EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2016

УДК: 336.719.2 (078.3)

 

Ю. В. Гірман,

Голова наглядової ради  ПАТ «Банк Альянс»

М. Ю. Богуславський,

Здобувач Національної академії управління

 

ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ

 

Yuriy Vasilievich Girman,

Chairman of Supervisory Board in PJSC “Bank Alliance”

Nikolaj Yurievich Boguslavskij,

Applicant National Academy of Management

 

BASES AND PECULIARITIES OF FINANCIAL SECURITY OF COMMERCIAL BANKS ON THE DOMESTIC MARKET

 

Проведено порівняльний аналіз термінології понять «безпека банку», «економічна безпека банку» та «фінансова безпека банку» вказує на різновиди рівнів та функціональних кіл застосування даних термінів, при цьому було запропоновано авторську розробку в даній інтерпретації. Розглянуто сучасну проблематику та базові загрози діяльності комерційного банку на внутрішньому ринку. Виявлено функціональні особливості  фінансової безпеки банку в контексті забезпечення сталого розвитку фінансової установи. Узагальнено специфічні заходи фінансової безпеки та поле їх застосування.

 

A comparative analysis of the "bank security", "economic security of the bank" and "financial security of the bank" terminology was described, while indication of the levels variety and functional circles of its application in certain terms. The developed determination of financial security was proposed in personal author’s interpretation. The contemporary problems and basic threats of the commercial bank's activity on the domestic market were considered. The functional features of the bank's financial security in the context of ensuring were described while the sustainable development of a financial institution.

Specific measures of financial security and the field of their application have been summarized.

 

Ключові слова: фінансова безпека банку, спеціалізовані заходи, загрози, втрати, функції, порівняльна характеристика фінансової безпеки, комерційний банк, взаємовідносини, учасники фінансового процесу.

 

Keywords: financial security of the bank, specialized measures, threats, losses, functions, comparative characteristics of financial security, commercial bank, relationships, participants in the financial process.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Формування теоретичних основ сучасного управління фінансовою безпекою банкою є специфічною тематикою, підходи щодо удосконалення якої постійно змінюються в часовому просторі у зв’язку з розвитком інформаційних технологій та новим способам доступів до клієнтської інформації.

Наявні підходи, нажаль не здатні забезпечити гарантовану фінансову безпеку банківській установі з великою чисельністю клієнтів направлених на варіацію широкого спектру послуг у роздрібному та корпоративному бізнесі.

З метою чіткого розуміння базових аспектів фінансової безпеки постає аналіз особливостей термінології економічної безпеки банку у контексті розподілу її структури та пропозицій по удосконаленню взаємодії її частин між собою в умовах волатильного середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Підхомним О.О. під час розгляду тематики економічної безпеки фінансового сектору економіки було сформовано загальноприйнята методика інституційної безпеки, в ході якої подано ряд детермінантів по актуальному визначенню економічної безпеки фінансових установ. Також у ході дослідження було вказано, що учасники банківської системи мають спроможність понижувати ризики економічних операцій в той же час забезпечуючи ефективні фінансові зміни, що провадять різнорівневі ефекти по різним станам їх фінансової безпеки [7].

Олійником А.В. у ході власного дослідження макрорівня фінансової безпеки країни та її суб’єктів господарювання визначає пов’язані між собою сторони фінансової незалежності інституцій, разом з такими факторами існування, як правові та політичні. Було обґрунтовано важливість фінансової безпеки у формі національної системи захисту фінансової системи країни та зовнішньої економічної безпеки, яка безпосередньо провадить розрахункові транзакції через комерційні банки[5].

Згідно тлумачення Болгар Т.Н. відзначалося, що правові компоненти фінансової безпеки комерційних структур являють собою стабільне економічне положення корпоративної системи взаємовідносин. Треба зазначити, що стабільне фінансове функціонування банку дасть поштовх для розвитку інституційного забезпечення при дефіцитах і кризах фінансових послуг, з одного боку придавши опір хитким ситуаціям, за допомогою своїх економічних ресурсів, з іншої сторони закріпивши заходи з протидії фінансовим загрозам для ощадно-кредитної діяльності комерційних банків [1].

Метою статті є характеристика термінологічних основ та теоретичного забезпечення фінансової безпеки банку, її функцій та спеціалізованих заходів в умовах сучасного ринкового середовища.

Виклад основного матеріалу. Детальний розгляд визначень  компонентів ФБ банку, таких як суб’єкт, об’єкт, нормативи діяльності, мета, забезпечення, функції управління, методи управління, складові безпеки банку, напрямків покращення та системи індикаторів поточного стану ФБ банку  у комплексі дозволить оцінити її ефективність протидії загрозам у відповідності до  заходів зі стратегічного убезпечення в заданій площині обставин діяльності банку тощо.

Сорокіна А. під час аналізу детермінантів фінансової безпеки на мікрорівні виокремив особливості ефективної безпеки комерційних банків на внутрішньому та зовнішньому економічному просторі, за рахунок якої буде забезпечене безперервне надання позик реальному сектору економіки  та підвищення ефективності моніторингу при доступному використанні кредитних ресурсів комерційних підприємств.

На погляд Вовченко Р.С. фінансову безпеку національних комерційних установ можна класифікувати узагальненим положення функціонування комерційної ланки держави, яка до речі не характеризується тільки присутністю в ній циркуляцій іноземних інвестицій і формалізованих процесів надання позик[2].

У загальному розумінні ФБ банку базується на широкому спектрі завдань та компонентів безпеки банку та потребує побудови верифікаційного комплексу заходів як повноцінного інструменту управління банком. Виходячи з цього виникає потреба у прозорому та адаптованому трактуванні спрямованості ФБ банку та залученні до множини існуючих заходів із протидії загрозам банку окремих адаптованих  інструментів по забезпеченню ефективної ФБ банку.

Визначавши змістові компоненти фінансової безпеки банків, багато хто намагається зібрати до купи  усі економічні інститути кредитно-посередницької діяльності, проте даний підхід апріорі не може бути об’єктивним. Під банківською безпекою нам слід розуміти збереження наявних показників діяльності при забезпеченні їх перспективи розвитку, контроль та розподіл фінансових норм, вимоги регулятора та положення комерційного банку при роботі з різними видами операцій, транзакцій та супутніми процесами, що мають системний та інклюзивний характер.

Проблематика щодо відмивання коштів через національну фінансову систему турбує міжнародну спільноту, яка організовує заходи протидії при розбалансуванні цінностей до законної і незаконної економічних груп, які на системній основі дає змогу виявити фіктивні грошові транзакції та процеси їх фінансового очищення[10].

На національному просторі можна визначити процеси нелегального руху безготівкових грошей переведених у готівку незаконним шляхом. Проте в більшості розвинених країнах процеси легалізації прибутків переважають, що також може бути чинником фінансових ризиків.

На основі літературного огляду поглядів науковців, що вивчали фінансову безпеку на мікро та макрорівнях запропонуємо авторське визначення фінансова безпека банку, як комплекс ситуативних та чергових різновидів імплементації заходів протидії загрозливим станам фінансової установи, з урахуванням плідного застосовування ресурсів банку, який відбиватиметься в збереженні індикаторів дохідності та розвитку на прийнятному рівні з виключенням можливих загроз, що могли б вплинути на зменшення даних величин. Паралельно досягається  адекватність використання капіталу та  отримання щонайбільшого рівня ліквідності, фінансової рівноваги, та задовільного рівня поточної платоспроможності банку та при протекції внутрішніх процесів від внутрішніх та зовнішніх небезпек.

Порівняльний аналіз термінології понять «безпека банку», «економічна безпека банку» та «фінансова безпека банку» вказує на різновиди рівнів та функціональних кіл застосування даних термінів. Розглянемо відмінності в даних термінах у таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Відмінності категорії безпеки банку та термінів економічної та фінансової безпеки банку

 

Безпека банку

Економічна безпека банку

Фінансова безпека банку

Характеристика

це загальний стан стійкої життєдіяльності, за якого забезпечується реалізація та захист інтересів та цілей банку при відсутності загроз і небезпек; фінансова безпека банку

це інтегральна категорія, яка визначається як стан, за якого при найбільш ефективному використанні матеріальних, інтелектуальних та фінансових ресурсів реалізуються його основні інтереси, забезпечується стабільність функціонування, фінансово-комерційний успіх, прогресивний розвиток, гарантується захист фінансового та кадрового потенціалу від усіх видів загроз та дестабілізуючих факторів

поточна здатність миттєво реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього середовищ, що забезпечить конкурентну перевагу на ринку банківських послуг, розраховану на безпечне проходження банківських операцій у розрізі потенціалу й бізнес-структури банку та його стратегічних орієнтирів і профілю діяльності

Відмінності

Даний понятійний апарат включає об’єднаний пошарово  простір діяльності банку в умовах безперервного середовища існування

Загальний фінансово-господарський перелік операцій банку, зважений на нормативну регламентація діяльності комерційного банку

Інклюзивний характер діяльності на ринку фінансових послуг при проведенні банківських операцій та прийнятті окремих рішень

Складено автором на основі [ 2,3]

 

Актуалізації набуває проблема щодо ефективної удосконаленої структури витрат на фінансову безпеку комерційного банку, при супроводженні фінансових транзакцій, які призводять до боргів та регресу економічного ефекту, або різке втрачання власного фінансового майна [5].

Окремим напрямом удосконалення економічної безпеки комерційного банку є запровадження безпосереднього-логіцентричного впливу на ступень ризику при фінансових угодах, та досягнення чіткого контролю структурами моніторингу фінансової безпеки кризових ситуацій над профільними службами банку, за рахунок цього приділяється увага трьом методичним аспектам за для виявлення потенційних ризиків у фінансовій безпеці.

Імплементація системного підходу при прогнозування кризових ситуацій для банку та планування превентивних заходів щодо профілактики фінансової безпеки банку пропонує застосовувати ряд науково-методичних підходів які можна позначити у наступній хронології: детермінація загрози для банку; класифікація заходів протидії з боку фінансової установи щодо різновидів потенційних загроз; прогнозування втрат банку при допуску потенційної загрози в цикл роботи фінансової установи[10].

Типовим явищем при розподілі функціоналу із забезпечення фінансової безпеки є невизначеність способів, які дають змогу оцінити роботу учасників по різним фінансовим операціям та напрямам діяльності банку, завдяки цим факторам трапляються різні ситуації коли тарифікація та супровід операцій несуть в собі ризики від їх проведення, що є несумісні з потенційними втратами для комерційного банку.

 

Таблиця 2.

Характеристика функцій фінансової безпеки комерційного банку

Функції фінансової безпеки комерційного банку

Оглядова

висвітлення змісту фінансової безпеки шляхом ширшого

використання конфліктологічних ідей

Встановлення компетентності проблематики

рівень компетентності осіб, від яких залежить фінансовий

стан ділових одиниць, можливість функціонування по інклюзивним напрямах фінансових втрат від конфлікту інтересів і некомпетентності

Визначення характерних ознак загрози або конфлікту

кооперативний чи конфліктний характер чи загроза залежить від взаємозв’язків учасників фінансових угод та потребує аналізу ключових стоп факторів для комерційного банку; пошук та обґрунтування необхідності формування ресурсів та шляхи розв’язання оперативних завдань платоспроможності банку

Оцінююча за критеріями діяльності ФБ

критерії оцінювання рівня фінансової безпеки у конкретній ситуації: достатність фінансових ресурсів для покриття поточних потреб, захищеність фінансових прав, рівень боргової незалежності

результативна

розгляд фінансової безпеку як узагальненої характеристикb можливих наслідків конфлікту інтересів учасників фінансових угод, яка обернено залежить від гостроти конфлікту й величини можливої шкоди від його розгортання

Орієнтування та корегування діяльності

банківської установи

проведення групування стратегічних орієнтирів фінансової безпеки для банківської установи, які можуть бути застосовані як на мікро-, так і на макрорівні, зокрема встановлення багатоцільових орієнтирів по запобі-ганню загроз за рахунок якісних та кількісних показників детермінації стратегічних орієнтирів банку

Прикладна

Посилення взаємозв’язків наукових досліджень та практичної імплементації фінансової безпеки з прикладними її проблемами в вітчизняній фінансовій системі

Складено автором на основі [5, 9]

 

Методичні аспекти функціоналу фінансовою безпекою в умовах удосконалення нормативно-технічного забезпечення банків передбачають дотримання  структурної збалансованості заходів протидії раптовим фінансовим загрозам, емпіричної фінансової стійкості на потенціальних макро та мікро рівнях впливу, здійснюючи його опосередковано або направлено по відношенню до банку [10].

Розглянемо спеціалізовані заходи фінансової безпеки комерційного банку у контексті пов’язаних функцій, що здійснюють непрофільні підрозділи банку на рисунку 1.

 

Складено автором на основі [ 2, 4]

              

Рисунок 1. Спеціалізовані заходи фінансової безпеки комерційного банку

 

Для стабільної роботи комерційної структури, постає необхідність розширення спектру засобів економічної безпеки та надання більшої уваги пріоритетним відокремленим підрозділам безпеки, а саме борговому та операційному підрозділам з метою забезпечення ефективної системи безпеки [8].

Передумовою появи конкретизованого запровадження заходів фінансової безпеки у комерційному банку є поширення економічних конфліктів, під якими пропонуємо розуміти: зіставну формулу взаємовідносин між учасниками фінансового процесу що мають різні цілі та інтереси, які пов’язані з банківською діяльністю та носять певні ризики по наявним загрозам у нестабільному середовищі для фінансової установи[4].

Тому важливість споріднення інформаційних компонентів системи економічної безпеки комерційного банку з державними стратегічними орієнтирами є запорукою забезпечення стабільного розвитку національної економіки вцілому та банківської системи як її складової.

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Встановлено що, стратегічним орієнтиром для комерційного банку є досягнення оптимального стану захисту від небезпек та загроз, що спирається на системному підході до визначення нестандартних ризикових ситуацій, при цьому забезпечуючи ефективну життєдіяльності банківської установи.

Розглянутий розподіл функціоналу банківської безпеки є удосконаленим за рахунок моніторингових форм комбінованих підрозділів банку, що виконують дублюючі та послідконтрольні функції в умовах діяльності на відкритому ринку.

У ході формування бажаного стану взаємодії структур банку по забезпеченню його фінансової безпеки, було визначено, що складовою циклу забезпечення безпеки комерційних банків є рух інформаційних відносин між суб’єктами у контексті оперативного контролінгу завдяки чому було встановлено інформаційні фактори та компоненти правильності інформування.

У статті запропоновано авторське визначення фінансової безпеки банку, як комплекс ситуативних та чергових різновидів імплементації заходів протидії загрозливим станам фінансової установи, з урахуванням плідного застосовування ресурсів банку, який відбиватиметься в збереженні індикаторів дохідності та розвитку на прийнятному рівні з виключенням можливих загроз, що могли б вплинути на зменшення даних величин.

Проведено порівняльний аналіз термінології понять «безпека банку», «економічна безпека банку» та «фінансова безпека банку» вказує на різновиди рівнів та функціональних кіл застосування даних термінів. Окремо виділено функції та розгляд спеціалізованих заходів ФБ банку.

 

Література.

1. Болгар Т. Н. Мониторинг уровня финансовой безопасности банков как необхо-димое условие обеспечения финансовой безопасности страны / Т. Н. Болгар // Проблеми та перспективи розвитку регіональної ринкової економіки : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених та науковців (14–16 квітня 2008 р.). – Кременчук : КІДУЕП, 2008. – С. 44–46.

2. Вовченко Р. Проблеми формування системи фінансової безпеки банківського сектору економіки України / Р.Вовченко // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем: Збірник тез ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів, 26-27 березня 2013 року. – Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2013. – С.210-212.

3. Кубах Т. Г. Вплив інвестиційної складової ринку капіталу на фінансову безпеку держави / Т. Г. Кубах // Фінансова безпека в системі забезпечення національних інтересів: проблеми та перспективи : мат. Міжнар. наук.-практ. конф.,18–19 квітня 2012 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2012. – С. 165–166.

4. Меньшова А.Ю. Причини виникнення та шляхи запобігання банкрутства комерційного банку : монографія / А.Ю. Меньшова. – Х. : ХДТУБА, 2008. – 146 с.

5. Олійник А.В. Економічна сутність та чинники банкрутства комерційних банків / А.В. Олійник // Економічні науки // Вісник Хмельницького національного університету – 2011 - № 3 – T. 1. С. 93-98.

6. Петренко Ю. М. Основи забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підпри-ємництва в транзакційному середовищі / С. М. Костюк, Ю. М. Петренко // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – № 4 (0,31 друк. арк.). Особистий внесок полягає у формуванні підходу до визначення поняття “транзакційний контроль” на основі розвитку принципів корпоративного управління.

7. Підхомний О. Фінансова безпека України в умовах глобалізації :

монографія / О. М. Підхомний ; Львівський національний університет ім. І. Франка. Львів: СПОЛОМ, 2012. C - 360 с.

8. Сорокіна А. Банкрутство комерційних банків України: причини виникнення та шляхи запобігання / А. Сорокіна // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики – 2010 - №1 (9). С. 109-116.

9. Фрумкін К. Шахрайство та злочини у банківській сфері / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //www.ufin.com.ua/analit_mat/gkr/150.htm

10. Бази даних. Урядовий портал Державного комітету Статистики України. Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/

 

References.

1. Bolgar, T. N. (2008), "Monitoring of the level of financial security of banks as a necessary condition for ensuring financial security of the country", the materials of the International scientific and practical conference, Problems and prospects for the development of a regional market economy, (April 14-16, 2008), KIDUEP, Kremenchuk, Ukraine, pp. 44-46

2. Vovchenko, R. (2013), "Problems of Financial Security System Development in the Banking Sector of Ukraine's Economy", Collection of Theses of the XIII International Scientific and Practical Conference of Postgraduates and Students, Theoretical and Applied Aspects of Financial Systems Analysis, March 26-27, 2013. -LIBS UBS NBU, Lviv, Ukraine, pp.210-212.

3. Kubah, T. G. (2012), "Influence of the investment component of the capital market on the financial security of the state", materials of the International scientific and practical conference, Financial security in the system of ensuring national interests: problems and prospects, April 18-19, 2012, PoltNTU, Poltava, Ukraine, pp. 165-166.

4. Menshova, A.Yu. (2008), Prichini viniknennya ta shlyahi zapobigannya bankrutstva komertsiynogo banku [Causes and ways of preventing the bankruptcy of a commercial bank], : HDTUBA, p. 146.

5. Oliynik, A.V. (2011), "Economic essence and factors of bankruptcy of commercial banks", Ekonomichni nauki, Visnik Hmelnitskogo natsionalnogo universitetu, vol. 3, no. 1, pp. 93-98.

6. Petrenko, Yu. M. and Kostyuk, S. M. (2011), "Fundamentals of Securing Financial Security of Entities in Transaction Environment", Problemi sistemnogo pidhodu v ekonomitsi, vol. 6.

7. Pidhomniy, O. M. (2012), Finansova bezpeka Ukrayini v umovah globalizatsiyi [Financial security of Ukraine in the conditions of globalization], Lvivskiy natsionalniy universitet im. i. Franka, SPOLOM, Lviv, p. 360.

8. Sorokina, A.(2010), "Bankruptcy of Commercial Banks of Ukraine: Causes and Way of Prevention", Ekonomika ta upravlinnya pidpriEmstvami mashinobudivnoyi galuzi: problemi teoriyi ta praktiki, vol. 1 (9), pp. 109-116.

9. Frumkin, K. "Fraud and crime in banking", [Online], available at: http: //www.ufin.com.ua/analit_mat/gkr/150.htm

10. Databases of Government Portal of State Committee of Statistics of Ukraine - http://ukrstat.gov.ua/

 

Стаття надійшла до редакції 19.09.2016 р