EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2017

УДК 657.01

 

Т. А. Бінчаровська,

аспірант кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ОБ’ЄКТІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: ЗЕМЛІ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

 

T. A. Bincharovska,

Postgraduate student of the accounting and economic and legal support of agroindustrial business department,

Ternopil National Economic University, Ternopil city

 

THEORETICAL APPROACH FOR INTERPRETATION OF THE ECONOMIC ESSENCE OF OBJECTS LAND RELATIONS: LAND, PLOT OF LAND  AND LAND RESOURCES

 

Вступ. Україна є аграрною державою і має великий потенціал в галузі сільськогосподарського виробництва. Земельні ресурси можна вважати найважливішим фактором розвитку сільського господарства, тому що земля є одним із головних засобів виробничої, торгівельної та комерційної діяльності, вона не є продуктом людської праці, а створена природою. На сьогоднішній день відбувається становлення ринку земельних відносин. І теоретичною основою, у його формуванні є визначення сутності термінів. У економічній літературі зустрічаються терміни «земля», «земельні ресурси», «земельні ділянки». Щоб вирішити проблеми обліку земельних ресурсів в умовах формування та становлення ринку землі, необхідно спершу дослідити питання трактування цих понять, згрупувати спільні та відмінні риси між ними.

Методи. Теоретичні підходи до тлумачення економічної сутності земельних ресурсів як об’єкта бухгалтерського обліку досліджено  з  використанням  методів    аналогії, узагальнення  та  порівняння. Класифікацію земельних ресурсів обґрунтовано за допомогою абстрактно-логічного  підходу та групування.

Результати. У статті проведено аналіз поглядів вітчизняних науковців на питання трактування термінів «земля», «земельна ділянка» та «земельні ресурси» та узагальнено основні підходи до тлумачення їх економічної сутності. Визначено основні ознаки земельної ділянки. Проаналізовано спільні та відмінні риси між поняттями «земля» та «земельна ділянка». Здійснена класифікація земельних ділянок, як об’єкта бухгалтерського обліку.

Перспективи. В майбутньому більш детального дослідження потребує визначення термінів «земля», «земельна ділянка» та «земельні ресурси» в контексті закріплення у чинному законодавстві.

 

Introduction. Ukraine is the agrarian country with strong agricultural industry capacity. Land resources can be considered as the most important factor in the agricultural development, because land is one of the main is one of the main facilities of the production, trading and commercial activity. It is not the product of the human labour; it is created by the nature. Nowadays is the time of the land matters market development. The essence of the terms is the basis of its development. We can find in the economic literature terms such as « land », « land resources », « plot of land ». For solving of the land resources accounting problem under the conditions of land market formation and development, it is necessary at first to explore problem of interpretation of these terms, group together their similar and different features.

Methods. Theoretical approaches for the interpretation of the economic essence of land resources as an object of accounting is explored with using of the following approaches – analog, generalization, comparison. Land Resources Classification is proved by means of abstract-logical approach and grouping.

Results. It is conducted analysis of the national scientists views of the interpretation of terms «land», «plot of land» and «land resources» and generalized the main approaches for the interpretation of their economic essence. It is determined the main features of the plot of land. It is establish that features of the plot of land, are necessary for land plot individualization and identification. It is analysed similar and different features between terms «land» and «land resources» and carried out the  Land Plot Classification, as an object of accounting.

 Perspectives. It is necessary in the future to explore more detail the following terms «land», «plot of land» and «land resources» in the context of consolidation in the current legislation.

 

Ключові слова: Земля, земельна ділянка, земельні ресурси, землі сільськогосподарського призначення, сільськогосподарські підприємства, земельні відносини.

 

Key words: Land, plot of land, land resources, lands of agricultural use, farm.

 

 

Вступ. Головними джерелами процвітання будь якої держави є її земельні ресурси. Україна є державою з надзвичайно цінними ресурсами – родючими землями . Найбільш вагому роль вони відіграють у сільському господарстві. У доктрині земельних відносин відсутні загальноприйняті підходи щодо економічного трактування основних об’єктів земельних відносин, серед яких «земля», «земельні ресурси», «земельні ділянки». Ця проблема залишається дискусійною у зв’язку з тим що в Україні йде  процес становлення ринку землі та очікується зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення..

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В економічній літературі питання щодо визначення сутності землі, земельних ресурсів та земельних ділянок знайшли відображення у працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як В. М. Жук, Г. Г. Кірейцев, С. В. Лойко, С. М. Остапчук, А. В. Пантюхова, В. Д. Сидор, С.М. Белінська, Н. І. Титова та ін..

Мета. Метою даної статті є аналіз поглядів вітчизняних та зарубіжних науковців на питання трактування термінів «земля», «земельна ділянка» та «земельні ресурси». Узагальнення досліджень вчених по даній проблемі. Аналіз спільних та відмінних рис між поняттями «земля» та «земельні ресурси». Здійснення класифікації земельних ділянок, як об’єкта бухгалтерського обліку та аналіз специфічних особливостей земельних ресурсів.

Методологія дослідження. Інформаційна база дослідження представлена нормативними документами з питань економічного трактування та бухгалтерського обліку земельних ресурсів та науковими працями вітчизняних вчених в галузі економіки та обліку земельних ресурсів. Для досягнення поставленої мети використано такі методи наукового пізнання, як аналіз, систематизація, порівняння, аналогії та узагальнення.

Результати. Земля є важливою частиною природних ресурсів, основним засобом виробництва в сільському господарстві, а також просторовою базою для розміщення підприємств усіх галузей народного господарства. Також вона є основним національним багатством і перебуває під особливою охороною держави йдеться у Конституції України (ст. 14), Земельному кодексі України (ст. 1), Цивільному кодексі України (ст. 373)  [1; 2; 3].

Територіальна обмеженість, постійність просторового розміщення, незамінність, здатність до відтворення родючості є основними відмінностями, котрі відрізняють землю від інших основних засобів. Земля є основним елементом, що забезпечує існування людства, оскільки виступає неза­мінним просторовим базисом. Особливо важливу роль земля відіграє у сільському господарстві, де є основним засобом виробництва і предметом праці, адже загаль­новизнано, що для сільського господарства земля є предметом, на який спрямована праця (обробіток, сівба, догляд за посівами), і водночас засобом, який людина ставить між собою і об’єктом виробництва (рослини, тварини) тощо  [4, с. 5–6].

Трактування терміну «земля» є дуже широким, вона може виступати як планета, як суходіл, як ґрунти – верхній шар земної поверхні, придатний для життя рослин, як територія з угіддями, з правовим режимом, на правах володіння, як економічна категорія – у ролі засобу праці і засобу виробництва у сільському господарстві одночасно тощо. Безліч науковців досліджували це питання. Тому для безпосереднього розуміння терміну «земля» необхідно  проаналізувати дефініції, які трактовані науковцями щодо визначення цього поняття (табл. 1).

ЗУ “Про охорону земель” (стаття 1) трактує термін «земля», як поверхню суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими природними елементами, що органічно поєднані та функціонують разом з нею [5]. Деякі нормативні документи, які містять визначення цього терміну прийняті ще за часів СРСР, функціонували в Україні аж до 2017 року. Прикладом цього є ГОСТ 26640-85, який  містить інше визначення: земля – найважливіша частина навколишнього природного середовища, що характеризується простором, рельєфом, кліматом, ґрунтовим покривом, рослинністю, надрами, водами, є основним засобом виробництва у сільському і лісовому господарствах, а також просторовою базою для розміщення підприємств та організацій всіх галузей національного господарства [6] і лише у березні поточного року його визнали таким, що втратив чинність.

 

Таблиця 1.

Трактування науковцями поняття «земля»

Автор

Визначення

С. І. Ожегова

Земля – територія з угіддями, яка знаходиться в чиїсь власності, використанні (колгоспна, приватна, державна)

Н. І. Титова

Певна відокремлена від природного середовища працею людини частина (маса) речовини.

Д. Кресникова

Земля як незамінний ресурс сільського господарства

В. Шипуліна

Земля є найважливішим сільськогосподарським капіталом країни, тим інституціональним центром, об’єднавшись навколо якого можна вийти на якісно новий рівень економічного розвитку

Л. Новаковський

Без землі процес виробництва як сільськогосподарської, так і лісогосподарської продукції, взагалі неможливий

Д. Бабміндра

Земля - матеріальна основа благополуччя членів суспільства та просторовий базис для розміщення продуктивних сил і розселення людей

А. Сохнича

Земля завжди є необхідною умовою і складовим елементом процесу відтворення матеріальних цінностей, у тому числі тих, які безпосередньо не створюються у сільському господарстві

М. Коритник

Земля та її природні ресурси є не тільки одним із чинників виробництва та економічного росту, але й основою життєдіяльності

 

Статтею 14 Основного Закону передбачено, що право власності на землю гарантується державою, набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону. Статтею 13 Конституції України встановлено, що земля в межах території України є об’єктом права власності українського народу  [1].

Поряд із поняттям «земля» у земельному законодавстві використовується також поняття «земельна ділянка». Відповідно до ч. 1 ст. 79 ЗК України земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами [2]. У  Національному стандарті № 2 «Оцінка нерухомого майна», вказане трохи ширше визначення, згідно якого земельна ділянка під час проведення оцінки розглядається як частина земної поверхні і (або) простір над та під нею висотою і глибиною, що необхідні для здійснення земельних поліпшень.

Варто зазначити, що поняття землі і земельної ді­лянки також відрізняються тим, що в приватній власності можуть знаходитись тільки індивідуально визначені, виділе­ні в натурі на місцевості земельні ділянки, що мають встановлені межі і розрізняються за цільовим при­значенням. Чинне земельне законодавство визначає поняття цільового призначення категорій земель, а не конкретних земельних діля­нок, розглядаючи їх як рівнозначні. Кожна земельна ділянка, незалежно від форми власності чи використання, має конкретне цільове призначення.

Проаналізувавши визначення у нормативних документах, ми вважаємо, що поняття «земля»  та «земельна ділянка» співвідносяться як частина та загальне. Земельна ділянка, маючи всі родові ознаки землі, має додаткову видову ознаку – установлені межі. Земельна ділянка маючи встановлені межі, виступає частиною, а земля , не маючи меж – загальним.

Згідно визначення терміну «земельна ділянка» що подано в законодавстві ми можемо виділити такі основні ознаки земельної ділянки: це частина земної поверхні; вона має установлені межі; певне місце розташування та визначені щодо неї права. Проте на нашу думку, до основних ознак земельної ділянки слід віднести також обтяження та обмеження, які лягатимуть на її власника, у разі володіння або користування земельною ділянкою, тому що стаття 13 Конституції говорить, що власність зобов’язує [1] А, отже, крім встановлених прав необхідно вказати зобов’язання власника.

Проте, як зазначають Назарбаєва І. та Климовська М., у законодавстві певний час існувала неузгодженість між визначеннями земельної ділянки – як видом основних засобів та терміном «об’єкт основних засобів», оскільки земельна ділянка не відповідала назвам «закінчений пристрій» або «конструктивно відокремлений предмет», які характеризували такий об’єкт. Але після внесення доповнень до п. 4 П(С)БО 7 земельна ділянка на правовому рівні визнається основним засобом, оскільки до «об’єктів основних засобів» зараховують усі активи, що відповідають визначенню основних засобів, або частину такого активу, що контролюється підприємством [7, с. 99].

Отже, у системі земельних відносин земельна ділянка є об’єктом та займає особливе місце. Земельна ділянка є частиною навко­лишнього природного середовища, про­сторово-територіальним базисом для розміщення на ній об’єктів, засобом вироб­ництва в сільському і лісовому господарстві, місцем

розселення людей [7, с. 100]. Земельна ділянка згідно законодавства розглядається як «нерухоме майно» і як «об’єкт земельних правовідносин». Щодо класифікації земель, то основним їх критерієм є поділ всіх земель на категорії в залежності від їх цільового призначення. Відповідно до ст. 19 ЗК України земельні ділянки  за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії: землі сільськогосподарського призначення; землі житлової та громадської забудови; землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; землі оздоровчого призначення; землі рекреаційного призначення; землі історико-культурного призначення; землі лісогосподарського призначення; землі водного фонду; землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення [4].

Класифікація земельних ділянок, як обєкта бухгалтерського обліку відображена на рисунку 1.

Рис. 1. Класифікація земельних ділянок, як об’єкта бухгалтерського обліку

 

Для кращого розкриття терміну «земельна ділянка» ми здійснили аналіз основних класифікаційних ознак таких ділянок (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Основні класифікаційні ознаки земельних ділянок

Класифікаційна ознака земельної ділянки

Види

Природні властивості

Родючість

Ерозійні процеси

Окислення ґрунту

Ознаки, як об’єкта земельних відносин

Основні

Додаткові

Індивідуальні ознаки земельної ділянки

Місце

Площа

Межі

Кадастровий номер

Цільове призначення

Ознаки повязані з територіальним плануванням

Виникнення

Зміна

Припинення існування

 

Виникнення, зміна і припинення існування зе­мельних ділянок є результатом реалізації земель­них відносин, пов’язаних з територіальним плануванням. Серед них можна виділити надан­ня земельних ділянок у користування, вилучення або викуп зе­мельних ділянок з метою суспільної необхідності та для суспільних потреб, переведення земельних ді­лянок з однієї категорії земель в іншу, землеустроєм, державною реєстра­цією прав на земельні ділянки та ін..

Просторова обмеженість земельної ділянки пов’язана з тим, що будь-яка земельна ділян­ка має певне місце розташування, площу і визначе­ний контур меж. Обмеженість землі визначається її природним походженням. Вона дана людству в роз­мірі поверхні нашої планети, її не можна ні зменши­ти, ні збільшити. Люди змушені користуватися тією об’єктивно даною їм територією, визначеною при­родою. Особливо це стосується її кращої частини – родючого шару, розміри якого від халатного і марно­тратного з ним поводження можуть скорочуватись, що нерідко і відбувається в дійсності.

Ознаки, що індивідуалізують земельну ділянку це її місце розташування, площа, розміри, межі, форма, план. На підставі міс­ця розташування, площі та меж земельної ділянки, що розглядаються в єдності, формується єдиний земельний кадастр.

Цільове призначення є критерієм передбаченого за­конодавством розмежування земель на категорії. В основі визначення цільового призначення і земельних ділянок лежать їхні природні, економічні та соціальні властивості. Залежно від цільового призначення земельної ділянки, важливе значення мають і природні властивості землі: родючість ґрун­тів, ерозійні процеси, засолення і окислення тощо.

Економічні характеристики – це, перш за все, нормативна оцінка земельної ділянки, залежно від якої розраховується плата за землю, а також орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній або комунальній власності.

Ознаки земельної ділянки, як об’єкта земельних правовідносин, можна поділити на: а) основні (індивідуалізуючі) ознаки земельної ділянки, до яких слід віднести розташування, площу та межі земель­ної ділянки; б) додаткові (ідентифікуючі) ознаки земельної ділянки, до яких належать кадастровий номер, цільове призначення, дозволене використання, встановлені на земельну ділянку права, обмеження цих прав, обтяження земельної ділянки, економічні характеристики, якісні характеристики, наявність на ділянці об’єктів. [7, с. 99]

На нашу думку «земельна ділянка» це частина суходолу природнього походження, що має встановлені межі, які підтверджені документально, та характеризується постійним місцем розташування.

Багато науковців ототожнюють поняття «земля» з поняттям «земельна ділянка», пояснюючи це тим, що вони мають ідентичне значення. Проаналізувавши наукову літературу, можна зробити висновок, що ці поняття в деякій мірі є тотожними, проте вони також мають і відмінні риси  (рис. 2).

 

Рис. 2. Спільні та відмінні риси між поняттями «земля» та «земельна ділянка»

Джерело: власна розробка автора

 

Трактування терміну «земельні ресурси» визначене у законодавстві. В ЗУ «Про охорону земель» вказано, що земельні ресурси – це сукупний природний ресурс поверхні суші як просторового базису розселення і господарської діяльності, основний засіб виробництва у сільському та лісовому господарстві [5].

Земельні ресурси мають низку особливостей, котрі відрізняють їх від інших об’єктів основних засобів. Ми виділили найважливіші з них на нашу думку:

1. Земельні ресурси не є продуктом людської праці, а створені природою.

2. Земельні ресурси територіально обмежені.

3. Земельні ресурси характеризуються постійністю свого розташування.

Просторова нерухомість землі зумовлює необхідність розміщення та спеціалізацію виробництва, враховуючи віддаленість від ринків збуту продукції, розташування населених пунктів, шляхів сполучення. Земельні ресурси не можна перемістити в просторі як інші засоби виробництва. Така особливість висуває місце розташування земельних ділянок у ряд чинників, які певною мірою визначають умови і результати виробництва.

4. Земельні ресурси у процесі їх раціонального використання не погіршують своїх властивостей, а, навпаки, покращують. Тобто вони не зношуються і амортизація на них не нараховується

5. Земельні ресурси є незамінним продуктом, їх не можна нічим замінити.

6. Родючість ґрунту є ще одною специфічною особливістю земельних ресурсів, розуміння економічного змісту якої має велике значення для вирішення комплексу проблем раціонального використання земель.

7. Капітальні витрати на поліпшення земель не збільшують первісну вартість об’єкта, а визнаються як окремий об’єкт основних засобів, на який нараховують амортизацію.

8. Такий обєкт основних засобів не може бути ліквідований.

9. Особливістю земельних ресурсів є факт, що дохід сільгоспвиробника неможливо вирахувати, тому що він залежить не тільки від якості ґрунту, а, передусім, від сприятливих кліматичних умов.

На основі виділених специфічних особливостей, ми сформували таке визначення: земельні ресурси – це створені природою на необмежений термін, незамінні ресурси, які у процесі раціонального використання не погіршують своїх властивостей і є основою для сільськогосподарського виробництва завдяки родючості ґрунту.

Висновки і перспективи. У законодавстві України використовуються терміни «земля», «земельна ділянка» та «земельні ресурси». І в деяких дефініціях вони не мають чіткого розмежування та вживаються як ідентичні поняття.

Земля та земельна ділянка не є тотожними поняттями, тому що при наявності деяких спільних характеристик, між ними є безліч відмінностей. По-перше земельна ділянка має установлені межі, по-друге земля та земельна ділянка співвідносяться як частина та ціле, по-третє у приватній власності можуть знаходитися тільки індивідуально визначені земельні ділянки та по-четверте, у земельної ділянки наявний кадастровий номер.

 

Література.

1. Конституція України [Електронний ресурс]. – 1996. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

2. Земельний кодекс України [Електронний ресурс]. – 2002. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

3. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

4. Саблук П.Т. Розвиток земельних відносин в Україні / П.Т. Саблук. - Київ: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2006. - 396с.

5. Закон України "Про охорону земель" [Електронний ресурс]. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/962-15.

6. Земли. Термины и определения. ГОСТ 26640-85 (СТ СЭВ 4472-84) [Електронний ресурс] // 1985 – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v3453400-85.

7. Сидор В. Д. Теоретичні підходи до визначення ознак земельної ділянки / В. Д. Сидор. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. – С. 97–100.

8. Титова Н. І. Землі сільськогосподарського призначення: поняття, особливості, склад (правові аспекти) / Н. І. Титова // Землі сільськогосподарського призначення: право громадян України: [наук. — навч. посіб.] / за ред. д-ра юрид. наук, проф. Н. І. Титової. – Львів, 2005. – С. 9-28.

 

References.

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine " Constitution of Ukraine ", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 28 June 1996).

2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine " Land Code of Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14. (Accessed 25 October 2001).

3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine " Civil code of Ukraine ", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (Accessed 16  January 2003).

4. Sabluk P.T. (2006)  Rozvytok zemel'nykh vidnosyn v Ukraini [Development of land relations in Ukraine] Navchal'no naukovyj tsentr " Instytut ahrarnoi ekonomiky", Kyiv, Ukraine.

5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine " On the protection of land", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/962-15 (Accessed 19  June 2003).

6. The State committee of the USSR in standards (1985), The Law of Ukraine "Of the Earth. Terms and definitions GOST 26640-85", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v3453400-85 (Accessed 28 October 1985).

7. Sydor V. D. (2014) "Theoretical approaches to the definition of land plot characteristics", / В. Д. Сидор. // Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 3, pp. 97–100.

8. Tytova N. I.(2005) Zemli sil's'kohospodars'koho pryznachennia: poniattia, osoblyvosti, sklad (pravovi aspekty) [Agricultural lands: concepts, features, composition (legal aspects)], PAY, Lviv, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 19.10.2017 р.