EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2017

УДК 336.221.2

 

О. В. Кравець,

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

 

КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

 

O. V. Kravets,

postgraduate student, Classical private university, Zaporozhe

 

THE INFLUENCE OF TAX REGULATION ON DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISE IN UKRAINE BY COGNITIVE MODELING

 

Здійснено моделювання впливу податкового регулювання на розвиток малого підприємництва в Україні на основі використання нечіткого когнітивне моделювання. Запропоновано множину показників розвитку малого підприємництва України та множину показників впливу на розвиток малого підприємництва. За результатами моделювання надано покрокове удосконалення податкового регулювання, яке позитивним чином впливатиме на підвищення рівня обсягів чистого прибутку малих підприємств, адже чистий прибуток є основним джерелом розвитку підприємництва. Крім того запропонована модель удосконалення податкового регулювання сприятиме підвищенню обсягів податкових платежів за рахунок збільшення кількості суб’єктів малого підприємництва, кількості найманих працівників та підвищенню рівня очікуваних змін фінансово-економічного стану. Таким чином, за допомогою запропонованих удосконалень податкового регулювання можливо досягнути балансу взаємодії малого підприємництва із органами влади.

 

Modeling the effect of tax regulation on small business development in Ukraine based on the use of fuzzy cognitive modeling was carried out. The set of indicators of small business development in Ukraine and a number of indicators of influence on small business development were offered. A step-by-step improvement of tax regulation was provided by results of the simulation, which will positively influence the increase of net profit of small enterprises, because net profit is the main source of entrepreneurship development. In addition, the proposed model for improving tax regulation will increase the volume of tax payments at the expense of an increase in the number of small business entities, the number of employees and an increase in the level of expected changes in financial and economic conditions. So, with the helping of the proposed improvements in tax regulation, it is possible to achieve a balance between the interaction of small business with the authorities.

 

Ключові слова: мале підприємництво, когнітивне моделювання, податкове регулювання, розвиток, податкові ставки.

 

Keywords:  small business, cognitive modeling, tax regulation, development, tax rates.

 

 

Постановка проблеми. В умовах економічної, політичної та соціальної кризи саме мале підприємництво є найуразливішими, тому особливо потребують захисту з боку держави. Враховуючи те, що суб’єкти малого підприємництва є відкритою, динамічною, складною слабоструктурованою системою із множиною взаємозв’язків, тому необхідним є комплексне та поетапне дослідження впливу податкового регулювання на розвиток малого підприємництва в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі надмірного податкового тиску для малого підприємництва в Україні присвятили свої праці багато вчених серед них  Максимовоа Т.В.[9], Коновалової О.В., Лохвицької та Ткачук Н. [5]  та інші. «Когнітивна модель формування доходів бюджету країни в середовищі свідомого оподаткування» представлена в монографії Кучерової Г.Ю. [7] із висновками щодо необхідності спрощення процедур податкового регулювання з метою формування позитивної податкової свідомості суб’єктів господарювання та подальшого наповнення бюджету країни податковими надходженнями. Також, когнітивне моделювання використовували в своїх роботах Діденко А.В. [2], М’ячин В.Г. [8], Карпець О.С., Чуйко І.М. та Мілевський С.В. [4] та інші. Проте, формування загального уявлення щодо впливу податкового регулювання на розвиток малого підприємництва в Україні в умовах кризи потребує подальшого дослідження.

Метою статті є дослідження впливу податкового регулювання на розвиток малого підприємництва в Україні на основі когнітивного моделювання.

Виклад основного матеріалу. Вплив податкового регулювання на розвиток малого підприємництва в Україні неможливо досліджувати лише за кількісними показниками результатів діяльності малих підприємств, оскільки, зважаючи на опитування ABCA [3], на діяльність малих підприємств суттєво впливають такі показники як очікувані зміни поліпшення фінансово-економічної ситуації, часовий податок та податкові ставки. В такому випадку, матеріал, на основі якого приймаються рішення, неминуче містить істотну частку якісних, нечітких, суб'єктивно оцінених даних і по суті є поданням знань експерта (або групи експертів) про ситуацію, яка описує проблемну область [6]. Зазначене дає змогу встановити слабо структурованість досліджуваної системи, як її властивість.

Для моделювання слабко структурованих систем успішно застосовується когнітивний підхід, який орієнтований на те, щоб активізувати інтелектуальні процеси особи, що приймає рішення, і допомогти їй зафіксувати своє уявлення про проблемну ситуацію у вигляді формальної моделі. В якості такої моделі виступає когнітивна карта ситуації, що представляє собою множину описуючих її понять (факторів), на якій представлено набір причинно-наслідкових відносин між ними.

Для дослідження впливу податкового регулювання на розвиток малого підприємництва в Україні було обрано наступні концепти: 1 – чистий прибуток  малих підприємств України; 2 – малі підприємства, що отримали прибуток; 3 – кількість найманих працівників визначається з урахуванням штатних та позаштатних (працюючих за договорами та за сумісництвом) працівників підприємства [1]; 4– кількість малих підприємств України; 5 – обсяги сплаченого податкового зобов’язання; 6 – податкові ставки, визначені законодавством України для малих підприємств на період здійснення досілдження; 7– часовий податок: час, витрачений на процедури реєстрація малого підприємства, початок користування приміщенням, отримання ліцензій, отримання сертифікатів відповідності та санітарних висновків, перевірки відповідних органів, адміністрування та сплата податків [3]; 8 – обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) визначається за ціною продажу відвантаженої готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (товари, послуги) за бартерним контрактом), за вирахуванням ПДВ [1]; 9 – очікувані зміни фінансово-економічної ситуації: складова індексу ділової активності малих підприємств [3].

Метою дослідження є обґрунтування сценаріїв підвищення рівня чистого прибутку малих підприємств (концепт 1), змінюючи податкові ставки (концепт 6) та часовий податок (концепт 7), як інструменти податкового регулювання. На основі власних теоретичних висновків для побудови когнітивної моделі було висунуто гіпотези про взаємодію обраних факторів, що знайшло відображення у вигляді орграфу моделювання впливу податкового регулювання на розвиток малого підприємництва в Україні (рис. 1). Для оцінювання збалансованості запропонованої системи (орграф на рис. 1) розрахуємо міру відносного балансу B(К) на основні визначення відношення між кількістю позитивних контурів сформованого орграфу до загальної їх кількості за умов, що  [10]. Вразі отримання значення, що наближується до 1, орграф збалансований, а якщо отримане значення наближене до 0, то орграф незбалансований [12].

 

D:\2016год архив\Диплом\диссертация_2017\конгнитивное моделирование\мои расчеты\Безимени-1.jpg

Рис. 1. Орграф когнітивної моделі  впливу податкового регулювання на розвиток малого підприємництва в Україні

Джерело: побудовано автором самостійно

 

Отже, орграф має 74 контури, 40 з яких позитивні. Оскільки контури орграфу мають різну довжину, то міру відносного балансу  визначаємо з урахуванням довжини контурів [10]:

     ,                                                                     (1)

 

де  – кількість позитивних циклів довжини ;  – загальна кількість циклів довжини ;  – довжина найдовшого циклу в орграфі К.

 Міра збалансованості B(К) з урахуванням довжини контурів дорівнює:

 

 

Даний орграф частково збалансований, це означає що в орграфі присутній конфлікт інтересів між основними елементами який обумовлює обмеження зростання цільового концепту. Зазначене також говорить про можливий потенціал до розвитку системи, що формує її  перспективу.

При дослідженні імітації динаміки параметру вихідних вершин у разі взаємодії системи без впливу зовнішніх імпульсів для t=15, де t – період дослідження, початкові значенні параметрів вершин vi = 0, отримали наступну динаміку, рис. 2, рис. 3.

 

Рис. 2. Динаміка цільової вершини (1) за умов імпульсу вершини 6 (V6)

Джерело: розраховано автором самостійно

 

За графіком на рис.2 спостерігаємо негативний вплив фактору (6) – податкові ставки на цільову вершину (1) -  чистий прибуток малих підприємств на протязі всього досліджуваного періоду, а саме 15 років. Зниження рівня цільового показника відбувається вже з шостого періоду.

Подібну тенденцію продемонструвала динаміка цільової вершини під дією впливу часового податку, розглянемо її більш детально, рис. 3.

 

Рис. 3. Динаміка цільової вершини (1) за умов імпульсу вершини 7 (V7)

Джерело: розраховано автором самостійно

 

За графіком на рис.3 спостерігаємо негативний тенденцію цільової вершини (1) -  чистий прибуток малих підприємств під впливом фактору (7) – часовий податок на протязі всього досліджуваного періоду - 15 років. На підставі зазначеного можна зробити висновок, що саме описані концепти найбільше впливають на результати діяльності малих підприємств України, що, також, підтверджується результатами опитуванням ABCA [3].

Для здійснення динамічного моделювання сценаріїв розвитку досліджуваної системи було використано метод імпульсних процесів, який дозволяє прогнозувати значення концептів в дискретний момент часу [11]. Для моделювання використано систему підтримки прийняття рішень «Игла» [11], засновану на застосуванні нечітких когнітивних моделей. Програма «Игла» забезпечує підтримку групової побудови і узгодження нечіткої когнітивної карти, виконання розрахунку і аналізу її системних показників, а також динамічного моделювання сценаріїв розвитку системи [11]. Нечіткість системи проявляється у рівневої варіації концептів та зв’язкам між ними побудованої системи, що дає змогу змоделювати її сценарії розвитку за умов різних рівнів початкових даних.

Для генерації альтернатив необхідно обрати початкові значення концептів та мету, при цьому початкові значення концептів в середовищі «Игла» мають наступну градацію:  дуже низький рівень 0,0714; низький 0,2143; нижче середнього 0,3571; середній 0,5; вище середнього 0,6429; високий  0,7857; дуже високий  1 [11]. Метою формування альтернатив є підвищення рівня обсягів чистого прибутку малих підприємств - концепт 1. Для виявлення впливу податкового регулювання на розвиток малого підприємництва, враховуючи попередні дослідження було обрано наступні початкові рівні (табл.1):

 

Таблиця 1.

Початкові значення концептів

Номер

Концепт

Початкове значення

1

Чистий прибуток

дуже низький

2

Малі підприємства, що одержали прибуток

низький

3

Кількість найманих працівників

середній

4

Кількість малих підприємств

середній

5

Обсяги сплаченого податкового зобов’язання

середній

6

Податкові ставки

високий

7

Часовий податок

середній

8

Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг)

середній

9

Очікувані зміни фінансово-економічної ситуації

середній

Джерело: побудовано автором самостійно

 

Після чого можна виконувати генерацію і розрахунок альтернатив та вибору найкращої з отриманого спектру. Так, з рисунку 4 видно, що найліпші показники має Альтернатива 444, для побудови якої було використано 5 кроків:

1 крок - знизити значення концепту «Часовий податок» на -1 пункт;

2 крок - знизити значення концепту «Часовий податок» на -1 пункт;

3 крок - знизити значення концепту «Часовий податок» на -1 пункт;

4 крок - знизити значення концепту «Податкові ставки» на -1 пункт;

5 крок -  знизити значення концепту «Податкові ставки» на -2 пункти.

 

Рис. 4. Динаміка цільової вершини «Чистий прибуток» за умов зміни дії двох факторів:

податкові ставки та часовий податок

Джерело: розраховано автором самостійно в середовищі «ИГЛА»

 

Дана комбінація дозволяє досягнути поставленої мети, а саме: зростання рівня обсягів чистого прибутку малого підприємства, в довготривалій перспективі (рис 4). Для прикладу, альтернатива 445 побудована із зниженням концептів «Податкові ставки» та «Часовий податок» на -3 пункти кожний на першому кроці; альтернатива 446: 1 крок – зниження концепту «Часовий податок» на -3 пункти, 2 крок  - зниження концепту «Податкові ставки» на -3 пункти; альтернатива 447: 1 крок – зниження концепту «Податкові ставки» на -7 пунктів, 2 крок  - зниження концепту «Часові податки» на -3 пункти; альтернатива 448: 1 крок – зниження концепту «Податкові ставки» на -1 пункт та концепту «Часові податки» на -1 пункт, 2 крок  - зниження концепту «Часові податки» на -2 пункти та концепту «Податкові ставки» на -2 пункти.

Дослідимо вплив альтернативи 444 на динаміку вершини «обсяги сплаченого податкового зобов’язання», рис. 5.

 

Рис. 5. Динаміка вершини «обсяги сплаченого податкового зобов’язання» в межах дії

 альтернативи 444 на протязі 20 періодів

Джерело: розраховано автором самостійно в середовищі «ИГЛА»

 

Незважаючи на поступове зменшення рівня податкового навантаження за пропонованою альтернативою 444, рівень сплачених обсягів податкового зобов’язання з рівня «середній» на початковому етапі моделювання стрімко підвищується до рівня «дуже високий» вже до четвертного етапу, проте, після чого знижується на шостому етапі до рівня «високий», і вже не змінюється протягом подальшого досліджуваного періоду. Зазначене підкреслює, що пропоновані заходи щодо удосконалення податкового регулювання суб’єктів малого підприємництва не знижують рівень податкових надходжень до бюджету, таким чином, не порушується баланс дотримання інтересів між платниками податків та державою.

Наочно представимо вплив альтернативи 444 на динаміку вершини «податкові ставки», рис. 6.

 

Рис. 6. Динаміка вершини «податкові ставки» в межах дії альтернативи 444 на протязі 20 періодів

Джерело: розраховано автором самостійно в середовищі «ИГЛА»

 

На рис. 6 спостерігаємо плановане за сценарієм альтернативи 444 поступове зниження податкових ставок з рівня «високі» до рівня «нижче середнього». Крім того, альтернатива 444 має позитивний вплив не тільки на цільову вершину, але й на всі значущі для малих підприємств показники, в результаті чого зростають обсяги реалізованої продукції, кількість найманих працівників, кількість малих підприємств, покращуються очікування щодо змін фінансово-економічної ситуації, при цьому обсяги сплачених податкових зобов’язань підвищились із середнього рівня до високого, що є дуже важливим для формування бюджетів та розвитку економіки країни загалом.

Таким чином, на основі побудованої когнітивної моделі впливу податкового регулювання на розвиток малого підприємництва України та за допомогою моделювання імпульсних процесів розроблено та обґрунтовано можливі сценарії розвитку системи в умовах впровадження наступних податкових змін, рис. 7. Отже, за результатами моделювання обґрунтовано, що для підвищення рівня  обсягів чистого прибутку малих підприємств, що є основним джерелом  розвитку підприємництва, необхідно здійснити  поступове зниження рівня податкових ставок та часового податку за 5 періодів, крім того,  необхідно починати саме зі зниження часового податку, що можна пояснити тим, що на пропоновані реформи необхідне фінансування та час для їх впровадження, яке держава може одержувати з платників податків протягом перших трьох періодів.

 

Рис. 7. Удосконалення податкового регулювання суб’єктів малого підприємництва України

Джерело: розробка автора

 

Висновки. В статті здійсненого когнітивне моделювання впливу податкового регулювання на розвиток малого підприємництва в Україні. Запропоновано множину індикаторів, впливу на мале підприємництво та індикаторів розвитку малого підприємництва України. А саме, кількість малих підприємств, кількість найманих працівників, обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг), обсяги сплаченого податкового зобов’язання, очікувані зміни фінансово-економічної ситуації, чистий прибуток, часовий податок, податкові ставки, малі підприємства, що одержали прибуток. В результаті розрахунків обґрунтовано методи удосконалення податкового регулювання суб’єктів малого підприємництва України на базі 2 рівнів, враховуючи необхідність починати саме зі зниження часового податку, із поступовим зниженням податкових ставок.

 

Література.

1. Державна служба статистики України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

2. Діденко А. В.Моделювання соціально-економічної ефективності системи оподаткування в туристичному бізнесі : автореф. дис... канд.екон.наук: 08.00.11 / А. В. Діденко . – Черкаси : Б.в., 2014 . – 20 с.

3. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій  / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ier.com.ua/files//publications /USAID%20LEV/LEV_ABCA_report_Cost_of_doing_business.pdf 

4. Карпець О. С. Моделі оцінки фінансової стійкості підприємства: когнітивний підхід / О. С. Карпець, І. М. Чуйко, С. В. Мілевський // Бізнес Інформ. - 2012. - № 3. - С. 54-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_3_16

5. Коновалова О. В.Аналіз податкового навантаження та його вплив на стан економіки України / О. В. Коновалова, І. Лохвицька. // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2013. - Вип. 10(1). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10%281%29__34

6. Кузнецов О. П. Когнитивное моделирование слабо структурированных ситуаций / О. П. Кузнєцов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.masters.donntu.org/2010/fknt/andriichenko/ library/article4.htm

7. Кучерова Г.Ю. Стратегія формування свідомого оподаткування як фактор сталого розвитку національної економіки: монографія / Г.Ю. Кучерова. – Запоріжжя: КПУ, 2016. – 416 с.

8. М’ячин В.Г. Алгоритм побудови когнітивної карти формування інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_09 /economic_09_6.pdf#page=91

9. Максимова Т.В. Расчет налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта: теория и практика  / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   https://cyberleninka.ru/article/n/raschet-nalogovoy-nagruzki-hozyaystvuyuschego-subekta-teoriya-i-praktika

10. Маринчук С.Г. Модель реалізації механізму податкової оптимізації суб’єкта господарювання з урахуванням лояльності  http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_09/211.pdf

11. СППР «Игла» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:     http://iipo.tu-bryansk.ru/quill/index.html

12. Шматко К.А. Статистичний аналіз когнітивної моделі дослідження ринку страхових послуг з урахуванням лояльності http://oaji.net/articles/2016/727-1454592180.pdf

 

References.

1. State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

2. Didenko, A.V. (2014), “Modeling the socio-economic efficiency of the taxation system in the tourism business”, Abstract of Ph.D. dissertation 08.00.11 Cherkasy, Ukraine

3. Institute for Economic Research and Policy Consulting, available at: http://www.ier.com.ua/files//publications/USAID%20LEV/LEV_ABCA_report_ Cost_of_doing_ business.pdf 

4. Karpets, O. S., “Models of estimation of financial stability of an enterprise: a cognitive approach”, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_3_16

5. Konovalova, O. V., “Analysis of the tax burden and its impact on the state of the economy of Ukraine”, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013 _10%281%29__34

6. Kuznetsov, O. P., “Cognitive modeling of weakly structured situations”, available at: http://www.masters.donntu.org/2010/fknt/andriichenko/library/ article4.htm

7. Kucherova, G.Y. (2016), Strategy of formation of conscious taxation as a factor of sustainable development of the national economy”, CPU, Zaporizhzhia, Ukraine

8. Mychin, V.G., “The algorithm for constructing a cognitive map for the formation of the innovative potential of a machine-building enterprise, available at: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_09 /economic_09_6.pdf#page=91

9. Maksimova, T.V., Calculation of the tax burden of the economic entity: theory and practice, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/raschet-nalogovoy-nagruzki-hozyaystvuyuschego-subekta-teoriya-i-praktika

10. Marinchuk, S.G.,Model of realization of the mechanism of tax optimization of the subject of business taking into account loyalty, available at:   http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_09/211.pdf

11. SPPR «Igla», available at:  http://iipo.tu-bryansk.ru/quill/index.html

12. Shmatko, K.A., Statistical analysis of the cognitive model of the insurance market research based on loyalty, available at: http://oaji.net/articles/2016/727-1454592180.pdf

 

Стаття надійшла до редакції 20.02.2017 р.