EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2017

УДК 338

 

Н. В. Рощина,

канд.економ.наук, доцент,

Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

Л. С. Борданова,

канд.економ.наук,

Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

К. О. Коряшкіна,

Бакалавр Інституту прикладного системного аналізу,

Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

 

ІНДЕКС ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ КОНДИТЕРСЬКИХ ФАБРИК УКРАЇНИ

 

N. Roshchina,

PhD in Economics, associate professor of National technical University of Ukraine

«Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»

L. Bordanova,

PhD in Economics of National technical University of Ukraine

«Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»

K. Korashkina,

student of  National technical University of Ukraine

«Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»

 

INDEX OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS. INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINIAN CONFECTIONERY FACTORIES

 

Індекс інвестиційної привабливості – відносно новий термін у фінансово-економічному словнику, тому він представляє величезний інтерес для сучасних дослідників і вчених економічної сфери. Український бізнес, зокрема його кондитерська складова, сьогодні надзвичайно зацікавлені у іноземних інвестиціях, що підтверджує актуальність тематики даної статті. Для успішної інвестиційної діяльності необхідно чітко уявляти, як визначається ІІП підприємства і які виробничі характеристики мають найбільший вплив на інвесторів у процесі прийняття рішення про вкладення капіталу.

У статті проаналізовано актуальність поняття інвестиційної привабливості як для бізнесу загалом, так і для українських підприємств. Визначено, які економічні фактори визначають ІІП і які зовнішньополітичні аспекти грають роль при оцінюванні цього параметра. Наведено і проаналізовано основні етапи розрахунку ІІП, виявлено їх переваги і недоліки.

Описано загальний розвиток кондитерського ринку України за останні три роки. Проведено доследження фінансової діяльності трьох компаній-лідерів вітчизняної «солодкої» промисловості за базовими економічними показниками. Проаналізовано фінансово-економічну і зовнішньополітичну ситуацію на ринку кондитерських виробів України та попередньо оцінено ступінь ІП трьох фабрик-лідерів цієї галузі Roshen, Конті, АВК.

Підсумком даної статті є результат оцінки інвестиційної привабливості вищезгаданих компаній, представлений у вигляді відношення переваги, а також попередні висновки щодо інвестиційної політики по відношенню до кожної з них.

 

Index of the investment attractiveness is a relatively new term in the financial and economic dictionary, so it is in great popularity for contemporary researchers and scholars in the economic sphere. Ukrainian business, in particular its confectionery component, today is extremely interested in foreign investments, that confirms the relevance of the subject of this article. For performing successful investment activities, it is needed to clearly understand how the IIA of an enterprise is determined and which characteristics have the greatest impact on investors in the process of decision-making about capital investment.

The article analyzes the actuality of the concept of investment attractiveness both for business in general and for Ukrainian enterprises. It was considered which economic factors determine the IIA and which foreign policy aspects play a role in evaluating this parameter. The main stages of calculation of the IIA were presented and analyzed, also their advantages and disadvantages were revealed.

The general development of the confectionery market of Ukraine for the last three years has been described. The investigation of financial activity of the three companies-leaders of the domestic "sweet" industry based on the basic economic indicators was conducted. The financial-economic and foreign policy situation in the confectionery market of Ukraine were analyzed and the degree of IA of the three factories-leaders of this industry - Roshen, Konti, AVK - has been pre-assessed.

The result of this article is evaluation of the investment attractiveness of the mentioned companies, presented in the form of a ratio of benefits, as well as preliminary conclusions about investment policy in relation to each of them.

 

Ключові слова: індекс інвестиційної привабливості, інвестиційна привабливість, кондитерський ринок України, Roshen, Конті, АВК.

 

Keywords: index of the investment attractiveness, the investment attractiveness, confectionery market of Ukraine, Roshen, Konti, AVK.

 

 

Вступ. Поняття інвестиційної привабливості є надзвичайно актуальним для всіх галузей сучасного бізнесу, особливо українського бізнесу, оскільки дуже часто вітчизняні компанії просто не можуть самостійно забезпечити стабільну роботу підприємств і вдаються до залучення інвестицій з-за кордону. Для того, щоб зацікавити потенційного інвестора, необхідно надати йому докладний аналіз виробничої діяльності підприємства і переконати його в тому, що він не тільки нічого не втратить, вклавши свої кошти в розвиток підприємства, а й отримає хороший прибуток. Індекс інвестиційної привабливості (ІІП) є інтегрованим кількісним результатом такого аналізу і служить опорною точкою для інвестора в процесі прийняття рішення про вкладення капіталу. Необхідно чітко розуміти, які саме чинники визначають індекс інвестиційної привабливості і як його можна обчислити. Метою даної статті є більш детальне знайомство з поняттям ІІП і сучасною методикою його оцінки.

Ринок кондитерських виробів України зазнавав суттєвих змін в 2013-2017 роках у зв'язку з нестабільною політичною і економічною ситуацією в країні. Динаміка попиту на солодку продукцію за цей час пройшла шлях від різкого падіння в 2014-му до поступового зростання на сьогоднішній день. Майже всі представники ринку відчули на собі всі тяготи цього процесу і для того, щоб забезпечити подальший сталий розвиток, кондитерські фабрики повинні заручитися підтримкою інвесторів. Тому питання про інвестиційну привабливість підприємств з виробництва солодощів є надзвичайно актуальним сьогодні. В рамках даної статті ми проаналізуємо результати фінансової діяльності трьох лідерів кондитерського ринку – корпорації Roshen, групи Конті і компанії АВК – за 2016 рік, а також зовнішню ситуацію на ринку, після чого зробимо попередні висновки про ступінь інвестиційної привабливості кожного підприємства.

Результати дослідження. Термін «інвестиційна привабливість» з'явився у фінансово-економічному словнику зовсім недавно, проте точного визначення не існує на сьогоднішній день. Фахівці різних галузей економічної діяльності трактують дане поняття по-різному в залежності від об'єкта вивчення в межах конкретної області. В рамках даної статті буде використовуватися найбільш загальний зміст цього терміна, який охоплює широкий спектр ключових аспектів: інвестиційна привабливість – сукупність об'єктивних ознак, властивостей, засобів і можливостей, які обумовлюють потенційний платоспроможний попит на інвестиції [1]. Таким чином, ступінь інвестиційної привабливості буде визначатися як фінансово-економічними факторами [2]:

- фінансова стійкість, платоспроможність, рівень кредитної довіри;

- конкурентоспроможність і ступінь впливу на ринку;

- можливість освоєння нових ринків збуту;

- інноваційний потенціал (залучення сучасних технологій);

- виробничий потенціал підприємства (динаміка випуску продукції, впровадження нових видів продукції і т.д.);

- рівень професіоналізму персоналу;

- прозорість внутрішньо- і зовнішньоекономічної діяльності (імідж підприємства);

так і зовнішніми умовами [2]:

- зовнішньополітична ситуація на ринку;

- соціальні чинники;

- тенденції розвитку на ринку товарів і послуг;

- природні умови.

У західній літературі виділяються наступні основні етапи визначення інвестиційної привабливості підприємства як об'єкта інвестування:

1. Аналіз оборотності активів: чим більша швидкість обороту вкладених коштів в процесі виробничої діяльності підприємства, тим економічно ефективнішим є інвестування; якщо ж вкладені ресурси не відразу залучаються до робочого процесу, інвестиційний інтерес до об'єкту падає [3];

2. Аналіз прибутковості капіталу: цей етап полягає в проведенні попередньої оцінки потенційної прибутковості від вкладених коштів. Фінансові аналітики складають прогноз щодо розширення виробництва за рахунок збільшення доступних ресурсів, відповідно до цього прогнозу розраховується очікуваний прибуток підприємства, що є ключовим фактором для інвесторів в процесі прийняття рішення про вкладення капіталу [3];

3. Аналіз фінансової стійкості: на цій стадії розглядається вплив зовнішніх чинників – політичних, природних, соціальних явищ на ринку або в регіоні – на потенціал економічного розвитку підприємства, що рогглядається як об’єкт інвестування, оцінюється ймовірність настання несприятливих умов і аналізуються пов'язані із цим ризики [3];

4. Аналіз ліквідності активів: на даному етапі визначається здатність об'єкта інвестування платити за своїми короткостроковими зобов'язаннями, оцінюється ймовірність розорення підприємства і можливість уникнення банкрутства за рахунок швидкої реалізації окремих видів активів. Іншими словами, аналізуються інвестиційні ризики в короткостроковій перспективі [3].

Інакше кажучи, інвестиційна привабливість – це максимальний дохід при мінімальних ризиках.

Об'єднуючи результати аналізу за всіма вищезгаданими етапами, формується єдина оцінка інвестиційної привабливості підприємства, на базі якої приймаються наступні рішення про вкладення коштів – про його доцільність загалом і про розміри вкладеного капіталу. Варто відзначити, що оцінка інвестиційної привабливості підприємства згідно розглянутого плану здійснюється з урахуванням стадії його життєвого циклу, оскільки на різних стадіях значення одних і тих же показників мають різну цінність для підприємства і його інвесторів [3].

У перспективі методика оцінювання інвестиційної привабливості буде переглянута і доповнена, так як існуючі критерії вже не задовольняють вимогам інвесторів в повній мірі. Ще одним серйозним недоліком запропонованої методики є велика кількість часу, необхідного для проведення детального і якісного системного аналізу за всіма показниками, що в умовах розвитку сучасного бізнесу є недозволеною розкішшю.

Інвестиційна привабливість кондитерських фабрик України

Хоча асортимент кондитерських виробів на прилавках українських магазинів рясніє брендами – як вітчизняними, так і імпортними, – ситуація на цьому ринку була досить нестабільною і мала не дуже оптимістичні тенденції розвитку протягом останнього часу. Починаючи з 2013 року, попит на солодощі почав різко падати. Це пов'язано з тим, що споживчі можливості українців істотно скоротилися в зв'язку з економічною кризою, і люди стали обмежувати себе в товарах не першої необхідності. Події на сході України призвели до закриття виробничих локацій кондитерських компаній і скорочення експортованої продукції. Так, багато українських брендів припинили постачання товарів в Росію, Казахстан, Узбекистан, що істотно відзначилося на їхньому прибутку [4]. Щоб не втратити дохід, були вжиті вимушені заходи – ціни на солодощі зросли в українських магазинах, змусивши споживачів переглянути свої продуктові кошики.

Однак, в 2016 році намітилася тенденція до поліпшення ситуації на «солодкому» ринку України. Незважаючи на активне поповнення прилавків супермаркетів європейськими брендами, наші покупці віддають перевагу вітчизняним солодощам, так як вони є більш прийнятними за ціною і не поступаються за якістю зарубіжним комплементам, тому питання про інвестиційну привабливість кондитерських фабрик України знову стало актуальним [4].

В рамках даної статті ми проаналізуємо з точки зору інвестиційної привабливості трьох головних представників українських кондитерських виробів, обсяги виробництва яких в сумі складають 41% від загальної кількості виготовлених солодощів на території України [4]:

Корпорація Roshen – безперечний лідер українського кондитерського ринку. Компанія існує з 1996 року і експортує продукцію в США, Канаду, ОАЕ, Китай, Японію, Алжир, Ізраїль, країни ЄС і СНД. Roshen стабільно входить у ТОП-100 кондитерських компаній світу (в 2015 році зайняла 22 позицію). Корпорація має широку промислову географію та включає Київську, Маріупольську (зараз знаходиться на стадії ліквідації), Кременчуцьку і дві Вінницькі кондитерські фабрики, Вінницький молочний завод «Рошен», а також Липецьку фабрику «Рошен» (РФ), Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику BonbonettiChoco (Угорщина) [7]. Асортимент продукції компанії активно розростається разом із довірою покупців [6]. Присутність компанії на вітчизняному ринку можна прослідкувати на рис. 1. [5]:

 

Рис. 1. Динаміка часток ринку компанії Roshen в 2014-2016 рр.

 

За даними фінансової звітності компанії за 2016 рік маємо наступну картину (табл.1) [7]:

 

Таблиця 1.

Фінансові показники компанії Roshen на 2016 р.

Фінансовий показник

Сума

У порівнянні із 2015 р.

Активи компанії

659 млн. грн.

↓6,5%

Основні засоби

576,36 млн. грн.

4,4%

Нерозподілений прибуток

354,9 млн. грн.

↑1,2%

Чистий прибуток

3,92 млн. грн.

2,8р.

Довгострокові зобов’язання

36,9 млн. грн.

15,4%

Поточні зобов’язання

86,9 млн. грн.

39%

Сумарна дебіторська заборгованість

73,64 млн. грн.

21%

 

Група «Конті» – була заснована в 1997 році і є другою за популярністю серед українських покупців ринку кондитерських виробів. У 2015 році компанія потрапила у ТОП-100 кондитерських компаній світу, розмістившись на 38 місці. Виробничі активи підприємства включають в себе п'ять фабрик, з яких дві зараз знаходяться на території проведення АТО. Ще дві фабрики розташовані в Курську, РФ. Компанія експортує продукцію в усі країни СНД [6]. Присутність компанії на вітчизняному ринку можна прослідкувати на рис. 2. [5]:

 

Рис. 2. Динаміка часток ринку компанії Конті у 2014-2016 рр.

 

За даними фінансової звітності компанії за 2016 рік маємо наступну картину (табл.2) [8]:

 

Таблиця 2.

Фінансові показники компанії Конті на 2016 р.

Фінансовий показник

Сума

У порівнянні із 2015 р.

Активи компанії

2,42 млрд. грн.

16,6%

Основні засоби

1,98 млрд. грн.

10,1%

Нерозподілений прибуток

572,8 млн. грн.

1,7р.

Чистий прибуток

-431,1 млн. грн.

115%

Довгострокові зобов’язання

582,2 млн. грн.

51%

Поточні зобов’язання

899 млн. грн.

↑39%

Сумарна дебіторська заборгованість

401,7 млн. грн.

18%

 

«АВК» – компанія працює з 1991 року, основні виробничі потужності (фабрика площею 14639 кв. м. і найбільші складські приміщення) знаходяться в Дніпропетровській області. Експортує продукцію в більш ніж 20 країн світу, серед яких Німеччина, Великобританія, Латвія, і Ізраїль. У світовому рейтингу кондитерів у 2015 році компанія зайняла 59 місце [6]. Присутність компанії на вітчизняному ринку можна прослідкувати на рис. 3. [5]:

 

Рис. 3. Динаміка часток ринку компанії АВК у 2014-2016 рр.

 

За даними фінансової звітності компанії за 2016 рік маємо наступну картину (табл.3) [9]:

 

Таблиця 3.

Фінансові показники компанії АВК на 2016 г.

Фінансовий показник

Сума

У порівнянні із 2015 р.

Активи компанії

517,245 млн. грн.

­19,3%

Основні засоби

458,6 млн. грн.

­23,6%

Нерозподілений прибуток

1,45 млн. грн.

­146,7%

Чистий прибуток

202 тыс. грн.

­135%

Довгострокові зобов’язання

69,349 млн. грн.

­69,349 млн. грн.

Поточні зобов’язання

263,355 млн. грн.

­8,8%

Сумарна дебіторська заборгованість

307,195 млн. грн.

24,1%

 

Аналізуючи основні фінансові показники за всіма трьома компаніям, можна скласти наступну підсумкову картину їх виробничої діяльності за 2016 р. (табл. 4):

 

Таблиця 4.

Підсумкова таблиця за результатами діяльності трьох компаній

Фінансовий показник

Roshen

Конті

АВК

Активи компанії

659 млн. грн.

2,42 млрд. грн.

517,245 млн. грн.

Основні засоби

576,36 млн. грн.

1,98 млрд. грн.

458,6 млн. грн.

Нерозподілений прибуток

354,9 млн. грн.

572,8 млн. грн.

1,45 млн. грн.

Чистий прибуток

3,92 млн. грн.

-431,1 млн. грн.

202 тыс. грн.

Довгострокові зобов’язання

36,9 млн. грн.

582,2 млн. грн.

69,349 млн. грн.

Поточні зобов’язання

86,9 млн. грн.

899 млн. грн.

263,355 млн. грн.

Сумарна дебіторська заборгованість

73,64 млн. грн.

401,7 млн. грн.

307,195 млн. грн.

 

Фінансово-економічна складова аналізу інвестиційної привабливості компаній говорить нам про те, що підприємство АВК стрімко покращує свої показники на відміну від Roshen і Конті. Крім того, станом на 2016 рік, компанія АВК розширила свою присутність на ринку, в той час як Конті і Roshen скоротили кількість своєї продукції на прилавках вітчизняних магазинів. Однак, варто зазначити, що незважаючи на позитивну динаміку, кількісні оцінки за всіма фінансовими параметрами суттєво нижчі, ніж у двох лідерів ринку.

Зовнішня ситуація на ринку кондитерських виробів в цілому характеризується сприятливими змінами. По-перше, підписання Асоціації з ЄС дає можливість українським підприємствам збільшити експорт продукції і розширити його географію, а відповідно і свій прибуток [4]. По-друге, відносна стабілізація ситуації на сході України дає можливість чітко уявляти виробничі потужності кожної компанії і налаштувати робочий процес відповідно до наявних ресурсів [4]. По-третє, ймовірність появи на ринку нових вітчизняних компаній невелика, а імпортовані товари з-за кордону є менш затребуваними через їхню цінову політику, тому можна очікувати поліпшення за всіма фінансовими показниками у лідерів ринку солодощів – Roshen, Конті і АВК.

Як зазначалося раніше, попит на солодку продукцію серед українських споживачів знову почав зростати з 2016 року, тому спиратися на наведену статистику при ухваленні рішення про інвестування коштів зарано, варто оцінити результати роботи компаній за 2017 рік. До того ж, наведені дані є лише поверхневим аналізом фінансової ситуації по трьом підприємствам, і для точного розрахунку ІІП потрібне більш глибоке вивчення кожного з них.

Таким чином, хоча висновки щодо інвестиційної привабливості ТОП-3 кондитерських фабрик України вельми поспішні, найбільш вигідним об'єктом для вкладення коштів на даний момент є компанія АВК, що демонструє неспішну, але все ж позитивну динаміку розвитку. Найменш привабливим для вкладення капіталу є підприємство Конті. Так як наявних даних недостатньо, щоб точно (чисельно) визначити ІІП по кожному підприємству, ступінь інвестиційної привабливості можна проілюструвати наступним відношенням переваги (1):

 

                                   (1)

 

Висновки.

Інвестування є невід'ємно складовою існування сучасного українського бізнесу, оскільки підприємства країни дуже часто не можуть покрити виробничі витрати, спираючись виключно на власний капітал. Для того, щоб залучити додаткові кошти, необхідно зацікавити потенційних вкладників і переконати їх в прибутковості підприємства, а також показати, що ризики втрати капіталу мінімальні. Таким чином демонструється інвестиційна привабливість компанії.

Формування інвестиційної привабливості підприємства (ІПП) необхідно для: забезпечення конкурентоспроможності продукції і підвищення її якості; структурної перебудови виробництва; створення необхідної сировинної бази для ефективного функціонування підприємств; вирішення соціальних проблем: інвестиції необхідні для забезпечення ефективного функціонування підприємств, їхнього стабільного стану й у зв'язку з цим вони використовуються для досягнення подальшого розширення і розвитку виробництва; відновлення основних виробничих фондів; підвищення технічного рівня праці і виробництва та ін [10].

У даній статті розглянуто поняття інвестиційної привабливості і пов'язаного з ним інтегрального кількісного параметра – індексу ІП, описано сучасну методику для оцінки ІІП з її перевагами і недоліками. Проаналізовано фінансово-економічну і зовнішньополітичну ситуацію на ринку кондитерських виробів України та оцінено ступінь інвестиційної привабливості трьох лідерів в цій галузі – корпорації Roshen, групи Конті і компанії АВК – за результатами виробничої діяльності за 2016 рік. Результати аналізу і оцінки представлено у вигляді відношення переваги між ними. Виходячи з наведених статистичних даних, було з'ясовано що найбільш привабливим об'єктом для інвестування є кондитерська фабрика АВК, а найменш привабливим – група Конті.

 

Використані джерела.

1. Интернет-проект «Корпоративный менеджмент», Как оценить инвестиционную привлекательность? [Електронний ресурс]: [http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/investment_appeal.shtml];

2. Вики-сообщество «Наука», Инвестиционная привлекательность [Електронний ресурс]: [http://ru.science.wikia.com/wiki];

3. Финансовый форум «Открытый взгляд», Инвестиционная привлекательность предприятия [Електронний ресурс]: [https://finansovyjgid.ru/investicii/44-investicionnaya-privlekatelnost.html];

4. Информационный портал delo.ua, Рейтинг ТОП-100: крупнейшие кондитерские компании [Електронний ресурс]: [https://delo.ua/business/rejting-top-100-krupnejshie-konditerskie-kompanii-245226/];

5. Информационно-правовая и коммуникационная Платформа LIGA:ZAKON, Инфографика: сладкие бренды. Кто контролирует кондитерский рынок Украины [Електронний ресурс]: [http://www.liga.net/infografica/323868_sladkie-brendy-kto-kontroliruet-konditerskiy-rynok-ukrainy.html];

6. Брендинговое агентство Koloro, Анализ украинского рынка конфет [Електронний ресурс]: [https://koloro.ua/blog/issledovaniya/Analiz-ukrainskogo-rynka-konfet.html];

7. Электронный журнал www.capital.ua, За год киевская фабрика «Рошен» сократила чистую прибыль почти в 3 раза
[Електронний ресурс]: [http://www.capital.ua/ru/news/87328-za-god-kievskaya-fabrika-roshen-sokratila-chistuyu-pribyl-pochti-v-3-raza];

8. Электронный журнал www.capital.ua, «Конти» завершила 2016г с чистым убытком 431,1 млн грн [Електронний ресурс]: [http://www.capital.ua/ru/news/87320-konti-zavershila-2016g-s-chistym-ubytkom-431-1-mln-grn];

9. Электронный журнал www.capital.ua, Кондфабрика «АВК» в 2016 году получила 200 тыс. грн прибыли [Електронний ресурс]: [http://www.capital.ua/ru/news/88798-kondfabrika-avk-v-2016-godu-poluchila-200-tys-grn-pribyli].

10. Крейнина М. Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле.- М.: Дело и Сервис, 1994.-256 с.

 

References.

1. Internet project "Corporate Management", How to evaluate the investment attractiveness? Available at: http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/investment_appeal.html .

2. Wiki-community "Science", Investment attractiveness. Available at: http://ru.science.wikia.com/wiki .

3. Financial Forum "Open View", Investment attractiveness of the enterprise. Available at:  https://finansovyjgid.ru/investicii/44-investicionnaya-privlekatelnost.html .

4. Information portal delo.ua, Rating TOP-100: the largest confectionery companies. Available at: https://delo.ua/business/rejting-top-100-krupnejshie-konditerskie-kompanii-245226/.

5. Information and legal and communication platform LIGA: ZAKON, Infographics: sweet brands. Who controls the confectionery market in Ukraine. Available at: http://www.liga.net/infografica/323868_sladkie-brendy-kto-kontroliruetkonditerskiy-rynok-ukrainy.html .

6. Branding agency Koloro, Analysis of the Ukrainian market of sweets. Available at: https://koloro.ua/blog/issledovaniya/Analizukrainskogo-rynka-konfet.html .

7. Electronic magazine www.capital.ua, For a year the Kiev factory "Roshen" has reduced the net profit almost in 3 times. Available at: http://www.capital.ua/ru/news/87328-za-godkievskaya- fabrika-roshen-sokratila-chistuyu-pribyl-pochti-v-3-raza .

8. Electronic magazine www.capital.ua, "Conti" completed 2016 with a net loss of 431.1 million UAH. Available at: http://www.capital.ua/en/news/87320-konti-zavershila-2016g -s-chistymubytkom-431-1-mln-grn.

9. The electronic magazine www.capital.ua, the AVK Condensate Factory in 2016 received 200 thousand UAH of profit. Available at: http://www.capital.ua/en/news/88798-kondfabrika-avk-v -2016-godupoluchila-200-tys-grn-pribyli.

10. Kreynina, M. Analiz finansovogo sostojanija i investicionnoj privlekatel'nosti akcionernyh obshhestv v promyshlennosti, stroitel'stve i torgovle [Analysis of the financial condition and investment attractiveness of joint-stock companies in industry, construction and trade]. Moscow, Delo i Servis, 1994, 256 p.

 

Стаття надійшла до редакції 18.11.2017 р.