EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2017

УДК 658.26

 

Н. В. Касьянова,

д. е. н., професор, професор кафедри економічної кібернетики,

Національний авіаційний університет, м. Київ

 

ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 

Nataliia Kasianova,

Doctor of Economics, professor,

Department of Economic Cybernetics, National Aviation University, Kyiv

 

IMPLEMENTATION OF ENERGY SAVINGS STRATEGY FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES

 

У роботі розглянуто процеси розробки і впровадження стратегії енергозбереження як інструменту управління енергоефективність промислового підприємства, яка враховує умови та особливості функціонування систем його енергозабезпечення та дозволяє вирішувати ключові завдання ефективного використання енергетичних ресурсів у довгостроковій перспективі. Визначено основні види енергозберігаючих заходів, які враховують механізм впровадження технологій енергоспоживання та впливають на вибір стратегії енергозбереження на промисловому підприємстві.

Формалізовано основні етапи реалізації стратегії енергозбереження, розроблено перелік показників та алгоритм оцінки ефективності енергозберігаючих заходів. Доведено, що обґрунтування заходів з енергозбереження зводиться до оптимізації витрат на їх проведення. Запропоновано використовувати енергетичний баланс для забезпечення оптимізації процесів енергозбереження на підприємстві, визначено механізм його побудови. Алгоритм побудови енергетичного балансу враховує ітераційне узгодження надходження та витрачання енергоресурсів всередині підприємства з умовою забезпечення внутрішніх технології та потреб, забезпечення плану виробництва та нарощування обсягу виробництва.

 

The paper considers the processes of developing and implementing a strategy for energy saving as an instrument for managing energy efficiency of an industrial enterprise, which takes into account the conditions and peculiarities of its energy supply system operation and allows solving the key problems of efficient use of energy resources in the long run. The main types of energy saving measures are considered which take into account the mechanism of introduction of energy technologies and influence the choice of energy saving strategy at the industrial enterprise.

The main stages of the implementation of the energy saving strategy have been formalized, a list of indicators and an algorithm for assessing the effectiveness of energy saving measures have been developed. It was proved that the substantiation of energy saving measures is reduced to optimizing the costs of their implementation. It has been proposed to use the energy balance to ensure optimization of energy saving processes at the enterprise, the mechanism of its construction has been determined. The algorithm for the construction of the energy balance takes into account the iterative harmonization of the input and consumption of energy resources within the enterprise with the condition of providing internal technologies and needs, ensuring the plan of production and increasing production.

 

Ключові слова: енергозбереження, енергоефективність підприємства, стратегія впровадження енергозбереження, енергетичний баланс підприємства.

 

Keywords: energy saving, enterprise energy efficiency, strategy of implementation of energy saving, energy balance of the enterprise.

 

 

Постановка проблеми. Серед актуальних проблем, що стоять перед сучасними підприємствами різних галузей промисловості України, можна виділити високу енергоємність виробничих процесів і нераціональність використання енергоресурсів. За даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Україна щорічно споживає близько 210 млн. т паливно-енергетичних ресурсів і відноситься до енергодефіцитних країн [1]. На сьогоднішній день держава покриває свої потреби в енергоспоживанні приблизно на 53 % за рахунок власних джерел. Україна імпортує 75 % необхідного обсягу природного газу та 85 % сирої нафти і нафтопродуктів. Така структура енергоресурсів економічно неспроможна. Вона породжує залежність економіки України від країн-експортерів нафти і газу та являє собою загрозу для її енергетичної та національної безпеки.

Аналіз витрат в сфері виробництва, розподілу і споживання електроенергії показує, що більша частина втрат (до 90 %) припадає на сферу енергоспоживання, тоді як втрати при передачі електроенергії складають лише 9-10 %. Тому основні зусилля з енергозбереження в Україні повинні бути зосереджені саме в сфері споживання електроенергії. Таким чином, ключовим фактором підвищення енергоефективності виробництва є розробка та комплексна реалізація організаційних, технологічних, техніко-економічних та інших механізмів раціонального використання енергетичних ресурсів в рамках єдиної стратегії, спрямованої на енергозбереження.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню питань енергозбереження в Україні, а також формування механізмів реалізації енергозберігаючих заходів промислових підприємств присвячено праці вітчизняних і зарубіжних учених: О. Амоші, В. Геєця, В. Джеджули, К. Рідле, Р. Тоуд, П. Неміша, І. Михайленка, Т. Афонченкової, В. Бевза, К. Докуніної, Т. Сердюк, Ю. Чистова, Ю.Вовк, І. Іпполітової та інших [2-12]. Для забезпечення системності, узгодженості та контролю заходів, які реалізуються в рамках енергополітики підприємства, механізми управління процесами енергозбереження та підвищення енергоефективності повинні бути чітко формалізовані та враховувати певну сукупність чинників. Однак незважаючи на накопичений досвід (як вітчизняний, так і закордонний) впровадження енергозберігаючих проектів та формування нормативно-правової бази управління процесами енергоефективності промислових підприємств носить ситуаційний характер.

Тому метою даної статті є розробка стратегію енергозбереження, яка враховує умови та особливості функціонування систем енергозабезпечення промислових підприємств і дозволяє вирішувати ключові завдання ефективного використання енергетичних ресурсів у довгостроковій перспективі.

Основні результати дослідження. Потрібно розуміти, що енергоефективність та енергозбереження – ключові поняття забезпечення ефективності як бізнесу, так і держави в цілому. При цьому саме промисловість э першою жертвою нераціонального використання ресурсів, бо це негативно позначається на собівартості продукції. Енергозбереження – це комплекс організаційних, правових, виробничих, наукових, економічних, технічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та економне витрачання паливно-енергетичних ресурсів. Енергоємність виробництва – величина споживання енергії та палива на основні та допоміжні технологічні процеси виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг на базі заданої технологічної систем.

Ефективність бізнесу будується на балансі доходів і витрат виробництва, в число яких неодмінно входять витрати на споживану енергію – теплову, електричну або іншу. І чим ці витрати менші, тим більш ефективним є бізнес. Чим менше енергоємність, тим вище енергоефективність. Енергозбереження в будь-якій сфері зводиться до раціонального використання енергії, зниження непродуктивних втрат.

Основними причинами низької енергетичної ефективності підприємств є

значний фізичний і моральний знос основних засобів і, як наслідок, висока аварійність обладнання;

низький рівень контролю та регулювання споживання енергоресурсів;

підвищені втрати у виробничих процесах і висока витрата первинних паливно-енергетичних ресурсів;

нестача кваліфікованих фахівців у сфері енергетичного менеджменту;

низький рівень мотивації персоналу до енергозбереження тощо.

Природно, ставлення керівництва підприємства до енергозбереження визначається часткою витрат на енергетичні ресурси в собівартості продукції. І якщо в хімічній промисловості частка енергетичних витрат може досягати 40 %, то для машинобудування ця цифра, як правило, коливається в межах 6-15 %. Відповідно й активність з енергозбереження у хімічній промисловості повинна бути на порядок вище.

Виділяють основні види енергозберігаючих заходів:

1) організаційні заходи – заходи швидкої віддачі – внутрішній енергоаудит, складання енергетичного паспорта підприємства, розробка заходів енергозбереження та підвищення ефективності технологічних процесів, моніторинг виконання прийнятих заходів стимулювання і мотивація енергозберігаючої поведінки, введення права розпоряджатися коштами від економії енергоресурсів, встановлення правил закупівлі обладнання для енергоефективних технологій. Заходи швидкої віддачі можна розробити і реалізувати в межах року і вони дають суттєвий ефект при незначних витратах;

2) технологічні заходи – базові заходи – є більш радикальними та сприяють швидкому здійсненню економічно ефективних і фінансово привабливих інвестицій. Передбачають введення стандартів енергоефективності в сфері використання виробничих будівель, промислове обладнання, впровадження систем оборотного водопостачання, очищення вікон, фарбування стін приміщень світлою фарбою, використання відпрацьованого тепла холодильників і кондиціонерів для підігріву води, впровадження систем частотного регулювання та інших пристроїв, що забезпечують підвищення ККД електродвигунів в системах вентиляції, на насосних станціях та інших об'єктах зі змінним навантаженням. Але для реалізації енергоефективних проектів може бути потрібна фінансова підтримка з боку банків і лізингових компаній;

3) інвестиційні заходи – високовартісні та високоефективні заходи сприяють усуненню основних причин низької енергоефективності, в більшості випадків гарантують більш суттєву економію енергоресурсів, але вимагають більш високих початкових витрат. Це перш за все перехід до альтернативних джерел енергопостачання та використання сучасних енергозберігаючих технологій виробництва продукції. Крім того, вели значення для реалізації даної групи заходів мають організаційні зміни на рівні країни та регіону, такі як реформа ціноутворення, вдосконалення ринків електроенергії та газу, перехід на інтегроване планування роботи різних джерел енергопостачання.

Промислові підприємства в процесі модернізації повинні впроваджувати такі типи технологій, які дають значний енергозберігаючий ефект:

загальні технології для багатьох підприємств, пов'язані з використанням енергії (двигуни зі змінною частотою обертання, теплообмінники, стиснене повітря, освітлення, пар, охолодження, сушка, тощо);

більш ефективне виробництво енергії, включаючи сучасні котельні, когенерацію (тепло та електрику), а також трігенерация (тепло, холод, електрика);

заміна старого промислового обладнання на нове, яке споживає значно менше енергії;

альтернативні джерела енергії.

Режим енергозбереження особливо актуальний для механізмів, які частину часу працюють зі зниженим навантаженням – конвеєри, насоси, вентилятори. Існує чимало пристроїв, які дозволяють домогтися зменшення втрат при роботі електроустаткування, основними з яких є конденсаторні установки і частотно регульовані приводи, які можуть бути впроваджені на більшості промислових підприємств

Впровадження стратегії енергозбереження допомагає підприємству уникнути ризиків і отримати конкурентну перевагу щодо інших компаній, що представляють свою продукцію або послуги на ринку. Дана стратегія повинна стати основою для ефективного управління процесами енергозбереження в рамках проведення довгострокової енергетичної, економічної та інноваційної політики підприємства.

Німецький дослідник Й. Кальс в своїй роботі [13, с. 182-184] виділяє наступні типові стратегії, які можуть бути застосовані для стратегічного моделювання системи енергозбереження на підприємстві:

пасивна стратегія – відсутнє систематичне планування, а управління енергозбереженням не розглядається в якості окремого об'єкта впливу. Завдання формування енергетичної політики та застосування міжнародних стандартів енергозбереження не є актуальними для підприємства, а скоріше є допоміжними при пошуку шляхів виживання підприємства в умовах підвищеної конкуренції;

стратегія максимізації прибутку в короткостроковому періоді – впровадження заходів енергозбереження з відносно невеликим терміном окупності та високою віддачою. Стратегія орієнтується на рішення, які вже показали свою ефективність, є в більшій мірі стандартизованими і перевіреними, а їх впровадження не призводить до додаткових проблем у вигляді додаткового навчання співробітників, підвищення ефективності впровадження нових технологій. Заходи з низькою прибутковістю не розглядаються;

стратегія максимізації прибутку в довгостроковому періоді передбачає серйозне розуміння ринку цін на енергоносії та розвитку технологій, керівництво бере до уваги енергозберігаючі проекти з великими термінами окупності інвестицій. Відповідні заходи (наприклад, впровадження нових електричних станцій або теплообмінників) можуть мати терміни реалізації у кілька десятиліть;

стратегія реалізації всіх інвестиційно привабливих заходів вважає метою застосування всієї сукупності можливих заходів у сфері оптимізації енергоспоживання, що мають позитивний економічний ефект як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі;

максимальна стратегія припускає, що навіть цілі підприємства можуть зазнавати зміни в інтересах енергозбереження та охорони клімату. Підприємство приєднується як до прикладних досліджень в галузі енергоефективності, які мають великий термін окупності, так і до фундаментальними дослідженнями, наприклад, в галузі альтернативної енергетики.

Вибір тієї або іншої стратегії енергозбереження залежить, перш за все, від цілей підприємства та його потенційних можливостей щодо реалізації стратегії. Крім того, в умовах економічної самостійності підприємств одним з головних критеріїв вибору стратегії впровадження технологій енергозбереження та стимулювання процесів впровадження енергозберігаючих заходів є оцінки їх економічної ефективності.

До основних ефектів від реалізації стратегії енергозбереження промислового підприємства можуть бути віднесені:

збільшення продуктивності технологічних установок та обладнання в разі впровадження заходів щодо технологічного енергозбереження, зниження енерговитрат на одиницю продукції та поліпшення її якості;

економія енергії та інших ресурсів, що приводить до зниження матеріальних витрат та собівартості продукції;

скорочення платежів підприємства за забруднення навколишнього середовища в зв'язку із зменшенням кількості витрачених паливно-енергетичних ресурсів.

Але можуть мати місце і негативні результати:

зростання загального обсягу основних фондів підприємства;

зростання матеріальних витрат (незважаючи на економію енергоресурсів);

зростання експлуатаційних витрат на утримання енергозберігаючого обладнання та установок;

зростання чисельності обслуговуючого персоналу тощо.

Впровадження стратегії енергозбереження на підприємстві повинно передбачати комплексний підхід до вирішення управлінських завдань і чітку формалізацію кожного з його етапів.

1. Формування комплексу цільових показників, що розраховуються на основі індикаторів (параметрів енергетичного стану підприємства). Цільові показники необхідні для планування та оцінки ефективності процесів енергозбереження підприємства і його структурних елементів (систем енергозабезпечення, підрозділів, будівель тощо). Тому вони відображають плановий і фактичний рівні реалізації стратегічних завдань і підлягають щорічній корекції з урахуванням ряду факторів: фактичного відхилення показників від заданих значень за звітний період; оцінки фактичної ефективності заходів в області енергозбереження; зміни рівня технічного і технологічного розвитку; оцінки економічної ситуації та інші.

2. Планування та виконання точкових і комплексних заходів в області енергозбереження. Механізм реалізації заходів повинен мати чіткий взаємопов'язаний алгоритм дій з ясним прогнозованим результатом, відповідати державним та галузевим нормативно-правовим документам, корелювати з раніше прийнятими на підприємстві цільовими програмами та рішеннями. Для кожного заходу повинні бути визначені виконавці, обсяги та джерела фінансування, а також схеми залучення коштів. З урахуванням встановлених стратегією тимчасових обмежень формується план-графік реалізації заходів.

3. Контроль процесів енергозбереження. Стратегія передбачає необхідність впровадження на підприємстві ефективної системи моніторингу, аналізу та прийняття рішень, що забезпечує розподіл зон відповідальності за виконання заходів, а також адаптивне управління процесами енергозбереження з урахуванням можливих ризиків та інших факторів організаційного, технічного, соціального і економічного характеру.

Досягнення позитивного ефекту від використання енергозберігаючих заходів можна оцінити на основі оцінки економії енергії у кількісному та вартісному вигляді. Для порівняння поточних економічних показників діяльності підприємств до та після реалізації заходів з енергозбереження із загальної величини прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств, тієї її частини, зміна якої безпосередньо зумовлена впровадженням енергозберігаючих заходів, визначається за формулою:

 

               (1)

 

де  ціна заощадженого умовного палива за діючими тарифами в році t, грн./т.у.п.;

 – зменшення постачання умовного палива на підприємство в році t, т.у.п./рік.;

 – тариф на закупку теплоенергії в році t, грн/ГДж;

 – скорочення споживання тепла зі сторони в році t за рахунок реалізації заходів щодо енергозбереження, ГДж/рік;

 – тариф на електроенергію, яку одержано від енергосистеми країни в році t, грн./кВт-год;

 – скорочення споживання електроенергії від енергосистеми в році t за рахунок реалізації заходів щодо енергозбереження, кВт-год/рік.;

 – скорочення платежів підприємства за забруднення навколишнього середовища в році t, яке зумовлене провадженням заходів з енергоефективності, грн./рік;

; – поточні витрати та капітальні інвестиції в році t, які пов’язані з придбанням, встановленням та експлуатацією енергозберігаючого устаткування, грн.;

n – внутрішня норма доходності;

 – зменшення експлуатаційних витрат на підприємстві в році t, які зумовлені реалізацією заходів щодо енергозбереження, крім витрат на обслуговування енергозберігаючого обладнання, грн/рік.

Таким чином, енергоефективність проведення енергозберігаючого заходу Ej можна розрахувати за формулою:

 

                                                                                                                                      (2)

 

Таким чином, енергоефективність після проведення енергозберігаючого заходу є доданок початкової енергоефективності на коефіцієнт, що залежить від відносного енергозбереження. Цей коефіцієнт показує, у скільки разів підвищується енергоефективність розглянутого корисного ефекту при відносному енергозбереженні, рівному ΔP/P.

Також до показників ефективності стратегії впровадження технологій енергозбереження на промисловому підприємстві відносять:

коефіцієнт корисної дії енергетичної установки;

коефіцієнт корисного використання енергії;

коефіцієнт корисного використання енергії за окремими видами і параметрами енергоносіїв;

питома (фактичний) витрата енергоносія;

питомі витрати енергоресурсів на одиницю продукції, що випускається та їх складові по енергоносіях (електроенергія, паливо, вода).

Таким чином, завдання щодо обґрунтування заходів з енергозбереження зводиться до оптимізації витрат на їх проведення. Так як заходи з підвищення енергоефективності довгострокові, то це завдання ускладнюється через нестабільність цін. В умовах інфляції потрібно проводити оптимізацію на тлі прогнозування економічного розвитку і цін на паливно-енергетичні ресурси.

Одним з основних організаційних документів, що забезпечує оптимізацію процесів енергозбереження на підприємстві, пропонується розглядати енергетичний баланс, в якому, крім традиційних даних про величину енергоспоживання, повинні враховуватися дані про ефективність всіх зовнішніх джерел енергії та інформацію щодо внутрішніх напрямків витрат енергії. На основі цих даних шляхом підбору джерел енергопостачання формується оптимальна структура прибуткової частини енергетичного балансу, що враховує глобальні та локальні обмеження. З іншого боку, прибуткова частина енергетичного балансу підприємства-споживача визначає кінцевий результат сукупного технологічного процесу його енергозабезпечення. В рамках промислових підприємств можна розглядати більш деталізовано енергобаланси цехів і виробництв, аж до окремих агрегатів і технологічних операцій. Тут також можлива постановка питання про ієрархію прийняття рішень щодо енергозабезпечення.

З метою організації постійної роботи щодо оптимізації витрат енергії пропонується алгоритм формування енергетичного балансу промислового підприємства (рис.) з урахуванням проектів енергозбереження. Запропонований алгоритм враховує ітераційне узгодження надходження – витрачання енергоресурсів всередині підприємства з умовою забезпечення внутрішніх технології та потреб, забезпечення плану виробництва та нарощування обсягу виробництва.

Висновки. Таким чином, основні особливості впровадження стратегії енергозбереження на промислових підприємств України:

системність і чіткий алгоритм дій;

контроль (моніторинг) і оцінка ефективності заходів з енергоефективності;

адаптивність до змін всередині підприємства і в зовнішньому середовищі;

узгодженість з раніше прийнятими стратегіями, цільовими програмами та управлінськими рішеннями;

відповідність до основних положень нормативно-правових документів, а також енергетичну політику підприємства.

 

Рис. Алгоритм формування енергетичного балансу промислового підприємства

(Q – пропозиція енергоресурсів для підприємства, qi – попит підприємства на енергоресурси,

v– витрати енергоресурсів за і-м проектом енергозбереження, ti – витрати за і-м проектом енергозбереження)

 

Дані особливості можуть бути використані при системному вирішенні завдань автоматизації, інтеграції, прогнозування і оптимізації процесів енергозбереження промислових підприємств на базі вітчизняних і міжнародних стандартів.

 

Література.

1. Постанова Кабінету міністрів України « Про затвердження державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/243-2010-%D0%BF

2. Афонченкова Т.М. Формування економічного механізму енергозбереження сільськогосподарськими підприємствами: автореф. дис. / Т.М. Афонченкова; ПВНЗ Європ. ун-т – К., 2008. – 22 с.

3. Бевз В.В. Розвиток механізму енергозбереження на підприємствах харчової промисловості / В. В. Бевз // Вчені записки: зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2011. – № 13. – С. 169-173.

4. Геєць В.М. Розвиток та взаємодія економічної та енергетичної політики в Україні / В.М. Геєць // Вісник НАН України. – 2016. – № 2. – С. 46-53.

5. Гордієнко О.С. Енергозбереження транспортних підприємств / О.С. Гордієнко // Технологический аудит и резервы производства. – 2012. –№ 1 (7). – Т. 5. – С. 13-14

6. Джеджула В.В. Енергозбереження промислових підприємств: методологія формування, механізм управління : монографія / В.В. Джеджула. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 346 с.

7. Докуніна К.І. Теоретичні аспекти формування економічного механізму енергозбереження / К.І. Докуніна // Комунальне господарство міст ‒ 2012. – № 106. – С. 341-350.

8. Іпполітова І.Я. Формування організаційно-економічного механізму енергозбереження на підприємстві / І.Я. Іпполітова, К.С. Сорокотяженко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Випуск 8. – С. 406-411.

9. Михайленко І.Д. Політика енергозбереження, потенціальні можливості енергозбереження в Україні / І.Д. Михайленко // Энергосбережение. – 2006. – № 1. – С. 3-8.

10. Неміш П.Д. Сутність, оцінка та напрями підвищення ефективності механізму енергозбереження АПК / П.Д. Неміш // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7 (45). – С. 46-53.

11. Сердюк Т.В. Організаційно-економічний механізм енергозбереження в промисловості: моногр. / Т.В. Сердюк. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 154 с.

12. Чистов Ю.І. Сутність механізму енергозбереження та його багатогранна природа / Ю.І. Чистов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 5.– С. 341-44.

13. Kals J., Würtenberger K. IT-unterstütztes Energiemanagement in: HMD - Praxis der Wirtschaftsinformatik HMD, Heft 285/2012. – P. 73-81.

14. Гнідий М.В. Методологія визначення теоретичного потенціалу енергозбереження на різних рівнях управління економікою / М.В. Гнідий, О.Є. Маляренко // Проблеми загальної енергетики. – 2007. – № 15. – С. 1-21.

15. Вовк Ю. Організаційно-економічний механізм управління раціональним використанням ресурсів [Електронний ресурс] / Ю. Вовк // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 1 (40). – Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories /pdf/2011/11vyyrvr.pdf.

 

References.

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), “Pro zatverdzhennia derzhavnoi tsil'ovoi ekonomichnoi prohramy enerhoefektyvnosti i rozvytku sfery vyrobnytstva enerhonosiiv z vidnovliuvanykh dzherel enerhii ta al'ternatyvnykh vydiv palyva na 2010-2016 roky”, available at:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/243-2010-%D0%BF

2. Afonchenkova, T.M. (2008), “Formuvannia ekonomichnoho mekhanizmu enerhozberezhennia sil's'kohospodars'kymy pidpryiemstvamy”, Ph.D. Thesis, European University, Kyiv, Ukraine

3. Bevz, V.V. (2011), “Rozvytok mekhanizmu enerhozberezhennia na pidpryiemstvakh kharchovoi promyslovosti”, Vcheni zapysky: zb. nauk. prats', vol. 13, pp. 169-173.

4. Heiets', V.M. (2016), “Rozvytok ta vzaiemodiia ekonomichnoi ta enerhetychnoi polityky v Ukraini”, Visnyk NAN Ukrainy, vol. 2., pp. 46-53.

5. Hordiienko, O.S. (2012), “Enerhozberezhennia transportnykh pidpryiemstv”, Tekhnolohycheskyj audyt y rezervy proyzvodstva, vol. 1 (7), no. 5, pp. 13-14

6. Dzhedzhula, V.V. (2014), Enerhozberezhennia promyslovykh pidpryiemstv: metodolohiia formuvannia, mekhanizm upravlinnia [Energy saving of industrial enterprises: methodology of formation, management mechanism], VNTU Vinnytsia, Ukraine.

7. Dokunina, K.I. (2012), “Teoretychni aspekty formuvannia ekonomichnoho mekhanizmu enerhozberezhennia”, Komunal'ne hospodarstvo mist, vol. 106, pp. 341-350.

8. Ippolitova, I.Ya. and Sorokotiazhenko, K.S. (2015), “Formuvannia orhanizatsijno-ekonomichnoho mekhanizmu enerhozberezhennia na pidpryiemstvi”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 8, pp. 406-411.

9. Mykhajlenko, I.D. (2006), “Polityka enerhozberezhennia, potentsial'ni mozhlyvosti enerhozberezhennia v Ukraini”, Enerhosberezhenye, vol. 1, pp. 3-8.

10. Nemish, P.D. (2013), “Sutnist', otsinka ta napriamy pidvyschennia efektyvnosti mekhanizmu enerhozberezhennia APK”, Innovatsijna ekonomika, vol. 7 (45), pp. 46-53. 

11. Serdiuk, T.V. (2005), Orhanizatsijno-ekonomichnyj mekhanizm enerhozberezhennia v promyslovosti [Organizational and Economic Mechanism of Energy Saving in Industry], UNIVERSUM-Vinnytsia, Vinnytsia, Ukraine.

12. Chystov, Yu.I. (2010), “Sutnist' mekhanizmu enerhozberezhennia ta joho bahatohranna pryroda”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 5, pp. 341-44.

13. Kals, J. and Würtenberger, K. (2012), “IT-unterstütztes Energiemanagement in”, HMD - Praxis der Wirtschaftsinformatik HMD, Heft 285, pp. 73-81.

14. Hnidyj, M.V. and Maliarenko, O.Ye. (2007), “Metodolohiia vyznachennia teoretychnoho potentsialu enerhozberezhennia na riznykh rivniakh upravlinnia ekonomikoiu”, Problemy zahal'noi enerhetyky, vol. 15, pp. 1-21

15. Vovk, Yu. (2011), “Orhanizatsijno-ekonomichnyj mekhanizm upravlinnia ratsional'nym vykorystanniam resursiv”, Sotsial'no-ekonomichni problemy i derzhava. [Online], vol. 1 (40), available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories /pdf/2011/11vyyrvr.pdf.

 

Стаття надійшла до редакції 20.02.2017 р.