EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2017

УДК 339.137:330.52

 

Ю. А. Рак,

к. е. н., ст. викладач кафедри економічної теорії та конкурентної політики,

Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

 

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РИНКАХ РІЗНИХ ВИДІВ БЛАГ[1]

 

Iu. A. Rak,

сand.sc.(econ.), senior lecturer of department of economic theory and competition policy,

Kyiv National University of Trade and Economy, Kyiv

 

APPROACHES TO ASSESSING COMPETITIVE ENVIRONMENT ON DIFFERENTIATED GOODS’ MARKETS

 

У статті розглянуто проблеми дослідження конкуренції на ринку. Визначено чинники, які впливають розвиток конкуренції. Запропоновано аналіз конкуренції на основі методів кореляційно-регресійного аналізу, що дозволяє врахувати вплив множини факторів. Використання запропонованого інструментарію забезпечить вивчення основних тенденцій розвитку конкуренції на досліджуваному ринку, виявлення слабких та сильних сторін в структурі ринку, аналіз особливостей попиту на продукцію, що представлена на ринку, дослідження поведінки покупців та продавців, аналіз цінової ситуації на ринку, виявлення перспектив та надання рекомендацій щодо майбутнього розвитку ринку. Обґрунтовано теоретико-методичні підходи до оцінки конкурентного середовища ринках різних видів благ, а саме: ринків диференційованого продукту. Удосконалено, запропонований в автором попередніх дослідженнях теоретичний підхід до аналізу конкурентного середовища на ринку, який базується на системному дослідженні виробництва, обміну та реалізації продукту/товару, взаємовідносин між учасниками ринку та інституційного середовища. В основу обґрунтованого підходу покладено виявлення існуючих взаємозв’язків в межах трьох рівнів: площини взаємодії учасників ринку (включає такі системи: «виробник-виробник», «виробник-споживач», «виробник-держава»); площини «поля діяльності виробників»; інституційної площини, що дає можливість поглибити теоретичне розуміння сутності процесу розвитку конкуренції на досліджуваному ринку.

 

The article is devoted to solve the problems of competition research on the market. In article are defined the influence factors on the development of competition. Suggested competition analysis based on correlation-regression methods, which allow taking into account the influence of the set of factors. Using of the proposed toolkit going to provide: study of the main trends in the market competition development,  identification of market structure weaknesses and benefits, analysis of the demand characteristics of the products, study of the behavior of buyers and sellers, research of the price analysis, identification of prospects and recommendations on the future of market development. The theoretical and methodical approaches to the estimation of the competitive environment on the markets of different kinds of goods, namely: markets of the differentiated product, are substantiated. Author was suggested theoretical approach to the analysis of the competitive environment on the market, based on a systematic study of the production, exchange and sale of a product / product, the relationship between the market participants and the institutional environment, has been improved in the author's previous research. The basis of the reasoned approach is to identify the existing interconnections within the three levels: the interaction plane of the market participants (includes such systems as "producer-manufacturer", "producer-consumer", "producer-state"); the "field of activity of producers"; an institutional plane that gives the opportunity to deepen the theoretical understanding of the essence of the process of development of competition in the studied market.

 

Ключові слова: конкуренція, ринок, методика, диференційовані блага, кореляційно-регресійний аналіз.

 

Keywords: competition, market, methodology, differentiated goods, correlation-regression analysis.

 

 

Постановка проблеми. В перекладі з латинської мови слово «конкуренція»  - сoncurrere – дослівно означає «бігти разом», «змагатися», «боротися». Економічна конкуренція, яка є, власне, об’єктом цього дослідження, передбачає змагання між учасниками ринку, що має на меті підвищення прибутку, розширення виробництва, вихід на нові ринки тощо. Дослідження конкурентних процесів є актуальним як для компаній, так і для держави. З боку компаній необхідність оцінки конкуренції на ринку викликана бажанням володіти інформацією, яка в майбутньому стане основою для формування стратегічних цілей діяльності. Для держави розробка та застосування адекватних сучасним вимогам інструментів стає запорукою застосування дієвих механізмів конкурентної політики на тих чи інших ринках. Перед сучасними науковцями постає проблема пошуку такого інструментарію аналізу ринкових процесів та явищ, які б дозволили врахувати специфіку окремого ринку та надати реальну оцінку конкурентного середовища. Нами буде розглянуто, систематизовано та обґрунтовано підходи до оцінки конкурентного середовища на ринках різних видів благ, які відносяться до ринків диференційованого продукту.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В процесі формування теорії конкуренції основоположними стали праці низки вчених, серед яких слід виокремити роботи А. Сміта, М. Портера , Дж. Стиглера та ін.; такі видатні вчені як: Дж. Робінсон, П. Сраффа, Г. Хоттелінг, Е. Чемберлін та ін. зробили суттєвий внесок у розвиток теорії конкуренції  на ринках диференційованого продукту. Серед вітчизняних вчених визначними є роботи: А. Герасименко, В. Лагутіна, Н. Михальчишин, Ю. Уманціва та ін.

Однак, існуючі методи визначення рівня ринкової конкуренції не дозволяють врахувати особливості ринків диференційованого продукту, у зв’язку з чим виникає необхідність використання для дослідження специфічних інструментів,зокрема, методів кореляційно-регресійного аналізу, що дозволить врахувати вплив значної сукупності чинників та виявити тенденції розвитку ринку. В даній статті ми ставимо собі за мету обґрунтувати теоретико-методичні підходи до аналізу конкуренції на ринку диференційованого продукту та удосконалити теоретичні підходи до оцінки ринкового середовища на ринках різних видів благ.

Виклад основного матеріалу дослідження. В попередніх дослідженнях [1,2,6] неодноразово розглядалась проблематика оцінки конкурентного середовища в сучасних умовах. Результатом систематизації сучасних методів дослідження конкуренції на ринку стали пропозиції автора щодо удосконалення методичної бази оцінки рівня розвитку конкуренції [4]. Використання методики має на меті вирішення таких завдань: вивчення основних тенденцій розвитку конкуренції на досліджуваному ринку, виявлення слабких та сильних сторін в структурі ринку, аналіз особливостей попиту на продукцію, що представлена на ринку, дослідження поведінки покупців та продавців, аналіз цінової ситуації на ринку, виявлення перспектив та надання рекомендацій щодо майбутнього розвитку ринку.

Інструментарій для здійснення розрахунків та визначення залежностей між змінними: вбудовані засоби McExcel, комп’ютерна програма Model Expert, статистичний пакет Statistica 6.1. Пропонуємо доповнити існуючий інструментарій аналізу розвитку конкуренції на ринку наступним чином. На наш погляд, важливу інформацію можна отримати, здійснюючи аналіз в розрізі наступних площин.

Поле діяльності виробника. Дослідження умов виробництва певного продукту дає змогу виявити слабкі та сильні сторони процесу, визначити його основні недоліки та оцінити вплив конкуренції на рівень якості продукту. більш детально розглянути причини виникнення існуючих взаємозв’язків. Аналізуючи середовище діяльності фірм, можемо зробити висновки щодо того, яке місце на ринку займають найсильніші та найслабші його гравці, тобто визначити конкурентні позиції фірм, проаналізувати важливі аспекти ціноутворення. Це дасть змогу зрозуміти характер наявної конкурентної боротьби та спрогнозувати майбутній розвиток конкуренції на досліджуваному ринку.

З метою оцінки середовища діяльності фірм на ринку необхідно: шляхом розрахунку абсолютного та відносного відхилення дослідити динаміку таких показників: обсяги реалізації фірм, кількість фірм на ринку, чисельність працюючих в досліджуваній галузі та їх кваліфікація; надати характеристику продукції, що представлена на ринку та проаналізувати її в розрізі видів, марок тощо; визначити територіальні обмеження діяльності фірм.

Взаємодія між учасниками ринку. Аналіз взаємодії учасників ринку має  включати загальну економічну оцінку середовища діяльності, в основі аналізу лежить застосування низки індексів, які наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1.

Формули розрахунку показників ринкової концентрації

Показник

Формула розрахунку

Індекс Херфіндаля-Хіршмана (HHI)

Індекс Ханна-Кея (HKI)

0 < b < 1, b 1

HKI =

 

 

b = 1

HKI =

 

b > 1

HKI =

b – коефіцієнт, що показує ступінь впливу дрібних фірм, якщо b <1 та великих фірм, якщо b >1; при b =2 - HKI=HHI

U-Індекс (U)

,

α – коефіцієнт, що показує ступінь впливу кількості фірм, якщо α <1 та обсягів реалізації, якщо α >1; при α=1 - U=HHI

Індекс Хауса (Hm)

β – коефіцієнт, що знаходиться у зворотній залежності від кількості змов на ринку. Показує потенційно високу можливість змови, якщо β<0,5 та ситуацію, коли імовірність ринкової змови низька, якщо β>0,5; при β ∞ - HmHHI

Індекс Джині (G)

Індекс Лернера (L)

Iндекс Розенблюта (IR)

,

ir –ранг; для найбільшої компанії присвоюється значення ir=1

Індекс обсягів продажу (IQ)

Показник дисперсії (σ)

Показник ентропії (e)

Умовні позначення:

n – кількість фірм на ринку;

 – ринкова частка і (j) -ї фірми;

Q – обсяги виробництва на ринку;

β, b, α – коефіцієнти;

P – ціна продукції;

MC – граничні витрати фірми;

Ed – еластичність попиту за ціною.

Джерело: побудовано автором на основі: [8]

 

Дослідження взаємовідносин між ринковими учасниками передбачає визначення географічних, товарних та часових меж ринку; а також має проводитися на трьох різних рівнях в залежності від систем взаємодії. «виробник-держава»; «виробник-споживач»; «виробник-виробник». Щодо аналізу системи «виробник - виробник», то в даному випадку, на нашу думку, найбільш ґрунтовне дослідження дозволяє провести застосування системи показників рівня розвитку конкуренції [4].

Дослідження розвитку конкуренції на ринку за допомогою методів регресійного аналізу [4] відповідно до наведеного вище алгоритму слід здійснювати, на наш погляд за трьома напрямами, що ілюструє табл. 2.

 

Таблиця 2.

Дослідження конкуренції за допомогою методів регресійного аналізу

Напрями аналізу

Побудовані моделі

 

Аналіз обсягів реалізації

Q =++...++

(1.2)

Аналіз процесів ціноутворення (для ринків диференційованого продукту)

ln P =+...++,

(1.3)

 ln Q = + ln P+,

(1.4)

Аналіз показників рівня розвитку конкуренції

HHI= ++...++

(1.5)

G =++...++

(1.6)

σ = ++...++

(1.7)

(1.8)

L=

(1.9)

HKI =при  0 < b < 1, b ≠ 1;            

(1.10)

HKI =, при b = 1;

(1.11)

HKI= , при 1 < b < 4;

(1.12)

HKI = HHI, при b = 2;

(1.13)

HKI = +ln(HHI) при b 4;

(1.14)

Джерело: Побудовано автором

 

 

Умовні позначення: Q  обсяг реалізації, виробництво, Pціна,   гедонічна ціна у період часу t, W рівень суспільного добробуту; індекс Херфіндаля-Хіршмана,  індекс Лернера, G індекс Джині, σ  показник розкиду ринкових часток,  індекс обсягів продажу,  індекс Ханна-Кея,  агрегований індекс концентрації, праця,К  капітал; a, c, d, f, g, h, l, r, w, y, α, β, γ, , - шукані коефіцієнти моделей; помилки моделей; b – еластичний параметр при розрахунку індексу Ханна-Кея.

В процесі аналізу взаємодії учасників ринку на рівні системи «виробник - виробник» необхідно: розрахувати частки фірм на ринку як співвідношення обсягів реалізації певної фірми до загального обсягу ринку та проаналізувати, чи є на ринку очевидні лідери, наскільки великим є розрив між частками фірм на ринку, оцінити ступінь ринкової концентрації, використовуючи загальноприйняті показники: індекс Херфіндаля-Хіршмана, показник ентропії, розкиду логарифмів ринкових часток та ін., зробити висновки щодо рівня розвитку ринкової конкуренції шляхом розрахунку агрегованого індексу конкуренції ACI [4, 5], провести дослідження розвитку конкуренції на ринку за допомогою методів регресійного аналізу [4,5]. Проаналізуємо наведені в табл. 2 напрями більш детально.

1) Аналіз обсягів реалізації. В якості результуючої змінної розглядаються обсяги реалізації на ринку;  в якості незалежних змінних – факторів  (). В основі переважної більшості показників рівня розвитку конкуренції на ринку лежить дослідження саме обсягів реалізації, що обґрунтовує необхідність дослідження динаміки показника.

2) Аналіз процесів ціноутворення [3] (для ринків диференційованого продукту). На цьому етапі, користуючись методами кореляційно-регресійного аналізу, необхідно дослідити такі функції: дві пов’язані моделі, в основу яких покладена економетрична модель гедонічних цін Розена [9] та система рівнянь, що описують зв’язок обсягів реалізації та ціни (1.3), (1.4). В основі концепції гедонічних цін лежить припущення, про те, що цінність товарів визначається їх характеристиками. Перша модель (1.3) в табл. фактично досліджує процес ціноутворення на ринку, оскільки описує зв’язок між ціною та набором характеристик:  (j). Застосування другої моделі (1.4) зумовлено бажанням дослідити вплив ціни на обсяги продажу. Згідно моделі Розена [9], ціна, розрахована на основі її залежності з набором характеристик, є результатом  взаємодії  попиту і пропозиції на ринку.

3)Аналіз показників рівня розвитку конкуренції. Реалізацію цього напряму дослідження передбачає побудову та перевірку на адекватність моделей (1.5), (1.6), (1.7), (1.8). Індекс Лернера також можна записати як функцію від індексу Херфіндаля-Хіршмана (1.9). На основі взаємозв’язку індексу Херфіндаля-Хіршмана та індексу Ханна-Кея [8], визначаємо закономірну функціональну залежність індексів (на основі алгоритму кореляційно-регресійного аналізу) для різних випадків значення еластичного параметру b (1.10), (1.11), (1.12), (1.13), (1.14). Це певною мірою спрощує його розрахунок, а також дозволяє більш точно охарактеризувати ситуацію на досліджуваному ринку. Проведення даного дослідження на основі кореляційно-регресійного аналізу за допомогою наведеної вище методики дає змогу проаналізувати конкуренцію на ринку в комплексі.

Характерні особливості взаємодії учасників ринку можна умовно проілюструвати наступним чином:

 

Рис. Схема взаємодії чинників конкурентного середовища.

Джерело: розроблено автором

 

Наведена схема демонструє взаємозв’язок факторів ринкового середовища в розрізі зазначених вище площин. Овал в центрі рис. схематично ілюструє сукупність фірм, що діють на ринку. Інституційну площину зображено у вигляді внутрішнього овалу. Інституційна площина по суті забезпечує ділову активність фірми. Вона включає в себе такі важливі елементи ринкової інфраструктури, як: інформаційна, фінансово-кредитна, соціальна сфери тощо. Взаємодія зазначених елементів визначається розгалуженою системою взаємозв’язків, що зображені на рис. штрихпунктирними лініями всередині внутрішнього кола. Фігури зі стрілочками типу «вхід-вихід» схематично показують діяльність учасників ринку на рівні трьох систем: «виробник-виробник»,  «виробник-споживач», «виробник-держава» відповідно.

На всіх рівнях ринкових взаємовідносин між учасниками ринку, значний вплив мають такі елементи як: інтенсивність конкуренції, ринкові бар’єри та диференціація продукції, тому кожне з трьох напівкіл перетинає всі три осі системи координат. Так, для системи «виробник- виробник» інтенсивність конкуренції, ринкові бар’єри та ступінь диференціації продукції є важливими факторами при виборі стратегії поведінки фірми на ринку. В межах системи «виробник-держава» зазначені елементи є об’єктами державного регулювання, а в системі «виробник-споживач» вони  визначають якісний та кількісний рівні задоволення потреб споживача. В процесі аналізу взаємодії на рівні системи «виробник -споживач» слід виконати наступні кроки: виокремити фірми, що реалізують продукцію на ринку та прослідкувати основні напрямки їх діяльності; проаналізувати склад покупців продукції в залежності від обсягів закупівель, в галузевому розрізі тощо. Систему «виробник-держава» найкраще характеризують наявні нормативно-правові акти, що регулюють досліджуваний ринок; систему «виробник - споживач», на нашу думку, слід оцінювати з погляду потреб суспільного попиту та оцінки ступеню їх задоволеності.

Зовнішній овал відображає площину виробництва та реалізації продукту/товару - поле діяльності фірм. Воно формується за рахунок взаємопов’язаних елементів ринкової інфраструктури та діяльності основних учасників ринку, а також обмежується ступенем диференціації товару, ринковими бар’єрами та інтенсивністю конкуренції. Динамічний розвиток ринкових інститутів, в першу чергу, впливає на ринкову інфраструктуру. ЗМІ, Інтернет, транспортна розв’язка тощо є особливо важливими інституційними елементами ринку. Адже побудова розгалуженої комунікаційної структури, що має на меті ефективний розподіл інформаційних ресурсів та реалізацію інформаційних відносин, дозволить помітно підвищити якість наданих послуг та загальну ефективність ринку. Аналізуючи інституційну сферу можна оцінити середовище та виявити тенденції розвитку конкуренції на ринку. Аналіз інституційної площини необхідно проводити в такій послідовності: виокремити формальні та неформальні інститути, що визначають розвиток конкуренції на ринку та забезпечують його функціонування, виявити слабкі та сильні сторони ринкової інфраструктури, надати рекомендації щодо вибору можливих шляхів подолання проблем інституційної сфери.

Висновки. Підбиваючи підсумки, слід зазначити, в статті було розглянуто методику, яка є інструментом комплексної оцінки розвитку конкуренції на ринку. Вона враховує багатофакторність та багаторівневість ринку як системи, а також дозволяє не просто прослідкувати зміну явищ та процесів в часі, а й зробити конкретні висновки щодо майбутньої поведінки досліджуваного об’єкта.

 

Список використаних джерел

1. Герасименко А. Еволюція теорії конкуренції в історії економічної думки XVIII-XX століть / А. Герасименко // Вісник КНТЕУ. — К: КНТЕУ, 2009. — № 1. – С. 102-113.

2. Лагутін В. Д. Конкуренція і конкурентна політика: категорії та поняття / В. Д. ЛагутінО. О. Бакалінська. – Київ. нац. торг.-економ. ун-т.– К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009.– 320 с.

3. Рак Ю.А. Дослідження процесів ціноутворення на ринку консалтингових послуг України за допомогою методів економетричного моделювання / Ю.А. Рак // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. –  №3. – 2012. – С. 33-42

4. Рак Ю. А. Методика оцінки рівня розвитку конкуренції на основі кореляційно-регресійного аналізу (на прикладі ринку консалтингових послуг України) / Ю. А. Рак // Розвиток конкуренції в умовах глобалізації – Всеукраїнська науково-практична конференція. –2013 р. –  Мукачево: Крок, 210. – С. 56-63

5. Рак Ю.А. Оцінка рівня розвитку ринкової конкуренції / О.Г. Гриценко, Ю. А. Рак  // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – №1. – 2012. – С.29-36.Уманців Ю. М. Економічна конкуренція в умовах фінансової глобалізації [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю. М. Уманців // Фінанси України. – 2009. – N10. – С.95-106. - Спосіб доступу: елктрон. чит. зал ПУСКУ. – На укр. м.

6. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции / Э.Чемберлин  [пер. с англ.] . – М.: экономика, 1996. – 351 с.

7. Bikker J. A Measures of Competition and Concentration in the Banking Industry: a Revue of the Literature [Електронний ресурс] / J. A. Bikker, K. Haaf  // Economic and Financial Modeling. – Summer, 2002. – 46 p. Режим доступу до ст.: http://www.researchgate.net/publication/4810038_Measures_of_competition_and_concentration_in_the_banking_industry_a_review_of_the_literature/file/60b7d52af2e658d68a.pdf. – Назва з екрану.

8. Rosen S. Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition [Електронний ресурс] / S. Rosen // The Journal of Political Economy,82, January/February 1974.―Режим доступу:http://www.jstor.org, для доступу до інформ. ресурсів необхідна авторизація. – Назва з екрану.

9. Sraffa P. The Lows of Returns under Competitive Conditions [Електронний ресурс] / P. Sraffa // Economic Journal, 1926. – Vol.36, N 144. – pp. 535-550. –  Режим доступу: http://cruel.org/econthought/texts/sraffa/sraffa26.html. — Назва з екрану.

 

References.

1. Herasymenko, A. (2009), "The Evolution of Competition Theory in the History of Economic Thought of the XVIII-XX Centuries", Visnyk KNTEU, vol. 1, KNTEU, Kyiv, Ukraine, pp. 102-113.

2. Lahutin, V. D. and Bakalinska, O. O. (2009), Konkurentsiia i konkurentna polityka: katehorii ta poniattia [Competition and Competition Policy: Categories and Concepts], Kyiv. nats. torh.-ekonom. un-t, Kyiv, Ukraine, p. 320.

3. Rak, Yu.A. (2012), "Investigation of pricing processes in the Ukrainian consulting services market by means of econometric modeling", Konkurentsiia. Visnyk Antymonopolnoho komitetu Ukrainy, vol. 3, pp. 33-42.

4. Rak, Yu. A. (2013), "Methodology for assessing the level of competition development on the basis of correlation-regression analysis (on the example of the market of consulting services in Ukraine)", All-Ukrainian scientific and practical conference " Development of competition in the conditions of globalization", Mukachevo, Ukraine, pp. 56-63.

5. Rak, Yu.A. and Hrytsenko, O.H. (2012), "Assessment of the level of development of market competition", Konkurentsiia. Visnyk Antymonopolnoho komitetu Ukrainy, vol. 1, pp. .29-36.

6. Chemberlin, Je. (1996), Teorija monopolisticheskoj konkurencii [The theory of monopolistic competition], Jekonomika, Moscow, Russia, p.351.

7. Bikker J. A Measures of Competition and Concentration in the Banking Industry: a Revue of the Literature [Online], / J. A. Bikker, K. Haaf  // Economic and Financial Modeling. – Summer, 2002. – 46 p., available at: http://www.researchgate.net/publication/4810038_Measures_of_competition_and_concentration_in_the_banking_industry_a_review_of_the_literature/file/60b7d52af2e658d68a.pdf..

8. Rosen S. Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition [Online],/ S. Rosen // The Journal of Political Economy,82, January/February 1974, available at: http://www.jstor.org, dlia dostupu do inform. resursiv neobkhidna avtoryzatsiia.

9. Sraffa P. The Lows of Returns under Competitive Conditions [Online],  / P. Sraffa // Economic Journal, 1926. – Vol.36, N 144. – pp. 535-550, available at:  http://cruel.org/econthought/texts/sraffa/sraffa26.html.

 

[1]  Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента України за конкурсним проектом (Ф70) Державного фонду фундаментальних досліджень

 

Стаття надійшла до редакції 02.11.2017 р.