EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2017

УДК 657.22:331.2

 

В. С. Олійник,

аспірант кафедри бухгалтерського обліку,

Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

 

УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗАСУДЖЕНИХ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ

 

V. Oliinyk,

PhD student of the department of accounting,

University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

 

ІMPROVEMENT OF ACCOUNTING OF SALARIES OF PRISONERS IN PENAL INSTITUTIONS

 

Досліджено законодавчі зміни статусу засуджених та умов їх працевлаштування в контексті реформування пенітенціарної системи України. Визначено особливості та недоліки існуючої методики обліку заробітної плати засуджених у кримінально-виконавчих установах. Виявлено, що на даний час бухгалтерський облік заробітної плати засуджених ведеться частково в установі, частково на підприємстві установи та інших контрагентських об’єктах. Обґрунтовано теоретичні та практичні положення удосконалення взаємозв’язку бухгалтерського обліку в частині заробітної плати засуджених між кримінально-виконавчою установою та державним підприємством установи, що полягає в організації відокремленого ведення обліку заробітної плати засуджених між зазначеними об’єктами працевлаштування. Запропоновано методику бухгалтерського обліку заробітної плати засуджених на контрагентських об’єктах досліджуваних установ, враховуючи останні законодавчі зміни в державному секторі та кримінально-виконавчій системі України.

 

Researched legislative changes of the status of prisoners and conditions of their employment in the context of reforming the penitentiary system of Ukraine. Determined features and shortcomings of the existing accounting treatment of wages of prisoners in penal institutions.  Detected, that currently accounting of wages of prisoners is carried out partly in the institution, partly in state-owned enterprises and other counterparty entities. The article presents a theoretical and practical conditions for improving the relationship of accounting of salaries of prisoners between penal institutions and state-owned enterprise, which consists in organizing of a separate accounting of wages of prisoners between enterprises and penal institutions. The method of accounting of salaries of prisoners has been proposed to counterparty objects of penal institutions, considering the recent legislative changes in the public sector and the penal system of Ukraine.

 

Keywords: аccounting, salary, penal institutions, prisoners, state-owned enterprise, counterparty objects.

 

Ключові слова: бухгалтерський облік, заробітна плата, кримінально-виконавчі установи, засуджені, державне підприємство, контрагентські об’єкти.

 

 

Постановка проблеми. Реформування пенітенціарної системи України, основна суть якого – приведення  її у відповідність до європейських стандартів, вимагає узгодження юридичного, адміністративного, медико-санітарного та економічного аспектів в кримінально-виконавчих установах. Одним із пріоритетних напрямків реформування є працевлаштування засуджених на основі строкових трудових договорів, але без узгодження певних облікових питань реалізація зазначеного пункту буде неповноцінною. Саме тому, одним із найважливіших економічних аспектів є методика та організація бухгалтерського обліку в частині заробітної плати засуджених як в установі, так і на інших об’єктах, де вони працюють.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема працевлаштування засуджених у місцях позбавлення волі досліджувалася російськими вченими: М. Волошиним, А. Зубковим, О. Процевським, серед вітчизняних науковців слід відмітити праці О. Гулак, А. Калінюк, О. Неживець, О. Жук та ін. Вивченням міжнародного досвіду залучення засуджених до праці займалась Гончаренко О. Окремі аспекти правового регулювання оплати праці досліджував Градецький А. Особливості обліку оплати праці в державних установах виконання покарань вивчала Хмелюк А. [1]. Разом із тим аналіз наукових публікацій показав, що дослідженню методики та особливостей обліку оплати праці засуджених в Україні приділяється недостатньо уваги. Обліковий аспект оплати праці засуджених з урахуванням плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, який набрав чинності з 01.01.2017 року, досліджується вперше.

Мета дослідження – удосконалити методику ведення бухгалтерського обліку заробітної плати засуджених в кримінально-виконавчих установах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Раціональна і ефективна система бухгалтерського обліку забезпечує формування якісної інформації щодо усіх сфер діяльності як кримінально-виконавчої установи, так і підприємства установи, що особливо актуально в частині заробітної плати. Підприємства установ виконання покарань є державними підприємствами, які здійснюють господарську діяльність та професійно-технічне навчання засуджених.

Згідно п.6 ч.2 ст.13 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу в Україні» підприємства установ виконання покарань проводять свою діяльність відповідно до законодавства з урахуванням певних особливостей, зокрема, трудові відносини засуджених регулюються законодавством про працю, з урахуванням вимог кримінально-виконавчого законодавства [2]. По кожному працівнику з засуджених ведеться табель обліку робочого часу, з їх заробітної плати проводяться відрахування відповідно до пп.6.3 п.6 Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі [3]. Проте, відповідно до норм трудового та податкового законодавства засуджені не є найманими працівниками, а отримувана ними заробітна плата не відповідає визначенню заробітної плати в розумінні Податкового кодексу України, де вказано, що це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом [4].

З прийняттям 8 квітня 2014 р. Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів» були усунуті деякі суперечності:  змінено формулювання ст. 118 КВК України (замість слів «повинні працювати» уведено слова «мають право працювати»; словосполучення «залучаються до праці» замінено словами «залучаються до оплачуваної праці»), а до ст. 122 включено положення, що «час роботи засуджених у період відбування ними покарання у виді позбавлення волі зараховується у стаж роботи для призначення трудової пенсії після звільнення за умови сплати ними страхових внесків до Пенсійного фонду України в порядку і розмірах, передбачених законодавством [5]. У редакції ст. 122 КВК України від 8 жовтня 2016 року відсутня інформація про стаж роботи для призначення трудової пенсії засудженим, проте зазначено, що «засуджені до позбавлення волі, залучені до суспільно корисної оплачуваної праці за строковим трудовим договором, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню» [6].

Автори книги [7] стверджують, що потрібно переглянути порядок оформлення трудових відносин. Ми підтримуємо думку науковців та зі сторони бухгалтерського обліку вважаємо за доцільне, щоб і підприємство кримінально-виконавчої установи, і інші контрагентські об’єкти відокремлено від установи та комплексно вели облік заробітної плати засуджених, залучаючи їх до суспільно корисної оплачуваної праці на основі строкових трудових договорів.

Адже, незважаючи на зміну законодавчого регулювання трудових відносин засуджених, організація їх праці залишається без змін. «Перед персоналом органів і установ виконання покарань поставлено нові завдання, пов’язані із примноженням соціального капіталу суспільства. Прості форми ресурсної експлуатації місць ув’язнення відживають свій вік» [8]. Про це свідчить ідея створення єдиного виробничого холдингу на базі в’язничних підприємств, що сприятиме підвищенню операційної ефективності державних підприємств в кримінально-виконавчій системі та збільшенню кількості працюючих засуджених в установах виконання покарань. Ми не підтримуємо цю ідею, адже в останні роки більше половини засуджених становлять особи віком до 30 років, які не мають трудового стажу та робітничих спеціальностей. Праця засуджених низько ефективна та слабо мотивована. А тому, продукція, виготовлена засудженими, не може бути конкурентна тій, яку виготовляють працівники зі спеціальною освітою. До того ж існують проблеми: застаріле промислове обладнання, податкове навантаження, вплив кримінальної субкультури, немотивовані співробітники установ, що не надають підстав застосовувати ті ж самі принципи до управління промисловими комплексами, які існують у «вільному суспільстві» [9].

Зважаючи на те, що відбувається реформування юридичних, економічних та організаційних аспектів кримінально-виконавчої системи та, враховуючи ризики створення виробничого холдингу на базі підприємств установ виконання покарань, пропонуємо удосконалення бухгалтерського обліку в частині заробітної плати засуджених як один із напрямів реформування кримінально-виконавчої системи в контексті зміни статусу засуджених та умов залучення до суспільно корисної оплачуваної праці.

Враховуючи місця працевлаштування засуджених кримінально-виконавчих установ, пропонуємо виділити три категорії об’єктів їх працевлаштування:

- державне підприємство установи (виробництво),

- контрагентський об’єкт – об’єкт (територія) підприємства, установи чи організації усіх форм власності, на якому (на якій) засуджені залучаються до праці на договірній основі за межами установи виконання покарань [10],

- установа, та висвітлити особливості обліку на кожному з них.

Існуючий взаємозв’язок кримінально-виконавчої установи та державного підприємства установи в частині обліку заробітної плати засуджених наочно виглядає наступним чином (рис. 1).

Працевлаштування засуджених на підпорядкованому державному підприємстві відбувається на основі звіту про залучення засуджених до праці, заробітна плата засудженого залежить від виготовленої продукції.

Бухгалтерія державного підприємства веде повністю облік нарахування заробітної плати засудженим, утримань та виплати, але у взаємозв’язку з установою. Табелі обліку робочого часу засуджених й наряди виконаних робіт засудженим (бригадою) на підприємстві установи ведуться майстром цеху (дільниці) підприємства установи згідно наказу Міністерства юстиції [13], на основі яких формується відомість нарахування заробітної плати засудженим. Але для проведення відрахувань і утримань із заробітної плати засуджених зазначені відомості надаються підприємством установи до бухгалтерії установи, а власне облік заробітної плати і утриманих податків ведеться на підприємстві. У меморіальному ордері №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» установа відображає бухгалтерське проведення на суму зарахованих коштів на особові рахунки засуджених, які працювали на підприємстві.

На основі вищенаведеного можна стверджувати про неефективну методику та організацію ведення бухгалтерського обліку заробітної плати засуджених у кримінально-виконавчих установах.

 

Рис. 1. Взаємозв’язок бухгалтерського обліку кримінально-виконавчої установи

та державного підприємства установи в частині заробітної плати засуджених

 

Тому, вважаємо за доцільне удосконалити взаємозв’язки між установою і підприємством установи в частині методики та організації обліку заробітної плати засуджених до обмеження волі. На нашу думку, ведення обліку заробітної плати засуджених має організовуватись на державному підприємстві установи або інших контрагентських об’єктах відокремлено від кримінально-виконавчої установи: від ведення табеля обліку використання робочого часу до проведення відрахувань і утримань із заробітної плати засуджених, включаючи завершальний етап – виплату заробітної плати засудженим (існуючий порядок ведення бухгалтерського обліку заробітної плати засуджених передбачає її перерахування на депозитний рахунок установи).

Враховуючи останні законодавчі зміни та надані рекомендації, пропонуємо організувати ведення бухгалтерського обліку заробітної плати засуджених на підприємстві установи таким чином, як відображено на рис. 2:

 

Рис. 2. Пропонована схема взаємозв’язку бухгалтерського обліку кримінально-виконавчої установи

та підприємства установи в частині заробітної плати засуджених

 

Зі сторони кримінально-виконавчої установи вважаємо за доцільне залишити взаємозв’язок в частині доходів спеціального фонду від працевикористання засуджених.

Так як останніми змінами, внесеними Законом України [14] до ст. 60 Кримінально-виконавчого кодексу України, передбачено укладання строкових трудових договорів із засудженими, які залучаються до суспільно корисної оплачуваної праці, варто відмітити, що робота за строковим трудовим договором не обмежує трудових прав працівників. Вони мають рівні права з працівниками, прийнятими за безстроковим трудовим договором, стосовно умов оплати праці, надання відпусток, допомоги по тимчасовій непрацездатності, пільг тощо. Засуджені до обмеження волі (позбавлення волі), залучені до суспільно корисної оплачуваної праці за строковим трудовим договором, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Але тут виникає питання щодо надання відпусток засудженим та інших соціальних гарантій, адже засуджені все-таки відбувають покарання.

І все більш стає актуальним повноцінний поділ обліку в частині заробітної плати засуджених між кримінально-виконавчою установою і підприємством установи та іншими контрагентськими об’єктами (підприємствами, фірмами). Тому, пропонуємо замість існуючих бухгалтерських проводок на підприємстві установи:

1) Нарахування зобов’язань за сумами особистих коштів засуджених, які підприємства повинні перерахувати на депозитні рахунки, відкриті на ім’я установ в органах Державної казначейської служби:

Дт 661/3 «Розрахунки за заробітною платою із засудженими»*,

Кт 683/4 «Розрахунки (депозитні рахунки) за сумами особистих коштів засуджених», та

2) Перерахування коштів на депозитні рахунки установпогашення заборгованості за сумами особистих коштів засуджених:

Дт 683/4 «Розрахунки (депозитні рахунки) за сумами особистих коштів засуджених»,

Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»; використовувати пряму проводку перерахунку заробітної плати засуджених на їх рахунки, чи виплату через касу підприємства, а не через установу (табл. 1):

 

Табл. 1.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій прямого перерахунку заробітної плати засудженим

до обмеження волі на підприємстві установи

Зміст господарської операції

Пропоновані проводки

Перерахування заробітної плати засудженим у безготівковій формі на рахунки в банках або на карткові рахунки

Дт 661/3 «Розрахунки за заробітною платою із засудженими»*,

Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

Виплата заробітної плати засудженим з каси підприємства установи

Дт 661/3 «Розрахунки за заробітною платою із засудженими»*,

Кт 301 «Готівка в національній валюті»

* пропонований субрахунок 661/3 «Розрахунки за заробітною платою із засудженими» в

Робочому плані рахунків підприємства установи для обліку нарахування виплат засудженим.

 

Таким чином, впровадивши пропоновані удосконалення у практичну діяльність кримінально-виконавчих установ, потреба у перерахуванні установі суми заробітку засуджених після проведення всіх відрахувань та відшкодувань зникає, а засудженим до обмеження волі зазначена сума видаватиметься безпосередньо на об’єктах працевлаштування.

На інших підприємствах, де працюють засуджені установи, бухгалтерський облік має бути організований у такий же спосіб. Тоді у меморіальному ордері №5 кримінально-виконавчої установи буде відображатись тільки нарахована заробітна плата засуджених, видатки на оплату праці яких фінансуються із загального та спеціального фонду установи. А засуджені, будуть вважатись працівниками того підприємства, на якому залучаються до оплачуваної праці згідно строкового трудового договору.

Доцільно зазначити, що контрагентські об’єкти залучають засуджених до оплачуваної праці згідно угод і договорів та розраховуються з установою за послугу працевикористання на основі акта виконаних робіт та рахунка-фактури. Облік заробітної плати засуджених ведеться  в кримінально-виконавчій установі.

На контрагентських об’єктах заробітна плата рахується від людино-годин (не менше мінімальної погодинної заробітної плати + 50 % нарахування). Але тут виникає питання: з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата становить 3200 грн., відповідно мінімальна погодинна заробітна плата засудженого повинна дорівнювати 19,34 грн. + нарахування 50% + нарахування згідно Закону № 2464-VI [15] (якщо засуджений працює за умовами строкового трудового договору) – чи не буде надвитратним для комерційних підприємств працевлаштовувати засуджених?

Ще одна проблема полягає в спотворення відомостей про доходи і видатки. Адже, так як табелі обліку робочого часу і наряди виконаних робіт засуджених подаються до 5-го числа поточного місяця за минулий, з метою уникнення заборгованості по заробітній платі засуджених її не відображають по КЕКВ 2111 «Заробітна плата», а сума перераховується контрагентом на депозитний рахунок установи.

Тому, вважаємо за доцільне облік заробітної плати вести безпосередньо на підприємствах, де використовується праця засуджених до обмеження волі, застосовуючи наступні бухгалтерські проведення (табл. 2):

 

Табл. 2.

Відображення в бухгалтерському обліку нарахування заробітної плати засудженим до обмеження волі

та утримань із неї на контрагентських об’єктах

Зміст господарської операції

Пропоновані бухгалтерські проводки

Нарахування заробітної плати засудженим

Нарахована заробітна плата засудженим за роботу (надані послуги) на контрагентських об’єктах

Дт 23 «Виробництво»,

Дт 91 «Загальновиробничі витрати»

Кт 661/3 «Розрахунки за заробітною платою із засудженими»

Нарахування 50 % на заробітну плату засуджених на контрагентських об’єктах

Дт 23 «Виробництво»,

Дт 91 «Загальновиробничі витрати»

Кт 685/1 «Розрахунки з 50% нарахування на заробітну плату засуджених»

Утримання із заробітної плати засуджених

Утримано із заробітної плати засуджених податок на доходи фізичних осіб

Дт 661/3 «Розрахунки за заробітною платою із засудженими»

Кт 641/2 «Розрахунки за податком на доходи фізичних осіб із заробітної плати засуджених»

Утримано із заробітної плати засуджених військовий збір

Дт 661/3 «Розрахунки за заробітною платою із засудженими»

Кт 642/3 «Розрахунки за військовим збором із засудженими»

Утримано із заробітної плати засуджених вартість житлово-комунальних та побутових послуг

Дт 661/3 «Розрахунки за заробітною платою із засудженими»

Кт 685/2 «Розрахунки з відшкодування засудженими житлово-комунальних та побутових послуг»

Утримано аліменти із заробітної плати засуджених

Дт 661/3 «Розрахунки за заробітною платою із засудженими»

Кт 685/3 «Розрахунки за виконавчими документами (аліменти засуджених)»

Утримано за виконавчими листами із заробітної плати засуджених

Дт 661/3 «Розрахунки за заробітною платою із засудженими»

Кт 685/4 «Розрахунки за виконавчими листами

Виплата заробітної плати засудженим та перерахунок утримань

Перерахування заробітної плати у безготівковій формі на рахунки в банках або на карткові рахунки засуджених

Дт 661/3 «Розрахунки за заробітною платою із засудженими»

Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

Виплачено заробітну плату засудженим з каси контрагентського об’єкта

Дт 661/3 «Розрахунки за заробітною платою із засудженими»

Кт 301 «Готівка в національній валюті»

Перераховано 50 % нарахування на заробітну плату засуджених на підприємстві (доходи установи)

Дт 685/1 «Розрахунки з 50% нарахувань на заробітну плату засуджених»

Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

Перераховано податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати засуджених

Дт 641/2 «Розрахунки за податком на доходи фізичних осіб»

Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

Перераховано військовий збір із заробітної плати засуджених

Дт 642/1 «Розрахунки за військовим збором»

Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

Перераховано відшкодування вартості житлово-комунальних та побутових послуг із заробітної плати засуджених

Дт 685/2 «Розрахунки з відшкодування засуд-женими вартості житлово-комунальних та побутових послуг»

Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

Перераховано аліменти із заробітної плати засуджених

Дт 685/3 «Розрахунки за аліментами із заробітної плати засуджених»

Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

Перераховано утримання за виконавчими листами із заробітної плати засуджених

Дт 685/4 «Розрахунки за виконавчими листами із заробітної плати засуджених»

Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

 

Для засуджених, які працюють на роботах з господарського обслуговування установ, заробітна плата нараховується на підставі наказу, що видається щомісяця, і зараховується на депозитний рахунок. У бухгалтерському обліку установи нарахування заробітної плати засудженим відображається проводками (табл. 3):

Табл. 3.

Відображення в бухгалтерському обліку нарахування заробітної плати засудженим, що працюють

в кримінально-виконавчій установі

До 01.01.2017р.

З 01.01.2017р.

Нарахована заробітна плата засудженим, зайнятим господарським обслуговуванням, за рахунок коштів загального фонду установи

Дт 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи»,

Кт 672 «Розрахунки за депозитними сумами»

Дт 8011 «Витрати на оплату праці»

Кт 6413 «Розрахунки за депозитними сумами»

Нарахована заробітна плата засудженим, зайнятим господарським обслуговуванням, за рахунок коштів спеціального фонду установи

Дт 811 «Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги»,

Кт 672 «Розрахунки за депозитними сумами»

Дт 8111 «Витрати на оплату праці»

Кт 6413 «Розрахунки за депозитними сумами»

 

Враховуючи те, що засуджені будуть працювати за строковими трудовими договорами, на нашу думку, нарахування заробітної плати слід відображати наступними бухгалтерськими проведеннями:

Дт 8011 «Витрати на оплату праці», Дт 8111 «Витрати на оплату праці»,

Кт 6511 «Розрахунки із заробітної плати».

До того ж, нарахування заробітної плати цієї категорії працевлаштованих засуджених слід здійснювати за КЕКВ 2111 «Заробітна плата». Тим більше, що зазначені засуджені відображаються у формах звітності як «працівники (робітники) з числа засуджених» поряд з особами із спеціальним званням та вільнонайманими працівниками установи. Тоді виникає потреба у нарахуванні на фонд оплати праці за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці».

Але, якщо здійснювати нарахування на фонд оплати праці засудженого в установі, то потрібно це робити і на інших об’єктах працевлаштування. Виникає дилема: якщо здійснювати нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на фонд оплати праці на підприємстві, то з якого джерела фінансування нараховувати і перераховувати 50 % установі як доходи від працевикористання засуджених. З іншої сторони: якщо підприємства не сплачуватимуть 50 %, а тільки 22 % і виконуватимуть роль працевлаштування засуджених та розвитку їх трудових навичок, то в установі зменшаться надходження до спеціального фонду, усі потреби будуть реалізовуватись за рахунок бюджетних коштів, внаслідок цього слід збільшити бюджетне фінансування на функціонування кримінально-виконавчих установ.

Висновки. За результатами дослідження можна зробити наступні висновки:

1) визначено, що одним із найважливіших економічних аспектів реформування кримінально-виконавчої системи є удосконалення методики та організації бухгалтерського обліку в частині заробітної плати засуджених як в установі, так і на інших об’єктах, де вони працюють;

2) враховуючи місця працевлаштування засуджених кримінально-виконавчих установ, а саме: державне підприємство установи (виробництво), контрагентські об’єкти, установа, – висвітлено особливості бухгалтерського обліку на кожному з них;

3) виявлено, що на даний час бухгалтерський облік заробітної плати засуджених ведеться частково в установі, частково на підприємстві установи та інших контрагентських об’єктах;

4) запропоновано схему взаємозв’язку бухгалтерського обліку кримінально-виконавчої установи та підприємства установи в частині заробітної плати засуджених, що полягає у організації відокремленого ведення обліку заробітної плати засуджених між державним підприємством установи та кримінально-виконавчою установою: від ведення табеля обліку використання робочого часу до проведення відрахувань і утримань із заробітної плати засуджених, включаючи завершальний етап – виплату заробітної плати засудженим до обмеження волі;

5) враховуючи законодавчі зміни, що стосуються працевлаштування засуджених згідно строкових трудових договорів, запропоновано методику відображення в бухгалтерському обліку нарахування заробітної плати засудженим та утримань із неї на контрагентських об’єктах.

Зазначені пропозиції сприятимуть комплексному відображенню операцій по заробітній платі засуджених та ефективній організації бухгалтерського обліку в установі.

Майбутні наукові розробки доцільно спрямувати на дослідження контролю виплат працівникам у кримінально-виконавчих установах та шляхів його удосконалення.

 

Література.

1. Хмелюк А. В. Особливості обліку оплати праці  в державних установах виконання покарань [Електронний ресурс] : Наукові конференції. Соціум. Наука. Культурa. Економіка. – Режим доступу: http://intkonf.org/kand-ekonom-nauk-hmelyuk-av-osoblivosti-obliku-oplati-pratsi-v-derzhavnih-ustanovah-vikonannya-pokaran/.

2. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон України від 23.06.2005 № 2713-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2713-15.

3. Інструкція про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі : Наказ Міністерства юстиції України від 07.03.2013       № 396/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0387-13

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р.  2755-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

5. Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів : Закон України від 08.04.2014  1186-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1186-18

6. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003  1129-IV           [Електронний ресурс] / Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1129-15

7. Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України / К.А. Автухов, А.П.  Гель, М.В. Романов, В.О. Човган, І.С. Яковець; за заг. ред.     М.В. Романова. –  Харків : Права людини, 2015. – 480 c.

8.  Яковець І. С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань : монографія / І. С. Яковець. – Харків : Право, 2013. – 392 с.

9. Yagunov D. Prison reform in ukraine: some analytical notes and recommendations / Dmytro Yagunov // European Political and Law Discourse. – 2016. – Vol. 3,       Issue 4. – P. 167-184

10. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : Наказ Міністерства юстиції України від 29.12.2014  № 2186/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1656-14

11. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі : Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14

12. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99

13. Про затвердження Порядку організації виробничої діяльності та залучення засуджених до суспільно корисної праці на підприємствах виправних центрів, виправних та виховних колоній Державної кримінально-виконавчої служби України : Наказ Міністерства юстиції України від 03.01.2013  26/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0068-13

14. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених : Закон України від 07.09.2016  1492-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1492-19

15. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон України від 08.07.2010  № 2464-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17

 

References.

1. Khmeliuk A. V. Osoblyvosti obliku oplaty pratsi  v derzhavnykh ustanovakh vykonannia pokaran [Features of the accounting of wages in penal institutions]. Naukovi konferentsii. Sotsium. Nauka. Kultura. Ekonomika – Scientific conferences. Society. Science. Kultura. Economy. Retrieved from http://intkonf.org/kand-ekonom-nauk-hmeliuk-av-osoblivosti-obliku-oplati-pratsi-v-derzhavnih-ustanovah-vikonannia-pokaran/ [in Ukrainian].

2. Pro Derzhavnu kryminalno-vykonavchu sluzhbu Ukrainу : Zakon Ukrainy vid 23.06.2005 № 2713-IV [Law of Ukraine on the State Penal Service of Ukraine from June 23 2005 No. 2713-IV]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2713-15 [in Ukrainian].

3. Instruktsiia pro umovy pratsi ta zarobitnu platu zasudzhenykh do obmezhennia voli abo pozbavlennia voli : Nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 07.03.2013          № 396/5 [Order of the Ministry of Justice of Ukraine "Instruction on working conditions and wages of prisoners to restriction of liberty or deprivation of liberty" from March 07 2013 No. 396/5]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0387-13 [in Ukrainian].

4. Podatkovyi kodeks Ukrainy [The Tax Code of Ukraine]. (2010, December, 2). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 [in Ukrainian].

5. Pro vnesennia zmin do Kryminalno-vykonavchoho kodeksu Ukrainy shchodo adaptatsii pravovoho statusu zasudzhenoho do yevropeiskykh standartiv : Zakon Ukrainy vid 08.04.2014 № 1186-VII [Law of Ukraine on amendments to the Criminal Executive Code of Ukraine concerning adaptation of  legal status of prisoner to the European standards from April 08 2014 No. 1186-VII]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1186-18 [in Ukrainian].

6. Kryminalno-vykonavchyi kodeks Ukrainy [Criminal Executive Сode of Ukraine]. (2003, July, 11).  Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 [in Ukrainian].

7. Avtukhov, K.A.,  Hel, A.P., Romanov, M.V., Chovhan, V.O., Yakovets,  I.S. (2015). Dotrymannia prav liudyny u penitentsiarnii systemi Ukrainy [Respect of human rights in the penitentiary system of Ukraine]. Kharkiv: Prava liudyny [in Ukrainian].

8. Yakovets I. S. (2013). Teoretychni ta prykladni zasady optymizatsii protsesu vykonannia kryminalnykh pokaran [Theoretical and applied bases of optimization of process of execution of criminal punishments]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

9. Yagunov D. Prison reform in Ukraine: some analytical notes and recommendations / Dmytro Yagunov // European Political and Law Discourse. – 2016. – Vol. 3, Issue 4. – P. 167-184 [in English].

10. Pro zatverdzhennia Pravyl vnutrishnoho rozporiadku ustanov vykonannia pokaran : Nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 29.12.2014  № 2186/5 [Order of the Ministry of Justice of Ukraine on approval of the internal regulations of penal institutions from December 29 2014 No. 2186/5]. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1656-14 [in Ukrainian].

11. Plan rakhunkiv bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori : Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 31.12.2013 № 1203 [Order of the Ministry of Finance of Ukraine “The Chart of Accounts in the public sector” from December 31 2013 No. 1203]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14 [in Ukrainian].

12. Plan rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zoboviazan i hospodarskykh operatsii pidpryiemstv i orhanizatsii : Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 30.11.1999 № 291 [Order of the Ministry of Finance of Ukraine “The Сhart of Аccounts of accounting assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations” from November 30 1999 No. 291]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99 [in Ukrainian].

13. Pro zatverdzhennia Poriadku orhanizatsii vyrobnychoi diialnosti ta zaluchennia zasudzhenykh do suspilno korysnoi pratsi na pidpryiemstvakh vypravnykh tsentriv, vypravnykh ta vykhovnykh kolonii Derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy : Nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 03.01.2013 № 26/5 [Order of Ministry of Justice of Ukraine on approval of the Procedure of organization of production activities and the involvement of prisoners to socially useful work in enterprises of correctional centers, correctional and educational colonies of the State Penitentiary Service of Ukraine from January 03 2013, No. 26/5]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0068-13 [in Ukrainian].

14. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zabezpechennia vykonannia kryminalnykh pokaran ta realizatsii prav zasudzhenykh : Zakon Ukrainy vid 07.09.2016 № 1492-VIII [Law of Ukraine on amendments to some legislative acts of Ukraine concerning the enforcement of execution of criminal penalties and the implementation of the rights of prisoners from September 07 2016, No. 1492-VIII]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1492-19 [in Ukrainian].

15. Pro zbir ta oblik yedynoho vnesku na zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia : Zakon Ukrainy vid 08.07.2010  № 2464-VI [Law of Ukraine on the collection and accounting of single contribution for obligatory state social insurance from July 08 2010 No. 2464-VI].  Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 [in Ukrainian].

 

Стаття надійшла до редакції 16.06.2017 р.