EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2011

УДК 620.9:311.312

 

С. І. Божко,

провідний спеціаліст-економіст департаменту статистики торгівлі, Держкомстат України

 

РОЛЬ ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ В АНАЛІЗІ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

 

Анотація: Статтю присвячено структурному аналізу використання паливно-енергетичних ресурсів, вивченню проблеми формування енергетичного балансу, окресленню основних етапів його побудови та можливостей використання.

 

Annotation: This article is devoted to the structural analysis of energy and fuel resources, studding the problem of energy balance building and description of its main building stages, as well as the opportunities of the balance use.

 

Ключові слова: енергетичний баланс, продуктовий енергетичний баланс, рух енергетичного продукту, структурний аналіз споживання енергетичних ресурсів, види економічної діяльності.

 

Key words: energy balance, energy product balance, energy product flow, structural analysis of energy consumption, types of economic activity.

 

 

Вступ

В міжнародній практиці вивчення структури та порівнювальний аналіз обсягів використання енергетичних ресурсів, як своєї країни, так і у порівнянні з іншими країнами світу є важливим джерелом інформації та невід’ємною складовою оцінки стану енергетики країни.

В умовах стрімкого технологічного розвитку і глобалізації, та беручи до уваги обмеженість енергетичних ресурсів, важливо мати повну уяву, як про внутрішні потреби країни, так і про ситуацію в інших країнах та в світі взагалі.

На даний момент в Україні форми державного статистичного спостереження відповідають міжнародним стандартам. Зокрема державні спостереження за споживанням паливно-енергетичних ресурсів, які ведуться за формами № 4-мтп "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти" та № 11-мтп " Звіт про результати використання котельно-пічного палива, теплоенергії та електроенергії", дозволяють зробити аналіз структури споживання палива та енергії за допомогою даних про залишки та використання різних видів ресурсів. Але для глибокого та порівнювального аналізу на макрорівні,  з урахуванням всіх етапів руху енергетичних потоків, виникає необхідність у  формуванні енергетичного балансу.

Проблемам ефективного використання енергоресурсів та перспективам розвитку енергозабезпечення присвячені праці видатних фахівців та науковців України А.К. Шидловського, В.П. Розена, І.М. Карпа. Вивченню проблеми побудови енергетичних балансів в Україні присвячують свої дослідження та публікації А.П. Ревенко та В.Е. Лір.

Постановка задачі

Результати аналізу  інформаційних  потоків у сфері енергетики щодо обліку виробництва (добування), надходження, транспортування, зберігання,  розподілу та споживання (використання) енергоресурсів (включаючи витрати на зберігання та втрати при їх транспортуванні та перетворенні) свідчать про те,  що якісні характеристики енергетичної інформаційної бази потребують поліпшення.

Наявні методи формування окремих балансів основних паливно-енергетичних ресурсів не   повною мірою відображають реальний стан енергоємності національної економіки, її потенційних можливостей та конкурентоспроможності [1].

Мета даної статті за допомогою аналізу структури використання енергоресурсів та на прикладі аналізу продуктового енергетичного балансу, як першого етапу у створенні зведеного енергетичного балансу, показати можливість широкого застосування статистики енергетики на макрорівні для прийняття управлінських рішень.

Результати

Аналіз структури використання енергетичних ресурсів, продуктові та енергетичні баланси широко використовуються в міжнародних порівняннях та співставленні даних різних країн світу. Отриману інформацію використовують як у межах країни для прийняття відповідних управлінських рішень, так і для міжнародних порівнянь, отже вона має бути відповідно високої якості. Останнім часом якості та повноті інформації приділяють особливу увагу і це питання є актуальним як для фахівців та науковців, так і для користувачів. Саме розгорнутий аналіз структури, побудова продуктових та енергетичних балансів дозволяють отримати найбільш повну та прозору інформацію щодо виробництва та споживання енергетичних ресурсів на макрорівні.

Попит на енергетичні ресурси характеризується обсягом їх використання. За даними Держкомстату України в 2010 р. порівняно з 2009 р. споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти збільшилось на 6%, в основному за рахунок збільшення обсягів споживання природного газу.

 

 

Таблиця 1.

Використання основних видів енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти в Україні

Показники

у натуральному вимірі

в перерахунку в т у. п.

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

Всього палива, з урахуван-ням реалізації населенню  тис. туп

-

-

-

-

-

206875

207976

194540

169723

180037

Вугілля,     тис. т

70384

71010

70377

62996

67811

51287

53088

52136

47042

50514

Нафта сира (включаючи газовий конденсат), тис

14852

14342

10756

11311

11321

21238

20510

15382

16174

16190

Газ природний, млн. м3

70642

66798

63459

50144

55923

81238

76817

72978

57665

64312

Мазути топкові важкі, тис

1096

1203

1207

2101

850

1501

1649

1653

2878

1164

Бензин моторний, тис

4438

4822

5061

4696

4633

6613

7184

7541

6997

6903

Газойлі (паливо дизельне), тис

5569

6063

6196

5290

5667

8076

8791

8984

7670

8218

Інші, тис     т у.п.

-

-

-

-

-

36922

39937

35866

31297

32736

Джерело: таблицю складено автором з використанням даних Держкомстату України [3;5] та власних розрахунків

 

В правій частині таблиці 1 дані наведені в тонах умовного палива. Це дає можливість дослідити структуру використання палива за його основними видами (рис.1). Слід зазначити, що вітчизняна статистика користується умовними одиницями, вираженими в тонах вугільного еквіваленту, який дорівнює 7000 ккал/кг. В міжнародній статистиці з метою порівнянь прийнято використовувати умовні одиниці в перерахунку в тони нафтового еквіваленту, який дорівнює 10000 ккал/кг, та тераджоулі.  

Аналіз даних таблиці 1 свідчить, що  поряд із загальною тенденцією скорочення обсягів використання палива в 2010р. порівняно з до кризовим 2007 р., суттєвих змін в структурі споживання палива в Україні не відбулось.

Рис. 1 Розподіл використання основних видів палива в Україні

Джерело: складено автором з використанням даних Держкомстату України [2;3] та власних розрахунків

 

 Серед основних видів використаних енергетичних ресурсів в Україні  як в 2007р., так і в 2010р. найбільшою питомою вагою виділяється природний газ, традиційно значними є частки вугілля та нафти сирої, включаючи газовий конденсат.

Наступним логічним етапом аналізу енергетичних ресурсів є аналіз використання ресурсів у розрізі споживачів, тобто за видами економічної діяльності. В таблиці 2 наведенні данні щодо використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами та організаціями України без урахування реалізації населенню. Данні наведені в тонах умовного палива дозволяють дослідити структуру його споживання за основними видами економічної діяльності. (Рис.2).

Отже, основними споживачами енергетичних ресурсів в 2010 р. є промисловість та комунальний сектор, їх сумарна питома вага в структурі використання палива підприємствами та організаціями України дорівнює 91%.

 

Таблиця 2.

Споживання палива в Україні за видами економічної діяльності в 2010р.

тис. т у.п.

Показники

Всього

Вугілля

Нафта сира, вкл. газовий конденсат

Газ природ-ний.

Мазути топкові важкі

Бензин мотор-ний

Газойлі (паливо дизельне)

Всього

150032,9

49559,1

16189,46

43870,2

1163,8

1583,1

5712,42

Сільське господарство

2988,7

27,3

 

687,0

4,0

345,2

1778,4

Добувна промисловість

4592

1485,6

349,5

1767,6

18,4

61,1

498,1

Переробна промисловість

89110,4

21691,4

15831,0

19276,9

960,2

252,7

851,2

Виробництво, розподілення електроенергії, газу та води

43176,1

25635,5

-

17097,6

95,1

122,6

85,1

Будівництво

885,1

16,5

9,0

109,9

18,1

104,4

367,1

Транспорт

5799,2

105,6

-

3366,1

48,5

179,7

1595,3

Інші

3481,3

597,2

- 

1565,1

19,52

517,4

537,2

Джерело: таблицю складено автором з використанням даних Держкомстату України  [5] та власних розрахунків

 

Рис. 2 Розподіл використання палива в Україні за видами економічної діяльносі в 2010 р.

Джерело: складено автором з використанням даних Держкомстату України [5] та власних розрахунків

 

В міжнародній практиці для аналізу структури, а також для внутрішніх  та міжнародних порівнянь енергетичних ресурсів застосовуються енергетичні баланси.

Зведений енергетичний баланс за методологією МЕА та Євростата будується на базі балансів окремих енергетичних продуктів. Наведення даних з статистики енергетики в натуральних одиницях у вигляді балансів по окремим енергетичним продуктам від поставки до споживання забезпечує контроль за повнотою даних і служить простим засобом збору основних статистичних даних щодо кожного енергетичного продукту, що сприяє спрощенню отримання ключових даних[7,с.137]. Для зручності використання продуктових енергетичних балансів в процесі формування єдиного зведеного енергетичного балансу, структура обох балансів є ідентичною. Отже, першим етапом є формування продуктового енергетичного балансу для певного енергетичного продукту. Другим етапом є зведення продуктових енергетичних балансів в єдину таблицю в натуральних одиницях виміру. І останнім етапом є перерахунок продуктів, облікованих в натуральних одиницях, в тони нафтового еквіваленту і побудова зведеного енергетичного балансу. Перерахунок всіх енергетичних продуктів в єдині умовні одиниці дає широкі можливості для аналізу структури та порівнянь.

На даний момент енергетичний баланс для України формує МЕА на підставі заповнених Держкомстатом України запитальників по вугіллю, природному газу, нафті, електро- та  теплоенергії, відновлюваним джерелам енергії та відходам.

Перевага схеми побудови енергобалансу МЕА полягає в інтегральному характері надання даних щодо балансів окремих видів енергоресурсів, у виділенні окремою частиною сектору перетворення енергії, можливості розрахунку енергоємності економіки (ВВП) та інш.[2]

Нижче в скороченому вигляді наведено приклад балансу бензину моторного в Україні в 2009 р. складеного у форматі МЕА, сектори підсумкові значення яких дорівнюють нулю наведені без розбивки на підпункти.

 

Таблиця 3.

Баланс бензину моторного в Україні в 2009 р., у тис.т

Валовий обсяг виробництва нафтопереробних заводів ( в т.ч. сировина)

3 259

Імпорт

1 675

Експорт

269

Міжнародна морська бункеровка, міжпродуктові передачі (+ або -) 

-

Рух запасів (+ або -)

41

Статистичні розбіжності

9

Валові внутрішні поставки (фактичні)

4 697

Загальний обсяг запасів на національній території:

 

Початковий

357

Кінцевий

316

Валові внутрішні поставки

4 697

Всього за сектором перетворення

-

Всього за сектором енергетики

98

Вугільні шахти             

10

Видобування нафти та газу     

20

Коксові печи (енергія)          

2

Газові заводи (енергія)         

8

Електростанції, ТЕЦ и теплоцентралі                

55

Інші надходження (енергія)    

3

Втрати при розподіленні

-

Загальне кінцеве споживання

4 599

Всього за сектором транспорту

3 654

Внутрішній повітряний транспорт      

1

Автомобільний транспорт     

3 641

Залізничний транспорт                     

5

Транспортування трубопроводами            

7

Інше споживання (транспорт)       

-

Всього за сектором промисловості

269

Чорна металургія      

13

Хімічна, в тому числі нафтохімічна промисловість

10

Кольорова металургія          

1

Неметалеві мінеральні продукти

12

Транспортне обладнання  

8

Машинобудування                   

28

Гірничодобувна промисловість і розробка кар’єрів        

13

Харчова промисловість, виробництво тютюнових виробів на напоїв

86

Целюлозно-паперова й поліграфічна промисловість      

5

Деревообробна промисловість та виготовлення виробів з деревини           

3

Будівництво                     

80

Текстильна та шкіряна промисловість            

3

Інше споживання (промисловість) 

7

Всього за іншими секторами

676

Торгівля та послуги     

431

Сільське господарство                      

245

Інші споживачі         

-

Всього для неенергетичного використання

-

Джерело: таблицю складено автором з використанням даних Держкомстату України [5;6]

 

Структура балансу: Валові внутрішні поставки = перетворення + власне споживання енергетичним сектором = втрати при розподіленні = неенергетичне використання = кінцеве споживання.

В свою чергу Валові внутрішні поставки складаються з виробництва + надходжень з інших джерел + імпорт – експорт +/- запаси +/- міжнародна морська бункеровка +/- між продуктові передачі +/- статистичні розбіжності.

За допомогою продуктового енергетичного балансу чітко простежується рух продукту у всіх ключових точках його життєвого циклу: процес утворення, перетворення, кінцеве споживання. Отже, в структурі використання бензину моторного в Україні в 2009р. найбільша частка припала на автомобільний транспорт близько 78%, майже 6% бензину моторного було використано в промисловості, 2% сектором енергетики та 14% іншими секторами, де найбільшими споживачами виступили торгівля та сільське господарство.

Під час опрацювання даних з енергетики та формування енергетичного балансу дуже важливою є тісна співпраця між фахівцями з енергетики різних міністерств та державних служб, застосування досвіду міжнародних напрацювань із заданої тематики. Кінцевою метою даної співпраці є формування найбільш повної та достовірної моделі енергетичного балансу країни.

Висновки

Спеціальні статистичні обстеження є корисними в оцінюванні інтенсивності споживання енергії, у вивченні наслідків запровадження енергетичних програм, у відстеженні можливостей для покращення ефективності використання енергетичних ресурсів, а також у прийняті управлінських рішень у сфері енергетики з метою вирішення проблем соціального, економічного та екологічного характеру .

Статистики енергетики відіграє провідну роль в аналізі та оцінюванні стану та розвитку енергетики країни. Не випадково одним з пріоритетних завдань в Енергетичній стратегії України на період до 2030 року зазначено: створення єдиної державної системи статистики, стратегічного планування, моніторингу виробництва і споживання енергетичних продуктів, формування балансів їх попиту та пропозицій [8].

Отже, вивчення проблеми отримання повних, достовірних та своєчасних даних щодо обсягів виробництва, імпорту/експорту та використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти показало, що існує цілий ряд переваг у побудові енергетичного балансу.  Першим шляхом в процесі побудови якого є формування продуктових балансів енергетичних ресурсів України у формі запитальників МЕА.

 

Список використаних джерел

1.  Про схвалення Концепції формування енергетичного балансу [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 листоп. 2007 р. N 1058-р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1058-2007-%F0.

2.  В.Лір - Энергетический баланс Украины - уравнение из неизвестных. Организационно-методологические аспекты разработки и экономического анализа сводного энергетического баланса Украины [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://esco-ecosys.narod.ru /2010_2/art067.htm

3.  Статистичний щорічник України за 2009 рік / Державний комітет статистики України ; За ред. О. Г. Осауленка. - К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2010. - 566 с.

4.  Офіційний сайт Держкомстату України [Електронний ресурс]: Статистична інформація – Режим доступу:– www.ukrstat.gov.ua

5.  Державне статистичне спостереження за формою 4-мтп за 2006-    2010 рр. / Держкомстат України.

6.  Державне статистичне спостереження за формою № 1П-НПП за 2009р. / Держкомстат України.

7.  Руководство по энергетической статистике МЭА, ОЭСР,  Евростат.– 2007 [Електронний ресурс] : Посібник – Режим доступу: //http: //www.gks.ru/metod/ManualRussian_web.pdf..

8.  Енергетична стратегія України на період до 2030 року [Електронний ресурс] : – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/signal/ kr06145a.doc.

Стаття надійшла до редакції 15.06.2011 р.