EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2011

УДК 336

 

Є. А. Стефанович,

аспірант Національного університету ДПС України

 

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

 

The state and tendencies of financing of investment projects are in Ukraine

 

У статті проаналізовано стан фінансування інвестиційних проектів в Україні. На основі кореляційно-регресійного аналізу виявлені тенденції фінансування інвестиційних проектів.

 

In the article the state of financing of investment projects in Ukraine is analysed. On the basis of cross-correlation-regressive analysis the educed tendencies of financing of investment projects.

 

 

Вступ. Забезпечення сталого економічного розвитку неможливе без належного фінансового забезпечення інвестиційної діяльності. На сьогоднішній день в Україні склалася ситуація, коли більшість інвестиційних проектів фінансуються за рахунок власних коштів, що обумовлено дефіцитністю бюджетних ресурсів та низькою інвестиційною привабливістю України.

Постановка проблеми. Питаннями фінансування інвестиційних проектів присвячені праці І. Волкова, А. Гойко, Т. Майорової, В. Москвіна, А. Пересади та ін. Однак вирішення проблеми оптимізації фінансування потребує подальших досліджень у цьому напрямі.

Викладення основного матеріалу. Фінансування інвестиційної діяльності в Україні має свої особливості, пов’язані з динамікою макроекономічної кон’юнктури та станом техніко-технологічної бази реального сектору економіки. З одного боку є нагальна необхідність реалізації інвестиційних проектів, направлених на оновлення основного капіталу. З іншого боку, економіка України перебуває у затяжній структурній кризі, яка періодично поглиблюється перманентними кризовими явищами, які виникають в різних сферах економіки. Це зумовило переважання власних коштів у загальних обсягах фінансування інвестиційної діяльності в Україні (рис. 1).

 

Рис. 1. Динаміка питомої ваги джерел фінансування інвестиційної діяльності

 

Як видно з графіків, зображених на рисунку 1, у структурі джерел фінансування інвестиційної діяльності переважають власні кошти підприємств та організацій, фінансування за рахунок кредитів банків та інших позик є обмеженим, всі інші джерела фінансування мають невелику частку, яка практично не змінюється. Тенденцію до збільшення мають кошти населення на індивідуальне житлове будівництво. Описана ситуація свідчить про несприятливі передумови для розвитку проектного фінансування, оскільки воно передбачає використання переважно зовнішніх джерел фінансування.

Описані тенденції фінансування відповідним чином відобразились на динаміці капітальних вкладень (рис. 2).

 

Рис. 2. Динаміка капітальних вкладень в економіку України

 

З діаграм, зображених на рис. 2 видно, що до 2007 р. включно динаміка капітальних інвестицій була відносно позитивною, переважали інвестиції в капітальне будівництво, а також придбання машин і обладнання. Гіршу динаміку мають інвестиції у довгострокові біологічні активи тваринництва, що негативно позначається на перспективах розвитку сільського господарства та продовольчій безпеці України. Найнестабільнішу динаміку мають інвестиції в нематеріальні активи, окрім того у 2003 р. відбулося різке зниження обсягів інвестицій у створення та придбання нематеріальних активів. Така ситуація негативно позначається на перспективах економічного розвитку, оскільки відсутність інвестицій в нематеріальні активи означає погіршення передумов для інноваційного розвитку економіки.

У 2008 р. під впливом кризових явищ відбулося різке скорочення обсягів всіх видів капітальних інвестицій, у 2009-2010 р. негативна динаміка збереглася, що свідчить про чутливість інвестиційної сфери до циклічних коливань економіки. Обумовлено це, передусім, тісною залежністю інвестиційної діяльності від доступності джерел фінансування.

 

Рис. 3. Темпи росту інвестицій в основний капітал

 

З графіка, зображеного на рис. 3 видно, що темпи росту інвестицій в основний капітал залежать від циклічних коливань в економці. Так, на 1999, 2002, 2005, 2008 рр. припадають початки коротких циклів, саме для цих періодів характерним є дефіцит фінансових ресурсів, що зумовлює скорочення обсягів фінансування капітальних вкладень.

Протягом останніх десяти років найбільша кількість інвестиційних проектів була реалізована у сфері будівництва комерційної і житлової нерухомості. У 1997 р. відбулося відновлення інвестиційної діяльності, саме в цей період обсяги виконаних будівельних робіт перевищили рівень 1990 р. (який приймають за відправну точку як до кризовий рівень). Обсяги виконаних будівельних робіт там само різко зменшуються у 2002, 2005 та 2008 р., на які припадають початки нових економічних циклів.

 

Рис. 4. Індекси обсягів виконаних будівельних робіт

 

Найглибше падіння спостерігається у 2008 р., що обумовлено глобальною економічною кризою, яка ще більше посилила економічну нестабільність в Україні. На цей період припадає скорочення обсягів фінансування інвестиційної діяльності за рахунок всіх джерел, особливо відчутно позначилося зменшення прибутків підприємств, як головного джерела фінансування, та скорочення обсягів кредитування, обумовлене кризою банківської системи.

Як було зазначено вище, найбільша кількість інвестиційних проектів припадає на житлове будівництво. Так, в обласних центрах популярними є інвестиційні проекти щодо будівництва житлових комплексів та торгівельно-розважальних центрів. Темпи росту введення житла в експлуатацію менш чутливі до циклічних коливань (рис. 5).

 

Рис. 5. Темпи росту введення житла в експлуатацію

 

Як видно з графіку, зображеного на рис. 5, починаючи з 2000 р. темпи росту введення житла в експлуатацію помірно зростають, до 2008 р. коливання є незначними. У 2009 р. відбулося різке падіння обсягів житла, введеного в експлуатацію, що було обумовлене кризою будівельної галузі, яка, у свою чергу, була спричинена кризою фінансування. У 2010 р. спостерігається зростання обсягів житла введеного в експлуатацію.

Темпи росту житла, введеного в експлуатацію індивідуальними забудовниками були практично незмінними, що пояснюється відсутністю доступних програм кредитування населення до 2002 р. (рис. 6).

 

Рис. 6. Темпи росту житла, введеного в експлуатацію індивідуальними забудовниками

 

Протягом 2002-2010 рр. обсяги введеного в експлуатацію житла індивідуальними забудовниками залежать від доступності джерел фінансування. Так, різке скорочення обсягів введеного в експлуатацію житла індивідуальними забудовниками у 2008-2009 рр. різко скорочується через згортання програм кредитування населення.

Найбільш значимими для забезпечення економічного розвитку держави є інвестиції в основний капітал. Протягом всього періоду існування незалежної України вчені і практики ведуть мову про необхідність забезпечення інноваційного розвитку держави, оскільки саме інноваційна основа може забезпечити достатній рівень конкурентоспроможності національної економіки. Однак забезпечити інноваційний розвиток можна тільки завдяки оновленню техніко-технологічної бази, яка, несьогоднішній день перебуває практично у непридатному для використанні стану.

З метою виявлення залежності інвестицій в основний капітал від обсягів джерел фінансування нами було проведено кореляційно-регресійний аналіз залежності обсягів інвестицій в основний капітал від джерел фінансування (рис. 7-14).

 

Рис. 7. Взаємозв’язок обсягів інвестицій в основний капітал (вісь Y) і обсягів фіннасування з державного бюджету (вісь Х)

 

Графіки, зображені на рис. 7 показують, що між аналізованими показниками прослідковується поліноміальна залежність третього ступеня. Однак зв’язок дуже слабкий (коефіцієнт детермінації 0,3817), тому зв’язок є незначимий. Така ситуація свідчить про незначну роль держави у фінансуванні розвитку техніко-технологічної бази. З точки зору перспектив розвитку така ситуація є негативною, однак вона зумовлена об’єктивними причинами – у бюджеті держави не вистачає коштів на покриття основних потреб, тому інвестиційний розвиток опиняється на другому плані. Кошти з державного бюджету на фінансування інвестиційних проектів виділяються тільки під конкретні програми або стратегічно важливі проекти для України (наприклад, ЄВРО 2012).

Роль місцевих бюджетів у фінансуванні інвестицій в основний капітал виявилася також невеликою (рис. 8).

 

Рис. 8. Взаємозв’язок обсягів інвестицій в основний капітал (вісь Y) і обсягів фіннасування з місцевих бюджетів (вісь Х)

 

Між досліджуваними показниками простежується поліноміальний зв’язок третього ступеня, функція прямує до мінімуму, що означає зменшення ролі місцевих бюджетів у фінансуванні інвестиційної діяльності у найближчій перспективі. Коефіцієнт детермінації дорівнює 0,421, що свідчить про слабкий зв’язок між аналізованими показниками і велику вагомість інших факторів. Така ситуація пов’язана, в першу чергу, з тим, що місцеві бюджети мають слабку фінансову базу, і з набуттям чинності Податковим кодексом України навряд чи вона зміцниться найближчим часом. Це негативна тенденція, оскільки місцеві органи влади краще володіють ситуацією на місцях і могли б ефективніше розпоряджатися коштами, якби вони були в наявності.

Ситуація, що склалася з фінансуванням інвестицій в основний капітал за рахунок коштів бюджету є негативною. Як свідчить світовий досвід, у більшості країн, які є лідерами у технологічному розвитку, держава відіграла велику роль у створенні та розвитку техніко-технологічної бази.

Динаміка фінансування інвестицій в основний капітал за рахунок власних коштів зображена на рис. 9.

 

Рис. 9. Взаємозв’язок обсягів інвестицій в основний капітал (вісь Y) і обсягів фіннасування за рахунок власних коштів (вісь Х)

 

Графіки, зображені на рис. 9 ілюструють наяність між досліджуваними показниками поліноміальної залежності третього ступеня. Зв’язок вагомий, оскільки коефіцієнт детермінації дорівню 0,7902, це означає що обсяги фінансування інвестицій в основний капітал на 79,02% залежать від фінансування за рахунок власних коштів підприємств. Це пояснюється тим, що в умовах обмеженості бюджетного фінансування найчастіше підприємства використовують самофінансування з метою оновлення техніко-технологічної бази. З точки зору ефективності використання коштів та збереження суб’єктами господарювання фінансової автономії це нормально, однак обсяги фінансування за рахунок власних коштів є недостатніми, що ілюструє стан техніко-технологічної бази реального сектору економіки (згідно даних Держкомстату коефіцієнт придатності основних засобів у реальному секторі економіки не перевищує 50% [2]).

Для перевірки достовірності і значимості моделі нами було розраховано критерій Фішера (F-критерій) і критерій Стьюдента (t-критерій). Для розрахунку використаємо формули (1, 2). Для критерію Фішера:

 

                                                     (1)

де r2 – коефіцієнт детермінації;

n – кількість спостережень.

Для критерію Стьюдента:

                                                                 (2)

Для аналізованої залежності критерій Фішера складає 26,36, а критерій Стьюдента – 5,13. Обидва розраховані критерії є більшими за табличні значення, що свідчить про достовірність і значимість отриманої залежності. Коефіцієнт при х3 від’ємний, це свідчить, що функція прямує до мінімуму і у подальшому можливе зменшення фінансування інвестицій в основний капітал за рахунок власних коштів, що означатиме зменшення обсягів інвестиційної діяльності у цілому, оскільки власні кошти підприємств є одним з основних джерел фінансування.

З метою оцінки тенденції фінансування інвестицій в основний капітал за рахунок власних коштів нами було побудовано методом експоненціального згладжування прогнозний тренд динаміки фінансування інвестицій в основний капітал за рахунок власних коштів (рис. 10).

 

Рис. 10. Прогнозування фінансування інвестицій в основний капітал за рахунок власних коштів підприємств

 

Як видно з рисунку 10, обсяги фінансування інвестицій в основний капітал за рахунок власних коштів будуть повільно знижуватися, що пов’язано, перш за все,  із зростанням вартості самофінансування.

Взаємозв’язок обсягів інвестицій в основний капітал та фінансування за рахунок кредитів відображена на рис. 11.

 

Рис. 11. Взаємозв’язок обсягів  інвестицій в основний капітал (вісь Y) і обсягів фіннасування за рахунок кредитів банків (вісь Х)

 

Графіки, зображені на рис. 11 ілюструють пряму залежність між досліджуваними величинами з коефіцієнтом детермінації 0,773, зв’язок є тісним. Розрахункові значення критеріїв Фішера і Стьюдента дорівнюють відповідно 23,84 і 4,88. Розрахункові значення перевищують табличні, це означає, що модель є достовірною і значимою. З метою визначення тенденцій обсягів фінансування інвестицій за рахунок кредитних ресурсів нами було побудовано методом експотенціального згладжування прогнозний тренд (рис. 12).

Тренд, зображений на рисунку 12 показує, що обсяги фінансування інвестицій в основний капітал у найближчий період часу будуть поступово знижуватися.

 

Рис. 12. Прогнозування фінансування інвестицій в основний капітал за рахунок кредитів банків

 

Частково це можна пояснити наслідками фінансової нестабільності та зростанням вартості кредитів. Зважаючи на те, що довгострокові кредити банків у економічно розвинених країнах завжди були одним з найвагоміших джерел фінансування інвестицій, в Україні необхідно створити умови, які б спонукали банки вкладати довгостроковіфінансові ресурси у відновлення основного капіталу реального сектору економіки.

На рис. 13 зображено взаємозв’язок обсягів інвестицій в основний капітал та обсягів фінансування цих інвестицій за рахунок коштів іноземних інвесторів. Зв’язок поліноміальний другого ступеня, коефіцієнт при х2 від’ємний, що свідчить про те, що функція йде на мінімум. Коефіцієнт детермінації вказує на наяність помірного зв’язку, критерії Фішера (15,36) і Стьюдента (3,92) перевищують табличні значення і свідчать про достовірність і значимість зв’язку. Прогноз, побудований методом експотенціального згладжування, відображений на рис. 14.

 

 

Рис. 13. Взаємозв’язок обсягів інвестицій в основний капітал (вісь Y) і обсягів фіннасування за рахунок кредитів банків (вісь Х)

 

Рис. 14. Прогнозування фінансування інвестицій в основний капітал за рахунок коштів іноземних інвесторів

 

Тренд, зображений на рис. 14 показує, що у найближчому майбутньому обсяги фінансування інвестицій в основний капітал за рахунок коштів іноземних інвесторів суттєво не зміняться, що пов’язано, перш за все, з особливостями інвестиційного клімату в Україні.

Висновки. Таким чином, результати аналізу фінансування інвестиційних проектів на макрорівні засвідчив, що домінуючими джерелами фінансування інвестиційних проектів є власні кошти підприємств та кредити банків. Вплив на динаміку реалізаціїінвестицій в основний капітал справляють обсяги власних коштів, обсяги кредитів банківських установ та обсяги коштів іноземних інвесторів. Однак терндовий аналіз не дозволяє дати однозначну оцінку щодо напрямів оптимізації джерел фінансування, необхідним є аналіз конкретних іневстиційних проектів. Необхідність проведення аналізу внутрішніх механізмів фінансування інвестиційних проектів зумолена тим, що об’єктом фіннасування виступає не господарська діяльність підприємств в цілому, а саме конкретна ідея. Це обумовлює особливості відшкодування вкладених засобів – ними виступає не весь прибуток суб’єкта господарювання, а прибуток від реалізації інвестиційного проекту.

 

Список використаних джерел

1.        Крупка Я. Інформаційне забезпечення та аналітична оцінка альтернативних інвестиційних ресурсів// Економічний аналіз. – 2010. – №6. – С. 17-19.

2.        Офіційний веб-сайт Держкомстату України [електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

Стаття надійшла до редакції 05.06.2011 р.