EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2017

УДК 336.7

 

Т. Ю. Гайда,

к. е. н., ст. викладач кафедри міжнародних економічних відносин,

Тернопільський національний економічний університет

А. В. Целюх,

магістрант, Тернопільський національний економічний університет

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

 

T. Y. Haida,

Ph.D., senior lecturer of international economic relations department,

Ternopil national economic university

A. V. Tselyukh,

magister degree student, Ternopil national economic university

 

THE TRENDS OF THE UKRAINIAN STOCK MARKET DEVELOPMENT

 

У статті проведено аналіз тенденцій сучасного етапу розвитку фондового ринку України. Досліджено процеси випуску емісійних цінних паперів. Показано випуски акції, які суттєво вплинули на загальну структуру зареєстрованих випусків акцій. Проаналізована динаміку обсягу та кількості випусків облігацій. Досліджено діяльність організаторів торгівлі за останні три роки. Проведено аналіз структури обсягів біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі. Суттєве місце відводиться аналізу індексів фондової біржі: ПФТС, UX та WIG-Ukraine. Індекс ПФТС акумулює в собі вартість найбільш ліквідних акцій вітчизняних компаній, він виконує роль індикатора цінової ситуації на українській біржі. Індекс UX є зваженим за капіталізацією з врахуванням вільних акцій. Індекс WIG Ukraine є першим індексом за межами України, портфель якого складається лише з українських акцій. У статті проведено аналіз динаміки фондових індексів та побудовано їх трендові моделі. Встановлено, що український фондовий ринок сьогодні значно відстає у своєму розвитку від фондових ринків промислово розвинутих країн. Фондовому ринку України необхідна підтримка і ефективне регулювання.

 

The article analyzes the tendencies of the current stage of development of the stock market of Ukraine. The processes of securities issuance are investigated. Shares are significantly influenced the overall structure of registered shares. The dynamics of volume and number of bond issues is analyzed. The activities of organizers of trade in the last three years have been investigated. The analysis of the structure of volumes of stock exchange contracts with securities at trade organizers was conducted. Analyses of stock market indices: PFTS, UX and WIG-Ukraine. The PFTS index accumulates the cost of the most liquid shares of domestic companies, it serves as a price indicator on the Ukrainian stock exchange. The UX index is weighted by capitalization, taking into account free shares. The WIG Ukraine index is the first index outside of Ukraine, whose portfolio consists only of Ukrainian shares. The article analyzes the dynamics of stock indices and constructs their trend models. It is established that the Ukrainian stock market today is significantly lagging behind its development from the stock markets of industrialized countries. The Ukrainian stock market needs support and effective regulation.

 

Ключові слова: фондовий ринок, акції, облігації, фондовий індекс, інвестиційний портфель, динаміка.

 

Key words: stock market, stocks, bonds, stock index, investment portfolio, dynamics.

 

 

Постановка проблеми. Фондовий ринок – це частина фінансового ринку, головною задачею якого є забезпечення кругообігу фінансових ресурсів в економіці через випуск цінних паперів, їх оборот на ринку і, відповідно, погашення цих паперів. Розвиток фондового ринку сприяє ефективному розвитку економки країни, оскільки завдяки фондовому ринку можливе отримання додаткових фінансових ресурсів через такі інструменти як цінні папери.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні проведена значна кількість досліджень, присвячених проблемам розвитку фондового ринку України. Дослідженням стану фондового ринку та аналізом інвестиційних можливостей на фондовому ринку займалися вчені Алєйнікова Н. М.[1], Баула О.В., Никитюк Т.Л. [2], Георгіаді Н. Г., Бець М. Т., Федорчак О. Є. [3], Калач Г.М. [4], Клименко К. В. [5], Котова М.В., Задорожнюк В.С. [6], Міньков В.І. [7], Негрей М. В., Жубрид А.Р. [8], Петик Л. О. [9], Пластун В. [10], Поворозник В.О. [11] та ін. Проте умови функціонування фондового ринку та економічна ситуація в країні постійно змінюється і тому потребує дослідження останніх тенденцій фондового ринку України.

Метою статті є проведення комплексного аналізу стану фондового ринку та тенденцій його функціонування.

Виклад основного матеріалу. Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у 2015 році становив 155,77 млрд грн, що менше на 49,08 млрд грн порівняно з відповідним періодом 2014 року (204,85 млрд грн), у 2016 році, становив 232,41 млрд грн, що більше на 83,91 млрд грн порівняно з відповідним періодом 2015 року, у січні-червні 2017 року, випуск становив 57,91 млрд грн, що більше на 3,1 млрд грн порівняно з відповідним періодом 2016 року (54,81 млрд грн).

Протягом січня-грудня 2015 року Комісією зареєстровано 158 випусків акцій на суму 128,55 млрд грн (таблиця 1). Порівняно з аналогічним періодом 2014 року обсяг зареєстрованих випусків акцій зменшився на 15,80 млрд грн. Протягом січня-грудня 2016 року Комісією зареєстровано 128 випусків акцій на суму 209,36 млрд грн.

Значні за обсягом випуски акції, які суттєво вплинули на загальну структуру зареєстрованих випусків акцій протягом 2015 р., зареєстровано наступним банківським установам, з метою збільшення статутного капіталу, зокрема: ПАТ «Промінвестбанк»,  ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ Банк «Фінанси та кредит», ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ КБ «Хрещатик», ПАТ Банк «Київська Русь», ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ КБ «Преміум», ПАТ Банк «Траст», ПАТ КБ «Правекс-банк», ПАТ «Укргазпромбанк», ПАТ «Райффайзен банк Аваль», ПАТ «ПТБ», ПАТ Перехідний банк «РВС БАНК», ПАТ «Банк Форвард» та ПАТ «Альфа-Банк».

 

Таблиця 1.

Обсяг випусків акцій зареєстрованих Комісією протягом 2015-2017 років

Місяць

2015 р.

2016 р.

2017 р.

Січень

1 572,23

9 946,80

2 873,03

Лютий

8 689,84

686,85

6 731,59

Березень

3 095,74

18 263,68

11 053,78

Квітень

832,89

5 325,36

7 449,47

Травень

14 773,38

1 136,57

1 234,37

Червень

8 573,80

6 975,87

18 878,72

Липень

1 020,80

464,03

 

Серпень

14 665,95

24,80

 

Вересень

1 189,29

10 843,20

 

Жовтень

3 774,21

590,45

 

Листопад

6 288,02

2 080,03

 

Грудень

64 078,65

153 024,31

 

Усього

128 554,79

209 361,94

 

 

Значні за обсягом випуски акції, які суттєво вплинули на загальну структуру зареєстрованих випусків акцій протягом 2016 р., зареєстровано наступним банківським установам, з метою збільшення статутного капіталу, зокрема: ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк», ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», ПАТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Альфа Банк», ПАТ «СБЕРБАНК», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та ПАТ «БМ Банк».

Протягом січня-червня 2017 р. значні за обсягом випуски акції, які суттєво вплинули на загальну структуру зареєстрованих випусків акцій, зареєстровано наступним підприємствами, з метою збільшення статутного капіталу, зокрема: ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та ПрАТ «А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ "В.А.Т.-ПРИЛУКИ"».

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у 2015 році зареєстровано 155 випуски облігацій підприємств на суму 12,43 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2014 року обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств зменшився на 16,58 млрд грн (таблиця 2). У 2016 році зареєстровано 118 випусків облігацій підприємств на суму 6,76 млрд грн. Протягом січня-червня 2017 року зареєстровано 22 випусків облігацій підприємств на суму 1,69 млрд грн, що менше на 2,52 млрд грн порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

 

Таблиця 2.

Обсяг та кількість випусків облігацій підприємств зареєстрованих Комісією протягом 2015-2017 років, млн грн

Місяць

2015 р.

2016 р.

2017 р.

Січень

782,00

620,68

219,52

Лютий

934,68

1 069,29

70,00

Березень

690,00

268,80

50,00

Квітень

294,84

416,98

420,29

Травень

114,00

1 684,50

207,55

Червень

1 472,89

368,11

720,00

Липень

2 314,53

342,97

 

Серпень

680,94

1 265,46

 

Вересень

4 184,79

223,83

 

Жовтень

838,75

64,62

 

Листопад

253,33

235,24

 

Грудень

-134,20

200,00

 

Усього

12 426,54

6760,49

 

 

За 2015 рік зареєстровано 16 випусків опціонних сертифікатів на суму 217,46 тис грн., за 2016 рік – 9 випусків опціонних сертифікатів на загальну суму 198,88 млн грн, протягом січня-червня 2017 року – 2 випуски опціонних сертифікатів на загальну суму 32,45 млн грн.

Протягом 2015 року обсяг зареєстрованих Комісією випусків інвестиційних сертифікатів КУА ПІФ становив 10,58 млрд грн, що менше на 14,18 млрд грн порівняно з даними за аналогічний період 2014 року. У 2016 році випуск інвестиційних сертифікатів зменшився на 5,21 млрд грн і становив 5,37 млрд грн. У 2107 році тенденція зменшення продовжується: протягом січня-червня 2017 року обсяг випусків інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, зареєстрованих Комісією, становив 3,98 млрд грн, що менше на 246,65 млн грн порівняно з даними за аналогічний період 2016 року.

Упродовж 2015 року обсяг зареєстрованих випусків акцій корпоративних інвестиційних фондів становив 4,21 млрд грн, що менше на 142,27 млн грн порівняно з даними за аналогічний період 2014 року. У 2016 році обсяг випусків акцій КІФ збільшився на 6,52 млрд грн і становив 10,72 млрд грн. Протягом січня-червня 2017 року обсяг випусків акцій КІФ становив 3,99 млрд грн, що менше на 1,35 млрд грн порівняно з даними за аналогічний період 2016 року.

З початку реєстрації кількість зареєстрованих корпоративних та пайових інвестиційних фондів становила 2 131 інститутів спільного інвестування у 2015 році (з них: 411 – корпоративних інвестиційних фондів, 1 720 – пайових інвестиційних фондів), 2 223 інститутів спільного інвестування у 2016 році (з них: 468 – КІФ, 1 755 – ПІФ) та 2 280 інститутів спільного інвестування станом на 30.06.2017 (504– КІФ, 1 776– ПІФ).

Фондовий ринок в тій чи іншій країні характеризується, насамперед, показниками капіталізації, обсягом біржової торгівлі цінними паперами, кількістю цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах.

Станом на 31.12.2015 капіталізація лістингових компаній фондового ринку складала 63,49 млрд грн, на кінець 2016 року - 19,64 млрд грн.

За результатами торгів на організаторах торгівлі обсяг біржових контрактів з цінними паперами протягом 2015 року становив 290,77 млрд грн, 2016 року 236,95 млрд грн, протягом січня-червня 2017 року 99,13 млрд грн (таблиця 3).

 

Таблиця 3.

Обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі протягом 2015-2017 років, млн грн

Місяць

2015 р.

2016 р.

2017 р.

Січень

26 687,08

14 081,84

14 383,97

Лютий

47 324,23

15 385,34

21 638,05

Березень

35 316,80

18 543,70

22 689,92

Квітень

30 550,32

23 039,60

14 967,70

Травень

25 695,11

14 294,72

13 793,35

Червень

22 821,33

24 207,68

11 655,39

Липень

16 286,45

20 443,22

 

Серпень

16 922,99

18 601,64

 

Вересень

15 010,41

20 122,92

 

Жовтень

8 181,76

20 474,72

 

Листопад

13 433,43

24 306,54

 

Грудень

32 541,12

23 451,38

 

Усього

290 771,03

236 953,29

 

 

Упродовж 2015 року порівняно з 2014 роком обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі зменшився на 53,08% (або на 328,92 млрд грн) (2014 р. – 619,70 млрд грн). У 2016 р. обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі зменшився на 17,21% (або на 49,25 млрд грн). Така ж тенденція спостерігалася упродовж січня-червня 2017 року: обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі зменшився на 9,91% (або на 9,70 млрд грн) (січень-червень 2016 року – 108,82 млрд грн).

Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі протягом періоду зафіксовано з державними облігаціями України – 253,32 млрд грн (87,12% від загального обсягу біржових контрактів на організаторах торгівлі) у 2015році, 211,26 млрд грн (89,16%) у 2016 році та 94,71 млрд грн (95,54%) упродовж січня-червня 2017 року.

 

Рис. 1. Обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі протягом 2015-2017 рр, млн грн.

 

Таблиця 4.

Обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі за видами ринків протягом 2015-2017 років, млн грн

Організатор торгівлі

Первинний ринок

Вторинний ринок

Усього

2015

2016

6 міс. 2017

2015

2016

6 міс. 2017

2015

2016

6 міс. 2017

УФБ

264,23

7,54

0,01

37,75

11,39

0,58

301,98

18,93

0,60

КМФБ

1 301,69

1 347,56

0,00

2 263,62

395,75

6,59

3 565,31

1 743,32

6,59

ІННЕКС

0,00

0,00

0,00

5,09

1,98

0,80

5,09

1,98

0,80

Універсальна

0,00

35,07

0,00

0,00

217,02

0,00

0,00

252,09

0,00

ПФБ

0,00

0,00

0,00

591,30

0,00

0,00

591,30

0,00

0,00

УМВБ

118,67

21,71

0,00

0,00

0,00

0,00

118,67

21,71

0,00

УМФБ

0,00

0,00

0,00

5,94

0,00

0,00

5,94

0,00

0,00

СЄФБ

1 368,42

56,81

0,00

44,97

2,28

0,00

1 413,39

59,09

0,00

ПФТС

1 262,61

1 929,63

615,29

52 358,79

93 093,91

31982,88

53 621,41

95 023,54

32598,17

Перспектива

2 062,54

883,57

220,62

222 392,97

135 413

64234,69

224 455,5

136 296,56

64455,05

УБ

600,89

5,90

0,00

6 091,54

3 530,18

1668,07

6 692,43

3 536,08

1678,06

Усього

6 979,07

4 287,79

1034,24

283 791,96

232 665,5

98094,51

290 771

236 953,3

99128,37

 

Як видно з таблиці 4, обсяг біржових контрактів з цінними паперами протягом 2015 року на вторинному ринку становив 97,60% від загального обсягу біржових контрактів, обсяг біржових контрактів у 2016 року на організаторах торгівлі на вторинному ринку становив 98,19% від загального обсягу та 98,95% від загального обсягу біржових контрактів упродовж січня-червня 2017 року.

Основними показниками розвитку ринку цінних паперів України, визнаним не тільки в межах України, але й за кордоном, є індекси ПФТС, UX та WIG-Ukraine. Проведемо аналіз динаміки цих індексів.

Абсолютне значення індексів не відіграє значної ролі для розуміння загальної картини економічної ситуації. Набагато важливіше розглядати індекси в динаміці: зміни індексів в часі дають можливість бачити загальний напрямок руху ринку. При цьому ціни акцій усередині «індексної корзини» можуть змінюватися в обидві сторони: і зниження і зростання.

Порівнюючи інвестування коштів в індекс та інвестування в акції, можна зробити висновок про те, що вкладення в індекс дозволяють уникнути додаткових витрат. Так, якщо ваш портфель цінних паперів має, наприклад, 7-8 акцій (ви постаралися його максимально диверсифікувати), то брокерська комісія за кожну угоду і плата за обслуговування депозитарію вносять (а вірніше, «виносять») свою скромну лепту, що відбивається на вашому доході.

Інвестування в індекси має цілий ряд позитивних моментів у порівнянні із вкладеннями в звичайні цінні папери. Купуючи індекс, ви зберігаєте вже згадану диверсифікацію і отримуєте значну перевагу: немає необхідності платити за кожну угоду і т.д. Якщо ви бачите себе довгостроковим інвестором, то можете використовувати стратегію «купи і тримай», тим більше, що вона доступна і для тих, хто тільки починає інвестиційну діяльність на фондовому ринку. Як тільки настане відповідний момент, ви легко зможете продати цінні папери, примноживши кошти, вкладені в той чи інший індекс.

В «індексну корзину» ПФТС входять найбільш ліквідні акції 20 емітентів, за якими укладається найбільша кількість угод на Фондовій біржі ПФТС. Перелік акцій для оцінки індексу формується Індексним комітетом Фондової біржі ПФТС . Суть індексу – відсоток зростання середньозважених цін акцій «індексної корзини», по відношенню до базового періоду (1 жовтня 1997 р. – дата з якої почав розраховуватися індекс ПФТС). Дані по індексу ПФТС через інформаційно-аналітичні термінали міжнародних агенцій Thomson Reuters, Bloomberg, SIX Financial Information, DowJones, TRDATA та інтернет-ресурси банків Citibank, HSBC та UBS транслюються інвесторам по всьому світу.

В цілому, оскільки індекс ПФТС акумулює в собі вартість найбільш ліквідних акцій вітчизняних компаній, він виконує роль індикатора цінової ситуації на українській біржі. Окрім індикативної та спекулятивної функцій, біржові індекси виконують ще діагностичну функцію: їх динаміка відображає стан та зміни в розвитку національної економіки в цілому, та її окремих складових.

 

Рис. 2. Динаміка індексу ПФТС

 

Динаміка значення індексу ПФТС (рис. 2) протягом досліджуваного періоду з 01.11.2007 по 30.06.2017 загалом є спадною із кількома періодами зростання і характеризується значними флуктуаціями. Як бачимо з рис. 2, значення індексу ПФТС протягом досліджуваного періоду зменшується, дана тенденція набула характеру спадної кривої.

Індекс UX (UX-індекс, Індекс Української біржі) – український фондовий індекс за даними торгів Української біржі. Розраховується в реальному часі: значення індексу публікуються щоп'ятнадцять секунд між 10:30 та 17:00 (за київським часом) та транслюються усім учасникам торгів через біржовий термінал. Початкове значення індексу – 500. Датою відліку індексу є 26 березня 2009 року – початок регулярних торгів на Українській біржі. Індекс є зваженим за капіталізацією з врахуванням вільних акцій (free float).

По суті, індекс UX – це величина, зміна якої відображає зростання або зниження середньозважених цін акцій, що знаходяться в «індексному кошику», стосовно періоду, що розглядається.

 

Рис. 3. Динаміка індексу UX

 

Динаміка значення індексу UX (рис. 3) протягом досліджуваного періоду з 01.05.2009 по 30.06.2017 загалом є спадною із кількома періодами зростання і характеризується значними флуктуаціями. Як бачимо з рис. 3, значення індексу UX протягом досліджуваного періоду зменшується, дана тенденція набула характеру спадної кривої.

Варшавська фондова біржа (ВФБ) 4 травня 2011 р. почала розрахунок і публікацію національного індексу українських компаній WIG Ukraine. Це перший індекс за межами України, портфель якого складається лише з українських акцій. Портфель індексу WIG Ukraine включає наступні акції: Kernel (вага в індексі 40%), Astarta (30,66%), Milkiland (15,45%), Agroton (8,92%) і Sadovaya Group (4,96%). Надалі до складу індексу можуть бути включені акції будь-якої української компанії, що котируються на основному майданчику ВФБ, з free-float не менш як 10%. Український фондовий індекс було розроблено у зв`язку зі зростаючим числом українських емітентів, які котируються на ВФБ.

 

Рис. 4. Динаміка індексу WIG-Ukraine

 

Динаміка значення індексу WIG-Ukraine (рис. 4) протягом досліджуваного періоду з 01.05.2011 по 30.06.2017 характеризується зменшенням із мінімальним значенням в кінці 2014 року та подальшим зростанням і характеризується значними флуктуаціями. Як бачимо з рис. 4, значення індексу WIG-Ukraine протягом досліджуваного можна апроксимувати параболою  з коефіцієнтом кореляції .

Висновки з даного дослідження. Український фондовий ринок сьогодні значно відстає у своєму розвитку від фондових ринків промислово розвинутих країн. Низький рівень розвитку даного ринку країни є індикатором низького рівня економічного розвитку держави в цілому. Тому фондовому ринку України необхідна підтримка і ефективне регулювання. Розвинута система регулювання цього ринку підвищує ефективність інвестиційних процесів, сприяє процесу розвитку економіки. В умовах євроінтеграції та глобалізації роль фондової біржі буде зростати для економіки країни. Тому його розвиток є вкрай необхідним разом з побудовою ефективної системи регулювання фондового ринку України.

 

Література.

1. Алєйнікова Н. М. Функціонування фондового ринку України в умовах економічної нестабільності фінансового середовища / Н. М. Алєйнікова // Вісник ОНУ імені І. І. Мечнікова. – Одеса, 2016. – Т. 21. – Вип. 4(46). – С. 144-149.

2. Баула О.В. Перспективи інтеграції вітчизняного фондового ринку цінних паперів у світовий фондовий ринок / Баула О.В., Никитюк Т.Л. // Економічний форум.– 2015.– №2. – С. 3–10.

3. Георгіаді Н. Г. Формування оптимального інвестиційного портфеля на фондовому ринку України./ Георгіаді, Неллі Г., М. Т. Бець, and Олексій Є. Федорчак. // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - №8. – С. 361-371.

4. Калач Г.М. Вплив фінансової глобалізації на фондовий ринок України // Фінанси України.– 2009.– №1. – С. 115–121.

5. Клименко К. В. Розвиток фондового ринку України в контексті євроінтеграційних процесів / К. В. Клименко // Економіка та держава. – 2015. - №8. – С. 63-71.

6. Котова М.В. Трансформація фондового ринку України в умовах світової глобалізації /М.В.Котова, В.С.Задорожнюк//Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2013. – № 1(6). – С.153-157.

7. Міньков В.І. Деякі особливості розвитку фондового ринку України / В.І. Міньков // Фінанси України. – 2005. – № 12.

8. Негрей М. В. Моделювання ризику ліквідності цінних паперів українських компаній / М.В. Негрей, А.Р. Жубрид // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С.196-201.

9. Петик Л. О. Сучасний стан фондового ринку в Україні / Л. О. Петик // Національний лісотехнічний університет України. – 2015. – Вип. 25.1. – С. 344-350.

10. Пластун В. Побудова мультифакторної моделі портфельної оптимізації для інституційних інвесторів // Вісник Національного банку України.– 2015.– №1. – С. 62–67.

11. Поворозник В.О. Фондовий ринок України на сучасному етапі: проблеми та шляхи їх вирішення // Стратегічні пріоритети.– 2007.– №1. – С. 127–132.

12. Програма розвитку фондового ринку України на 2015-2017 роки «Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання» від 14.09.2014 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon. ua/l_doc2.nsf/link1/NT1039.html

 

References.

1. Aliejnikova, N. M. (2016). Functioning of ukrainian stock market in conditions of global finansial instability. Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Ekonomika, 21, Vol. 4, pp. 144-149.

2. Baula, O. V. and Nykytiuk, T. L. (2015). Prospects of integration of home market of equities are in world fund market. Ekonomichnyj forum,  Vol. 2, pp. 255-261.

3. Heorhiadi, N. H., Bets', M. T. and Fedorchak, O. Ye. (2016). Optimal investment portfolio formation at ukrainian stock market. Aktual'ni problemy ekonomiky, Vol. 8, pp. 361-371.

4. Kalach, H. M. (2009). Influence of financial globalization on the stock market of Ukraine. Finansy Ukrainy, Vol.1, pp. 115-121.

5. Klymenko, K. V. (2015). Stock market development in Ukraine in the context of eurointegration processes. Ekonomika ta derzhava, Vol. 8, pp. 63-71.

6. Kotova, M. V., and Zadorozhniuk, V. S. (2013). Transformation of Ukraine stock market under world of globalization. Ekonomika: realii chasu, Vol.1, 6.

7. Min'kov, V. I. (2005). Some features of the Ukrainian stock market development. Finansy Ukrainy, Vol.12, 104-114.

8. Nehrey M. V. and Zhubryd A.R. (2013)  Modeling of liquidity risk of Ukrainian companies securities. Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini, Vol. 30. – pp.196-201.

9. Petyk, L. O. (2015). Current Status of Stock Market in Ukraine . Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, Vol. 25(1), pp. 344-350.

10. Plastun, V. (2015). Development of a multifactor model of portfolio optimization for institutional investors. Visnyk Natsional'noho banku Ukrainy, Vol. 6, pp. 62-67.

11. Povoroznyk, V. O. (2007). The stock market of Ukraine at the present stage: problems and ways of their solution. Stratehichni priorytety,  Vol. 1,  2.

12. Program of development of the Ukrainian stock market for 2015-2017 "European Choice: New Opportunities for Progress and Growth" dated 14.09.2014. [Online]. http://search.ligazakon. ua/l_doc2.nsf/link1/ NT1039.html

 

Стаття надійшла до редакції 20.10.2017 р.