EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2017

УДК 658+330.34:339

 

І. В. Кривов’язюк,

к. е. н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

В. Я. Голуб,

магістрант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМПЛЕКСНОГО ДІАГНОСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОВІДНИХ СВІТОВИХ МАШИНОБУДІВНИХ КОРПОРАЦІЙ

 

I. V. Kryvovyazyuk,

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship,

Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, Lutsk

V. Y. Golub,

Master student of the Department of Entrepreneurship,

Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, Lutsk

 

JUSTIFICATION OF ECONOMIC DECISIONS ON THE BASIS OF RESULTS OF COMPREHENSIVE DIAGNOSTIC ANALYSIS OF ACTIVITIES OF THE WORLD’S LEADING ENGINEERING CORPORATIONS

 

Метою статті є поглиблення існуючих теоретико-методичних положень і надання практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення процесу обґрунтування господарських рішень корпорації на основі результатів комплексного діагностичного аналізу її діяльності.

Аналіз підходів до визначення суті поняття господарське рішення вказує на необхідність удосконалення існуючого понятійного апарату теорії управління, та трактування поняття з позицій результативного та діагностичного підходів. Виявлені недоліки у використовуваних методах обґрунтування господарських рішень спонукали до розробки методичного підходу до проведення діагностичного аналізу діяльності корпорації, який, на відміну від наявних, слугує основою обґрунтування майбутніх рішень, які враховують результати аналізу галузі та конкурентів, основних напрямків діагностичного аналізу, а також оцінки ефективності прийнятих господарських рішень.

На основі результатів комплексного діагностичного аналізу провідних світових машинобудівних корпорацій – SKF Group і Timken Companyвстановлено вектори динаміки основних показників їх господарювання, ступінь використання наявних можливостей за блоками “виробництво”, “маркетинг і збут”, “організаційна структура і менеджмент”, “фінанси” та “інтелектуальний потенціал”. Виявлено сильні та слабкі сторони, наявні стратегічні позиції, ключові фактори впливу на результати господарювання. Визначено ефективність систем управління та прийнятих господарських рішень.

Як наслідок виявлених проблем обґрунтовано сукупність стратегічних рішень щодо підвищення ефективності господарювання для SKF Group і Timken Company. В рамках рекомендованих для корпорацій стратегій зростання запропоновано реалізувати ряд інвестиційних проектів.

 

The article’s purpose is to deepen existing theoretical and methodological provisions and provide practical recommendations aimed at improving the process of justifying economic decisions of the corporation on the basis of results of comprehensive diagnostic analysis of its activities.

An analysis of the approaches to the definition of the essence of the notion of “economic decision” indicates the need to improve existing conceptual apparatus of management theory and the interpretation of the concept from the standpoint of productive and diagnostic approaches. The revealed disadvantages in the used methods of justification of economic decisions led to the development of a methodical approach to conducting diagnostic analysis of the corporation's activity, which, unlike existing ones, serves as the basis of justifying future decisions that take into account the results of the analysis of the industry and competitors, the main directions of diagnostic analysis, and also the evaluation of efficiency of made economic decisions.

Based on the results of comprehensive diagnostic analysis of the leading world engineering corporations – SKF Group and Timken Company – the vectors of the dynamics of the main indicators of their business activity, the degree of use of available opportunities  were determined by the blocks “production”, “marketing and sales”, “organizational structure and management”, “finance” and “intellectual potential”. Strengths and weaknesses, available strategic positions and key factors of influence on the results of economic activity were revealed. The effectiveness of management systems and made economic decisions was determined.

As a result of the revealed problems, a set of strategic decisions to improve the efficiency of economic activity for the SKF Group and Timken Company has been justified. Within the framework of recommended growth strategies for corporations, it is suggested to implement a number of investment projects.

 

Ключові слова: господарське рішення, обґрунтування господарських рішень, комплексний діагностичний аналіз, результати господарювання, ефективність, стратегія розвитку, корпорація.

 

Keywords: economic decision, justification of economic decisions, comprehensive diagnostic analysis, results of business activity, efficiency, strategy of development, corporation.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Часті зміни зовнішнього середовища функціонування сучасних корпорацій вимагають формування  нових підходів в теорії управління з метою їх пристосування до швидкозмінних умов господарювання шляхом прийняття своєчасних та обґрунтованих господарських рішень. Обґрунтованість рішень полягає у підтверджені їх ефективності переконливими доказами, що можливо лише шляхом проведення всебічного аналізу поточного становища корпорації, господарських рішень, що зумовили це становище, виявлення основних недоліків господарювання, а також пошук шляхів усунення цих недоліків та досягнення бажаних результатів діяльності. Тому процесу прийняття господарських рішень повинен передувати комплексний діагностичний аналіз, який дозволить сформувати стратегічний напрямок розвитку підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна наукова думка базується на дослідженнях питань прийняття обґрунтованих господарських рішень таких вчених як М. Балджи [1], В. Борщ [2], А. Вороніна [3], С. Грубяк [4], Л. Донець [5], Р. Квасницька [6], О. Коваленко [7; 8], І. В. Кривов’язюк [9.13], К. Семенова [14], А. Теребух [15] і ряду інших. Ці дослідження спрямовано на розкриття сутності поняття господарське рішення, розмежування його видів, визначення критеріїв, умов і підходів до прийняття господарських рішень. Проте, вченими достеменно не розкрито не лише сутнісне наповнення даного поняття, але й досі не сформовано методики проведення комплексного діагностичного аналізу стану корпорації та ефективності прийнятих господарських рішень як наукової основи для обґрунтування майбутніх господарських рішень.

Формулювання цілей статті. Мета дослідження полягає у поглибленні існуючих теоретико-методичних положень і наданні практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення процесу обґрунтування господарських рішень корпорації.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Процес прийняття господарських рішень в корпорації вимагає від управлінців розуміння основних категорій та понять. У вітчизняній теорії управління розгорнута широка полеміка навколо сутності поняття господарське рішення. Проте, зростання ролі діагностичного аналізу в процесі розробки та обґрунтування господарських рішень вимагає поглибленого та критичного аналізу сутності багатогранного поняття (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Критичний аналіз сутності поняття “господарське рішення” в працях вітчизняних вчених

Автори

Ототожнення суті поняття

Недоліки

М. Балджи,

В. Карпов,

А. Ковальов

[1, с. 18]

Як результат аналітичних процесів для вибору варіанта досягнення мети підприємства.

- не враховується співвідношення вибраного рішення з загальною стратегією підприємства.

С. Грубяк

[4, с. 90]

Як економічно обґрунтоване рішення у сфері виробництва та реалізації продукції, спрямоване на досягнення конкретної мети суб’єкта господарювання.

- розгляд поняття у вузькій сфері;

- поняття розглядається як похідне від управлінського.

Л. Донець,

О. Шепеленко, С. Баранцева

[5, с. 16]

Як результат системної діяльності людей, спрямований на розв’язання конкретних завдань.

- ототожнення понять «господарське рішення» та «управлінське рішення».

К. Семенова [14, с. 7]

Як вибір одного з можливих варіантів досягнення мети підприємства.

- не враховується обмеженість ресурсів при розробці рішення.

А. Теребух

[15, с. 9]

Як обміркований намір, потреба зміни суб’єктом господарювання параметрів ресурсів.

- спрямованість рішення виключно на ресурси;

- не враховується співвідношення рішення з загальними цілями підприємства.

І. Фоломкіна [16, с. 481]

Як результату вибору суб’єктом управління варіанту дій, спрямованих на вирішення  стратегічних завдань підприємства.

- направленість на реалізацію стратегічних завдань;

- ототожнення господарського та стратегічного рішення.

С. Цюцюра,

О. Криворучко

[17, с. 50]

Як результат вибору суб’єктом управління способу дій, спрямованих на вирішення поставленого завдання.

- не розглядається стратегічний аспект рішення;

- ототожнення господарського та управлінського рішення;

- недостатня увага процесу обґрунтування рішення.

Джерело: авторська розробка

 

На основі критичного аналізу сутності досліджуваного поняття та виявлених недоліків щодо його трактування, “господарське рішення” пропонуємо тлумачити як результат комплексу взаємопов’язаних діагностичних процедур щодо визначення поточного та обґрунтування бажаного стану корпорації, виявлення відмінностей між ними та приведення їх у відповідність стратегічному напряму розвитку  корпорації.

Прийняття господарського рішення ­­– складний управлінський процес, що зумовлює необхідність формування системи моделей, методів, підходів та критеріїв, спрямованих на розробку обґрунтованих господарських рішень, основні з яких розкрито в працях багатьох сучасних вчених [1.17]. Разом з тим, пропоновані авторами методики аналізу та обґрунтування вибору господарських рішень мають низку недоліків: узагальнення використання методів для різнотипних ситуацій [13; 6, с. 81–82];  ігнорування практичного застосування методів обґрунтування господарських рішень, що ускладнює можливість вибору найбільш оптимального для конкретної ситуації [3, с. 38]; відсутність інформації про вплив прийнятих господарських рішень на ефективність функціонування суб’єктів господарювання [2, с. 153–157]; недостатність уваги кількісному вимірюванню впливу прийнятих господарських рішень на результати діяльності [8.8].

Серед запропонованих методів відсутній єдиний підхід до аналізу та оцінки господарських рішень, результати якого слугуватимуть базою для розробки господарських рішень в стратегічній перспективі. Тому пропонуємо використовувати методику аналізу наявної ринкової ситуації і оцінювання ефективності господарських рішень на базі результатів комплексного діагностичного аналізу діяльності корпорації (рис. 1).

 

 

Рис. 1. Методика дослідження ринкової ситуації та ефективності господарських рішень на базі

результатів комплексного діагностичного аналізу діяльності корпорації

Джерело: авторська розробка

 

Запропонована методика дослідження ринкової ситуації та ефективності господарських рішень на базі результатів комплексного діагностичного аналізу дає змогу: оцінити стан всієї господарюючої системи; прослідкувати взаємозв’язок між показниками, тенденції зміни показників та їх взаємний вплив; передбачає застосування різноманітних методів, що дозволяє провести різносторонній аналіз суб’єкта господарювання; передбачає формування базису для  подальшого обґрунтування вибору господарських рішень.

Перехід до постіндустріального устрою суспільства та постійна заміна ручної праці автоматичною та автоматизованою прискорює зростання попиту на різноманітні машини та обладнання. Тому однією з провідних та стратегічно важливих галузей у світі є машинобудування. Галузь машинобудування є основою виготовлення усіх видів продукції, оскільки забезпечує суб’єктів господарювання основними фондами. У свою чергу, машинобудування поділяється на ряд підгалузей, кожна з яких має своє призначення та робить важливий внесок в розвиток галузі загалом. Первинною ланкою виробництва продукції машинобудування – різноманітного устаткування, автомобілів, електротехніки тощо – є виготовлення деталей та компонентів, зокрема підшипників. Призначення підшипників – приведення до руху, а також зменшення тертя між рухомими і нерухомими частинами вузлів і агрегатів. Подальше дослідження проведемо на прикладі світових машинобудівних корпорацій, що функціонують на ринку підшипників.

В таблиці 2 представлено результати аналізу динаміки обсягів продажу продукції машинобудування та, зокрема, підшипників на світовому ринку у 2012–2016 роках.

 

Таблиця 2.

Динаміка продажу продукції машинобудування і підшипників на світовому ринку у 2012–2016 роках

Показники

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

Обсяг продажу продукції машинобудування у світі, млн дол.,

5875539,7

6080388,9

6275071,4

5927281,2

5893599,7

в тому числі:

 

 

 

 

 

- високорозвинені країни

3261305,8

3288522,6

3384298,7

3114802,7

3165234,9

- країни, що розвиваються

2567415,4

2743757,9

2847804,9

2778459,5

2688699,4

- країни з перехідною економікою

46818,5

48108,3

42967,8

34019,0

39665,3

Річний абсолютний приріст обсягу продажу продукції машинобудування у світі, млн дол.

-

204849,2

194682,5

-347790,2

-33681,5

Річний темп приросту обсягу продажу продукції машинобудування у світі, %

-

3,5

3,2

-5,5

-0,6

Обсяг продажу на світовому ринку підшипників, млн дол.

32767,1

32873,7

34171,2

29987,0

29429,3

Річний абсолютний приріст обсягу продажу на світовому ринку підшипників, млн дол.

-

106,6

1297,5

-4184,2

-557,7

Річний темп приросту обсягу продажу на світовому ринку підшипників, %

-

0,3

3,9

-12,2

-1,9

Джерело: розраховано за даними [22]

 

Аналізуючи галузь машинобудування в світових масштабах бачимо, що до 2014 року темп зміни обсягів продажу продукції щороку зростав. Ріст зумовлюється, головним чином, зростанням попиту на продукцію автомобільної промисловості, а також розвитком виробництва, що породжує потребу суб’єктів господарювання в додаткових основних засобах. Проте, починаючи з 2015 року обсяги продажу продукції машинобудування скорочуються, що пов’язано зі скороченням загального обсягу виробництва продукції у світі. Найбільша питома вага в загальному обсязі продажу продукції машинобудування припадає на високорозвинені країни. Найменшу питому вагу займають країни з перехідною економікою, де розвиток виробництва перебуває на етапі становлення.

Аналіз світового ринку підшипників показав, що обсяги продажу підшипників залежать від обсягів продажу продукції машинобудування та змінюються пропорційно, тобто ринок підшипників характеризується залежністю від попиту на машини і обладнання, які містять в собі підшипники. Отже, причиною скорочення обсягів продажу підшипників на світовому ринку є падіння попиту на продукцію зі сторони підприємств галузі машинобудування.

Особливістю світового ринку підшипників є те, що невелика кількість потужних корпорацій займають більше половини частки ринку. Лідерами на світовому ринку підшипників є такі провідні корпорації – SKF Group (Швеція), частка продажу продукції якої на ринку становить 29,8%, Timken Company (США) – 9,5%, NTN Global (Японія) – 21,4%, Schaeffler Group (Німеччина) – 2,1% [18-21].

В якості об’єкта дослідження нами обрано дві провідних світових машинобудівних компанії з виробництва підшипників – SKF Group (Швеція) та Timken Company (США). Основні показники виробничо-господарської діяльності цих компаній наведено в таблиці 3. Інформаційною базою для проведення аналізу є фінансова звітність корпорацій за 2014–2016 роки [20; 21].

 

Таблиця 3.

Основні показники виробничо-господарської діяльності

провідних машинобудівних корпорацій світу з виробництва підшипників за 20142016 роки

Показники

SKF Group (Швеція)

Timken Company (США)

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

Власний капітал, млн дол.

2958,3

2938,4

3033,8

1589,1

1344,6

1306,0

Підсумок балансу, млн дол.

10460

9441,5

9777,9

3001,4

2784,1

2758,3

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції, млн дол.

9093,7

8999,1

8482,0

3076,2

2872,3

2669,8

Собівартість реалізованої продукції, млн дол.

6819,9

6806,8

6407,4

2178,2

2078,4

1975,0

Валовий прибуток, млн дол.

2273,9

2192,3

2074,6

898

793,9

694,8

Чистий фінансовий результат (прибуток / збиток), млн дол.

608,6

482,4

490,5

173,3

-68

152,9

Фонд оплати праці, млн дол.

2803,5

2832,5

2653,4

146,7

102,3

85,9

Середньоспискова чисельність працюючих, осіб

46509

44305

43508

14586

14544

14410

Середньомісячна заробітна плата, дол.

5023,3

5327,6

5082,3

838,13

586,15

496,76

Середньорічна вартість основних фондів, млн дол.

1983,6

1812,1

1834,9

780,5

777,8

804,4

Вартість оборотних коштів, млн дол.

4972,2

4517,8

5022,4

1481,9

1206,4

1204,0

Продуктивність праці, млн дол. / особу

0,196

0,203

0,195

0,211

0,197

0,185

Фондовіддача, дол./дол.

4,58

4,97

4,62

3,94

3,69

3,32

Рентабельність власного капіталу, %

20,57

16,42

16,17

10,91

-5,06

11,71

Рентабельність продажів, %

25,01

24,36

24,46

29,19

27,64

26,02

Дебіторська заборгованість, млн дол.

1613,7

1394,6

1568,8

475,7

454,6

438,0

Кредиторська заборгованість, млн дол.

7333,3

6329,3

6551,9

1412,3

1439,5

1452,3

Джерело: розраховано за даними [20; 21]

 

Аналіз основних показників виробничо-господарської діяльності SKF Group і Timken Company у 2014–2016 роках показав зниження чистого доходу (виручки) від реалізації продукції, що призвело до погіршення показників ефективності господарювання. Причиною негативної динаміки основних показників виробничо-господарської діяльності компаній є скорочення попиту на продукцію, що, в свою чергу, призвело до посилення конкуренції на ринку. Проведений аналіз показав наявність у провідних машинобудівних корпорацій світу таких проблем як скорочення обсягів продажу продукції та валового прибутку, погіршення стимулювання праці персоналу, скорочення власного капіталу, що вимагає удосконалення існуючих методів прийняття господарських рішень з метою покращення ефективності їх діяльності і відновлення конкурентних позицій на ринку.

Аналіз внутрішнього середовища SKF Group і Timken Company проведено за допомогою графоаналітичного методу шляхом діагностування наступних складових їх потенціалу: виробництво, маркетинг і збут, організаційна структура і менеджмент, фінанси та інтелектуальний потенціал.

Результати дослідження представлені у формі радіального предінгового мапінгу (рис. 2).

 

Рис. 2. Радіальний предінговий мапінг SKF Group і Timken Company

Джерело: розраховано за даними фінансової звітності корпорацій

 

Аналіз використання внутрішніх можливостей компаній показав, що SKF Group характеризується високим інтелектуальним потенціалом, тобто  використовує власні можливості щодо інноваційного розвитку в повній мірі (у 2016 році освоєно коштів на суму 2729 млн дол.). Такі складові, як “Виробництво” і  “Організаційна структура і менеджмент” на SKF Group наближаються до високого рівня, а “Фінанси та Маркетинг і збут мають середній рівень використання наявного потенціалу. На Timken Company складові “Фінанси та Маркетинг і збут характеризуються середнім рівнем потенціалу, а найбільш проблемними для корпорації є “Інтелектуальний потенціал” та “Організаційна структура і менеджмент”, що пов’язано з низьким рівнем інвестування в “людський капітал”. Це в цілому дозволяє виявити, що SKF Group має середній рівень використання потенціалу, а Timken Company характеризується низьким рівнем потенціалу. Потенційними резервами росту для SKF Group є удосконалення збутової політики та політики корпоративного управління фінансами. Управління потенціалом Timken Company вимагає комплексного підходу, проте, найбільшу увагу необхідно приділити стимулюванню зростання продуктивності праці та винахідливості робітників та управлінського персоналу.

Фінансово-економічний стан SKF Group і Timken Company представлено показниками ліквідності і платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності, прибутковості та рентабельності (табл. 4).

 

Таблиця 4.

Аналіз фінансово-економічного стану SKF Group і Timken Company у 2014­–2016 роках

Показники

Норма-тивне значення

SKF Group

Timken Company

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

Показники ліквідності

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)

> 2

2,158

2,489

2,480

2,776

2,387

2,659

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,8.0,8

1,320

1,542

1,593

1,679

1,312

1,454

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

> 0,2

0,329

0,471

0,572

0,522

0,256

0,329

Показники фінансової стійкості та платоспроможності

Коефіцієнт фінансової незалежності

≥ 0,5

0,283

0,311

0,310

0,529

0,483

0,473

Коефіцієнт фінансової стабільності

0,5

0,403

0,464

0,463

1,125

0,934

0,899

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

0,4

0,701

0,670

0,670

0,471

0,517

0,527

Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів

< 1

0,962

0,902

0,846

0,329

1,431

0,486

Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами

> 0,1

1,646

1,502

1,624

0,928

0,851

0,907

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

> 0,4

0,927

0,866

0,815

0,324

0,453

0,472

Коефіцієнт стабільності економічного зростання

зростання

0,206

0,164

0,162

0,109

-0,051

0,117

Показники ділової активності

Коефіцієнт оборотності активів

зростання

0,869

0,953

0,867

1,025

1,032

0,968

Коефіцієнт оборотності запасів

зростання

4,712

5,234

4,721

5,254

5,288

4,892

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

зростання

5,635

6,453

5,407

6,467

6,318

6,095

Коефіцієнт оборотності обігових коштів

зростання

1,829

1,992

1,689

2,076

2,381

2,217

Коефіцієнт оборотності основних засобів

зростання

4,584

4,966

4,623

3,941

3,693

3,319

Співвідношення коротко-строкової дебіторської і кредиторської заборгованості

1

15,6

13,2

16,5

64,34

7,3

22,8

Показники прибутковості та рентабельності

Чиста рентабельність активів, %

зростання

5,8

5,1

5,0

5,8

-2,4

5,5

Чиста рентабельність власного капіталу, %

зростання

20,6

16,4

16,2

10,9

-5,1

11,7

Рентабельність продукції, %

зростання

33,3

32,2

32,4

41,2

38,2

35,2

Рентабельність виробництва, %

зростання

5,8

5,1

5,0

7,8

-3,4

7,8

Рентабельність продажу, %

зростання

25,0

24,4

24,5

29,2

27,6

26,0

Джерело: розраховано за даними фінансової звітності корпорацій

 

В ході фінансово-економічного аналізу виявлено, що показники ліквідності SKF Group і Timken Company знаходяться в межах нормативних значень. Ряд показників фінансової стійкості та платоспроможності SKF Group і Timken Company мають критичне значення, причиною чого є висока частка позикового капіталу в загальній структурі капіталу корпорацій. У зв’язку зі скороченням попиту на продукцію у 2016 році скоротилась їх ділова активність. Показники прибутковості та рентабельності SKF Group мають тенденцію до зниження, причиною чого є понесені підприємством інноваційні витрати, які ще не окупилися. На Timken Company у 2015 році рентабельність суттєво скоротилась, що пов’язано з неефективною політикою управління фінансами, проте у 2016 році оптимізація фінансових витрат дозволила підвищити показники рентабельності до рівня 2014 року.

Оцінка сильних і слабких сторін SKF Group і Timken Company, їх можливостей і загроз, які впливають на кінцеві результати господарювання, здійснена бальним методом. Підсумкова матриця SWOT-аналізу для SKF Group і Timken Company подана в таблиці 5.

 

Таблиця 5.

SWOT-матриця для SKF Group і Timken Company (авторська розробка)

Внутрішні характеристики корпорацій

Зміни зовнішнього середовища (можливості та загрози)

НТП, поява нових видів про-дукції машино-

будування

Вихід на

нові ринки збуту

Розвиток ринків суміжної продукції

Посилення конкуренції на ринку підшипників

Економічний спад і скорочення попиту

Нестабільна політична ситуація в світі

SKF Group

Досвід та довіра клієнтів

14

Можливість виготовлення нових видів продукції за рахунок

сертифікованого виробництва і сучасного обладнання

Можливо за рахунок потужностей у багатьох країнах, орієнтації на зовнішні ринки, високих витрат на збут

Можливо за рахунок виготов-лення суміжної продукції, інвестицій для розвитку

Високі витрати на збут, досвід роботи на ринку та довіра клієнтів сприяють протидії конкуренції

Скорочення попиту на підшипники стимулює нарощення виготов-лення суміжної продукції

Посилення протиріч між дочірніми підприєм-ствами і зменшення експорту

Висока частка ринку

+6

Сертифіковане виробництво

+21

Виготовлення суміжної продукції

+12

Сучасне, нове обладнання

+21

Високі витрати на заробітну плату

-13

Потужності в багатьох країнах світу

+16

Великі суми інвестицій в розвиток

+20

Орієнтація на зовнішні ринки

+10

Високі витрати на збут продукції

+24

Скорочення обсягів реалізації продукції

-1

Зменшення продуктивності праці

-23

Низький рівень фінансової стійкості

-21

Оцінка можливостей і загроз SKF Group

+86

+36

+35

+31

+18

-8

-26

Timken Company

Досвід та довіра клієнтів

+14

Сертифіковане виробництво і низькі витрати на заробітну плану дозволяють виготовляти нові види продукції за низькою собівартістю

Можливо за рахунок великої кількості брендів і продажу через дистри-б’юторів

Можливо виготов-ляти суміжну продукцію і збувати через дистри-б’юторів

Мала частка ринку не дозволяє вистояти в конкурентній боротьбі, продаж продукції через посередників

Продаж через дистри-б’юторів або перехід на ринки суміжної продукції

Продаж через дистри-б’юторів або нарощення збуту на внутріш-ньому ринку

Сертифіковане виробництво

+21

Виготовлення суміжної продукції

+14

Велика кількість брендів

+19

Орієнтація на внутрішній ринок

0

Висока частка продажів через посередників

+10

Мала частка ринку

-14

Низькі витрати на заробітну плату

+13

Високі адміністративні витрати

-15

Скорочення обсягів реалізації продукції

-3

Падіння рентабельності продажів

-15

Оцінка можливостей і загроз Timken Company

+44

+16

+17

+22

+4

-13

-2

 

Проведена оцінка дала змогу виділити найсуттєвіші сильні і слабкі сторони обох корпорацій та зміни зовнішнього середовища, які найбільшою мірою впливають на їх господарську діяльність. Сильними сторонами SKF Group є постійне впровадження нового обладнання, приділення значної уваги сертифікації виробництва та постійне вдосконалення збутової політики. Слабкі сторони – низький рівень фінансової стійкості і зниження продуктивності праці. З боку зовнішнього середовища SKF Group має можливості виходу на нові ринку збуту і зростання попиту з боку підприємств, які виготовляють нові види продукції машинобудування. Сильні сторони Timken Company – сертифіковане виробництво і велика кількість брендів, слабкими сторони є високі адміністративні витрати і падіння рентабельності продажів. Можливістю з боку зовнішнього середовища є вихід на нові ринки збуту і розвиток ринків суміжної продукції.

Результати SWOT-аналізу показали, що SKF Group може протидіяти загрозам та використати можливості зовнішнього середовища, тому що має значну перевагу сильних сторін, які нівелюють слабкі. Timken Company також має ряд слабких сторін, які суттєво впливають на господарську діяльність, проте за рахунок орієнтації на внутрішній ринок і передачі збутового ризику на дистриб’юторів, компанія може використати додаткові можливості зовнішнього середовища з метою покращення свого становища на ринку.

Для аналізу стратегічних позицій машинобудівних корпорацій побудовано матрицю BCG (рис. 3), яка ілюструє залежність між темпом приросту ринку та відносною часткою ринку обраного господарюючого суб’єкта. Темп зміни ринку підшипників від’ємний (-11,8)%, тобто ринок спадаючий. Відносна частка ринку визначається як відношення частки ринку корпорації до частки ринку його основного конкурента. Основним конкурентом SKF Group і Timken Company є японська компанія NTN Global. Відносна частка ринку для SKF Group становить 1,39, для Timken Company – 0,44. Розмір кола ілюструє обсяг продажу продукції корпорації.

 

Рис. 3. Аналіз стратегічних позицій SKF Group і Timken Company на основі матриці BCG

Джерело: авторська розробка

 

SKF Group має високу відносну частку ринку та знаходиться в сегменті “Дійні корови”, тобто поточна діяльність корпорації є прибутковою, але така позиція вимагає постійної підтримки бізнесу з метою якомога довшого збереження наявного положення на ринку. Timken Company характеризується низькою відносною часткою ринку та знаходиться в сегменті “Собаки”, тобто поступово втрачає вагу на ринку підшипників. Тому для компанії важливо провести ряд змін та заходів, спрямованих на відновлення позиції на ринку.

Для визначення кількісного впливу ключових факторів на показники господарської діяльності SKF Group і Timken Company здійснено факторний аналіз їх прибутку за допомогою методу ланцюгових підстановок. Для аналізу побудовано модель формування прибутку від реалізації продукції:

 

Преал = Рреал × КобОА × Клікв × РВК × ПЗод × ВК,                         (1)

 

де Преал – прибуток від реалізації продукції;

Рреал – рентабельність реалізації;

КобОА – коефіцієнт оборотності оборотних активів;

Клікв – коефіцієнт загальної ліквідності;

РВКрентабельність власного капіталу;

ПЗод – сума поточних зобов’язань, що припадають на один дол. прибутку від реалізації продукції;

ВК – власний капітал.

 

На рисунку 4 представлено результати дослідження зміни факторів впливу на прибуток від реалізації продукції SKF Group і Timken Company у 2014–2016 рр.

 

а) динаміка факторів впливу на прибуток від реалізації продукції SKF Group у 2014–2016 рр.

б) динаміка факторів впливу на прибуток від реалізації продукції Timken Company у 2014–2016 рр.

 

Рис. 4. Результати факторного аналізу машинобудівних компаній світу

Джерело: розраховано за даними фінансової звітності корпорацій

 

Прийняття обґрунтованих господарських рішень вимагає формування ефективної системи управління. Аналіз ефективності системи управління корпорацій у 2014–2016 роках наведено в таблиці 6. Для оцінки ефективності використано наступну шкалу: якщо Еупр знаходиться в діапазоні [-∞; 0] – управління неефективне, (0; 1] – управління низькоефективне, (1; 1,5] – середня ефективність управління, (1,5; +∞] – високоефективне управління.

 

Таблиця 6.

Аналіз ефективності системи управління SKF Group і Timken Company у 2014–2016 роках

Показник

SKF Group

Timken Company

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

1. Витрати на управління, млн дол.

79,8

52,0

50,9

324,7

286,4

252,5

2. Чистий прибуток (збиток), млн дол.

608,6

482,4

490,5

173,3

-68

152,9

3. Економічна ефективність системи управління (п.2/п.1)

7,627

9,277

9,637

0,534

-0,237

0,606

Оцінка ефективності системи управління

Висока ефектив-ність

Висока ефектив-ність

Висока ефектив-ність

Низька ефектив-ність

Неефек-тивне

Низька ефектив-ність

Джерело: розраховано за даними фінансової звітності корпорацій

 

Порівняння чистого економічного ефекту підприємства та витрат на управління дозволило здійснити аналіз ефективності системи управління, який показав, що на SKF Group ефективність управління протягом 2014.2016 років є високою. На Timken Company у 2014 і 2016 роках управління мало низьку ефективність, а у 2015 році – взагалі було неефективним. Тобто для SKF Group важливо підтримувати існуючий високий рівень управління, а для Timken Company необхідно оптимізувати структуру управлінський витрат, оскільки існуюча не дозволяє отримати достатнього рівня віддачі.

Основними групами ризику, які загрожують діяльності SKF Group і Timken Company в сучасних умовах є правові, економічні, політичні, фінансові, виробничі, ринкові, брендові ризики, ризики управління дочірніми компаніями, ланцюга поставок, навколишнього середовища, управління персоналом, ІТ-сфери і ризики, пов’язані з продукцією. Наслідком впливу цих ризиків може бути зменшення доходу, зростання витрат, втрата підприємством довіри клієнтів і позиції на ринку, простої потужностей тощо. Проте, вчасне виявлення ризиків і їх наслідків дозволяє уникнути або зменшити негативний вплив. Для цього приймається стратегія, яка враховує усі фактори зовнішнього середовища господарювання, і обираються господарські рішення щодо її реалізації.

Оцінку ефективності господарських рішень, які приймалися на SKF Group і Timken Company протягом 2014–2016 років, визначимо за допомогою розрахунку узагальнюючих показників функціональної і господарської діяльності та підсумковий показник економічної ефективності рішень (табл. 7). Про ефективність говорять, коли значення показника є більшим за 1.

 

Таблиця 7.

Оцінка ефективності господарських рішень SKF Group і Timken Company у 2014–2016 роках

Показник

SKF Group

Timken Company

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

1. Дохід від реалізації, млн дол.

9093,7

8999,1

8482

3076,2

2872,3

2669,8

2. Вартість основних фондів, млн дол.

1983,6

1812,1

1834,9

780,5

777,8

804,4

3. Вартість оборотних коштів, млн дол.

4972,2

4517,8

5022,4

1481,9

1206,4

1204

4. Фонд оплати праці, млн дол.

2803,5

2832,5

2653,4

146,7

102,3

85,9

5. Валовий прибуток, млн дол.

2273,9

2192,3

2074,6

898

793,9

694,8

6. Витрати обігу, млн дол.

1290,1

1374

1196,6

542,5

494,3

450

7. Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

8. Капітальні вкладення, млн дол.

348,6

323,2

309,3

148,5

321,2

212,7

9. Узагальнюючий показник функціо-нальної діяльності (п.1/(п.2+п.3+п.4))

0,93

0,98

0,89

1,28

1,38

1,28

10. Узагальнюючий показник господар-ської діяльності (п.5/(п.6+п.7×п.8))

1,63

1,49

1,61

1,53

1,34

1,35

11. Економічна ефективність рішень

1,23

1,21

1,20

1,40

1,36

1,31

Оцінка ефективності прийнятих рішень

Рішення ефективні, проте ефективність їх знижується

Рішення ефективні, проте ефективність їх знижується

Джерело: розраховано за даними фінансової звітності корпорацій

 

Аналізуючи ефективність діяльності SKF Group і Timken Company, бачимо, що прийняті на них господарські рішення протягом 2014.2016 років були ефективними, проте, спостерігається скорочення ефективності. Отже, для обох компаній важливо повернути економічну ефективність діяльності до рівня 2014 року, що можливе за рахунок прийняття обґрунтованих господарських рішень в майбутньому.

На основі виявлених проблем з метою підвищення ефективності діяльності пропонуємо реалізувати на SKF Group і Timken Company стратегію зростання.

В межах рекомендованих стратегій обґрунтовано наступні господарські рішення: для SKF Group – реалізувати інвестиційний проект зі встановлення сучасної вимірювальної техніки на одному з підприємств компанії – ПрАТ “СКФ Україна”, яке розташоване в м. Луцьк, Україна. Основна ідея інвестиційного проекту полягає у встановленні на підприємстві сучасної вимірювальної техніки, яка дозволить підвищити точність замірів деталей підшипників. Це сприятиме зменшенню сум рекламаційних повернень на підприємство у зв’язку з перевищенням допустимих норм відхилень розмірності підшипників, а, отже, зросте дохід від реалізації продукції; для Timken Company пропонується прийняття господарського рішення щодо розширення виробничих потужностей і ринків збуту шляхом придбання підприємства в Китаї. Інвестиційний проект по придбанню підприємства в КНР дозволить наростити обсяги збуту продукції в країнах Азії та підвищити свою частку на світовому ринку підшипників, при цьому використовуючи повною мірою переваги територіального розміщення.

Коротка характеристика та результати оцінювання проектних рішень подано у таблиці 8.

 

Таблиця 8.

 Коротка характеристика та результати проектних рішень для провідних світових машинобудівних корпорацій

Характеристика

ПрАТ “СКФ Україна”

Timken Company

1. Назва інвестиційного проекту

Обгрунтування встановлення сучасної вимірювальної техніки для підвищення точності замірів деталей підшипників.

Розширення виробничих потужностей і ринків збуту шляхом придбання Jiashan HTB Sliding Bering Company (Китай).

2. Ідея проекту

Забезпечення іноземних країн у високоякісних підшипниках.

Забезпечення іноземних країн у високоякісних підшипниках.

3. Ціль проекту

Зростання доходу від реалізації продукції.

Скорочення витрат завдяки активізації виробничо-комерційної діяльності.

4. Термін реалізації

3 роки.

3 роки.

5. Географічний ареал

Білорусь, Німеччина, Польша, Бразилія.

Китай

6. Інвестиційні кошти, умови їх залучення

0,239 млн. дол,

власні кошти.

95,8 млн дол., власні кошти

7. Канали збуту

Філії компанії SKF

Філія Timken Company в Китаї

8. Стратегія та метод ціноутворення

Стратегія зростання, метод на основі прямої калькуляції

Стратегія зростання, метод середні витрати + прибуток

9. Основні ризики

Рівень інфляції, коливання курсу валют, зміна цін на ресурси

Рівень інфляції, коливання курсу валют, зміна цін на ресурси

10. Показники ефективності проектних рішень

 - чистий грошовий потік

1,736 млн. дол

161,6 млн дол.

 - індекс рентабельності проекту

8,3

2,7

 - термін окупності проекту, років

0,38

1,25

 - внутрішня норма прибутковості, %

51,6

61,4

Джерело: авторська розробка

 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. В статті поглиблено теоретико-методичні положення і надано практичні рекомендації щодо удосконалення процесу обґрунтування господарських рішень корпорацій на основі результатів комплексного діагностичного аналізу їх діяльності.

Аналіз підходів до визначення сутності поняття господарське рішення вказує на багатозначність його трактування та необхідність його тлумачення як результату комплексу взаємопов’язаних діагностичних процедур щодо визначення поточного та обґрунтування бажаного стану корпорації, виявлення відмінностей між ними та приведення їх у відповідність стратегічному напряму розвитку  корпорації. Виявлені недоліки у наявних методах обґрунтування господарських рішень спонукали до розробки методичного підходу до проведення діагностичного аналізу діяльності підприємства, який, на відміну від наявних, слугує основою обґрунтування майбутніх рішень, які враховують результати аналізу галузі та конкурентів, основних напрямків діагностичного аналізу, а також оцінки ефективності прийнятих господарських рішень.

Отримані результати комплексного діагностичного аналізу діяльності провідних світових машинобудівних корпорацій – SKF Group і Timken Companyвказують на скорочення обсягів реалізації машинобудівної продукції як у світі, так і на досліджуваних корпораціях, значні проблеми у використанні можливостей за такими блоками як “маркетинг і збут” та “фінанси”, причинами чого є недостатня фінансова стійкість та платоспроможність компаній. Сильні сторони SKF Group (інноваційність, сертифіковане виробництво та постійне вдосконалення збутової політики) проти сильних сторін Timken Company (сертифіковане виробництво і велика кількість брендів) дозволяють не лише краще протистояти викликам зовнішнього середовища, але й займати більш вигідну стратегічну позицію: “Дійні корови” проти “Собаки”. Висока ефективність системи управління SKF Group забезпечує прийняття ефективних господарських рішень. Прийняття ефективних рішень характерне і для Timken Company. Наявні значні ризики діяльності призвели до зниження ефективності рішень упродовж 2014.2016 рр.

Отримані результати дослідження дозволили рекомендувати сукупність стратегічних рішень щодо підвищення ефективності рішень для SKF Group і Timken Company. В рамках запропонованих для корпорацій стратегій зростання рекомендовано реалізувати ряд інвестиційних проектів, які матимуть пріоритетне значення для провідних світових машинобудівних корпорацій світу.

 

Література.

1. Балджи М. Д. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків : Навчальний посібник / М. Д. Балджи, В. А. Карпов, А. І. Ковальов [та ін.]. –  Одеса : ОНЕУ, 2013. – 670 с.

2. Борщ В. І. Оцінювання якості управлінського рішення як результату управлінської діяльності / В. І. Борщ // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. – 2014. – вип. 2, Т. 1. – С. 151­–158.

3. Вороніна А. В. Прийняття стратегічних рішень в умовах невизначеності та ризику / А. В. Вороніна, О. В. Копил // Молодий вчений. – 2016. – № 1. – С. 35–39.

4. Грубяк С. В. Теоретичні основи сутності господарських рішень /  С. В. Грубяк // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – № 12. – С. 89–91.

5. Донець Л. І. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навч. посіб. / Л. І. Донець, О. В. Шепеленко, С. М. Баранцева. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 471 c.

6. Квасницька Р. С. Аналіз підходів до прийняття управлінських рішень / Р. С. Квасницька, О. М. Дерикот // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2012. – № 4 (20). – C. 80–83.

7. Коваленко О. В. Обґрунтування використання економічної діагностики для прийняття управлінського рішення / О. В. Коваленко, Д. М. Біла // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2014. –  Вип. 6. – С. 5–11.

8. Коваленко О. В. Роль економічної діагностики у процесі прийняття рішень / О. В. Коваленко, Д. М. Біла // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2014. – Вип. 7. – С. 5–11.

9. Кривов’язюк І. В. Економічна діагностика. 2.ге вид. [текст] : Навчальний посібник / І. В. Кривов’язюк. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 456 с.

10. Кривов’язюк І. В. Комплексна економічна діагностика підприємства : монографія / І. В. Кривов’язюк, Т. В. Божидарнік. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2012. – 226 с.

11. Кривов’язюк І. В. Обґрунтування господарських рішень та діагностика промислового підприємства: сучасний формат : монографія / І. В. Кривов’язюк, Т. В. Божидарнік. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. – 160 с.

12. Кривов’язюк І. В. Підвищення ефективності прийняття управлінських рішень за результатами діагностики підприємства / І. В. Кривов’язюк,  Я. О. Кость // Економічний форум. – 2011. – № 3. – С.283–296.

13. Кривов’язюк І. В. Процес прийняття господарських рішень та його вплив на ефективність діяльності підприємства [Електронний ресурс] /  І. В. Кривов’язюк, А. І. Пахольчук // Ефективна економіка. – 2013. – № 4. –  Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1962.

14. Семенова К. Д. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : Навчальний посібник / К. Д. Семенова. – Одеса : ОНЕУ, 2013. – 194 с.

15. Теребух А. А. Формування та реалізація господарських рішень на машинобудівних підприємствах [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Теребух Андрій Андрійович ; Нац. ун-т Львів. політехніка. – Львів, 2015. – 44 с.

16. Фоломкіна І. С. Особливості прийняття стратегічних рішень в умовах ризику та невизначеності / І. С. Фоломкіна // Економіка та управління національним господарством. – 2013. – № 4 (24). – С. 481–486.

17. Цюцюра С. В. Теоретичні основи та сутність управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень / С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко,  М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем. – 2012. – Вип. 9. –  С. 50–58.

18. НТН Corporatin [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ntnglobal.com/en/index.html.

19. Schaeffler Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.schaeffler.com/content.schaeffler.com/en/company/company.jsp.

20. SKF Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.skf.com/group/index.html.

21. The Timken Company [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.timken.com/.

22. United Nations Conference on Trade and Development [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://unctadstat.unctad.org/EN/Index.html.

 

References.

1. Baldghi, M.D. Karpov, V.A. and Kovalev, A.I. (2013), Obgruntuvannia hospodars'kykh rishen' ta otsinka ryzykiv [Justification of economic decisions and risk assessment], ONEU, Odessa, Ukraine.

2. Borshch, V.I. (2014), “Evaluation of the quality of managerial decision as a result of management activity”, Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia, vol. 2, pp. 151–158.

3. Voronina, A.V. and Kopyl, O.V. (2016), “Making of strategic decision in the conditions of uncertainty and risk”, Molodyy vchenyy, vol. 1 (28), pp. 35–39.

4. Hrubiak, S.V. (2015), “Theoretical basis of the nature of economic decisions”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 12, pp. 89–91.

5. Donets, L.I. Shepelenko, O.V. and Barantseva, S.M. (2012), Obgruntuvannia hospodars'kykh rishen' ta otsiniuvannia ryzykiv [Justification of economic decisions and risk assessment], Center of educational literature, Kyiv, Ukraine.

6. Kvasnytska, R.S. and  Derikot, O.M. (2012), “Analysis of approaches to management decisions making”, Visnyk Berdians'koho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 4 (20), pp. 80–83.

7. Kovalenko, O.V. and  Bila, D.M. (2014), “Justification of the use of economic diagnostics for management decisions making”, Ekonomichnyj visnyk Zaporiz'koi derzhavnoi inzhenernoi akademii, vol. 6, pp. 511.

8. Kovalenko, O.V. and  Bila, D.M. (2014), “The role of economic diagnostics in the decision-making process”, Ekonomichnyj visnyk Zaporiz'koi derzhavnoi inzhenernoi akademii, vol. 7, pp. 511.

9. Kryvovyazyuk, I.V. (2016), Ekonomichna diahnostyka [Economic diagnostics], 2nd edition, Kyiv, Center of educational literature, Ukrainе.

10. Kryvovyazyuk, I.V. and Bozhydarnik, T.V. (2012), Kompleksna ekonomichna diahnostyka pidpryiemstva [Comprehensive economic diagnostics of the enterprise], LNTU, Lutsk, Ukraine.

11. Kryvovyazyuk, I.V. and Bozhydarnik, T.V. (2014), Obgruntuvannia hospodars'kykh rishen' ta diahnostyka promyslovoho pidpryiemstva: suchasnyj format [Justification of economic decisions and diagnostics of industrial enterprise], LNTU, Lutsk, Ukraine.

12. Kryvovyazyuk, I.V. and Kost, Y.O. (2011), “Improving management decision-making after the diagnosis of an enterprise”, Economic forum, vol. 3, pp. 283–296.

13. Kryvovyazyuk, I.V. and Paholchuk, A.I. (2013), “Economic decision-making and its influence on efficiency of enterprise activity”, Efektyvna ekonomika, vol. 4, pp. 4651, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1962 (Accessed 30 Sept 2017).

14. Semenova, K. D. (2013), Obgruntuvannia hospodars'kykh rishen' ta otsiniuvannia ryzykiv [Justification of economic decisions and risk assessment], ONEU, Odessa, Ukraine.

15. Terebukh, A.A. (2015), Formulation and implementation of business decisions for machine-building enterprises, Ph.D. Thesis, Economy,, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine.

16. Folomkina, I. S. (2013), “Features of strategic decision making under risk conditions and uncertainty”, Ekonomika ta upravlinnia natsional'nym hospodarstvom, vol. 4 (24), pp. 481–486.

17. Tsyutsura, S.V., Krivoruchko, O.V. and Tsyutsura, M.I. (2012), “Theoretical foundations and essence of managerial decisions. Models of making managerial decisions”, Upravlinnia rozvytkom skladnykh system, vol. 9, pp. 50–58.

18. НТН Corporatin (2017), [Online], available at: http://www.ntnglobal.com/en/index.html (Accessed 30 Sept 2017).

19. Schaeffler Group (2017), [Online], available at: http://www.schaeffler.com/content.schaeffler.com/en/company/company.jsp (Accessed 30 Sept 2017).

20. SKF Group (2017), [Online], available at: http://www.skf.com/group/index.html (Accessed 30 Sept 2017).

21. The Timken Company (2017), [Online], available at: http://www.timken.com/.

22. United Nations Conference on Trade and Development (2017), [Online], available at: http://unctadstat.unctad.org/EN/Index.html (Accessed 30 Sept 2017).

 

Стаття надійшла до редакції 01.10.2017 р.