EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2017

УДК. 336.77

 

Л. Я Бублик,

аспірант кафедри фінансів, кредиту та страхування,

Львівський  торговельно-економічний університет,  м. Львів

 

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

 

L. Bybluk,

Postgraduate student of the Department of Finance, Credit and Insurance

Lviv Trade and Economic University

 

DEVELOPMENT OF STATE REGULATION OF MORTGAGE LENDING IN UKRAINE

 

У даній науковій статті економічного спрямування,здійснений детальний та різносторонній аналіз розвитку державного регулювання споживчого кредитування в Україні. Проаналізовано динаміку показників, що характеризують іпотечні кредити надані фізичним особам банківською системою України у період 2007-2016 років. Дана характеристика основних тенденцій розвитку досліджуваних відносин в означеному періоді. Визначено питому вагу іпотечних кредитів в загальному обсязі виданих споживчих кредитів, розрахований щорічний темп приросту іпотечного кредитування в Україні. Проаналізовано динаміку реалізації кредитних програм з використанням державних коштів у період 2007-2016 років. Зазначено, що в частині фінансово-кредитних інструментів іпотечного кредитування діють наступні програми по забезпеченню населення житлом за допомогою державної підтримки: програма «Пільговий кредит на житло для молоді», програма «Часткова компенсація іпотечних кредитів» та програма «Будівництва доступного житла на 2010-2017 роки».

 

In this scientific article of economic orientation, a detailed and versatile analysis of the development of state regulation of consumer lending in Ukraine has been carried out. The dynamics of indicators characterizing mortgage loans granted to individuals by the banking system of Ukraine in the period of 2007-2016 is analyzed. The characteristic of the main tendencies of the studied relations in this period is given. The share of mortgage loans in the total volume of consumer loans issued is calculated, the annual growth rate of mortgage lending in Ukraine is calculated. The dynamics of realization of credit programs with the use of state funds in the period of 2007-2016 is analyzed. It is noted that in the part of financial and credit instruments of mortgage lending, the following programs are implemented to provide housing to the public with the help of state support: the program "Favorable housing loan for youth", the program "Partial compensation of mortgage loans" and the program "Construction of affordable housing for 2010-2017 years ".

 

Ключові слова: споживчий кредит, іпотечний кредит, державне регулювання, державна підтримка, державні програми розвитку іпотечного кредитування.

 

Key words: consumer credit, mortgage loan, state regulation, state support, state mortgage lending development programs.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді.

Динамічність та нестабільність ринків споживчого та іпотечного кредитування ознаменували потребу постійного аналізу статистичних даних їх функціонування. Іпотечний кредит як і всі види споживчого кредиту має соціальний характер, оскільки сприяє вирішенню соціальних проблем і підвищенню загального добробуту населення. Саме тому дослідження розвитку державного регулювання іпотечного кредитування в Україні є вкрай актуальним завданням для досліджень сучасної економічної науки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проблемам вивчення основних тенденцій розвитку іпотечного кредитування, та доцільності використання інструментів державного впливу під час здійснення його регулювання в економічній літературі приділяється значна і постійна увага. Так, іпотечний  кредит став об'єктом дослідження таких науковців, як: В.Д. Лагутін, Г.А. Циліна, Н.П. Погорєльцева, О.Т. Євтух, Г. Андрєєва, В. Савич, Річард Л. Петерсон, Р.Страйк, Б. Батлер,Г. Асхауер, Д. Джонсон, М. Левін, Л. Міхаел, М. Шнайдерман, В. Кравченко, С. Кручко, В. Кудрявцев, та інші.Проте, нажаль наявні наукові праці не в повній мірі дають можливість належно зрозуміти необхідність постійного державного нагляду за відносинами іпотечного кредитування, тому вважаємо дослідження означеної теми актуальним та необхідним.

Цілі статті.

Визначення ролі та значення державного регулювання ринку іпотечного кредитування. Здійснення  аналізу розвитку іпотечного кредитування в Україні і динаміки реалізації кредитних іпотечних програм з використанням державних коштів.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Однією з найважливіших особливостей споживчого кредиту є його рухливість, яка найбільш яскраво проявляється, якщо розглядати споживчий кредит з точки зору його забезпечення, насамперед застави. Якщо останній представлений цінностями, то споживчий кредит аналогічний банківського кредиту. Якщо заставу представлений землею, будівлями, тобто нерухомим майном, то споживчий кредит приймає форму іпотечного кредитуякий можна вважати видом споживчого кредиту тільки в тому випадку, коли в якості одержувача коштів виступає фізична особа [4].

У Законі України «Про споживче кредитування» зазначено, що іпотечне  кредитування сприяє подоланню суперечності поміж поточними доходами і заощадженнями населення, з одного боку, та високою вартістю житла – з іншого, яке є на сьогодні найдорожчим придбанням у структурі витрат родини із середнім рівнем доходів [5]. Вирішення такого економічного протиріччя може бути досягнуто шляхом створення сприятливих умов для залучення ресурсів на ринок нерухомості з фінансового ринку. Особливо актуально це питання стоїть перед молодими людьми, яким відразу хотілося б мати власне житло та можливість його обладнати; мати елементарні засоби для прийнятного проживання [3].

В Україні використовуються наступні види споживчого кредитування [6]:

1. Автокредитування – кредитування фізичних осіб на довгострокових засадах з придбання автомобільного транспорту для власного використання.

2. Іпотечне кредитування.

3. Споживче кредитування на торгівельних точках – надання безготівкових позик на придбання споживчих товарів безпосередньо на торгівельних точках за допомогою представників банку.

4. Карткові кредити – надаються фізичним особам з використанням кредитних карток, що мають певний ліміт і за використання коштів сплачується відсоток. 5. Кредити овердрафт для зарплатних карток. Ліміт встановлюється на рівня п’яти окладів працівника.

Закон України «Про іпотеку», гласить: іпотека - вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника в порядку, встановленому Законом [1].

Проаналізуємо динаміку показників, що характеризують іпотечні кредити надані фізичним особам банківською системою України у період 2007-2016 років, за допомогою статистичної інформації, наведеної у табл. 1.

За період 2007-2016 рр. обсяг наданих українськими банками іпотечних кредитів зменшився з 73,1 млрд. грн. до 60,3 млрд. грн., їх частка в загальному обсязі споживчих кредитів також знизилась з показника 45,6%  до 36,9%. Найбільший обсяг виданих кредитів спостерігався у період 2007-2008 років, тоді темп приросту виданих іпотечних кредитів складав  96,2%. Після збільшення обсягів іпотечних кредитів у 2010 році внаслідок переоцінки їхньої валютної складової, у 2011 – 2012 роках, мало місце зменшення частки іпотечних кредитів у кредитних портфелях банків. Так, наприклад, із 01.01.2010 р. по  01.01.2012 р. частка іпотеки в загальному кредитному портфелі банків скоротилася з 18,4 до 12,1%. Одночасно обсяги іпотечної заборгованості протягом 2009 року зростали стрімкими темпами. У 2012-2013 рр. спостерігалася ситуація збільшення загального обсягу кредитів, а обсягу іпотечних – зменшення, що зумовлено підвищенням зацікавленості банківських установ отримувати прибуток за короткостроковими операціями, які мали більший рівень  прибутковості, за рахунок більш швидкого обертання і менший рівень ризику [2], ще одним чинником означеної ситуації став економічний стан держави, що характеризувався значною нестабільністю та мінливістю основних фінансових показників.

 

Таблиця 1.

Динаміка показників, що характеризують іпотечні кредити надані фізичним особам банківською системою України у період 2007-2016 років

Показники

Період ( роки )

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Загальний обсяг споживчих кредитів,млрд.грн.

160,4

280,5

241,2

209,5

201,2

187,6

193,5

211,2

174,9

163,3

Із загальної суми іпотечні кредити,млрд.грн.

73,1

143,4

132,8

110,7

97,4

63,2

56,3

72,2

60,2

60,3

Питома вага,%

45,6

51,1

55,1

52,8

48,4

33,7

29,1

34,2

34,4

36,9

Темпи приросту, %

257

96,2

-7,4

-16,6

-22

-35,5

-10,9

28,2

-16,6

7,3

Кредити надані в іноземній валюті, млрд.грн.

59,4

122,1

112,3

92,6

75,5

42,5

37,7

56,1

45,3

47

Питома вага,%

81,3

85,1

84,6

83,6

77,5

67,2

67

77,7

75,2

77,9

Темпи приросту, %

-

100,1

-0,8

-0,18

-18,5

-45,2

-11,3

48,8

-19,3

0,4

Кредити надані в

національній валюті,млрд. грн.

13,7

21,3

20,5

18,1

21,9

20,7

18,6

16,1

14,9

13,3

Питома вага,%

18,7

14,9

15,4

16,4

22,5

32,8

33

22,3

24,8

22,1

Темпи приросту, %

-

55,5

-3,8

-11,7

21

-5,5

-10.1

-13,4

-7,4

-10,9

Довгострокові кредити,млрд. грн.

71,6

140

129,4

107,4

92,7

60,3

53,7

68,4

57,7

57,1

Темпи приросту, %

-

95,5

-7,6

-17

-13.7

-35

-10,9

27,4

-15,6

-0,1

Питома вага,%

97,9

97,6

97,4

97

95,2

95,4

95,4

94,7

95,8

94,7

Короткострокові

кредити, млрд. грн.

1,5

3,4

3,4

3,3

4,7

2,9

2,6

3,8

3,5

3,2

Темпи приросту, %

-

127

0

-2,9

42,4

-38.3

-10,3

46,2

-7,9

-8,6

Питома вага,%

2,1

2,4

2,6

3

4,8

4,6

4,6

5,3

4,2

5,3

Процентні

ставки в

національній валюті,%

15,5

16,8

20,6

19,3

16,4

17,1

18,5

16,9

11,8

12,4

Темпи приросту, %

-

8,4

22,6

-6,3

-15

4,3

8,2

8,6

-30,2

5,1

Процентні ставки іноземній валюті, %

12,7

13,5

13,3

11,9

9,3

11,1

13,0

8,5

9,3

7,9

Темпи приросту, %

-

0,6

-0,1

-1,1

-22

19,4

17,1

-34.6

9,4

-15,1

Джерело:  розраховано автором на основі [9]

 

Період 2014-2016 рр. ознаменувався зменшенням обсягів споживчого кредитування, коли обсяг виданих кредитів знизився з 211,2 млрд. грн. до 163,3 млрд. грн., та  іпотечного кредитування, обсяг виданих вкладів зменшився на 11,9 млрд. грн. Що пояснюється поєднанням фінансово-економічної, політичної та банківської криз, викликаних  накопиченням зовнішнього боргу, великим дефіцитом рахунку поточних операцій та слабкістю банківського сектору, підкріплена дана проблема була анексією АР Крим, конфліктом на сході України та військовими діями.

У період 2007-2016 років питома вага кредитів наданих у гривневому еквіваленті завжди значно менша за частку кредитів наданих у іноземній валюті в загальному обсязі іпотечних кредитів. Так у 2007 році було видано 13,7 млрд. грн. на кредити в національній валюті, а на противагу їм, в іноземній валюті було видано 71,6 млрд. грн., у 2016 році ситуація різко не змінилась, було видано 13,3 млрд. грн. та 57,1 млрд. грн., відповідно. Дане явище, вважаємо різко негативним, оскільки, значне знецінення гривні протягом аналізованого періоду призвело до того, що тисячі людей, які брали кредити в іноземній валюті на купівлю житла або для будь-яких інших потреб, просто не здатні стали виконувати свої зобов’язання за кредитними договорами. Означена вище проблема потребувала втручання державного інструменту регулювання кредитного ринку. Тому у 2014 року Верховна Рада ухвалила Закон України  "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті". Закон встановлює тимчасову заборону на стягнення нерухомого житлового майна, що знаходилося в заставі за споживчими кредитами, наданими в іноземній валюті [7]. Метою даного державного акту було запобігання соціальних наслідків, спричинених девальвацією гривні. Основним недоліком цього закону є тимчасовий характер. Адже він втратив чинність з дня набрання чинності нового закону, який врегулює питання особливостей погашення основної суми заборгованості у валюті, порядок погашення курсової різниці, а також порядок списання пені та штрафів.

Цього закону з надією чекали як позичальники, так і банки. Позичальники очікували справедливих та чітких умов реструктуризації проблемних кредитів. А  банки в свою чергу,  можливості перевести проблемні кредиті в розряд обслуговуваних та отримати можливість реалізувати  майно боржників, які не підпадуть під таку реструктуризацію. І як наслідок, 17 червня 2016 року компроміс було частково знайдено - в Раді було зареєстровано проект Закону про реструктуризацію зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання  житла. Законопроект передбачає списання для власників єдиного житла 25% суми боргу, 50% списання для власників єдиного соціального житла та 80-100% для позичальників, що належать до окремої категорії громадян, яким держава забезпечує надання додаткової підтримки (інваліди, учасники АТО, сім’ї загиблих) [8].

Ми   вважаємо, що нажаль кількість позичальників, які мають змогу таку заборгованість погасити у повному обсязі, буде незначною, зважаючи на економічну кризу у державі. Але варто пам’ятати, те що проведенню реструктуризації сприяла держава, виділивши кошти на зазначену програму. Основним способом державного стимулювання іпотечного кредитування являється ряд програм  запропонованих Державною іпотечною установою. Проаналізуємо тенденції зміни в реалізації кредитних програм з використанням державних коштів у період 2007-2016 років за допомогою аналітичних даних табл. 2. До переліку програм по забезпеченню населення житлом за допомогою державної підтримки, відносимо:

1.«Пільговий кредит на житло для молоді ( 2007 -2015рр.)». За період дії програми виділено 861 357, 20 тис. грн., а планувалося – 2417 млн. грн., з місцевих бюджетів – 393 889,80 тис. грн., що складає лише 45,7% всього фінансування. У 2009 році та 2012 році переважало фінансування з місцевих бюджетів.

 

Таблиця 2.

Показники державних програм іпотечного кредитування у період 2007-2016 років

Показники

Період (роки)

Разом, тис. грн.*

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Програма «Пільговий кредит на житло для молоді( 2007 -2015)»:

94273

76799

0

36119

59999

24891

70600

24300

0

-

861 357

Виділено з Державного бюджету тис. грн.

Виділено з місцевих бюджетів тис. грн.

51450

56538

34191

31102

40253

37735

35600

36600

64690

-

393 889

Надано кредитів

632

486

127

242

340

194

407

253

231

-

10 450

Проінвестовано житла кв.м.

44977

35225

9 323

17298

23338

13886

33100

21300

20100

-

730 279

Програма «Часткова компенсація іпотечних кредитів»

205

675

0

0

0

0

0

0

0

0

17 885

Кількість
укладених угод, шт.

Обсяг
банківських
ресурсів, тис.грн.

47280

153052

0

0

0

0

0

0

0

0

2040 426

Фактично
профінансовано, грн.

114243

103729

70000

117800

103339

91297

44988

44074

59816

61406

936 470

Програма «Будівництва доступного житла на 2010-2017 роки»

-

-

-

12

41

45

62

31

18

5

214

Загальна кількість введених будинків

Загальна кількість квартир в будинках

-

-

-

1126

5296

5113

7664

3331

2935

1400

26865

Загальна площа будинків (тис. кв. м.)

--

-

-

77,4

360,1

302,6

554,8

225,7

207,8

83,8

1812,2

*- вказана загальна кількість зазначених показників, протягом усього періоду дії державних програм іпотечного кредитування

Джерело: складено автором на основі 10

 

Прогнозовані обсяги та джерела фінансування програми на 2013– 2017 рр. перевищують попередні майже втричі (5460 млн.грн, в тому числі з державного бюджету – 3276 млн.грн., з місцевого бюджету – 1638 млн.грн.), однак вже у 2013 році з молодими сім’ями укладено 407 пільгових іпотечних кредитів на загальну суму 139,7 млн. грн. [10], що менше запланованих обсягів і ставить під сумнів досягнення поставлених результатів програми. Впродовж  2002–2012 років надано 7318 пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла. Збудовано та введено в експлуатацію протягом 2002-2011 років 648 будинків загальною кількістю 35170 квартир та загальною площею 2619,5 тис. кв. метрів, в результаті отримали квартири 6735 молодих сімей.

2. «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» діяла з 2003 року до 2009 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. № 853 за якою позичальник (молода сім’я) при сплаті банківського кредиту отримує компенсацію у обсязі облікової ставки Національного банку України.
На теперішній час нові угоди за даною програмою не укладаються. Державний фонд супроводжує програму у режимі виконання зобов’язань до 2009 року [10].

3. «Будівництва доступного житла на 2010-2017 роки» . У порівнянні із ринковими ставками за іпотечними кредитами, дана програма є надзвичайно привабливою, однак, існують суттєві недоліки. Наприклад, якщо у бюджеті держави не буде передбачено фінансування, як нових пільгових кредитів, так і раніше виданих, то 13%, які має сплачувати держава, буде зобов`язаний сплатити позичальник.

Тому, проаналізувавши розвиток програм Державної іпотечної установи, метою яких є забезпечення населення доступним житлом, нажаль, ми змушені зробити висновок, що в умовах обмеженості бюджетного фінансування, нажаль, припинено попереднє фінансування вказаних програм.

Висновки з даного дослідження.

Дане дослідження аргументувало те, що ринок іпотечного кредитування, потребує постійного державного регулювання та нагляду, бо впродовж всього аналізованого періоду спостерігається значне переважання обсягу валютних довгострокових кредитів, що через щорічне знецінення гривні протягом аналізованого періоду призвело до того, що тисячі людей, які скористались послугою іпотечного кредитування в іноземній валюті, стали не в силі виконувати свої зобов’язання перед фінансовими установами.

Щодо розвитку програм по забезпеченню населення житлом за допомогою державної підтримки, зазначаємо те що безперебійна та ефективна діяльність Державної іпотечної установи є вкрай важливою для забезпечення соціально-економічного розвитку України. Механізм здійснення програм, описаних вище є дієвим та прозорим, тому їх подальша реалізація є необхідною для забезпечення населення власним житлом та впевненістю у майбутньому.

 

Список літератури.

1. Осадчий Є. Сучасний стан та проблеми банківського споживчого кредитування в Україні / Є. Осадчий // Ринок цінних паперів України. – 2013. – № 11-12. – С. 97-102.

2. Шиндель В.С. Іпотечне кредитування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / В.С. Шиндель // «Молодий вчений».– 2015.-№ 1. –С.97-100.

3. Дубницький В. Споживче кредитування та перспективи його роз-витку в Україні / В. Дубницький, Р. Лісна, К. Кузьміна // Коммерсант – 2015. – № 10. – С. 8-13.1 

4. Короткий курс лекцій з дисципліни «Гроші. Кредит. Банки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://studme.com.ua/1584072012869/bankovskoe_delo/dengi_kredit_banki_.htm

5. Про споживче кредитування [Електронний ресурс]: Проект  Закону України від 15.11.2016р. № 1734-VIII 4640.– Режим доступу :http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1734-19

6. Про іпотеку[Електронний ресурс]:Закон України № 1414-VIII від 14.06.2016. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/898-15.

7. Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валютіЗакон України[Електронний ресурс]:Закон України № 629-VIII (редакція від 16.07.2015)  . – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1304-18

8. Про реструктуризацію зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла[Електронний ресурс]: Проект Закону №4004-д від 17.06.2016. – Режим доступу :http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59453

9. Офіційний сайт Державного фонду сприяння молодіжному будівництву [Електронний ресурс]. - 2017. - Режим доступу: –http://www.molod-kredit.gov.ua.

10. Бюлетень Національного банку України [Електронний ресурс]: щомісячне аналітично - статистичне видання НБУ. - 2016. - Режим доступу: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id 

 

References.

1. Shyndel', V.S. (2015), “Mortgage Crediting in Ukraine: Current State and Development ”, Molodyj vchenyj, vol. 1, pp. 97-100.

2. Fatiukha, N. H. and Kryvoshej, R. V. (2016), “ The state and development of consumer and mortgage crediting in Ukraine ”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 32–37.

3. Dubnyts'kyj V. (2015), “Consumer crediting and prospects for its development in Ukraine ”, Kommersant, vol. 10, pp. 8-13.

4. Money. Credit. The bank, Short course of lectures on discipline, available at: https://studme.com.ua/1584072012869/bankovskoe_delo/dengi_kredit_banki_.htm  (Accessed 27 September 2017).

5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The projects Law of Ukraine “About consumer crediting”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1734-19 (Accessed 3 September 2017).

6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine “ About mortgage”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/898-15. (Accessed 9 September 2017).

7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “ On a moratorium on the collection of property of Ukrainian citizens granted as collateral for loans in foreign currency”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1304-18 (Accessed 23 September 2017).

8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The projects Law of Ukraine “ On Restructuring Obligations of Citizens of Ukraine for Credit In a Foreign Currency Received on Pridbannya and Yedinoko Housing”, available at:  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59453   (Accessed 23 September 2017).

9. The official website of the State Spinning Youth Foundation for Youth Building, available at:  http://www.molod-kredit.gov.ua. (Accessed 23 September 2017).

10. The Official site of the National Bank of Ukraine (2016), “Biuleten' Natsional'noho banku Ukrainy“, available at: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id (Accessed 30 September 2017).

 

Стаття надійшла до редакції 13.11.2017 р.