EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2017

 

 

Н. В. Корж,

доктор економічних наук, доцент,

професор кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту

Київського національного торговельно-економічного університету

 

РЕЦЕНЗІЯ

на монографію к.е.н., доцента, докторанта кафедри менеджменту та маркетингу

Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

Станкевич Ірини Володимирівни

 

„УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ЗАСАДАХ БАГАТОВИМІРНОГО ОЦІНЮВАННЯ  ЯКОСТІ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА”

(Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2017. – 441 с.)

 

В Україні активно проводиться реформування системи вищої освіти. Прийнято Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Стандарти і рекомендації із забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG) тощо. В реформуванні освіти особливе місце відводиться забезпеченню якості освіти. Це автоматично залучає у коло наукових проблем та завдань, які необхідно розв’язати, забезпечення результативного управління діяльністю освітніх організацій, в якому роль головного інструменту відіграватиме якість як відповідність результатів діяльності вимогам стандартів, досягненню поставлених цілей та ступеню задоволення очікувань усіх  зацікавлених сторін. Саме цій проблемі і присвячена монографія Станкевич І.В.

Авторові потрібно віддати належне за те, що взялась розробляти таку тему, що пов’язана з процесом прийняття управлінських рішень, які не завжди здобувають формалізації, зокрема на засадах кількісного оцінювання якості діяльності освітніх організацій.

Масштабність проблеми спонукала автора залучити до дослідження і аналізування понятійного апарату такі категорії, як: освітня організація, управління діяльністю освітньої організації, принципи та функції управління, якість вищої освіти та якість діяльності освітньої організації, рейтинг освітньої організації тощо.

Монографія постає узагальненим підсумком виконаного дослідження, зосередженого на аналізі проблем формалізації процесу прийняття управлінського рішення, а також на пошуку можливостей побудови системно-кібернетичної моделі управління діяльністю освітньої організації на засадах багатовимірного оцінювання якості.

Не викликає сумніву актуальність проведеного дослідження, оскільки система забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності України ще перебуває  у  процесі  становлення  і  для  наукового  осмислення методології реалізації процедур та заходів,  системно-кібернетична модель та концептуальний підхід до управління діяльністю освітньої організації із використанням функції корисності підвищення рівня якості постають принципово суттєвими явищами, котрі є у  фокусі  цієї  роботи.

Наукова  новизна  виконаного  дослідження  забезпечується  як  постановкою  проблеми, так і способом її вирішення. Зокрема, доволі неординарним для кількісного оцінювання результатів діяльності освітньої організації видається залучення автором теорії оптимальних систем, зокрема методу багатокритеріального програмування Парето. Хоча певні положення висновків наукової монографії репрезентуються автором  як  гіпотези, що потребують  подальшого обґрунтування, розгорнутий аналіз методів та моделей багатовимірного оцінювання якості діяльності освітніх організацій засвідчує  доречність  використання  кількісних методів пошуку оптимальних рішень.

Обрана  автором  методологія  і  категоріально-понятійний  інструментарій  відповідають  рівню  сучасних наукових  досліджень  і  поставленим  в  роботі  завданням. Монографія  містить  аргументоване обґрунтування теоретичних  основ  проблеми  управління діяльністю освітніх організацій, зокрема на засадах якості. В  роботі  здійснюється  аналіз  наукових підходів та положень, який засвідчує доцільність використання обраної автором методології.

Досить цікавим і новітнім у монографії І.В. Станкевич постає визначення поняття «освітня організація», яка відповідно до сучасних багатоаспектних умов існування, являє собою підприємство, що провадить освітню діяльність на певних рівнях вищої освіти, забезпечує інтеграцію наукової, освітньої і виробничої діяльностей в системі вищої освіти, спрямованої на навчання, виховання та розвиток особистості, а також задоволення потреб та інтересів замовників освітніх послуг та інших зацікавлених сторін з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей. Виходячи з цього, І.В. Станкевич переконливо обґрунтовує і категорію якості діяльності освітньої організації, з погляду економіки та управління, як відповідність вимогам усіх зацікавлених сторін.

У монографії І.В. Станкевич підкреслюється, що якість забезпечується в ході отримання відповідних результатів діяльності освітньої організації у сфері вищої освіти, які можуть бути досягнуті та кількісно виміряні. Але, у рецензованій  роботі  І.В. Станкевич розширені  масштаби  наукового  споглядання  за  межі  традиційного кваліметричного підходу до оцінювання якості діяльності, що у підсумку являє собою одномірний інтегральний показник. Розглядаючи сутність багатогранних і багатовимірних процесів в сфері освітньої діяльності, автор обґрунтовує доцільність застосування методу багатокритеріального програмування Парето, кількісне оцінювання якості діяльності освітньої організації відповідно до якого, є вектором багатьох подій, представлених багатовимірними показниками.

За такого погляду, автор закладає концептуальні основи створення системно-кібернетичної освітньої моделі, складовою якої є освітнє інформаційно-просторове  середовище, яке відображає сутність багатогранних і багатовимірних процесів в сфері освітньої діяльності, які забезпечують потенціальне зародження і відтворення знань, їх інформаційне сприйняття суб’єктами накопичення цих знань і подальший розвиток як інформаційної, так і кібернетичної компетентності системи підвищення якості нагромадження знань як здобутку людського капіталу, де кожний із елементів моделі наповнений сукупністю прямих і зворотних зв’язків між задекларованими закономірностями освітніх процесів, які відтворюють методологію зародження, відтворення, отримання, набуття знань та їх трансформацію в соціальний продукт, відповідно кібернетичному принципу отримання найкращого позитивного результату оцінювання якості діяльності освітньої організації на кожній стадії освітнього алгоритму, який забезпечує приріст інтелектуального капіталу як у особистостей, так і в освітній організації.

У  зв’язку  з  наведеним  викладом  розглянутої  у  монографії  проблеми  управління діяльністю освітньої організації висловимо деякі зауваження. Так,  попри безперечну значущість кількісних методів пошуку оптимальних рішень, залишились недостатньо окресленими переваги та недоліки застосування інших методів, зокрема самого методу багатокритеріального програмування Парето. Крім того, на нашу думку, математичний апарат обраного методу кількісного оцінювання якості діяльності освітньої організації мав би бути викладений в роботі більш детально.

Останнє зауваження стосується стилю викладу матеріалу. Взагалі потрібно зазначити логічну стрункість, концептуальну цілісність і глибину проникнення у суть проблеми, що є, безумовно, принадними рисами монографії. Проте властива цій роботі термінологічна насиченість і стилістична сухість видається більш доречною у суто науковому дослідженні на зразок дисертаційного, а не у монографії, хоч і науковій, але покликаній популяризувати ідеї, котрі вона в собі містить. Утім, ці зауваження не є принциповими і не впливають на загальну високу оцінку здійсненого дослідження і його монографічної репрезентації.

Вважаємо, що монографія І.В. Станкевич «Управління діяльністю освітньої організації на засадах багатовимірного оцінювання  якості: теорія, методологія та практика», містить аргументоване обґрунтування теорії та методології управління діяльністю освітніх організацій та відповідно розв’язує поставлену наукову проблему підвищення результативності прийняття управлінських рішень на засадах багатовимірного оцінювання якості діяльності. Рецензована наукова праця має неабияке теоретичне значення та практичну цінність і може бути рекомендованою як науковцям, здобувачам вищої освіти, так і керівникам, аудиторам та фахівцям з якості освітніх організацій.

 

Рецензент:

доктор економічних наук, доцент,

професор кафедри менеджменту та адміністрування

Вінницького торговельно-економічного інституту

Київського національного

торговельно-економічного університету                                                                Н.В. Корж