EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2017

УДК 330.14:336

 

Ю. О. Єрешко,

к. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

О. С. Харченко,

к. е. н., асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

 

ОСНОВНІ СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРОШОВОГО ПОТОКУ ПІДПРИЄМСТВА

 

J. Yereshko,

PhD., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theoretic and Applied Economics,

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv-city

O. Kharchenko,

PhD., Assistant of the Department of Theoretic and Applied Economics,

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv-city

 

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE COMPANY'S CASH FLOW

 

У статті обґрунтовано, що об’єктивною передумовою досягнення підприємством сталого розвитку є ефективне управління грошовими потоками. Виявлено концептуальну проблему в управлінні грошовими потоками підприємства, що постає внаслідок відсутності однозначного тлумачення даної економічної категорії і, таким чином, емпірично доведена доцільність дослідження економічної природи грошових потоків підприємства, що виявляється у його сутнісних характеристиках – іпостасях в яких він проявляється в процесі діяльності підприємства.

Визначено, що за своєю економічною природою грошовий потік є інституційною формою грошових коштів, а отже, характеризує діяльність підприємства з позиції зміни наявних і новостворених запасів його грошових коштів і проявляється як: інструмент грошових відносин підприємства; показник ліквідності, економічного ефекту; інструмент фінансового управління; формування і розподілу капіталу; показник ліквідності і обіговості активів; інструмент здійснення кредитної та інвестиційної діяльності; характеристика ринкової діяльності підприємства; інструмент фінансової стійкості, зниження ризику неплатоспроможності підприємства.

В продовження попередніх досліджень з даної проблематики подано авторське бачення системи грошових потоків підприємства.

 

The paper substantiates that an objective prerequisite for achieving the sustainable development of the enterprise is the efficient cash flow management. A conceptual problem in the enterprise cash flow management is revealed, which arises as a result of the absence of a unambiguous interpretation of this economic category, and thus empirically proves expediency of the study of the economic nature of the enterprise cash flow, which is reflected in its essential characteristics - hypostases in which it appears in the company’s economic activity.

It is determined that by its economic nature, the cash flow is the institutional form of money, and therefore, characterizes the activity of the company from the standpoint of changing the existing and newly created stocks of its funds and manifests itself as: an instrument of monetary relations of the enterprise; indicator of liquidity, economic effect; financial management tool; formation and distribution of capital; indicator of liquidity and asset turnover; instrument for credit and investment activities; characteristic of market activity of the enterprise; a tool for financial stability, reducing the risk of insolvency of the enterprise.

In the continuation of previous research on this issue the author's vision of the system of company’s cash flows is given.

 

Ключові слова: грошовий потік, грошові кошти, рух коштів, грошові відносини, сталий розвиток.

 

Keywords: cash flow, money, monetary relations, sustainable development.

 

 

Постановка проблеми. Досягнення підприємством сталого розвитку можливе лише за умови раціонального використання ним ресурсів, об’єктивною передумовою якого виступає ефективне управління грошовими потоками господарюючого суб’єкта, адже економічна діяльність опосередкована постійним рухом і кругообігом грошових коштів, що одночасно виступають частиною вищезгаданих ресурсів і, разом з тим, є джерелом їх формування.

Дослідження поняття “грошовий потік” бере свій початок у 50-х роках минулого сторіччя, а основний науковий доробок належить американській економічній школі. Вітчизняна наука прийшла до вивчення даної економічної категорії відносно нещодавно і, нажаль, незважаючи на наявність широкого кола теорій, методик і підходів, не прийшла, навіть, до єдиної концепції у ідентифікації її економічної природи і сутності. До того ж, наріжною проблемою сучасної вітчизняної економічної думки залишається, власне, навіть не стільки трактування або тлумачення даного поняття, скільки наявність істотних розбіжностей при формулюванні: так, паралельно з терміном «грошові потоки» використовують «фінансові потоки», «потоки грошових ресурсів», «потоки фінансових активів», при цьому надаючи цим поняттям еквівалентного значення, розуміючи під ними одне і те саме [2].

Внаслідок відсутності однозначного тлумачення економічної категорії постає концептуальна проблема в управлінні грошовими потоками, оскільки, без визначення істинного змісту основположних понять, розробка будь-яких методик і підходів не матиме жодного наукового сенсу та/або прикладного значення.

Таким чином, об’єктивною є потреба у дослідженні сутнісних характеристик грошового потоку підприємства в розрізі обґрунтування його економічної природи, що дозволить сформулювати єдину концепцію управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основний науковий доробок з визначення змісту категорії «грошовий потік» належить таким вченим, як Л.А. Бернстайн, Є. Ф. Брігхем, І. О. Бланк, А. Гроппеллі, Дж. М. Кейнс, В. В. Ковальов, Т. Т. Ковальчук, Б. Коласс, І. М. Крейдич, Л. О. Лігоненко, Дж. Мілль, Е. Нікбахт; А.М. Поддерьогін, М. І. Савлук, В. П. Савчук, О. М. Сорокіна, Л. Харис, Дж. Хікс, Дж. К. Ван Хорн, Д. І. Фіннерті, Г. К. Яловий.

Мета дослідження. Метою дослідження є теоретико-методичне та аналітичне обґрунтування основних сутнісних характеристик грошового потоку підприємства виходячи із його економічної природи з метою підвищення ефективності управлінської діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. За своєю економічною природою грошовий потік є інституційною формою грошових коштів, а отже, характеризує діяльність підприємства з позиції зміни наявних і новостворених запасів його грошових коштів. Економічна природа грошового потоку виявляється у його сутнісних характеристиках – іпостасях в яких він проявляється в процесі діяльності підприємства (рис.1.) [2].

 

Рис. 1. Основні сутнісні характеристики грошового потоку підприємства

(розроблено авторами)

 

1. Грошові відносини: грошовий потік виступає інструментом здійснення грошових відносин підприємства на зовнішньому (грошові відносини з Державним бюджетом на бюджетами інших рівнів, суб’єктами господарювання всіх форм власності, позабюджетними фондами, учасниками ринкової та виробничої інфраструктури тощо) і внутрішньому (відносини з дочірніми підприємствами, засновниками, працівниками, транзакційні витрати тощо) рівнях:

- грошові відносини між господарюючими суб’єктами і державою функціонують через: доходи і витрати, податки і відрахування, субсидії, дотації і кредити, позичковий відсоток, основний і обіговий капітал;

- грошові відносини між різними видами суб’єктів господарювання – виручку від реалізації, прибуток, валовий дохід, фінансові стягнення і стимули, рентабельність, амортизаційні відрахування, фонди накопичення і споживання;

- грошові відносини між підприємством і фізичними особами здійснюються через заробітну плату і дивіденди, внески до статутного фонду тощо;

- грошові відносини всередині господарюючого суб’єкта відбуваються за допомоги: виручки від реалізації, прибутку, рентабельності, доходів і витрат, фінансових санкцій, матеріального стимулювання, амортизаційних відрахувань, різноманітних фондів грошових коштів.

Ми погоджуємось з І.О. Бланком, який стверджує, що процес руху коштів відображає грошові відносини підприємства, що входять до сфери його фінансової діяльності [1] :

 

Рис. 2. Характеристика основних форм зовнішніх та внутрішніх грошових відносин підприємства в процесі здійснення ним фінансової діяльності

 

2. Показник ліквідності підприємства, економічного ефекту: показник cash flow[1] характеризує обсяг чистих грошових потоків, утворюваних в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, що залишаються в розпорядженні підприємства в поточному періоді. Розглянемо цей показник в трьох аспектах:

2.1. Як фінансово-економічний показник – показник спроможності фінансування діяльності за рахунок власних ресурсів підприємства;

2.2. Як показник результативності фінансово-господарської діяльності – показник поточної дохідності підприємства і його майбутньої прибутковості;

2.3. Як загальник показник фінансового стану підприємства:

 

                                               (1)

 

де   – чистий грошовий потік підприємства, а   – чисті грошові потоки від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності відповідно.

Рівень чистого грошового потоку характеризує також економічний ефект, що ним генерується, тобто здатність капіталу підприємства в грошовій формі забезпечувати самозростання власної вартості, незалежно від того, використовується він в операційній чи інвестиційній діяльності.

3. Інструмент фінансового управління: Фінансове планування – створення моделі визначення впливу чинників на притік та відтік грошових коштів і визначення шляхів їх оптимізації. Окремим об’єктом фінансового планування виступає бюджетування грошових потоків – створення дієвої системи розподілу і перерозподілу доходу підприємства та його формування з метою забезпечення стабільного економічного і фінансового розвитку підприємства.

Ефективна організація грошових потоків підприємства є найважливішим показником та інструментом його фінансового «здоров’я» і зумовлює також, досягнення високих результатів за всіма видами діяльності підприємства; механізм бюджетуваня поєднує такі функції управління, як облік, планування і контроль, забезпечуючи тим самим високі показники фінансової стійкості, рентабельності та виступаючи підґрунтям стратегічного розвитку підприємства.

4. Процес формування і розподілу капіталу: Основу грошового потоку підприємства складає фактично його власний капітал, формування якого можна розглядати як процес накопичення запасів грошових коштів, а грошовий потік підприємства як величину цього запасу в грошовій формі або зміну цієї величини в динаміці.

5. Показник ліквідності та обіговості активів: Грошовий потік виступає основним показником швидкості обороту капіталу підприємства.

За К.Марксом формула кругообігу капіталу для підприємства виробничої сфери виглядає таким чином[5]:

 

 ,                                                        (2)

 

 – відповідно гроші до і після їх обертання;

 – відповідно товари, залучені у виробництво і товари-результати виробництва;

В – процес створення додаткової вартості.

Розділимо процес обігу активів підприємства на стадії:

 I.   – стадія  інвестування грошей, купівля засобів виробництва і робочої сили;

II.   – стадія формування основних та обігових фондів;

III.   – стадія залучення активів у виробництво і перенесення їх вартості на продукцію підприємства;

IV.   – стадія реалізації товарів, погашення дебіторської заборгованості.

Виробничий цикл при коригуванні на тривалість обороту коштів у розрахунках з покупцями формує операційний цикл підприємства, що, в свою чергу, формує фінансовий шляхом коригування на тривалість обороту коштів у розрахунках з постачальниками. Скорочення тривалості виробничого і фінансового циклів за рахунок результативного управління грошовими потоками призведе відповідно до пришвидшення обігу активів, зниження потреби у капіталі, що обслуговує операційну діяльність і, з рештою, до зростання прибутку підприємства.

Грошові кошти – це водночас і початок, і результат господарської діяльності суб’єкта підприємництва, його виробничого циклу. Ведення господарської діяльності передбачає перетворення грошових активів на запаси і подальше перетворення запасів на грошові активи, тобто реалізацію дебіторської заборгованості. Цикл обертання активів вважається завершеним і таким, що дає позитивний результат за такого рівня притоку грошових коштів, що здатен забезпечити новий виробничий процес, тобто новий цикл обороту капіталу, що з рештою, призведе до отримання підприємством прибутку. Грошові кошти – така частина активів підприємства, якій притаманна найбільша ліквідність, саме вони і забезпечують найвищий показник ліквідності підприємства загалом.

6. Інструмент здійснення кредитно-інвестиційної діяльності: Кредитування – найголовніший спосіб задоволення попиту на гроші суб’єкта господарювання. Незалежно від величини рівня самофінансування підприємством операційної та інвестиційної діяльності, необхідно залучати зовнішні кошти з метою підвищення рентабельності власного капіталу. Підприємство використовує кредитування у різних його формах (лізинг, банківське кредитування тощо) для обслуговування виробництва, підтримання і прискорення постійного кругообігу капіталу, процесу купівлі оновлення основних виробничих фондів тощо. Але, незалежно від форми, процес кредитування виявляється у притоці і відтоці грошових коштів, тобто у грошових потоках.

Показники грошового потоку використовують також для оцінки інвестиційних проектів за методом чистої поточної вартості (NPV). Метод NPV використовує такі показники: початковий відтік, чисте надходження грошових коштів, тривалість проекту, вартість капіталу. Він оснований на зіставленні величини початкових інвестицій із загальною сумою дисконтова них чистих грошових надходжень, що генеруються ними протягом строку прогнозування:

 

  ,           (3)

 

де  – чистий грошовий потік,  – вартість капіталу, залученого для реалізації проекту.

Різниця між притоком і відтоком грошових коштів – чиста поточна вартість, величина якої визначає прийняття управлінського рішення.

7. Характеристика ринкової діяльності підприємства: Грошовий потік підприємства характеризує його діяльність на товарному і фінансовому ринках. Надходження грошових коштів або вхідні грошові потоки від реалізації товарної продукції, робіт, послуг слугують індикатором поведінки підприємства на товарному ринку, його взаємодії з покупцями, рівня конкурентоспроможності (зменшення прогнозованого обсягу вхідних грошових потоків може свідчити про втрату конкурентної позиції на ринку) та органами ринкової інфраструктури. Відтоки грошових коштів слугують показником взаємодії підприємства з постачальниками з приводу купівлі сировини, матеріальних ресурсів, оплати робіт, послуг, купівлі робочої сили тощо. Сума чистого грошового потоку від фінансової та інвестиційної діяльності є результуючою діяльності підприємства на фінансовому ринку, рівня довіри до його цінних паперів, обсягу емітованих акцій та облігацій, здійснених інвестицій. Структура і розміри ринку, рівень взаємодії попиту та пропозиції на ньому, особливості інфраструктури впливають на обсяг та процес формування грошових потоків підприємства.

8. Інструмент фінансової стійкості, зниження ризику неплатоспроможності підприємства: Фінансова стійкість підприємства нерозривно пов’язана із майбутньою його платоспроможністю. Фінансово стійким вважається підприємство, здатне забезпечити запаси і витрати за рахунок власних коштів, своєчасно розраховуватись за зобов’язаннями. Загальна стійкість суб’єкта господарювання забезпечується лише за умови стабільного отримування виручки від реалізації, достатньої за обсягом для погашення заборгованостей та здіснення розрахунків за фактом діяльності [4]. Водночас, для його розвитку необхідний постійний залишок прибутку після здійснення всіх платежів. Інакше, загальна стійкість підприємства передбачає, насамперед, такий рух його грошових потоків, який забезпечує постійне перевищення доходів над його витратами. Незважаючи на успішність ведення господарської діяльності, підприємство може зіткнутися з проблемою неплатоспроможності через незбалансованість грошових потоків в часі, шляхом подолання такого ризику виступає синхронізація виплат коштів.

У попередніх дослідженнях нами виявлено, що поняття грошового потоку видається неоднорідним, але саме це протиріччя породжує єдність його визначення. На нашу думку, саме протилежність категорій «потік» і «запас» відіграє визначну роль в протиставленні теорій грошового потоку, унеможливлюючи віднайдення істинної сутності цього поняття. Протиріччя, в якому виявляється сутність поняття «грошовий потік» є протиріччям між динамічною характеристикою cash flow, тобто рухом коштів як потоку, і константною (сталою) величиною накопичених або витрачених коштів, тобто запасом або залишком грошових засобів як результату фінансово-економічної діяльності підприємства. Саме діалектичний підхід до розмежування понять запасу і потоку і одночасного з’ясування їх взаємозв’язку дозволяє нам визначити істинну економічну сутність і природу грошового потоку, а саме, грошовий потік – двоїста категорія, система елементів грошових коштів, що визначає рух грошових коштів та їх еквівалентів, відображає обмін товарами і послугами і показує результати надходження і видатків грошових коштів. Грошові потоки являють собою сукупність пов’язаних у часі і просторі змін залишків грошових коштів і, водночас, є грошовими коштами, створеними в результаті господарської діяльності [2].

При цьому слід відокремити поняття фінансового потоку, що характеризує рух фінансових ресурсів, оскільки фінансовий потік не завжди призводить до реального руху грошових коштів та їх еквівалентів. Система грошових потоків підприємства зображена на рис. 3 [3].

 

Рис. 3. Грошові потоки підприємства

(розроблено авторами)

 

Висновки. Об’єктивною умовою сталого розвитку підприємтсва є раціоналізація використання ресурсів, що в свою чергу досягається, зокрема, ефективним управлінням грошовими потоками як, водночас, їх частиною, так і їх джерелом формування. Проблема ефективності управління грошовими потоками виявляється у концептуальній проблемі тлумачення і трактування цієї економічної категорії у вітчизняній науці, що обумовлює потребу дослідження її економічної природи в ретроспективі сутнісних характеристик.

В процесі дослідження обґрунтовано, що за своєю економічною природою грошовий потік є інституційною формою грошових коштів, а отже, характеризує діяльність підприємства з позиції зміни наявних і новостворених запасів його грошових коштів і проявляється як: інструмент грошових відносин підприємства; показник ліквідності, економічного ефекту; інструмент фінансового управління; формування і розподілу капіталу; показник ліквідності і обіговості активів; інструмент здійснення кредитної та інвестиційної діяльності; характеристика ринкової діяльності підприємства; інструмент фінансової стійкості, зниження ризику неплатоспроможності підприємства. А також, на основі попередніх досліджень подано авторське бачення системи грошових потоків підприємства.

Результати дослідження можуть бути використанні в процесі емпіричного формулювання концепцій і алгоритмів управління грошовими потоками підприємств.

 

Список літератури.

1. Бланк И. А. Управление денежными потоками / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр: «Эльга», 2002. –  C. 14

2. Єрешко Ю. О. Сутність грошових потоків підприємства як економічної категорії / Ю. О. Єрешко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 4. - С. 39-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2011_4_11

3. Єрешко Ю. О. Управління грошовими потоками підприємства : дис. ... канд. економ. наук. : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ю. О. Єрешко. - К., 2012. – 270

4. Крейдич І. М. Умови забезпечення платоспроможності підприємств в контексті їх фінансової безпеки / І. М. Крейдич, О. С. Наконечна, О. С. Харченко // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2015. - № 12. - С. 190-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2015_12_30.

5. Маркс К. Капітал. Критика політичної економії. Том I. Кн. I / Пер. з нім. за ред. А. Річицького і В. Щербаненка. — Харків: Державне видавництво України, 1927.

 

References.

1. Blank, I. A. (2002), Upravlenie denezhnymi potokami [Cash flow management], Nika-Centr: «Jel'ga», Kyiv, Ukraine, p. 14.

2. Yereshko, Yu. O. (2011), "Essence of cash flows of the enterprise as an economic category", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 4, pp. 39-43, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2011_4_11.

3. Yereshko, Yu. O. (2012), " Management of cash flows of the enterprise", Abstract of Ph.D. dissertation 08.00.04 – ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diialnosti), Kyiv, Ukraine, p. 270.

4. Kreidych, I. M. Nakonechna, O. S. and Kharchenko, O. S. (2015), "Conditions for ensuring the solvency of enterprises in the context of their financial security", Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi instytut", vol. 12, pp. 190-198, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2015_12_30.

5. Marks, K. (1927), Kapital [Capital], Criticism of political economy, vol. I, book I, Derzhavne vydavnytstvo Ukrainy, Kharkiv, Ukraine.

 


[1] Термін «Cash Flow» (грошовий потік) походить з англо-американської економічної літератури, де він був вперше застосований на поч. 50-х років ХХ сторіччя з метою аналізу фінансового стану підприємства та з’ясування привабливості цінних паперів. У різних країнах здійснювались спроби перекласти цей термін з англійської, але зрештою, в більшості розвинених країн відмовилися від власної версії Cash Flow і використовують у звітності та розрахунках саме англійський варіант. У вітчизняній літературі досить часто, характеризуючи Cash Flow, вживають термін «грошовий потік».

 

Стаття надійшла до редакції 20.08..2017 р.