення класифікації видів ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства та обґрунтування системи заходів з підвищення ефективності діяльності методами цільового управління.

 

The purpose of the article is generalization and development of theoretical and methodological regulations and providing practical recommendations on improving the efficiency of external economic activity of the enterprise.

The concept of “efficiency of external economic activity of the enterprise” had gained essential further development. The methodical approach of analysis and estimation of the efficiency of external economic activity of the enterprise is improved.

The practical testing of the approach was made on the materials of the enterprises producers of chemical industry. The changes of efficiency were investigated and the main issues of external economic activity of the Ukrainian producer of biaxial oriented poly propylene films of PJSE “TERICHEM-LUTSK” were determined.

The strategy of deep penetration was suggested and it is aimed at conquering new international sales markets of products by expanding the range of BOРP film and selling recyclable materials for foreign companies.

Prospects for further research in this area are implementing classification of the kinds of efficiency of external economic activity of the enterprise and justification of the system of measures to improve the activity efficiency using target management methods.

 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, ефективність зовнішньоекономічної діяльності, аналіз, оцінка, ринок ВОРР плівки, експортна діяльність, імпортна діяльність, підприємство.

 

Key words: external economic activity, efficiency of external economic activity, analysis, estimation, BOPP film market, export activity, import activity, enterprise.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її звязок із важливими науковими чи практичними завданнями. Необхідність забезпечення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства є очевидною, оскільки кожне підприємство, яке позиціонує на міжнародних ринках, в умовах гострої конкуренції прагне отримати додаткові конкурентні переваги шляхом запровадження у виробництво досягнень науки і техніки, а також ефективного і раціонального використання коштів з метою досягнення максимального результату. Вирішенню цих актуальних завдань має сприяти відповідне аналітичне забезпечення та оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності, результати якої слугують основою для прийняття рішень на міжнародних ринках, формуючи умови для підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна наукова думка базується на дослідженні зовнішньоекономічної діяльності підприємств та її ефективності в працях таких вітчизняних і зарубіжних учених як: А. Брояка [1], Т. Васюк [3], Ю. Козак [4], О. Котиш [5], І. Кривов’язюк [6], Р. Псюк [8], А. Семенов та Г. Семенов [10]. Dr. Ram Singh [13], M. Sevela [16]. Проте, подальшого розвитку потребує сутнісне наповнення поняття ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства, вимагає удосконалення методика аналізу і оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є узагальнення і розробка теоретико-методичних положень та надання практичних рекомендацій з питань підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Успішне проведення експортно-імпортних операцій неможливе без визначення відповідних категорій зовнішньоекономічної діяльності. Серед них значне місце відведено поняттю «ефективність зовнішньоекономічної діяльності».

В наш час кожне підприємство, яке орієнтується на міжнародні ринки прагне, щоб його діяльність здійснювалася якнайкраще та приносила очікуваний прибуток, що стає неможливим без розуміння сутності ефективності та факторів її забезпечення.

Результати дослідження сутності поняття ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства у пра­цях вітчизняних та зарубіжних вчених узагальнено у таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Систематизація поглядів до визначення сутності поняття «ефективність зовнішньоекономічної діяльності»

Автори

Утотожнення сутності поняття

Недоліки

А. Брояка

[1]

як комплексний показник прибутковості підприємства

– основним критерієм ефективності є тільки прибуток;

– не зазначено інші аспекти забезпечення ефективності.

Т. Васюк

[3, c. 139]

як результат отриманий від окремої операції

– не враховано витрати понесенні в результаті здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

– не зазначено інші аспекти забезпечення ефективності.

Ю. Козак

[4, c. 259]

 

як елемент збільшення доходу

– не розкрито механізм збільшення доходу;

– не завжди отриманий результат свідчить про ефективність.

О. Котиш

[5, с. 6].

 

як комплексний показник прибутковості підприємства

– краще застосовувати для тих підприємств, які добре освоїли ринок;

– залежить від обсягів діяльності підприємства.

Р. Псюк

[8]

як елемент збільшення доходу

– не розкрито механізм збільшення доходу для підприємства.

А. Семенов,

Г. Семенов

[10, с. 54].

як результат успішної маркетингової діяльності

– потребує проведення спеціального маркетингового дослідження.

– не зазначено інші аспекти забезпечення ефективності.

Dr. Ram Singh

[13 , с. 104]

як процес взаємозв’язку складових конкурентоспроможності підприємства

– використовується лише два елемента в оцінці ефе­ктивності зовніш­ньоеко­номічної діяль­ності;

– вузькість спрямування.

M. Sevela

 [16, с. 482].

як елемент конкуренто-спроможності підприємства

– вузькість спряму­вання;

– розглядається лише екс­портна складова ефектив­ності зовнішньоекономіч­ної діяльності.

(авторська розробка)

 

Враховуючи наявні розбіжності в трактуванні поняття ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства, а також усю складність та багатогранність даного поняття і його складових пропонуємо доповнити його суть авторським визначенням. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства – це інтегрована категорія, яка являє собою відповідність одержаних підприємством результатів поставленим цілям, зокрема максимізації прибутку від здійснення експортно-імпортних операцій, розширення ринкової частки та збільшення кількості споживачів і контрагентів.

Ефективність зовнішньоекономічної діяльності залежить від впливу різноманітних факторів, які доцільно розглядати окремо для формування доходів і витрат зовнішньоекономічної діяльності.

До факторів впливу на доходи пропонуємо віднести: збільшення рівня цін продажу товарів на світових ринках, сприятливий інвестиційний клімат, швидкий обмін інформації щодо нової продукції, зростання попиту на продукцію зі сторони іноземних споживачів (фактори зовнішнього впливу); високий рівень технологій виробництва, здійснення підприємством ефективних рекламних заходів, можливість переміщувати виробництво з країни в країну, збільшення частки ринку та кількості споживачів (фактори внутрішнього впливу).

До факторів впливу на витрати від здійснення зовнішньоекономічної діяльності пропонуємо віднести: недосконалість законодавчої бази, існування торгівельних бар’єрів, інфляція, наявність військових конфліктів, діяльність конкурентів на міжнародних ринках збуту товарів і послуг підприємства (фактори зовнішнього впливу); недостатнє фінансування підприємством зовнішньоекономічної діяльності, неефективна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю, низька забезпеченість підприємства ресурсами (фактори внутрішнього впливу).

Підприємству необхідно гнучко реагувати на зміну тих чи інших факторів, оскільки від цього прямо залежать результати його господарської діяльності.

Здійснюючи міжнародну діяльність підприємству найперше необхідно подбати про забезпечення її ефективності, аналіз і оцінка якої потребує детального дослідження і розробки відповідного методичного інструментарію.

Оскільки не існує загальноприйнятих методів оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності, ряд авторів пропонують власні методи. Основними з них є: метод групування (О. Вакульчик та Д. Дубицький [2]), метод комплексної оцінки (Т. Васюк [3]), метод побудови інтегрального показника (Я. Пуханська [9]), метод покрокової деталізації (Л. Федорець [11]). Одні з методів є вузько направленими, інші – потребують проведення спеціальних досліджень.

Основними недоліками наведених методів є: використання методів виключно для окремих галузей промисловості (машинобудівної, АПК); громіздкість, потреба значних витрат часу та ресурсів для проведення оцінки; узагальнений характер одержаних результатів; окремі відібрані показники потребують спеціальної інформації для здійснення оцінки ефективності.

Результати аналізу існуючих методів оцінки ефективності викликали потребу удосконалення методики аналізу та оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства (рис. 1).

Згідно запропонованої методики аналіз та оцінку ефективності зовнішньоекономічної діяльності потрібно здійснювати у три етапи: підготовчий (визначення мети, постановка цілей та збір необхідної інформації), розрахунково-аналітичний (аналіз ринку, вибір та аналіз показників окремо для експорту та імпорту підприємства), результативний (аналіз одержаних результатів, формування загальних висновків та пропозицій). Дана методика аналізу апробована на підприємствах, які успішно функціонують на міжнародних ринках ВОРР плівки.

Світовий ринок ВОРР плівки характеризується великою кількістю виробників, серед яких більше 90% займаються виготовленням пакувальної плівки, 31% виготовляють тютюнову плівку та 23% виробляють конденсаторну плівку. В той же час, для даного ринку характерне довготривале переважання пропозиції над попитом (рис. 2).

 

Рис. 1. Методика аналізу та оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

(авторська розробка)

 

Рис. 2. Динаміка попиту/пропозиції ВОРР плівки у світі за 2006–2015 рр. [15]

 

Аналітиками прогнозується у подальшому значне зростання попиту на ВОРР плівку, спричинене швидким розвитком в харчовій, фармацевтичній, галузі електроніки та ін. Група аналітиків TMR зазначає, що світовий ринок ВОРР плівок зросте до 20,9 млн дол до 2024 року [14].

Основні конкуренти за видами продукції на світовому ринку ВОРР плівок зведені нами у таблиці 2.

 

Таблиця 2.

Конкуренти на світовому ринку ВОРР плівок за видами продукції*

Країна,

підприємство

Вид продукції (плівки)

Пакувальна

Тютюнова

Конденсаторна

США, Taghleef Industries Inc

+

+

 

Індія, Jindal Poly Films

+

 

 

Китай, Gettel Group

+

 

 

Росія, Biaxplen

+

+

 

Німеччина, Тreofan Group

+

+

+

Еквадор, Oben Group

+

 

 

Тайвань, Yem Chio Group

+

 

 

Китай, Jiangsu Shenda Group

+

+

 

США, Interplast Group

+

 

 

Словаччина, Chemosvit a.s.

+

+

+

США, Cornell Dubilier Capacitors

 

 

+

Німеччина, Korafilm Elektrotolien GmpH

+

 

+

Китай, Anhui Eastern Communication Group

+

+

+

Канада,Vibac Group

+

 

 

Італія, Irplast

+

+

 

Індія, Cosmo Films

+

 

 

Єгипет та ОАЕ, Flex Film

+

 

 

Великобританія, Innovia Films Ltd

+

+

 

* Розроблено на основі даних офіційних сайтів підприємств-виробників ВОРР плівки

 

Серед основних виробників тютюнової, пакувальної та конденсаторної плівок у світі варто виокремити Chemosvit a.s., а також Anhui Eastern Communication Group (Китай) та Тreofan Group (Німеччина), які випускають повний перелік видів плівки. Treofan Group функціонує на ринку ВОРР плівок понад 40 років, має виробничі майданчики в Німеччині, Італії, Мексиці та отримує замовлення з більш ніж 90 країн світу. Anhui Eastern Communication Group є провідним виробником ВОРР плівки в Китаї та за його межами. Перевагами німецької та китайської компаній є значна частка експорту (70%) та великі обсяги реалізації експортної продукції (471,5 млн дол та 50 млн дол відповідно). Ціна за 1 кг є найвищою в німецької компанії Treofan Group, а найнижчою в китайської компанії Anhui Eastern Communication Group. Anhui Eastern Communication Group поєднує виробництво, дослідження, розробку, продаж і обслуговування ВОРР плівок (узагальнено на основі [12; 18].

ПрАТ СП Теріхем-Луцьк, що знаходиться у складі словацької компанії Chemosvit a.s., належить до провідних виробників ВОРР плівки у світі та є цілковитим лідером з виготовлення конденсаторної плівки в Україні. Більше 65% його продукції відправляється за кордон. В структурі експорту підприємства уже кілька років поспіль переважає конденсаторна плівка. Така тенденція спричинена поступовим збільшенням попиту на конденсаторні плівки у світі. Вартість даного виду плівки також є стабільно високою у порівнянні з тютюновою плівкою. Основним ринком збуту конденсаторної плівки є Словаччина, а тютюнової – Білорусь, Молдова, Казахстан. Крім експорту продукції ПрАТ СП Теріхем-Луцьк успішно імпортує необхідну сировину для її виготовлення. Так, 90% сировини постачається зі Словаччини, а 10% з Об’єднаних Арабських Еміратів. Поліпропілен є основою виготовлення плівки і займає 85% в структурі імпорту сировини за видами, добавки становлять 10%, а допоміжні матеріали становлять 5%.

Динаміка основних показників оцінки ефективності експорту та імпорту ПрАТ СП Теріхем-Луцьк наведена на рисунку 3.

 

 

а) Динаміка показників оцінки обсягу експорту, %

 

б) Динаміка показників оцінки

 вартості експорту, %

 

 в) Динаміка загальної ефективності експорту та імпорту, коеф.

 

г) Динаміка показника умов вартості експорту та імпорту, коеф.

 

д) Графічна перевірка умови ефективності імпорту

ПрАТ СП «Теріхем-Луцьк», тис. грн.

 

Рис. 3. Динаміка основних показників оцінки ефективності експорту та імпорту ПрАТ СП Теріхем-Луцьк

 (розраховано авторами на основі [17])

 

Впродовж 2012–2016 років на підприємстві постійно зростав обсяг експорту, вартість та середня ціна експорту, хоча темпи росту окремих показників зменшилися. Зміна індексу структури дозволила виявити, що структура експортної продукції змінилася за рахунок зростання у товарній групі частки дорожчих товарів (конденсаторна плівка) та за рахунок зменшення частки дешевших товарів (тютюнова плівка). Загальна ефективність експорту протягом 2012–2016 рр. постійно зростала. Це свідчить, що вигоди від експорту переважають витрати, понесенні на його здійснення. Показник умов експорту протягом аналізованого періоду означає, що підприємство експортувало товари за вищими цінами, ніж у попередньому році і свідчить про покращення умов експорту.

Показник умов імпорту протягом 2012–2016 років становив більше одиниці, що свідчить про погіршення умов імпорту для ПрАТ СП Теріхем-Луцьк. Це означає, що підприємство імпортувало сировину за вищими цінами, ніж у попередньому році. Основною причиною цього є коливання курсів іноземних валют по відношенню до гривні. Загальна ефективність імпорту впродовж 2016 року зросла, після тривалого скорочення. Загалом імпортувати сировину для ПрАТ СП Теріхем-Луцьк є більш ефективним, ніж купувати її на вітчизняному ринку, оскільки витрати при цьому будуть нижчими.

З метою підвищення експортно-імпортної діяльності на ПрАТ СП Теріхем-Луцьк пропонуємо реалізувати стратегію глибокого проникнення на ринок, яка повинна передбачати активне розширення міжнародних ринків збуту продукції підприємством. Відповідно до обраної стратегії пропонуємо запровадити два незалежних інвестиційних проекти, які будуть спрямовані на розширення асортименту ВОРР плівки шляхом виготовлення сепараторних плівок для літій-іонних акумуляторів та продажу вторсировини (РЕТ флексу) для іноземних компаній.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. В статті вирішено важливе наукове завдання, яке полягає в узагальненні і розробці теоретико-методичних положень та наданні практичних рекомендацій з питань підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Критичний аналіз праць вітчизняних та зарубіжних вчених стосовно сутності поняття ефективність зовнішньоекономічної діяльності показав їхні недоліки і необхідність розкриття сутності даного поняття як інтегрованої категорії, яка являє собою відповідність одержаних підприємством результатів поставленим цілям, зокрема максимізації прибутку від здійснення експортно-імпортних операцій, розширення ринкової частки та збільшення кількості споживачів і контрагентів.

Відповідно пропонується удосконалення методики аналізу та оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності, яку варто здійснювати з урахуванням впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Практична апробація підходу реалізована на матеріалах підприємств-виробників хімічної промисловості, дозволила встановити причини зміни ефективності (перевищення пропозиції над попитом на світовому ринку ВОРР плівки, наявність великої кількості конкурентів) та визначити проблеми здійснення зовнішньоекономічної діяльності українським виробником ВОРР плівки ПрАТ СП Теріхем-Луцьк (зростання вартості поліпропілену та скорочення обсягів експорту тютюнової плівки).

Для підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності пропонуємо обрати для ПрАТ СП Теріхем-Луцьк стратегію глибокого проникнення на ринок, яка повинна передбачати активне розширення міжнародного ринку збуту підприємства та запровадити низку інвестиційних проектів спрямованих розширення асортименту ВОРР плівки та продажу вторсировини для іноземних компаній.

Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є здійснення класифікації видів ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства та обґрунтування системи заходів з підвищення ефективності діяльності методами цільового управління.

 

Література.

1. Брояка А.А. Оцінка та шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства / А.А. Брояка // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. – Полтава, 2012. – Випуск 5. Том 2. – С.4651.

2. Вакульчик О.М. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства / О.М. Вакульчик, Д.П. Дубицький // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. – 2012. – №2. – С.75–82.

3. Васюк Т.В. Методи дослідження та визначення економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання / Т.В. Васюк // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 131–136.

4. Козак Ю.Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, М.А. Заєць. – К. : Освіта України, 2012. – 272 с.

5. Котиш О.М. Теоретичні аспекти ефективності зовнішньоекономічної діяльності: понятійно-категоріальний апарат / О.М. Котиш // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 1718 листопада 2016 р. Харків : ФОП Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 334340.

6. Кривов’язюк І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посіб. / І.В. Кривов’язюк. – Луцьк: Надстир’я, 2005. – 140 с.

7. Кривов’язюк І.В. Комплексна економічна діагностика підприємства : монографія / І.В. Кривов’язюк, Т.В. Божидарнік. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2012. – 226 с.

8. Псюк Р.М. Детермінанти ефективності зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств / Р.М. Псюк // Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, MIPU–2014, 22–23 травня 2014 р., Львів : до 170-річчя Національного університету “Львівська політехніка” та 70-річчя кафедри менеджменту організацій / Національний університет “Львівська політехніка”, Громадська академія наук, Республіка Польща, Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 98–99.

9. Пуханська Я.П. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства / Я.П. Пуханська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – №3. – С. 85–89.

10. Семенов Г.А. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності акціонерного товариства / Г.А. Семенов, А.Г. Семенов // Економічний вісник Донбасу. 2009. № 4. С. 5459.

11. Федорець Л.М. Методичний підхід до оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності АПК регіону / Л.М. Федорець // Агросвіт. – 2011. – №21. – С. 13–16.

12. Anhui Eastern Communication Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.boppfilmsale.com/index_en.html.

13. Dr Ram Singh. International trade operations / Dr Ram Singh. – First Edition: New Delhi, 2009. – 504 p.

14. Global BOPP film market to approach $21 billion by 2024 [Електронний ресурс] // Converting Quarterly. – 2017. – Режим доступу : http://www.convertingquarterly.com/industry-news1/global-bopp-film-market-to-approach-21-billion-by-2024.

15. Investor Presentation October 2015 [Електронний ресурс] // Jindal Poly Films Ltd. – 2015. – Режим доступу : http://jindalpoly.com/financial/ Jindal_Poly_Films_Investor_Presentation_October_2015.pdf.

16. Sevela M. Efficiency development of Czech foreign trade in high-technology products and high-value agricultural products / M. Sevela // AGRIC. ECON. Czech. –2003. – 49(10). – p. 476–482.

17. Terichem-Lutsk [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://terichem-lutsk.com.

18. Treofan Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treofan.com.

 

References.

1. Broyaka, A.A. (2012), “Estimation and ways to increase the efficiency of external economic activity of the enterprise”, Naukovi pratsi Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 5, pp. 4651.

2. Vakulchyk, O.M. and Dubitsky, D.P. (2012), “Analysis of the effectiveness of external economic activity of the enterprise”, Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Ser. : Ekonomika, vol. 2, pp. 75–82.

3. Vasyuk, T.V. (2015), “Methods of research and determination of economic efficiency of external economic activity of business entities”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 3, pp. 131–136.

4. Kozak, Y.G., Logvinova, N.S., Zayets, M.A. (2012), Zovnishn'oekonomichna diial'nist' pidpryiemstv [External economic activity of enterprises], Education of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

5. Kotysh, O. M. (2016), Theoretical aspects of the effeciency of external economic activity: a conceptual-categorical apparatus”, Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Materials of the International scientific and practical conference], Konkurentospromozhnist' ta innovatsii: problemy nauky ta praktyky [Competitiveness and Innovation: Problems of science and practice], Kharkiv, Ukraine, 1718.11.2016, pp. 4651.

6. Kryvovyazyuk, I.V. (2004), Zovnishn'oekonomichna diial'nist' pidpryiemstva [External economic activity of enterprises], Nadstyr'ya, Lutsk, Ukraine.

7. Kryvovyazyuk, I.V. and Bozhydarnik, T.V. (2012), Kompleksna ekonomichna diahnostyka pidpryiemstva [Comprehensive economic diagnostics of the enterprise], LNTU, Lutsk, Ukraine.

8. Psyuk, R.M. (2014), Determinants of the effeciency of external economic activity of industrial enterprises”, tezy dopovidej V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Abstracts of the V International scientific and practical conference], Upravlinnia innovatsijnym protsesom v Ukraini: nalahodzhennia vzaiemodii mizh uchasnykamy [Managing the Innovation Process in Ukraine: arranging the interaction between participants], Lviv, Ukraine, 2223.05.2014, pp. 9899.

9. Puhanska, Y.P. (2012), Analysis of the efficiency of external economic activity of the engineering enterprise”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 3, pp. 85–89.

10. Semenov, G.A. and Semenov, A.G. (2009), “Economic efficiency of external economic activity of the joint-stock company”, Ekonomichnyj visnyk Donbasu, vol. 4, pp. 5459.

11. Fedorets, L. M. (2011), “Methodical approach to the estimation of the efficiency of external economic activity of agrarian and industrial complex of the region”, Ahrosvit, vol. 21, pp. 13–16.

12. Anhui Eastern Communication Group (2017) [Online], available at: http://www.boppfilmsale.com/index_en.html.

13. Dr Ram Singh (2009), International trade operations, First Edition, New Delhi, India.

14. Global BOPP film market to approach $21 billion by 2024 (2017) [Online], Converting Quarterly, available at: http://www.convertingquarterly.com/industry-news1/global-bopp-film-market-to-approach-21-billion-by-2024.

15. Investor Presentation (2015) [Online], Jindal Poly Films Ltd, available at:  jindalpoly.com/financial/Jindal_Poly_Films_Investor_Presentation_October_2015.pdf.

16. Sevela M. (2003), Efficiency development of Czech foreign trade in high-technology products and high-value agricultural products, AGRIC. ECON. Czech.,  vol. 49 (10), p. 476–482.

17. Terichem-Lutsk (2017) [Online], available at: http://terichem-lutsk.com.

18. Treofan Group (2017) [Online], available at: http://www.treofan.com.

 

Стаття надійшла до редакції 07.09.2017 р.