EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2017

УДК 338

 

К. В. Левченко,

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна

І. Є. Андрющенко,

к. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

 

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

K. V. Levchenko,

Master, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

I. E. Andrushchenko,

Cand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhya National Technical University

 

CASH FLOW OF THE ENTERPRISE

 

В даній статті розглядається рух грошових коштів на підприємстві, що напряму впливає на ефективність діяльності підприємства. Ситуація на фінансовому світовому ринку зумовлює умови розвитку і становлення нових економічних відносин. В сучасних умовах макроекономічної нестабільності на перший план виходить збереження підприємствами фінансової стійкості і стабільного фінансового стану. Формування ринкових відносин передбачає конкурентну боротьбу між різними товаровиробниками, перемогти в якій зможуть ті з них, хто найбільш ефективно використовує всі види наявних ресурсів. Грошові кошти є одним з найбільш важливих фінансових активів підприємства. Вміле використання грошових коштів само по собі може приносити організації додатковий дохід; значить потрібно думати про раціональному вкладанні тимчасово вільних коштів щоб одержати прибутку, що і є правильно організованим рухом грошових коштів. Рух грошових коштів відображає відносини між учасниками процесу виробництва, розподілу, споживання, а тому має свої специфічні важелі впливу на хід і результати виробничо-господарської діяльності підприємства.

 

This article examines the cash flow of an enterprise, which directly affects the efficiency of the enterprise. The situation on the financial world market determines the conditions for the development and establishment of new economic relations. In the current conditions of macroeconomic instability, the company retains financial stability and a stable financial state. Formation of market relations involves a competitive struggle between different commodity producers, which can be won by those who most effectively use all kinds of available resources. Cash is one of the most important financial assets of an enterprise. Skillful use of cash on its own can bring an organization additional income; it means to think about rational investment of temporarily free funds to receive profits, which is a properly organized cash flow. The cash flow reflects the relations between the participants in the process of production, distribution, consumption, and therefore has its own specific levers of influence on the course and results of production and economic activity of the enterprise.

 

Ключові слова: грошові кошти, рух коштів, аналіз грошових потоків, чистий операційний грошовий потік, прибуток, Звіт про рух грошових коштів.

 

Key words: cash, cash flow, cash flow analysis, net operating cash flow, profit, cash flow statement.

 

 

Постановка проблеми та зв'язок з науковими та практичними завданнями. Функціонування підприємства являє собою складний динамічний процес, опосередкований циклічним рухом грошових коштів. В умовах ринкової економіки сучасного рівня розвитку інтерес до досліджень природи грошових коштів, особливостей і закономірностей їх руху обумовлений необхідністю пошуку доступних підприємству джерел фінансування із забезпеченням оптимальної їх структури, раціонального розміщення коштів у відповідних елементах активів підприємства, забезпечення ліквідності і довгострокової платоспроможності підприємства, стійкості його розвитку. Ефективність роботи підприємства повністю залежить від організації і системи управління грошовими потоками. Дана система створюється задля забезпечення виконання короткострокових і стратегічних планів підприємства, підтримання платоспроможності і фінансової стійкості, більш раціонального використання активів і джерел їх формування, а також мінімізації витрат на фінансування господарської діяльності. Від якості управління грошовими потоками залежить не тільки стійкість і ефективність роботи підприємства, але і здатність до майбутнього розвитку, досягнення фінансового успіху в довгостроковій перспективі. Запорукою ефективного управління грошовими потоками є правильно побудований аналіз грошових надходжень і видатків. Аналіз грошових потоків є одним з ключових моментів аналізу фінансового стану підприємства, оскільки завдяки йому вдається з’ясувати, чи спроможне підприємство організувати управління грошовими потоками так, щоб в будь-який момент у розпорядженні підприємства була достатня кількість грошових коштів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу грошових потоків компанії викладені в роботах відомих зарубіжних вчених: таких як Е Хелферт, А Рапапорт, Л.А Бернстайн, А.Д. Шеремет, Г.В. Савицька Праці цих та інших зарубіжних авторів створили підґрунтя для розробки методології аналізу грошових потоків в Україні. Значний внесок в розвиток дослідження грошових потоків внесли О.Я Базілінська, В.О. Подільська, О.О. Терещенко та інші.

Ціллю даного дослідження є характеристика руху грошових потоків на підприємстві.

Виклад основного матеріалу. Світова фінансова криза торкнулася основних джерел генерування грошових потоків і зумовила зміну обсягів надходжень і вибуття грошових коштів вітчизняних підприємств. Зниження обсягів надходження грошових коштів викликано, перш за все, скороченням обсягів виробництва, а також подорожчанням банківських кредитів і ускладненням процедури їх отримання. Прямим наслідком зменшення грошових надходжень є зниження вихідних грошових потоків. Обмеженість власних оборотних коштів і у виробника і у споживача продукції формує ланцюжок неплатежів, яка в свою чергу, виникаючи в одній ланці, поширюється на всі нові і нові підприємства, що призводить до неефективного використання коштів в масштабі народного господарства. У свою чергу порушення безперебійної системи розрахунків між організаціями призводить до утворення дефіциту грошових коштів і підвищує ризики діяльності підприємств. До таких ризиків відносяться: порушення виробничого процесу, втрата потенційних клієнтів, подорожчання продукції, розрив відносин з постачальниками сировини, робіт, послуг, зростання заборгованості перед персоналом, бюджетом та позабюджетними фондами, кредитними організаціями та іншими контрагентами, досудові та судові санкції кредиторів та інші. Разом з тим надлишок грошових коштів також небажаний для підприємств, так як обумовлює упущену вигоду від їх використання, в результаті чого підприємства втрачають потенційний дохід від реінвестування коштів в виробничий процес, або інший вдалий інвестиційний проект. Як наслідок, знижується оборотність оборотних активів, і підприємства виступають безкоштовними кредиторами банку (у разі зберігання грошових коштів на рахунку). У зв'язку з цим слід зазначити, що оптимізація грошових потоків спрямована на забезпечення ефективності використання грошових коштів, достатнього рівня платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості підприємств, об'єктивних умов для зростання конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості економіки держави в цілому [7, c. 37].

Першочергово необхідно відзначити, що термін «грошовий потік» був введений в ужиток фінансовими аналітиками зарубіжних країн, які усвідомили необхідність об'єктивної грошової оцінки фінансових результатів діяльності підприємства, яку не дозволяє зробити метод нарахувань [8, c. 31].

Також можна запропонувати поділ потоків на внутрішні і зовнішні. До внутрішніх потоків відносяться потоки грошових коштів між структурними підрозділами, потоки, що обслуговують відносини з персоналом і засновниками. До зовнішніх грошових потоків можна віднести грошові потоки по платежах до бюджету і позабюджетні фонди, грошові потоки, пов'язані з придбанням товарно-матеріальних цінностей, реалізацією продукції споживачеві. Можлива і класифікація грошових потоків за ознакою можливості передбачення на передбачувані та непередбачені. До передбачуваних потоків можна віднести потоки, пов'язані з придбанням матеріалів, з яких буде виготовлена продукція, внаслідок реалізації якої буде отримана виручка, а також потоки, пов'язані зі сплатою податків. Непередбачені потоки грошових коштів включають, наприклад, потоки, пов'язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій. Можна також поділити грошові потоки за ступенем ризикованості на грошові потоки, пов'язані з ризикованою діяльністю (наприклад, з реалізацією інвестиційних проектів, вкладення коштів в нові види діяльності), і грошові потоки, які пов'язані з ризикованою діяльністю [1, c. 33].

В економіці роль грошей розглядається як на мікроекономічному, так і на макроекономічному рівнях. Господарюючі суб'єкти (підприємства, установи та ін.) використовують готівку, банківські вклади в своїх щоденних ділових господарсько-фінансових операціях. На макроекономічному рівні здорова грошова система є передумовою створення умов стабільності цін, поповнення бюджетів до рівня достатності фінансування всіх сфер економіки. Гроші в кругообігу "в науці частіше розглядають як потоки, тобто економічні процеси, що відбуваються безперервно в часі і вимірювані в одиницях за певний період часу. Правила зростання грошової маси і пов'язані з ними проблеми диктують необхідність пошуку ефективної грошово-кредитної політики і державного регулювання цих процесів за допомогою різних механізмів: фіскальних, монетарних, субсидій і дотацій, кредитів і депозитів, банківських резервів, обмінних валютних курсів і ін. [3, c. 71]

Отже, для забезпечення ефективного управління грошовим потоком необхідним є його систематизація за певними класифікаційними ознаками. До основних ознак слід віднести: вид господарської діяльності, метод обчислення обсягу, рівень достатності обсягу, метод оцінки в часі, безперервність формування в аналізованому періоді, економічна значимість, тривалість, вид валюти, значимість у формуванні кінцевих результатів діяльності, ефективність щодо показників рентабельності. А до додаткових - масштаб обслуговування господарського процесу, спрямованість руху грошових коштів, стабільність тимчасових інтервалів формування, форми здійснення, сфера обігу, передбачуваність, можливість регулювання в процесі управління, можливість забезпечення платоспроможності, ступінь ризикованості, можливість синхронізації, особливість чергування припливів і відтоків у часу. Пропонована схема класифікації дозволяє підвищити комплексність і точність обліку, аналізу, планування і управління грошовим потоком підприємства [2, c. 67].

В умовах ринку необхідною умовою фінансової стійкості будь-якого підприємства є здатність забезпечувати потреби в коштах для здійснення своєї діяльності. Особливе значення це має для соціально-орієнтованих муніципальних підприємств, що надають послуги населенню в об'єктивно обмежених обсягах і за регульованими зверху цінами і тарифами, часто не забезпечує навіть мінімально допустимий рівень рентабельності. Для подібних підприємств не прибуток, а забезпеченість коштами стає найважливішим орієнтиром при виборі управлінських рішень, а обліково-аналітична інформація про грошові потоки є основою інформаційного забезпечення системи управління. Фінансові відносини таких підприємств з іншими підприємствами, а також з органами управління регіонами також обумовлені галузевої специфікою. Таким чином грошовий потік муніципального підприємства являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат грошових коштів та їх еквівалентів, що генеруються його господарською діяльністю і що виділяються йому в якості бюджетних субсидій [5, c. 32].

В процесі діяльності комерційних організацій велику роль відіграє визначення позитивного і негативного грошових потоків, які в звітному періоді забезпечували отримання прибутку або збитку. Для надання такої інформації зацікавленим особам існує звіт про рух грошових коштів. Однак позитивні і негативні потоки за звітний період часу не відповідають обсягу відвантажених і / або отриманих товарів. У зв'язку з цим в дисертації розроблений метод коригування позитивних і негативних грошових потоків на основі визначення річного платіжного балансу організації. Даний метод заснований на визначенні фактичних і планових грошових потоків за звітний період розрахунковим шляхом. На першому етапі за допомогою графіків відвантаження та погашення дебіторської заборгованості, а також надходження товарно-матеріальних цінностей і погашення кредиторської заборгованості за звітний період слід розрахувати зсув у часі між відвантаженням та надходженням грошових коштів і між надходженням товарно-матеріальних цінностей і вибуттям грошових коштів. Визначення зрушень у часі між надходженням товарно-матеріальних цінностей і погашенням кредиторської заборгованості аналогічно визначенню зсуву між оплатою і відвантаженням товарів за графіком різниці між надходженням та оплатою товарно-матеріальних цінностей за період [12, c. 52].

Наступним етапом у визначенні планових грошових потоків є визначення середньоденних надходжень і вибуття грошових коштів по місяцях за період.

Запропонований метод коригування позитивних і негативних грошових потоків за звітний період на суми грошових коштів, які фактично відносяться до доходів і витрат минулих і майбутніх періодів, дозволить зіставити фінансовий результат з реальним рухом грошових коштів за звітний період, яка мала місце в організації.

В цілому, грошовий потік - рух грошових коштів за певний період часу, як в. готівкової так і в безготівковій формах. Грошовий потік підприємства - результат відносин що виникають у процесі діяльності як всередині підприємства; так і з зовнішніми контрагентами. Це організовані і керовані процеси, обмежені певним періодом часу, тобто мають початок і кінець [11, c. 41].

Для перетворення прибутку в нетто-грошові потоки необхідно застосувати ряд коригувань, що усувають вплив не грошових факторів на прибуток. Не всі господарські операції, що відображаються в бухгалтерському обліку, збігаються за обсягами і в часі з фактичним рухом грошових коштів. З метою визначення нетто-грошового потоку, такого роду не грошові статті можна розбити на дві групи – ті, що додаються і віднімаються з, чистого прибутку [10, c. 84].

Незважаючи на свою громіздкість, непрямий метод розрахунку нетто-грошового потоку широко застосовується у вітчизняній фінансовій практиці. Так, якщо прямий метод рахунку дає можливість оцінити ліквідність фірми, і зробити оперативні висновки щодо достатності коштів для сплати за рахунками поточних зобов'язань, і здійснення інвестиційної діяльності, то непрямий метод необхідний при прогнозуванні й оцінці прибутковості фірми. Він відображає вплив зміни активів і пасивів підприємств на нетто-грошовий потік, В довгостроковій перспективі непрямий метод дозволяє виявити найбільш проблемні "місця скупчення" заморожених грошових коштів та, виходячи з цього, розробити шляхи виходу з ситуації, що склалася [14, c. 55].

Однією з головних задач раціоналізації діяльності підприємств є визначення факторів, що впливають на рух грошових коштів та пошук шляхів впливу на ці фактори з метою підвищення ефективності використання грошових коштів та оптимізації грошових потоків [18, c. 56].

В основі розрахунку грошового потоку (припливу або відтоку коштів) лежить різниця між грошовими коштами на початок і кінець періоду. Основне завдання визначення грошового потоку - це визначення причин та сфер виникнення припливу або відтоку грошових коштів, і аналіз впливу вибору джерела фінансування основної і інвестиційної діяльності підприємства на його ефективність [13, c. 43].

В даний час для залучення інвесторів і інвестицій необхідно періодично розміщувати звіти про фінансовий стан компанії. Однак, прибуток і грошові потоки є відмінними один від одного способами визначення рентабельності підприємства, так як засновані на двох різних методах: бухгалтерського обліку та обліку грошових коштів. Прибуток розраховується за методом нарахувань, який показує прибутковість компанії «на папері». Іншими словами, продажем вважається зроблене замовлення. Небезпека методу нарахування полягає в тому, що існують способи роздування доходів, які не завжди можуть втілитися в реальні гроші [15, c. 19].

Тому показники руху грошових коштів грають важливу роль. Грошовий потік не відрізняється від доходів і витрат, виражених на папері. Він впирається на облік готівки, яка фіксує дохід або витрата тільки тоді, коли гроші переходять до іншого власника. Звіт про рух грошових потоків показує, яким чином і коли компанія отримує гроші (від продажу, інвестицій або фінансування) і, як і коли він витрачає гроші (операційні витрати, капітальні вкладення, податки, відсотки, і т.д.). У звіті про рух грошових коштів вказується скільки коштів має компанія, щоб успішно виконувати свою діяльність, забезпечувати зобов'язання і розширюватися. Існує кілька способів, за допомогою яких підприємство і інвестори можуть відслідковувати зміни грошового потоку [17, c. 72].

Бізнес витрачає гроші в короткостроковій перспективі, в надії на довгострокові фінансові доходи у вигляді підвищення продуктивності від нового обладнання або доходів від цінних паперів з високими темпами зростання. Тому, якщо компанія має високі значення грошових потоків, але низький прибуток, це може означати, що компанія агресивно інвестує свої кошти в майбутнє зростання. Грамотний інвестор повинен спробувати зіставити звіт про рух грошових потоках і звіт про рух грошових доходах. Можлива ситуація, коли компанія повідомляє про високі доходи, але операційний грошовий потік є негативним. В цьому випадку, можливо, компанія продала свої активи (обладнання, нерухомість, навіть частина компанії), щоб отримати більше коштів. Обсяг грошового потоку може прояснити ситуацію. Рух грошових коштів, одержуваних при фінансуванні є способом, з допомогою якого підприємство відстежує приплив і відтік грошових коштів як з боку боржників, так і фінансування підприємства акціонерами. Використання кредиту є прикладом фінансування за рахунок позикових коштів. Коли компанія отримує кредит, він забезпечує прямий приплив грошових коштів. Для публічної компанії часткове фінансування полягає у випуску та продажу акцій. Коли інвестор купує акції компанії, його гроші використовуються для фінансування бізнес операцій. У свою чергу акціонер має право на частку прибутку, яка називається дивідендом. Компанії можуть також зібрати гроші, шляхом випуску та продажу корпоративних облігацій. Інтерес власників акцій і облігацій полягає в отриманні дивідендів, тобто в переведенні в готівку грошових коштів. Рух грошових коштів від фінансування інвестицій є прикладами позареалізаційного грошового потоку. Інвестору слід зосередитися не тільки на величині прибутку, але і не менш важливо зрозуміти фінансову стратегію компанії, управлінням своїми борговими та інвестиційними зобов'язаннями. Для публічної компанії найкращим способом навіювання оптимізму акціонерам є гарантія зростання ціни акцій. Кращим способом реалізувати це і підвищити рентабельність і загальну капіталізацію є розробка нових продуктів і послуг, оптимізація операцій або придбання нових дочірніх підприємств. Дане розширення вимагає достатньої кількості вільних грошових коштів, показником яких є величина вільного грошового потоку (FCF). Для розрахунку вільного грошового потоку необхідні дві величини: операційний грошовий потік і капітальні витрати. Операційним грошовим потоком називають чисті грошові кошти від операційної діяльності. Рівняння розрахунку вільного грошового потоку виглядає наступним чином:

 

Операційний грошовий потік - капітальні витрати = вільний грошовий потік [12, c. 81].

 

Існує підхід, згідно з яким обчислення вільного грошового потоку за допомогою загальне суми капітальних вкладень, дає викривлену картину, так як деякі з цих капітальних витрат, можливо, вже є активами зростання. У цьому випадку вільний грошовий потік можна розраховувати через показник капітальних витрат на технічне обслуговування, які включають в себе тільки інвестиції в майно та обладнання. Ще одним показником ефективності грошового потоку є показник операційної рентабельності грошового потоку, який порівнює два значення: чисті грошові доходи від операцій і чиста виручка від продажів. Чим вище показник операційної рентабельності грошового потоку, тим краще діяльність компанії. Наступним показником діяльності компанії і одним з індикаторів для інвесторів є показник відношення операційного грошового потоку, який визначається відношенням обсягу операційного грошового потоку до поточних зобов'язань. Високе значення показника є хорошим знаком, так як компанія має достатньо грошей від операцій, щоб залишитися в плюсі [9, c. 211].

Висновки. Для здійснення діяльності підприємству необхідні грошові кошти, частина яких знаходиться в вигляді готівки в касі, а частина на розрахункових і спеціальних рахунках у банку. Гроші в умовах ринкової економіки є засобом реалізації економічних взаємозв'язків між суб'єктами економіки в усіх фазах відтворювального процесу. Чим вище ступінь поділу суспільної праці, тим вище ступінь розвитку кредитно-грошових відносин і вище ступінь її впливу на економіку в цілому.

Цільова спрямованість аналізу грошових потоків - визначення основних джерел надходження і основних напрямків витрачання грошових коштів, виявлення достатності формування грошових коштів, ефективності їх використання, а також збалансованості позитивних і негативних грошових потоків підприємства за обсягом і в часі.

Аналіз грошових потоків може проводитися по підприємству в цілому, по окремих структурних підрозділах (центрам фінансової відповідальності), за окремими напрямами діяльності. При цьому аналіз грошових потоків може здійснюватися як на основі звітних, так і планових показників, але в будь-якому варіанті аналітична діяльність повинна бути комплексною і оперативної, що підніме на якісно інший рівень обґрунтованість управлінських рішень в сфері регулювання руху грошових коштів, а з ним і ефективність функціонування підприємства в цілому.

 

Література.

1. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента / И.А. Бланк. –– Т.2. –– К.: Ника-Центр, «Эльга», 2000. –– 512 с.

2. Бочаров В.В. Корпоративные финансы / В.В. Бочаров, В.Е Леонтьев. –– СПб.: Питер, 2004. –– 592 с.

3. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент / Ю. Бригхем, Л. Гапенски. –– Т.2. –– [перевод с англ.; под ред. В.В. Ковалева] – – Спб.: Экономическая школа, 1997. –– 669 с.

4. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами / Дж.К. Ван Хорн. –– [перевод с англ.; гл. ред. серии Я.В. Соколов] – М.: Финансы и статистика, 1999. –– 800 с.

5. Воробьев Ю.Н. Финансовый менеджмент: [учеб. пособ.] / Ю.Н. Воробьев. –– Сімферополь: НАПКС, 2011. –– 392 с.

6. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу / Л.П. Дядечко. –– К.: ЦУЛ, 2007. –– 224 с.

7. Жежель Ю.В. Сущность «потокового подхода» и эволюция определения денежных потоков предприятия / Ю.В. Жежель // Вісник СевНТУ Вип.98: Економіка і фінанси: зб. наук. пр. –– Севастополь: Издательство СевНТУ, 2009. –– С. 37–– 40.

8. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. –– М.: Финансы и статистка, 2001. –– 560 с.

9. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В.В. Ковалев. –– [2.е изд., перероб. и доп.] –– М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. –– 1024 с.

10. Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент: [навч. посіб.] / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. –– [3.тє вид., випр.і доп.] –– К.: Знання, 2008. –– 483 с.

11. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: [учеб. пособ.] / Б. Колласс. –– М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. –– 576 с.

12. Костирко Р.О. Фінансовий аналіз: [навч. посіб.] / Р.О. Костирко. –– Х.: Фактор, 2007. –– 784 с.

13. Кузнецова И.Д. Управление денежными потоками предприятия: [учеб. пособ.] / И.Д. Кузнецова. –– Иваново: Иван. гос. хим.-технол. ун-т, 2008. –– 193 с.

14. Лігоненко Л.О. Управління грошовими потоками: [навч. посіб.] / Л.О. Лігоненко, Г.В. Ситник. –– К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2005. –– 255 с.

15. Макарова А.А. Управление денежными потоками в условиях горизонтально интегрированных компаний: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. экон. наук: спец. 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» / А.А. Макарова. –– М., 2010. –– 22 с.

16. Райс Т. Финансовые инвестиции и риск / Т. Райс, Б. Коли. –– К.: Издательское бюро ВНУ, 1995. –– 592 с.

17. Сорокина Е.М Анализ денежных потоков предприятия: теория и практика / Е.М. Сорокина. [2.е изд., перераб.и доп.] – – М.: Финансы и статистика, 2004. –– 176 с.

18. Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства: [навч. посіб.] / Р.Б. Тян. –– К.: МАУП, 1998.–– 156 с.

 

References.

1. Blank, I.A.(2000), Osnovy finansovogo menedzhmenta [Fundamentals of financial management],  vol.2, Nika-Centr, «Jel'ga», Kyiv, Ukraine, p. 512.

2. Bocharov, V.V. and Leont'ev, V.E (2004), Korporativnye finansy [Corporate Finance], Piter, Spb,, Russia, p. 592.

3. Brighem, Ju. and Gapenski, L. (1997), Finansovyj menedzhment [Financial management], vol. 2, Jekonomicheskaja shkola, Spb., Russia, p. 669.

4. Van Horn Dzh. K. (1999), Osnovy upravlenija finansami [Fundamentals of financial management], Finansy i statistika, Moscow, Russia, p. 800.

5. Vorob'ev, Ju.N. (2011), Finansovyj menedzhment [Financial management], NAPKS, Sіmferopol', Ukraine, p. 392.

6. Djadechko, L.P. (2007), Ekonomіka turistichnogo bіznesu [Economy of tourist biznesu], CUL, Kyiv, Ukraine, p. 224.

7. Zhezhel', Ju.V. (2009), " The essence of the "flow approach" and the evolution of the definition of company cash flows", Vіsnik SevNTU: Ekonomіka і fіnansi: zb. nauk. pr., vol.98,  Izdatel'stvo SevNTU, Sevastopol', Ukraine, pp. 37–– 40.

8. Kovalev, V.V. (2001), Finansovyj analiz: metody i procedury [Financial analysis: methods and procedures], Finansy i statistka, Moscow, Russia, p. 560.

9. Kovalev, V.V. (2007), Finansovyj menedzhment: teorija i praktika [Financial Management: Theory and Practice], 2nd.ed., TK Velbi, Izd-vo Prospekt, Moscow, Russia, p. 1024.

10. Kovalenko, L.O. and Remn'ova, L.M. (2008), Fіnansovij menedzhment [Financial management], 3rd.ed,  Znannja, Kyiv, Ukraine, p. 483.

11. Kolass, B. (1997), Upravlenie finansovoj dejatel'nost'ju predprijatija. Problemy, koncepcii i metody [Financial management of the enterprise. Problems, concepts and methods], Finansy, JuNITI, Moscow, Russia, p. 576.

12. Kostyrko R.O. (2007), Finansovyi analiz [Financial analysis], Faktor, Kharkiv, Ukraine, p. 784.

13. Kuznecova, I.D. (2008), Upravlenie denezhnymi potokami predprijatija [Cash flow management of the enterprise], Ivan. gos. him.-tehnol. un-t, Ivanovo, Russia, p. 193.

14. Lihonenko, L.O. and Sytnyk, H.V. (2005), Upravlinnia hroshovymy potokamy [Cash Flow Management], Kyiv. nats. torh.- ekon. un-t, Kyiv, Ukraine, p. 255.

15. Makarova, A.A. (2010), " Cash flow management in the conditions of horizontally integrated companies", Ph.D. Thesis,  08.00.10 «Finansy, denezhnoe obrashhenie i kredit», Moscow, Russia, p. 22.

16. Rajs, T. and Koli, B. (1995), Finansovye investicii i risk [Financial investments and risk], Izdatel'skoe bjuro VNU, Kyiv, Ukraine, p. 592.

17. Sorokina, E.M (2004), Analiz denezhnyh potokov predprijatija: teorija i praktika [Analysis of company cash flows: theory and practice], 2nd. ed.,  Finansy i statistika, Moscow, Russia, p. 176.

18. Tian, R.B. (1998), Planuvannia diialnosti pidpryiemstva [Planning of enterprise activity], MAUP, Kyiv, Ukraine, p. 156.

 

Стаття надійшла до редакції 09.10.2017 р.