EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2017

УДК 69.003: 658.157: 330.33.01

 

Д. А. Рижаков,

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту,

Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

 

СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЯ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРАКТИЧНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІКРИТЕРІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ПРОЕКТІВ НА ЗАСАДАХ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ RISK MANAGEMENT

 

D. A. Ryzhakov,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics and Management,

Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

 

MODERN METHODOLOGY OF THE SUBSTANTIATION AND

PRACTICAL INTRODUCTION OF POLYCRITERIAL DIAGNOSTIC SYSTEMS ON THE BASIS OF FUNCTIONAL AND ECONOMIC INDICATORS RISK MANAGEMENT

 

Метою статті є розробка концептуальної, теоретико-методологічної та методико-прикладної бази формування, використання і розвитку полікритеріальних систем діагностики діяльності будівельних підприємств. Запропонований багатовекторний підхід оцінювання дозволить модернізувати уявлення про зміст та сутність операційної системи інвестиційно-будівельного проекту як мобільного підприємства, запропонувавши нові підсистеми бізнес-індикації: будівельно-технологічну; підсистему ініціації інвестиційно-будівельного проекту, планування та діагностики; підсистему адміністрування, координації та забезпечення. Ідентифікування стану та перспектив діяльності будівельних підприємств на засадах діагностики слугуватиме основою для розроблення подальших заходів щодо підвищення ефективності їхнього функціонування, зростання рівня конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, створення передумов для забезпечення розвитку.

 

The purpose of the article is to develop a conceptual, theoretical and methodological and methodical and applied base for the formation, use and development of polycrystalline diagnostic systems for the activities of construction enterprises. The proposed multi-vector approach of evaluation will allow to modernize the idea of the content and essence of the operating system of the investment and construction project as a mobile enterprise, offering new subsystems of business indication: construction and technology; subsystem of initiation of investment-construction project, planning and diagnostics; subsystem of administration, coordination and provision. Identification of the state and prospects of the activity of construction enterprises on the basis of diagnostics will serve as the basis for developing further measures to increase their efficiency, increase the level of competitiveness, investment attractiveness, create the preconditions for development.

 

Ключові слова: діагностика, функціонально-економічна діагностика, інвестиційний будівельний проект, будівельна організація.

 

Key words: diagnosis, functional and economic diagnostics, investment hrojects, construction company.

 

 

Постановка проблеми. Системні перетворення в будівельній сфері сформували нове господарське середовище, що детермінує умови функціонування будівельних організацій, пов'язані з необхідністю вирішення ряду складних завдань: від зміни філософії бізнесу до пошуку нових моделей економічної поведінки. Сьогодні будівельні підприємства функціонують у вкрай динамічних, висококонкурентних та малопрогнозованих умовах, що спричиняє необхідність застосування дієвих та ефективних підходів до управління, які б сприяли максимальному симбіозу ситуаційного, системного, динамічного, структурного, процесного, функціонального управління. Йдеться про становлення новітнього інструментарію менеджменту – функціонально-економічної діагностики, що грунтується на концепції, відповідно до якої функціонально-економічна діагностика розглядається як процес, який є послідовністю певних завершених етапів оцінювання та ідентифікації ретроспективного, поточного та перспективного стану підприємства з метою формування інформаційної бази для розроблення превентивних, санаційних та реактивних управлінських рішень. В сукупності етапи функціонально-економічної діагностики забезпечують здійснення управлінського впливу з урахуванням бізнес-індикаторів функціонування інвестиційного будівельного проекту, який в силу специфіки його організаційно-бюджетної структури презентується і досліджується як тимчасова будівельна організація  специфічного типу, що за змістом і стадіями функціональної та адміністративної діяльності підпорядкована життєвому циклу будівельного проекту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні аспекти діагностики різних видів діяльності, сфер, станів, параметрів функціонування підприємств розкрито у працях вітчизняних та іноземних науковців, зокрема таких вчених як: Е.Альтман, В.Анін, А.Асаул, У.Бівер, І.Бланк, Ю.Брігхем, В.Верба, О.Волошин, В.Геєць, В.Герасимчук, М.Голдер, Т.Марчук, Г. Рижакова, І.Поповиченко, Р.Сайфулін, Л.Соколова, О.Терещенко, О.Тридід, В.Федоренко, Н.Чухрай, О.Ястремська та інші. .

Відзначаючи наукову й практичну значущість внеску названих учених, необхідно зазначити, що аналіз наявних наукових праць показав глибину і складність проблем функціонально-економічної діагностики підприємств підрядного будівництва, пов’язаних з необхідністю урахування багатьох чинників у процесі формування управлінських рішень, а саме: макроекономічних чинників, техніко-економічних показників інвестиційного будівельного проекту, реалістичності виконання проекту компанією-забудовником, виробничих потужностей підприємств-виконавців, попиту на готову будівельну продукцію, впливу стейкхолдерів на проект, наявних ризиків та ін. Необхідність наукової розробки окреслених проблем з урахуванням специфіки реалізації інвестиційного будівельного проекту обумовлює актуальність даної роботи та її прикладне значення для забезпечення ефективної діяльності вітчизняних будівельних підприємств.

Постановка завдання. Метою статті є розвиток методико-аналітичного інструментарію функціонально-економічної діагностики інвестиційного будівельного проекту, який в організаційно-структурному та управлінському контексті презентується і досліджується як мобільна будівельна організація специфічного типу, яка за змістом і етапами функціональної та адміністративної діяльності підпорядкована життєвому циклу будівельного проекту.

Визначена мета дослідження обумовила потребу вирішення завдань:

- проаналізувати існуючий контент категоріального апарату діагностики та обґрунтувати ії теоретико-методологічний базис;

- удосконалити предметно-процесну сутність та мультиплікативно-факторні взаємозв’язки між основними діагностичними бізнес-індикаторами інвестиційного будівельного проекту у досліджуваному форматі функціонально-економічної діагностики.

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування аналітичної обробки інформації як спеціальної стратегії дослідження виробничо-господарської діяльності обумовлено, з одного боку, зростанням у сучасних умовах складності економічних систем, які виступають в якості об'єктів аналізу, а з іншого – підвищенням вимог до управління з метою приведення його процесів у відповідність зі складністю завдань по керівництву сучасною економікою зрілого капіталізму. Побудова структури системи аналітичної обробки інформації, по-перше, повинна ґрунтуватися на врахуванні головних методологічних аспектів самого поняття «система» і, по-друге, виходити із зв'язку функції аналізу з управлінням взагалі. Включені в систему аналітичної обробки інформації його види повинні відображати як зміст самого процесу керування, так і характер об'єктів управління. Побудована на зазначених початкових посилках структура системи аналітичної обробки інформації, на нашу думку, буде спрямована на задоволення потреб насамперед практики управління, і в цьому зв'язку вона представлятиме орієнтовану на певні визначені рівні й об'єкти управління взаємопов'язану модель аналітичних засобів, що забезпечують досягнення цілей аналізу. Відзначаючи необхідність і практичну значимість виділення видів аналізу за ознаками «рівень управління» і «об'єкт аналізу», в той же час слід мати на увазі, що головною методологічною ознакою поділу аналізу на види повинна бути мета. Сформовані в теоретичному відношенні і застосовувані в даний час на практиці різні види аналізу, які відрізняються один від іншого, насамперед своїми цілями.

В межах проведення дослідження, з’ясовано, що здатності малих і великих економічних систем відхилятися від заздалегідь визначених траєкторій розвитку проявляються через девіантну поведінку. Відповідно, поняття «девіація» за всіх часів було об’єктом особливої уваги з боку дослідників різних напрямів: психології, економіки, юриспруденції, філософії, соціології тощо.

Поняття «девіантність» (від пізньолат. deviatio – відхилення від лат. de – від + лат. via – дорога; відхилення від норми, відхилення від основного шляху руху, від правильної лінії), у термінологічному значенні «девіація» використовується у багатьох галузях наукового знання, зокрема, у фізиці (наприклад: відхилення магнітної стрілки компаса від лінії магнітного меридіана внаслідок впливу близько розташованих намагнічених тіл), у радіотехніці (наприклад: девіантні частоти – відхилення (максимальне) від середнього значення частоти електричних коливань при частотній модуляції), в соціології та психології, в яких під девіантною (з відхиленням) поведінкою розуміють поведінку, яка порушує загальноприйняті в даному суспільстві норми і правила

З огляду на це, запропоновано концепцію функціонально-економічної діагностики мобільної будівельної організації  на засадах обґрунтування структурної декомпозиції типових елементів відкритих економічних систем (суб’єктів, об’єктів, цілей, технології діагностики, бізнес-індикаторів, критеріїв, методів, методик) з метою виконання специфічних діагностичних функцій досягнення цільових орієнтирів впровадження інвестиційного будівельного проекту: параметрів надійності провідного виконавця та середовища втілення проекту в межах послідовної реалізації етапів оцінювання та ідентифікації ретроспективного, поточного та перспективного стану підприємства з метою формування інформаційної бази для розроблення превентивних, санаційних та реактивних управлінських рішень. Як видно з таблиці 1. ризик виникнення вартісно-бюджетних відхилень будівельного проекту може бути спричинений ймовірними непередбачуваними подіями, а може бути результатом об’єктивних і/або суб’єктивних факторів, котрі не враховувались менеджерами при його плануванні. Тому, в умовах прискорення всіх бізнес-процесів, що вимагають швидкої реакції, управління ризиками (Risk Management) останніми роками стає все більш необхідним в будь-якому бізнес-середовищі.

Проаналізувавши різні підходи до класифікації ризиків в проекті (за групами та підгрупами, за категоріями, за різними ознаками, за видами та підвидами, у вигляді дерева ризиків і т.д.) запропонувано перелік ознак, за якими можна віднести кожний ризик в проекті до тієї чи іншої групи:

 

Таблиця 1.

Багатовекторне оцінювання діяльності будівельних організацій на засадах функціонально-економічних індикаторів Risk Management

Ознака класифікації

Види

Пояснення

За середовищем походження

Внутрішні

Обумовлені діяльністю самого суб’єкта і його контактної аудиторії

Зовнішні

Безпосередньо не пов’язані з діяльністю суб’єкта, їх джерелом є зовнішнє середовище

За значимістю впливу

Об’єктивні

Спричинені дією об’єктивних факторів (як правило зовнішніх)

Суб’єктивні

Спричинені прийняттям управлінських рішень

Об’єктивно-

суб’єктивні

Спричинені прийняттям рішень у зв’язку із впливом об’єктивних факторів

За можливістю  управління

Відкриті

Ризики, що не підлягають регулюванню

Закриті

Ризики, що підлягають регулюванню

За часом виникнення

Ретроспективні

Ризики, що виникали в минулому, їх аналіз дає змогу передбачити можливість виникнення аналогічних

Поточні

Ризики, що виникають на даний момент

Перспективні

Ризики, що можуть виникнути в майбутньому

За характером впливу

Керовані

Ризики, на виникнення яких можна впливати власними силами

Некеровані

Ризики, розвиток яких знаходиться поза компетенцією і  можливостями впливу керівництва суб’єкта господарювання

За характером  наслідків

Статичні (чисті)

Призводять до втрат унаслідок настання форс-мажорних обставин

Динамічні (спекулятивні)

Зміни у кон’юнктурі ринку, внаслідок яких можливим є прибуток і збиток

За сферами виявлення

Економічні

Пов’язані зі зміною економічних факторів, макроекономічних показників, загальноекономічної тенденції в галузі інвестування

Політичні

Пов’язані з різними адміністративними обмеженнями    інвестиційної діяльності, що пов’язані зі зміною державної політики

Соціальні

Пов’язані з виникненням страйків, проведенням різних  незапланованих соціальних програм

Екологічні

Пов’язані з виникненням екологічних катастроф, що  негативно впливає на діяльність інвестованих об’єктів

Інші

Пов’язані з рекетом, розкраданням тощо.

За величиною  фінансових втрат

Допустимий

Це загроза повної втрати прибутку від реалізації того чи іншого проекту чи діяльності загалом

Критичний

Ризик, пов'язаний з небезпекою втрат у розмірі зроблених витрат на здійснення даного виду підприємницької діяльності чи окремої угоди

Катастрофічний

Загроза втрат у розмірі, що дорівнює чи перевищує весь майновий стан суб’єкта

За часом

Постійний

Характерний для всього періоду здійснення фінансової  операції або фінансової діяльності і пов'язаний з дією постійних факторів

Тимчасовий

Виникає  періодично і зустрічається лише на окремих етапах здійснення фінансової операції чи фінансової діяльності

За масштабом прояву

Мегаризики

Ризики пов’язані з функціонуванням світової економіки загалом

Макроризики

Ризики економічної системи держави

Мезоризики

Ризики окремих галузей

Мікроризики

Ризики окремих суб’єктів господарювання

За тривалістю

Довгостроковий

Пов’язані зі стійкими негативними тенденціями економічного розвитку

Коротко-строковий

Пов’язані зі зміною ринкової кон’юнктури

За чисельністю  осіб, які приймають на себе ризик

Індивідуальний

Небезпека для окремого індивідуума

Груповий (соціальний)

Ризик для групи людей

За характером  обґрунто-ваності

Обґрунтовані (раціональні)

Аналіз показує появу несприятливої події дуже  малоймовірною, у разі виникнення вплив мінімальний

Частково обґрунтовані

Приймаються підприємством при рівності результатів і витрат

Необґрунтовані (авантюрні)

Висока ймовірність недосягнення запланованих  результатів, суб’єкт розраховує на випадковий успіх

Джерело: складено автором на основі [1;3;6;7;8]

 

Використання запропонованого комплексу методів забезпечить наочність і простоту відтворення вихідних даних, дозволить отримати достовірну, об'єктивну й адекватну оцінку показника підприємства на ринку та його змін, що стає аналітичною основою наукового обґрунтування управлінських рішень щодо розробки заходів, спрямованих на укріплення позицій підприємства на ринку. Відтак процес діагностики того чи іншого будівельного підприємства зводиться до оцінки його позицій на ринку у порівнянні з іншими учасниками ринку, що потребує встановлення групи підприємств з аналогічними позиціями на ринку (виділення кластеру підприємств).

В складі запропонованого інструментарію багатовекторного оцінювання діяльності будівельних організацій створена належна концептуально-формалістична основа превентивної системної функціонально-економічної діагностики інвестиційного будівельного проекту  та подальшого успішного адміністрування проекту, з врахуванням уявлень про інвестиційного будівельного проекту як мобільного підприємства специфічного типу.

В якості зазначеної концептуально-формалістичної основи функціонально-економічної діагностики інвестиційного будівельного проекту  багатовекторна модель оцінювання спрямована і спеціально налаштована на вирішення наступних задач:

a) сформувати нову модель операційної системи функціонування інвестиційного будівельного проекту як мобільної організації з оновленою класифікацією підсистем та новою дистрибуцією завдань всередині підсистем;

b) запропонувати складові «конструктиву» ОСУ (операційної системи управління) підприємства, що створюється для успішного  адміністрування інвестиційного будівельного проекту;

c) запропонувати успішні для вітчизняних реалій варіанти інтеграції фрагментів ОСУ в єдину інтегровану, тимчасову структуру у форматі тимчасової орзанідації;

d) запропонувати інноваційний за змістом та легко формалізуємий алгоритм порівняльної оцінки варіантів ОСУ, один з яких має бути рекомендований до впровадження в передбачуваних умовах зовнішнього оточення та внутрішнього  середовища інвестиційного будівельного проекту.

З врахуванням особливостей економічного змісту середовища інвестиційного будівельного проекту та сутності управління інвестиційними процесами впродовж життєвого циклу було запропоновано наступну модель багатовекторного оцінювання діяльності мобільних будівельних організацій на засадах систем функціонально-економічних індикаторів (операційної системи управління), яку можливо класифікувати наступним чином: 

- Будівельно-технологічна підсистема (замість терміну «переробна підсистема» для індустріальних підприємств в традиційному уявленні);

- Підсистема ініціації інвестиційного будівельного проекту, планування та діагностики (замість підсистеми «планування і контролю» в традиційному уявленні);

- Підсистема адміністрування, координації та забезпечення - на відміну від традиційного тлумачення – «забезпечення» - в новій назві підсистемі враховано задачі адміністрування проектом в рамках тимчасової проектної структури - мобільної будівельної організації разом із задачами повного ресурсно-інформаційного забезпечення.

Висновки та подальші дослідження. Перспективою подальших досліджень може бути розробка методичного інструментарію розрахунку інтегральних показників, що створюють ознаковий та часовий контури діагностичного простору. Тривалість та зміст функціонування такого інструментарію мають відповідати стадіям життєвого циклу проекту від його започаткування (інвестиційного задуму замовника) - до виходу на розрахункову проектну потужність. За характером поєднання ознак різних методик оцінки та діагностики дану ОСУ мобільної будівельної організації слід означити як адаптивну (гнучку, органічну) оргструктуру, спрямовану на вирішення задач управління інвестиційним будівельним проектом, перелік і зміст яких регламентовано замовником як ініціюючим суб’єктом інвестиційного процесу.

 

Література.

1. Верба В.А. Управлінське консультування: концепції, організація, розвиток : монографія / В.А. Верба. – К.: КНЕУ, 2011. – 327 с.

2. Волошин О.Ф. Моделі та методи прийняття рішень: навч. посібник / О.Ф. Волошин, С.О. Мащенко. – К. :Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 336 с.

3. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика стратегія, ефективність : монографія /В.Г. Герасимчук. – К. : Вища шк., 1995. – 265 с.

4. Марчук Т.С. Аnalysis of financing sources of projects development for ukrainian enterprises /Т.С. Марчук // Управління розвитком складних систем. – 2017. – №31. – С. 166176.

5. Микитюк П.П. Aнaлiз iнвecтицiйнo-iннoвaцiйнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтв : мoнoгpaфiя / П.П. Микитюк. –Тepнoпiль : Тepнoгpaф, Тepнoпiльcький національний економічний університет, 2009. – 304 c.

6. Oceцький В.Л. Iнвecтицiї тa iннoвaцiї: пpoблeми тeopiї i пpaктики : мoнoгpaфiя / В.Л. Oceцький. – К. : IAEУAAН, 2003. – 412 c.

7. Пoкaтaєвa К. П. Iнвecтицiйнa дiяльнicть пiдпpиємcтв у глoбaльнoму cepeдoвищi: мeтoдичний нcтpумeнтapiй упpaвлiння : мoнoгpaфiя / К. П. Пoкaтaєвa; Хapк. нaц. aвтoмoб.-дop. ун-т. – Х., 2009. – 168 c.

8. Рижакова Г.М. Альтернативні аналітичні інструменти забезпечення економічної безпеки державного інвестування будівельних проектів /Г.М. Рижакова // Управління розвитком складних систем. – 2013. – №16. – С. 203 – 208.

 

References.

1. Verba, V.A. (2011), Upravlinske konsultuvannia: kontseptsii, organisatsiia, rozvytok [Management consulting: conception, organization, development], monograph, KNEU, Kyiv, Ukraine, 327 p.

2. Voloshyn, O.F. and Maschenko, S.O. (2010), Modeli ta metody pryiniattia rishen [Models and methods of decision making], tutorial, Vidavnicho-polihrafichnyi tsentr “Kyivskyi unversitet”, Kyiv, Ukraine, 336 p.

3. Herasymchuk, V.H. (1995), Rozvytok pidpriemstva: diahnostyka, stratehiia, efectyvnist [Enterprise development: diagnostic strategy, effectiveness], monograph, Vyscha shkola, Kyiv, Ukraine, 265 p.

4. Marchuk, T.S. (2013),Аnalysis of financing sources of projects development for ukrainian enterprises, Management of development of complex systems, vol. 31, pp. 166–176.

5. Mykytiuk, P.P. (2009), Analiz invectytsiino-innovatsiinoi diialnocti pidpryiemctv [Analysis of investment and innovative activity of enterprises], monograph, Ternohraf, Ternopil, Ukraine, 304 p.

6. Ocetskyi, V.L. (2003), Invectytsii ta innovatsii: problemy teopii i praktyky [Investments and innovations: problems of the theory and practice], monograph, IAE UAAN, Kyiv, Ukraine 412 p.

7. Pokataieva, K.P. (2009), Invectytsiina diialnict pidpryiemctv u hlobalnomu cepedovyshchi: metodychnyi inctrumentarii upravlinnia [The investment activity of enterprises in global environment: methodological tools of management], monograph, Khark. nats. avtomob.-dor. un-t., Kharkiv, Ukraine, 168 p.

8. Ryzhakova, G.M. (2013),“Alternative analytical tools for securing the economic security of public investment in construction projects”, Management of development of complex systems, vol. 16, pp. 203–208.

 

Стаття надійшла до редакції 18.11.2017 р.