EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2017

УДК 336.7

 

І. Є. Семенча,

д. е. н., професор, професор кафедри банківської справи,

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Н. Д. Ковальов,

магістр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

 

УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ КРЕДИТУВАННЯМ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

 

I. Y. Semencha,

Doctor of Economics Sciences, Professor of Department Вanking,

Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

N. D. Kovalev,

magistr of Department Вanking, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

 

THE MANAGEMENT OF THE BANK'S LENDING TO SMALL AND MEDIUM BUSINESSES

 

В статті зазначається, що найважливішим фактором, що стримує розвиток малого та середнього бізнесу, є недостатність власних фінансових ресурсів, тому особливо актуального значення набуває проблема ефективного управління кредитуванням цих суб’єктів господарювання. Це перспективний напрямок у покращенні фінансових результатів в діяльності банків з врахуванням всіх трансформаційних та, як наслідок, нестабільних чинників сьогодення у банківській системі України.

В результаті дослідження перше розроблена та схематично представлена система управління кредитуванням суб’єктів малого та середнього бізнесу, розглянуто особливості всіх її складових як на загальнотеоретичному рівні, так і на прикладі кредитування малого та середнього бізнесу АТ «Ощадбанк».

Зроблено висновок, що АТ «Ощадбанк» на сучасному рівні активно працює у напрямку кредитування малого та середнього бізнесу. Кредитування малого бізнесу надає кредитному портфелю банку ряд характерних особливостей, серед яких: короткостроковість фінансування, обумовлена з одного боку тим, що підприємства малого бізнесу переважно вирішують проблеми фінансування поточних, а не інвестиційних витрат, а з іншого боку тим, що банки не володіють довгостроковими кредитними ресурсами, необхідними для фінансування інвестицій; підвищені ризики, пов'язані з утрудненістю здійснення повноцінного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства; висока прибутковість, обумовлена прагненням банків компенсувати високий рівень ризику.

Зроблено висновок, що більшість банків України виявляють схильність до вибору пасивного типу кредитної стратегії. Враховуючи таку тенденцію, визначено, що банки і надалі обиратимуть помірний тип кредитної стратегії, що обумовлено, насамперед, зростанням кредитних ризиків у банківській системі України. Кредитування клiєнтiв малого та середнього бізнесу в АТ «Ощадбанк» традиційно є важливим напрямком дiяльностi та передумовою комплексних відносин з корпоративними клієнтами, при цьому банк вживає всі можливі заходи до мiнiмiзацiї ризиків. Наведено порядок формування кредитної політики в АТ «Ощадбанк».

 

The article notes that the most important factor constraining the development of small and medium-sized businesses, is the shortage of financial resources, therefore, particularly relevant is the problem of effective management of the lending to these entities. This is a promising direction to improve the financial results of the activities of banks, taking into account all transformation and, as a consequence, the unstable factors in the banking system of Ukraine.

The study first developed and schematically shows the control system of crediting of subjects of small and average business, the peculiarities of its components both at the General theoretical level and on the example of lending to small and medium business of JSC "Oschadbank".

It is concluded that JSC "Oschadbank" at the present level actively working in the direction of crediting of small and average business. Small business loans provides credit portfolio of the Bank several characteristic features, among which: short-term financing depends on the one hand the fact that small businesses mostly solve the problem of financing current and not capital expenses, and on the other hand the fact that banks do not have long-term credit resources necessary to Finance investments; higher risks associated with difficulties in the implementation of a full-fledged analysis of financial and economic activities of the enterprise; high yield due to the desire of banks to compensate for a high level of risk.

It is concluded that the majority of Ukraine's banks show a tendency to the choice of the passive credit strategy. Given this trend, it is determined that banks will continue to choose moderate type of credit strategy that primarily due to the increase of credit risks in the banking system of Ukraine. Lending to small and medium business at JSC "Sberbank" has traditionally been an important activity and a prerequisite of complex relationships with corporate customers, the Bank takes all possible measures to minimize the risks. The order of formation of credit policy of JSC "Oschadbank".

 

Ключові слова: управління кредитуванням, система управління, кредитний портфель, малий та середній бізнес, кредитна політика банку, кредитна стратегія банку.

 

Keywords: credit management, management system, loan portfolio, small and medium businesses, the Bank's credit policy, credit strategy of the Bank.

 

 

Постановка проблеми. Банківська система України сьогодні знаходиться в нестабільному стані і вимушена працювати в умовах політичної, фінансово-економічної і банківської криз. Останні п’ять років були досить важкими для банківської системи. Банківський сектор України в процесі реформування 2014 – 2016 рр. зіткнувся з низкою проблем як загальноекономічного і політичного характеру, так і проблем, породжених неправильною політикою регулятора – Національного банку України (НБУ). Загалом, за підсумками 2016 року із 96 платоспроможних банків станом на 1 січня 2017 року 63 банки отримали прибуток у розмірі 10,8 млрд. грн, 33 банки – збиток у 170,2 млрд. грн [1]. Оскільки кредитно-банківська система має велике значення для економіки країни, вона служить об’єктом ретельного нагляду і регулювання як з боку НБУ, так і з боку вищих органів державної влади і управління.

На сучасному етапі економічного розвитку України малий та середній бізнес (МСБ) стає реальним пріоритетом державної політики. Здатність активізувати підприємницьку активність може забезпечити в перспективі додаткову зайнятість і зростання виробництва. Разом з тим, ефективний розвиток цього бізнесу неможливо без вдосконалення діючої системи його фінансування. Основною проблемою, що заважає розвитку МСБ, є брак ліквідних коштів. Цей факт обумовлює виникнення потреби в позикових ресурсах, а, отже, об’єктивно передбачає побудову взаємин з комерційними банками в сфері кредитування. При цьому, одним з основних джерел фінансування малого підприємництва є банківський кредит.

Актуальність теми полягає у тому, що ефективне управління кредитною діяльністю банків є одним із важливих управлінських заходів, від якості проведення якого залежать фінансові результати діяльності установи. В умовах високого ступеня невизначеності ситуації на фінансовому ринку, посилення конкуренції на ринку надання кредитного продукту суб'єктам малого та середнього бізнесу особливої актуальності набуває проблема управління банківським кредитуванням таких суб’єктів господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань організації банківського кредитування та формування кредитної стратегії банку присвячено наукові праці таких економістів: Г. Р. Балянт [2], О. І. Барановського [3], О. В. Васюренка [5], Н. І. Волкова [6.8], О. В. Дзюблюка [9], М. Г. Дмитренка [10], І. В. Карбівничого [11], В. В. Коваленка [12] та ін. Але, не дивлячись на постійну увагу науковців до зазначеної наукової проблеми останніх 10 років, мало дослідженим, на нашу думку, залишається питання посилення ефективності управління кредитуванням суб’єктів МСБ банками України як потенційно перспективного клієнтського каналу на майбутнє в конкурентній боротьбі за сталий позитивний фінансовий результат.

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є розробити систему управління кредитуванням суб’єктів МСБ, охарактеризувати особливості її складових з врахуванням сучасного стану банківської системи України та дослідити особливості кредитування суб’єктів МСБ в банках на прикладі кредитної діяльності АТ «Ощадбанк».

Виклад основного матеріалу дослідження. МСБ як споживач кредитних послуг сьогодні стає для банків досить привабливим і перспективним сегментом клієнтського ринку – операції по кредитуванню малого та середнього бізнесу забезпечують більш високу, у порівнянні з середнім і великим бізнесом, прибутковість при відносно швидкої оборотності позикового капіталу, диференційованість банківського кредитного портфеля. Суб’єкти малого та середнього підприємництва охочіше йдуть на банківські пропозиції в силу більш обмеженого, порівняно з іншими підприємствами, доступу до фінансових ресурсів. Однак, серйозною перешкодою для розвитку банківського кредитування МСБ, є високі ризики, обумовлені відсутністю у МСБ достатнього заставного забезпечення, загальною непрозорістю фінансової звітності, недостатньою економічною і юридичною грамотністю більшості підприємців. Вважаємо, що важливим аспектом при вивченні основ кредитування МСП є дослідження особливостей кредитних потреб. При визначенні економічного змісту кредитних відносин, на думку С. Н. Яковенко [15], можна виділити наступні особливості МСБ:

̶  необхідність отримання в кредит порівняно невеликих сум, що обумовлено незначним малим масштабом діяльності МСБ, розміром активів і капіталу, а також значною кількістю потенційних позичальників з числа підприємців сфери МСБ, що передбачає чітку розробку стандартизованих процедур розгляду заявок. Підприємства МСБ потребують, в першу чергу, короткострокового кредитування, так як частка основних засобів в загальній структурі виробничих фондів незначна, або їх велика частина знаходиться в оренді, що не дозволяє МСП скористатися заставою при отриманні кредиту;

̶  неповну внутрішню інформаційну забезпеченість, пов’язану із застосуванням спрощеної форми ведення бухгалтерського обліку і звітності, що не дозволяє МСБ адекватно оцінити своє фінансове положення і надати достовірну фінансову інформацію в кредитну організацію, що веде до зниження ймовірності отримання кредиту;

̶  розвиток сектора малого і середнього підприємництва, що веде до збільшення потреб в їх банківському обслуговуванні. В результаті, розширення кредитування суб’єктів малого та середнього підприємництва вимагає від банків і інших фінансових установ розробки та вдосконалення систем управління кредитним портфелем банку.

Розглянемо системні складові, які, на наш погляд, повинні забезпечити якісне управління кредитуванням суб’єктів МСБ (рис. 1).

Як бачимо з рис. 1, управління кредитуванням суб’єктів МСБ має всі системні ознаки: цілосності, пов’язаності та взаємообумовленості елементів, повноти, ієрархічності, комплексності охоплення та функціональності.

Суб'єктами управління кредитуванням суб’єктів МСБ можна назвати і департаменти, що керують ризиками, і юридичну службу, і навіть службу безпеки, і, звичайно ж, підрозділи банку, які відповідають за надання та супроводження кредитів. Якщо перші більшою мірою виконують функції попередження ризику, контролю, виступають у ролі методологів, то другі відповідають за якісний кредитний моніторинг, своєчасне формування резервів, загальну оцінку стану кредитуванням суб’єктів МСБ.

 

Рис. 1. Системний підхід до управління кредитуванням суб’єктів МСБ

(авторська розробка)

 

Стратегічним управлінням займаються Правління банку, департаменти кредитування та підрозділи, що здійснюють ризик-менеджмент банку.

Далі докладніше розглянемо, які вимоги висуваються до дій банківського менеджменту при здійсненні управління кредитуванням суб’єктів МСБ.

Ефективність проведеної банками кредитної політики залежить від якості сформованого кредитного портфеля. Теорія управління кредитним портфелем розглядає не кожну окрему позику, а сукупність кредитів, їх взаємовплив і взаємозалежність. Розміщуючи кошти в різного роду кредити, банки прагнуть отримати максимальний прибуток при мінімальному ризику і одночасно задовольнити потреби клієнтів в кредиті. При цьому, банку необхідно вирішити питання про розподіл коштів усередині кредитного портфеля. В економічній літературі [11] підкреслюється, що основними параметрами управління кредитним портфелем банку є прибутковість і ризик, а метою формування кредитного портфеля – максимізація прибутку, підтримка ліквідності і максимально можливе взаємопогашення ризиків. Здійснюючи кредитні операції, банк прагне не тільки до їх об’ємному росту, але і до підвищення якості кредитного портфеля.

Формування потенційного кредитного портфеля дозволяє виробити чітку стратегію і тактику розвитку комерційного банку, підвищити можливості кредитування та забезпечити розвиток його ділової активності на ринку. Формування потенційного кредитного портфеля передбачає регулярний пошук потенційних позичальників, що здійснюється департаментом кредитування банку та його керівництвом. За рахунок потенційного портфеля, який містить перелік кредитів з гарною якістю, банк може здійснювати своєчасну «санацію» кредитних вкладень, проводити заміну кредитів з низькою якістю обслуговування боргу на кредити з більш високою якістю.

Створення потенційного кредитного портфеля потребує посиленої уваги банку до кредитування. Банк обов’язково повинен розуміти параметри того складу кредитів, який би він хотів мати у своєму портфелі. Для цього мають бути визначені чіткі вимоги до якості і структури потенційного портфеля, що можливо лише тоді, коли банк точно знає параметри існуючого портфеля, є оптимальним склад банківських позичок, розуміє, яким чином і протягом якого часу можна перейти від існуючого стану портфеля до планового.

Для ефективного регулювання і вирішення проблем в процесі управління кредитним портфелем банки повинні чітко визначати політику в кредитній сфері, яка повинна виражатися в постановці певних завдань і мінімізації кредитних ризиків. Необхідно чітко визначати критерії якості ризиків, щоб обмежити збитки внаслідок банкрутства клієнтів, а також ретельно і глибоко вивчати фінансовий стан позичальників при видачі кредитів, вибирати оптимальні способи повернення кредитних ресурсів. Для більш ефективного використання кредитних ресурсів і розширення обсягів кредитування необхідне впровадження перспективних форм кредиту, нових технологічних кредитних продуктів. Також доцільно диверсифікувати кредитний портфель, щоб неспроможність одного клієнта, групи клієнтів, галузі діяльності не відбивалися на доходи банку.

Відсутність якісно розробленої кредитної політики або її низька якість через неконкретність або суперечливості підвищує ймовірність прийняття невірних управлінських рішень. Крім того, у випадку, якщо банк не зміг довести основні положення кредитної політики до відома конкретних виконавців, ставиться під сумнів можливість її реалізації. В той же час, якісна розробка і відповідний порядок затвердження кредитної політики банку обумовлюють можливість її практичної реалізації, хоча і не гарантують безумовного успіху.

Щодо кредитної стратегії банку, то це «якісно визначений довгостроковий напрям розвитку кредитної діяльності банку, що характеризує основні принципи, пріоритети та цілі банку на ринку кредитування і спрямований на формування та утримання довгострокових конкурентних переваг банку на ринку кредитних послуг» [6, с. 291].

Раціональна стратегія повинна виражати намір банку щодо здійснення кредитних операцій за певними напрямом МСБ, валютам позичок, за строками погашення та очікуваної прибутковості. Кредитна стратегія повинна бути спрямована на довгострокову перспективу і, тому, має враховувати можливі циклічні коливання економічної кон’юнктури на цьому напрямку і пов’язані з ними зміни якості портфеля.

Найчастіше кредитна стратегія банку розрізняється за наступними типами: обережна (консервативна), помірна та агресивна (ризикова). Особливості цих типів зведено в табл. 1.

 

Таблиця 1.

Особливості різних типів кредитної стратегії банку [14]

Тип кредитної стратегії банку

Пріоритети

Ознаки і специфіка реалізації

Обережна

(консерва-тивна)

Пріоритет - надавати перевагу жорсткому контролю за рівнем кредитного ризику. Стратегія характерна для новоствореного банку, або банку, який вже має суттєві проблеми з якістю кредитного портфеля

Превалюють короткострокові кредити, ґрунтовна оцінка кредитоспроможності позичальника та суттєвий перелік умов для надання кредиту; високі відсоткові ставки за кредитами, жорсткі процедури ліквідації проблемної заборгованості.

Поміркована

Пріоритет підтримання середнього рівня ризику, який утримувати фінансову стабільність банку в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Стратегія властива надійним банкам з достатнім досвідом роботи в сфері кредитування.

Превалюють типові (стандартні) умови кредитування, має місце пролонгація та реструктуризації кредитної заборгованості.

Агресивна (ризикова)

Пріоритет-максимізація доходів від кредитної діяльності та розширення її обсягів, незважаючи на високий рівень кредитного ризику

Превалюють кредити більш ризиковим категоріям позичальникам, охоплюється максимально можлива кількість клієнтів, мають місце довгострокові кредити, невисокі відсоткові ставки, має місце пролонгація боргу.

 

Отже, консервативний (пасивний) тип кредитної стратегії банку спрямований на мінімізацію кредитного ризику. Орієнтуючись на цей тип кредитної стратегії, банк не намагається отримувати високі прибутки завдяки значному розширенню обсягів кредитної діяльності. Механізмом реалізації цієї стратегії є жорсткі критерії оцінки кредитоспроможності позичальників, мінімізація термінів надання кредитів та їх обсягів, складні умови надання кредиту і підвищення його вартості, жорсткі процедури ліквідації проблемної заборгованості. Помірний тип кредитної стратегії банку характеризує типові умови її здійснення відповідно до загальноприйнятих банківською практикою і орієнтується на середній рівень кредитного ризику. Для агресивного типу кредитної стратегії пріоритетною метою є максимізація прибутку за рахунок розширення об'ємів кредитної діяльності, практично не враховуючи високий рівень кредитного ризику, який супроводжує ці операції. Механізмом реалізації такої стратегії є надання кредитів більш ризиковим категоріям позичальників, збільшення термінів надання кредитів та їх розмірів, зниження вартості кредитів до мінімально можливого рівня, надання позичальникам можливості пролонгації кредиту.

Оцінювання кредитної активності можливо здійснювати за допомогою показника кредитної активності, який характеризує частку кредитних операцій в загальних активах банку, використовується для визначення типу кредитної стратегії банку. При значенні цього показника менше 65 % треба оцінювати стратегію в галузі кредитування як пасивну (консервативну), якщо значення показника варіюється в межах 65 - 75 % помірну, якщо показник перевищує 75 % агресивну кредитну стратегію банку [13, с. 158]. Проаналізуємо динаміку показника кредитної активності для банківської системи України загалом (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Кредитна активність банків України у 2011.2016 рр. [4]

Рік

Загальні активи, млрд грн

Кредитні операції, млрд грн

Коефіцієнт кредитної активності,%

2011

1212,9

824,8

68,0

2012

1267,8

815,3

64,3

2013

1408,7

911,4

64,7

2014

1520,8

1006,4

66,2

2015

1252,6

714,0

57,0

2016

1258,6

554,6

44,0

 

Проаналізувавши дані табл. 2, видно, що загальний обсяг активів банків України постійно зростав у період з 2011 р. по 2016 р. Обсяг кредитних операцій у 2011 – 2014 рр. мав тенденцію до збільшення – від 825,8 до 1006,4 млрд. грн, але з 2014 р. обсяг кредитних операцій почав зменшуватися, що привело до зниження показника кредитної активності і скорочення частки кредитних операцій у загальних активах банків – від 1006,4 млрд. грн, до 554,6 млрд. грн за 2016 р. Розрахунок коефіцієнту кредитної активності показує, що у 2011 р. та 2014 р. кредитна діяльність банків мала помірний характер (частка кредитних операцій в активах становила 68 та 66,2% відповідно). Усі інші роки маємо показник коефіцієнту кредитної активності дорівнював менше 65%, а це свідчить про те, що більшість банків дотримувалися консервативної стратегії кредитування. Упродовж 2016 р. цей показник мав мінімальне значення за весь період дослідження і на кінець року становив лише 44%. Тобто, більшість банків виявляли схильність до пасивного типу кредитної стратегії. Враховуючи таку тенденцію, слід зазначити, що банки і надалі обиратимуть помірний тип кредитної стратегії, що обумовлено, насамперед, зростанням кредитних ризиків у банківській системі України.

Проаналізуємо, яким чином відбувається управління кредитуванням МСБ у АТ «Ощадбанк». Цей банк обрано тому, що, на сьогодні, він є державним, одним з трьох системних банків,який залишається провідним в банківській системі України вже довгі роки.

Під системою управління банківським кредитуванням малого та середнього  бізнесу в АТ «Ощадбанк» можна розуміти сукупність складових, які визначають процеси планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання кредитних взаємовідносин між АТ «Ощадбанк» - позичальником та окремим суб’єктом МСБ.

 

Таблиця 3.

Динаміка обсягів кредитів наданих МСБ АТ «Ощадбанк» у 2014 р.1 пів. 2017 р. (складено на основі [13])

Показник

2014 р.

2015 р.

2016 р.

1 пів. 2017 р.

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

2016/2014 рр.

Обсяг кредитів юридичним особам, млн. грн

84758

103249

110456

109019

25698

30,32

Обсяги кредитів малому та середньому бізнесу, млн. грн

26275

35105

39764

40337

13489

51,34

Частка кредитів малого  та середнього бізнесу загальному обсязі кредитів, %

31

34

36

37

5

16,13

 

Як бачимо з табл. 3, обсяги кредитів малого та середнього бізнесу за останні три роки збільшилися з 26275 млн. грн до 39764 млн. грн, тобто, спостерігається збільшення на 51,34%, або на 13489 млн. грн. Частка кредитів малого бізнесу в загальному обсязі кредитів збільшується: від 31 до 36%.

На незначну частку у кредитуванні малого та середнього бізнесу у 2014 р. мала вплив внутрішньополітична криза. Також, наслідком цього стала нестабільна економічна ситуація в Україні, зниження платоспроможності позичальників та неврегульованість законодавства, що стало наслідком високого кредитного ризику, який, у свою чергу, потребує формування більших резервів банків. Ця ситуація дещо покращується протягом 2015 року і на початок 2017 року відзначалося зростання даного показника.

Як бачимо, банком сформовано кредитний портфель, який постійно поповнюється фінансовими ресурсами.

Щодо формування потенційного портфеля, то спостерігається також позитивна динаміка:

 

Рис. 2. Динаміка обсягів кредитування АТ «Ощадбанк» у 1 пів. 2014 р. – 1 пів. 2017 р., млн. грн

(складено на основі [13])

 

За  1 пів. 2014 р. загальна сума наданих кредитів АТ «Ощадбанк» становила 69271,8 млн. грн, з них юридичним особам становила 66894,3 млн. грн, а фізичним особам – 2377,4 млн. грн, а за 1 пів. 2017 р. становила 115435,8 млн. грн, з них юридичним особам 109018606 млн. грн, а фізичним особам – 2377,4 млн. грн. Тобто, обсяг наданих кредитів за 3 роки збільшився на 46163,9 млн. грн або на 66,64%.

При розробці кредитної політики щодо кредитування суб’єктів МСБ в АТ «Ощадбанк» керівники повинні дотримуватися порядку її формування, який відтворено на рис. 3.

 

Рис. 3. Порядок управління формуванням кредитної політики АТ «Ощадбанк» щодо кредитування суб’єктів МСБ [13]

 

У вiдповiдностi до Стратегiї розвитку АТ «Ощадбанк» 2014 – 2017 рокiв [13] сегмент малого та середнього бiзнесу визначено прiоритетним бiзнес-напрямом дiяльностi. Малий та середнiй бiзнес в Українi наразi переживає перiод економiчних i нормативних змiн, а саме:

̶  погiршення торгiвельних стосункiв iз Росiєю, яка була одним iз найкрупнiших ринкiв збуту продукцiї для представникiв малого та середнього бiзнесу протягом останнiх двох десятилiть;

̶  необхiднiсть пошуку нових ринкiв збуту продукцiї та модернiзацiя виробництва з метою вiдповiдностi продукцiї європейським стандартам;

̶  необхiднiсть впровадження енергозберiгаючих технологiй зважаючи на суттєве пiдвищення вартостi енергоносiїв;

̶  iншi зовнiшнi та внутрiшнi фактори, якi прямо впливають на дiлову активнiсть малого та середнього бiзнесу.

Щодо типу кредитної стратегії АТ «Ощадбанк», то лише у 2011 р. кредитна діяльність банку мала помірний характер (частка кредитних операцій в активах становила 79,5%), на протязі ж 2012 – 2016 рр. банк обирав помірний тип кредитної стратегії (табл. 4).

 

Таблиця 4.

Кредитна активність АТ «Ощадбанк» у 2011 – 2016 рр.

Рік

Загальні активи, млрд грн

Кредитні операції, млрд грн

Коефіцієнт кредитної активності,%

2011

74,0

58,8

79,5

2012

86,0

51,2

59,5

2013

94,3

42,3

44,9

2014

128,1

69,3

54,1

2015

159,4

65,7

21,2

2016

211,3

66,2

31,3

(складено на основі [13])

 

Організація управління кредитуванням малого та середнього бізнесу в АТ «Ощадбанк» має певні особливості на відміну від традиційного процесу кредитування. По-перше, особливість кредитування виходить із самої сутності МСБ, де існує нерозривний зв’язок між особистістю і бізнесом. У міру збільшення розміру кредиту і ступеня формалізації бізнесу зростає значення фінансових аспектів, включаючи аналіз проекту. Другою особливістю управління кредитуванням МСБ є те, що кожен етап кредитного циклу виконується за умов особистої участі кредитного експерта АТ «Ощадбанк». При цьому, юридичний відділ АТ «Ощадбанк», фахівець з оцінки застави і служба безпеки беруть участь як консультанти або тільки у разі виникнення нестандартних ситуацій. Необхідно зазначити, що залучення потенційних клієнтів в АТ «Ощадбанк» є однією із функцій, яка покладена на кредитного експерта АТ «Ощадбанк». Це відбувається тому, що мікропозичальник, який може бути фізичною або юридичною особою, як правило, є неготовим до співпраці з АТ «Ощадбанк», або взагалі не знає про таку можливість. Особистий контакт є визначальним на початковому етапі співпраці.

Банк має великий потенціал для надання представникам малого та середнього бізнесу допомоги у створенні та збереженні робочих місць, для пропонування нових продуктiв та послуг, а також для генерування нових iдей та можливостей для клiєнтiв та iнвесторiв. АТ «Ощадбанк» забезпечує Клiєнтам МСБ комплекс банківських послуг, у тому числі [13]:

̶  надання кредитних коштiв шляхом використання рiзних типiв продуктiв (овердрафти, строковi кредити на придбання транспортних засобiв та обладнання, вiдновлювана та невiдновлювальнi кредитнi лiнiї на поповнення обiгових коштiв тощо);

̶  повний спектр розрахунково-касового обслуговування, в тому числi через системи вiддаленого доступу до рахункiв («Iнтернет-клiєнт банк»);

̶  залучення грошових коштiв як за iснуючими, так i за новими депозитними продуктами;

̶  надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок. Таким чином, в результаті проведеного дослідження можна зробити низку висновків:

1. Кредитування суб’єктів МСБ є перспективним напрямком у покращенні фінансових результатів в діяльності банків з врахуванням всіх трансформаційних та, як наслідок, нестабільних чинників сьогодення у банківській системі України.

2. Управління кредитуванням суб’єктів МСБ є системою, яка була вперше розроблена та представлена на рис. 1.

3. Аналіз складових системи на прикладі кредитування суб’єктів МСБ у АТ «Ощадбанк» показав, що система дієздатна та відображає загальні тенденції, притаманні сучасному стану кредитування в банківській системі України.

4. Більшість банків України виявляють схильність до вибору пасивного типу кредитної стратегії. Враховуючи таку тенденцію, визначено, що банки і надалі обиратимуть помірний тип кредитної стратегії, що обумовлено насаперед зростанням кредитних ризиків у банківській системі України.

Вважаємо, що у подальшому треба продовжувати спостерігати стан та якісні зміни управління стосовно кредитування МСБ, зокрема у його стратегіях.

 

Література.

1. Аналітичний огляд банківської системи України за 2016 рік [Електронний ресурс] / НРА «Рюрик». – Режим доступу :

http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_4_kv_2016.pdf

2. Балянт, Г. Р. Вдосконалення кредитної стратегії банку в контексті управління кредитним ризиком [Текст] / Г. Р. Балянт // Молодий вчений. – 2016. – № 12.1. – С. 632–636.

3. Барановський, О. І. Розвиток банківської системи України [Текст]: монографія / за ред. д-ра екон. наук О. І. Барановського. К. : Вид-во Ін.-ту екон. та прогнозув., 2011. 584 с.

4. Бюлетень Національного банку України за 2016 р.: [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog

5. Васюренко, О. Ефективність кредитування фізичних та юридичних осіб банками України: методологія аналізу стохастичних границь [Текст] / О. Васюренко, В. Ляшенко, В. Подчесова // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 1. – С. 5–11.

6. Волкова, Н. І. Вибір кредитної стратегії банками України [Текст] / Н. І. Волкова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.3. – С. 291–301.

7. Волкова, Н. І. Деякі аспекти підвищення ефективності кредитної діяльності банку [Текст] / Н. І. Волкова // Економіка і регіон. 2016. № 2. С. 101107.

8. Волкова, Н. І. Інноваційна кредитна політика банку: формування і реалізація [Текст] : монографія / Н. І. Волкова, А. В. Гаврікова. – Донецьк : Донбас, 2014. – 198 с.

9. Дзюблюк, Л. О. Механізм забезпечення якості кредитного портфеля й управління кредитним ризиком банку в період кризових явищ в економіці [Текст] / Л. О. Дзюблюк // Журнал європейської економіки. – 2014. – № 1. – С. 108–125.

10. Дмитренко, М. Г. Кредитування і контроль [Текст] : навч. посібн. / М. Г. Дмитренко, В. С. Потлатюк. К. : Вид-во «Кондор», 2008. 296 с.

11. Карбівничий,  І.В. Механізм формування та реалізації кредитної політики банку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит / І. В. Карбівничий. – Суми, 2011. – 20 с.

12. Коваленко, В. В. Науково-методичні підходи до формування системи антикризового управління фінансовою стійкістю банків [Текст] / В. В. Коваленко, О. М. Звєряков // Економіка України. – 2014. – № 6 (631). – С. 57–74.

13. Офіційний веб-сайт АТ «Ощадбанк» [Електронний ресурс] – Режим доступу :  https://www.oschadbank.ua/ua/

14. Ткаченко, О. І. Кредитна політика банків України [Текст] / О. І. Ткаченко, Ю. С. Фоменко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 2. – С. 158–165.

15. Яковенко, С. Н. Теоретические аспекты финансирования малого и среднего бизнеса коммерческими банками [Текст] / С. Н. Яковенко, А. А. Лондарь // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. Polythematic online scientific journal of Kuban State Agrarian University. 2013. Т. 91. № 91. С. 13571368.

 

References.

1. Analytical review of the banking system of Ukraine for the year 2016 (2017), national rating Agency "Rurik", available at: http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_4_kv_2016.pdf       (Accessed 10 October 2017).

2. Balent, G. G. (2016),Improvement of credit strategies of the Bank in the context of credit risk management”, Molodyj vchenyj, vol. 12.1, рр. 632–636.

3. Baranowski, A. I. (2011), Rozvytok bankivs'koi systemy Ukrainy [Development of the banking system of Ukraine], Vyd-vo In.-tu ekon. ta prohnozuv, Kyiv, Ukraine.

4. Bulletin of the National Bank of Ukraine for 2016 (2017), available at: http://www.bank.gov.ua/doccatalog (Accessed 10 October 2017).

5. Vasylenko, O. Lyashenko, V. and Podchasov, V. (2014), “Efficiency of crediting of physical and legal entities by banks of Ukraine: the methodology of the analysis of stochastic boundaries”, Visnyk Natsional'noho banku Ukrainy, vol. 1, рр. 5–11.

6. Volkova, N. I. (2014),Range of lending strategies by banks of Ukraine”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 24.3, рр. 291–301.

7. Volkova, N. I. (2016), “Some aspects of increase of efficiency of credit activity of the Bank”, Ekonomika i rehion, vol. 2, рр. 101–107.

8. Volkova, N. I. (2014), Innovatsijna kredytna polityka banku: formuvannia i realizatsiia [Innovation credit policy of the Bank: formation and realization]. Donbas, Donets'k, Ukraine.

9. Dzyublyk, L. A. (2014), “The Mechanism of ensuring the quality of credit portfolio and credit risk management of the Bank in the period of crisis phenomena in the economy ”, Zhurnal ievropejs'koi ekonomiky, vol.1, pp. 108–125.

10. Dmitrenko, N. G. (2008), Kredytuvannia i kontrol' [Lending and control]. Kondor, Kyiv, Ukraine.

11. Karbuni, I. V. (2011), “The Mechanism of formation and realization of the credit policy of the Bank”, Abstract of Ph.D. dissertation, Hroshi, finansy i kredyt. – Sumy, Ukraine.

12. Kovalenko, V. V. and Zveryakov, A. M. (2014), “Methodological approaches to the formation of a crisis management system the financial stability of banks”, Ekonomika Ukrainy,  vol. 6, pp. 57–74.

13. Official web-site JSC Sberbank” (2017), available at: https://www.oschadbank.ua/ua/ (Accessed 10 October 2017).

14. Tkachenko, O. I. and Fomenko, Y. S. (2015), “Credit policy of banks of Ukraine”, Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, vol. 2, pp. 158–165.

15. Yakovenko, S. N. and Longari, A.A. (2013),Theoretical aspects of financing of small and medium business of commercial banks”, Polytematycheskyj setevoj elektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskoho hosudarstvennoho ahrarnoho unyversyteta. Polythematic online scientific journal of Kuban State Agrarian University, vol. 91, рр. 1357–1368.

 

Стаття надійшла до редакції 16.10.2017 р.