EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2016

УДК 651

 

О. М. Дзюбенко,

здобувач кафедри обліку і аудиту,

Житомирський державний технологічний університет

 

АНАЛІТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

O. M. Dzyubenko,

Candidate of the Department of Accounting and Audit

Zhytomyr State Technological University

 

ANALYTICAL INDICATORS OF ASSESSMENT OF FINANCIAL POTENTIAL FOR AGRICULTURAL ENTERPRISE

 

В статті проаналізовано праці вчених які стосуються аналітичної оцінки фінансового потенціалу підприємства. Процесі дослідження було виділено наступні напрями оцінки фінансового потенціалу: оцінка фінансової стійкості, оцінка ділової активності, оцінка ліквідності, оцінка ефективності управління, оцінка стану активів і пасивів, платоспроможності, ринкової активності, аналіз оборотності оборотних коштів, аналіз руху коштів, аналіз дебіторської й кредиторської заборгованості, аналіз використання капіталу, аналіз рентабельності, аналіз позиції підприємства на фінансовому (інвестиційному) ринку. Обґрунтовано потребу в розробці двох напрямів методики економічного аналізу фінансового потенціалу. Встановлено порядок застосування аналітичних процедур в напрямах фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності на підприємствах лісового господарства.

 

The article analyzes the works of scientists concerning the analytical estimation of the financial potential of the enterprise. The research process identified the following areas for assessing financial capacity: assessing financial sustainability, assessing business activity, assessing liquidity, assessing management efficiency, assessing the status of assets and liabilities, solvency, market activity, analysis of turnover of working capital, analysis of cash flow, analysis of accounts receivable and payables , analysis of capital utilization, profitability analysis, analysis of the position of the enterprise in the financial (investment) market. The necessity to develop two directions of the method of economic analysis of financial potential is substantiated. The order of application of analytical procedures in the areas of financial stability, business activity and liquidity in forestry enterprises is established.

 

Ключові слова: економічний аналіз, фінансовий потенціал, методика економічного аналізу, лісогосподарські підприємства, фінансовий стан підприємства.

 

Key words: economic analysis, financial potential, method of economic analysis, forest enterprises, financial condition of the enterprise.

 

 

Актуальність дослідження. Фінансовий потенціал лісогосподарського підприємства є особовим об’єктом як управління так і економічного аналізу. В залежності від стану фінансового потенціалу лісогосподарського підприємства будуть прийматися відповідні управлінські рішення, що визначатиме стратегію розвитку підприємства й відповідно ефективність використання природних ресурсів. Варто зауважити, що результативні показники економічного аналізу фінансового потенціалу лісогосподарського підприємства є залежними як від прийнятих управлінських рішень так і від діючої системи законодавства щодо лісових ресурсів в державі. Зокрема, вагоме значення на показники фінансового потенціалу чинять обмежувальні заходи, такі як мораторій на вивіз лісу за кордон.

Аналіз останніх досліджень. Сучасна наукова та довідкова література дає вагому сукупність підходів до оцінки фінансового потенціалу, які дозволяють оцінити його системно, або ж його окремі елементи, що наведенні в таблиці. Аналізуючи праці вчених можна виділити наступні напрями аналітичної оцінки фінансового потенціалу підприємства:

‑ оцінка фінансової стійкості: А.М. Герасимович [2, с. 555]; Ю.С. Цал-Цалко [43, с. 30-31]; В.О. Мец [31, с. 207]; О.Я. Базілінська [5, с. 40]; А.Д. Шеремет [44, с. 43]; Г.В. Савицька [35, с. 447-485]; В.В. Ковальов, Віт.В. Ковальов [24, с. 226]; Р.О. Толпежников [41]; Л.І. Безгінова [7]; Т.О. Сідорова, Н.Б. Кащена, Г.Г. Лисак [37];

‑ оцінка ділової активності: А.М. Герасимович [2, с. 555]; Ю.С. Цал-Цалко [43, с. 30-31]; О.Я. Базілінська [5, с. 40]; А.Д. Шеремет [44, с. 43]; Г.В. Савицька [35, с. 447-485]; Л.І. Безгінова [7]; Т.О. Сідорова, Н.Б. Кащена, Г.Г. Лисак [37];

‑ оцінка ліквідності: А.М. Герасимович [2, с. 555]; В.О. Мец [31, с. 207]; О.Я. Базілінська [5, с. 40]; А.Д. Шеремет [44, с. 43]; В.В. Ковальов, Віт.В. Ковальов [24, с. 226]; Л.О. Жилінська [18]; Р.О. Толпежников [41]; Л.І. Безгінова [7];

‑ оцінка ефективності управління: А.М. Герасимович [2, с. 555]; Ю.С. Цал-Цалко [43, с. 30-31]; О.Я. Базілінська [5, с. 40]; Л.І. Безгінова [7];

‑ оцінка стану активів і пасивів: Ю.С. Цал-Цалко [43, с. 30-31]; В.О. Мец [31, с. 207]; О.Я. Базілінська [5, с. 40]; Г.В. Савицька [35, с. 447-485]; Л.О. Жилінська [18]; Р.О. Толпежников [41];

‑ платоспроможності: Ю.С. Цал-Цалко [43, с. 30-31]; В.О. Мец [31, с. 207]; А.Д. Шеремет [44, с. 43]; Г.В. Савицька [35, с. 447-485]; В.В. Ковальов, Віт.В. Ковальов [24, с. 226]; В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова [38]; Т.О. Сідорова, Н.Б. Кащена, Г.Г. Лисак [37];

‑ ринкової активності: Ю.С. Цал-Цалко [43, с. 30-31];

‑ аналіз оборотності оборотних коштів: В.О. Мец [31, с. 207]; В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова [38]; Л.О. Жилінська [18]; Л.І. Безгінова [7];

‑ аналіз руху коштів: В.О. Мец [31, с. 207];

‑ аналіз дебіторської й кредиторської заборгованості: В.О. Мец [31, с. 207];

‑ аналіз використання капіталу: В.О. Мец [31, с. 207]; О.Я. Базілінська [5, с. 40]; Г.В. Савицька [35, с. 447-485]; В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова [38]; Р.О. Толпежников [41];

‑ аналіз рентабельності: О.Я. Базілінська [5, с. 40]; В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова [38]; Р.О. Толпежников [41]; Т.О. Сідорова, Н.Б. Кащена, Г.Г. Лисак [37];

‑ аналіз позиції підприємства на фінансовому (інвестиційному) ринку: О.Я. Базілінська [5, с. 40].

Виклад основного матеріалу. Дослідники пропонують велику кількість підходів до оцінки фінансового потенціалу підприємству, проте окремі з них не відповідають діяльності лісогосподарських підприємств і в більші мірі характерні для підприємств корпоративного сектору, які приймають участь у функціонуванні ринку капіталів, зокрема ринку цінних паперів. Зважаючи на галузеві особливості та організаційно-правову форму діяльності лісогосподарських підприємств, наступні напрями економічного аналізу фінансового потенціалу є недоцільними:

‑ ринкової активності: підприємств лісогосподарської галузі функціонують лише на ринку товарів, зокрема лісових ресурсів. Даний напрям економічного аналізу буде обмежений, адже товар окремого лісогосподарського підприємства матиме специфіку (залежить від природно-кліматичних умов, територіального розташування та обсягів лісових ресурсів). В свою чергу, збутова політика залежна від державної політики, наприклад мораторій на вивіз лісових ресурсів закордон. Саме ці умови не дають можливості класичного підходу до оцінки ринкової активності підприємства;

‑ аналіз позиції підприємства на фінансовому (інвестиційному) ринку. Організаційно-правовою формою лісогосподарських підприємств є державне підприємство, тобто у власності держава, а отже основним інвестором є держава. Це обумовлює відсутність державних підприємств на ринку капіталів. Хоча, на ринках банківських і небанківських фінансових послуг лісогосподарські підприємства функціонують, зокрема, лізингу – формування складу необоротних активів для здійснення лісогосподарською діяльністю, кредитування – залучення додаткових фінансових ресурсів, страхування – страхування майна.

Окремі із виділених напрямів аналітичної оцінки фінансового потенціалу включаються у більш ширші напрямами, а тому їх виділення є недоцільним: аналіз оборотності оборотних коштів, аналіз руху коштів, аналіз дебіторської й кредиторської заборгованості, аналіз використання капіталу, аналіз рентабельності, оцінка ефективності управління, оцінка стану активів і пасивів, платоспроможності. Зазначенні напрями економічного аналізу об’єднуються в три групи показників: фінансової стійкості, ділової активності, ліквідності. Саме в даних напрямах варто здійснювати оцінку фінансового потенціалу лісогосподарського підприємства. Розглянемо особливості кожного напряму економічного аналізу та сукупність показників, які вини передбачають.

1. Фінансова стійкість як складова оцінки фінансового потенціалу. «В ринкових умовах основою виживання і стабільного становища підприємства являється його фінансова стійкість. Функціонуючи як суб’єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство має забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабільно зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов’язання перед діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. Поняття “фінансова стійкість” підприємства багатогранне, воно більш ширше від понять “платоспроможність” і “кредитоспроможність”, так як включає в себе оцінку різних сторін діяльності фірми. Фінансова стійкість формується в процесі всієї виробничої діяльності і є головним компонентом загальної стійкості підприємства» [13, с. 191]. Таким чином, фінансова стійкість є особливою складовою оцінки господарської діяльності підприємства, адже характеризує забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами. Показники фінансової стійкості є важливими для оцінки діяльності лісогосподарського підприємства, адже визначає якість як системи управління так і ефективність використання лісових ресурсів. Лісогосподарські підприємства є повноцінними підприємствами, метою яких є отримання прибутку, який формувати в подальшому бюджет країни.

Важливість оцінки фінансової стійкості полягає в потребі оцінити самостійність підприємства з позиції залучення ресурсів та його незалежність від контрагентів та постачальників різних видів економічних ресурсів. «Фінансова стійкість підприємства є однією із найважливіших характеристик фінансового стану і пов’язана з рівнем його залежності від кредиторів та інвесторів. Нині значна кількість сільськогосподарських підприємств України потребує заходів щодо їх фінансового оздоровлення з метою забезпечення достатнього рівня платоспроможності, зміцнення фінансової стійкості та поліпшення виробничої діяльності» [16, с. 157].

Саме від здатності підприємства ефективно управляти фінансовими ресурсами залежать результати основної діяльності, на чому наголошує вітчизняна дослідниця Н.О. Ковальчук «Забезпеченість підприємства необхідними фінансовими ресурсами, а також їх раціональне використання є основними фак- торами покращання виробничих показників підприємства, підвищення ефективності використання засобів та предметів праці, робочої сили, сучасних інформаційних технологій та ін. Важливість оцінки фінансової стійкості підприємств набуває особливо вагомого значення саме в період всеохоплюючої збитковості реального сектора економіки» [26, с. 368]. У такому контексті й випливають завдання економічного аналізу фінансово стійкості, що є важливим як для менеджменту підприємства так і для державного агентства лісових ресурсів України.

Різносторонність прояву фінансової стійкості як властивості фінансового потенціалу лісогосподарського підприємства відзначилася на різних підходах до його сутності в наукових працях. Це пов’язано, ще й з тим, що показники фінансової стійкості характеризують ефективність управління різними об’єктами господарської діяльності підприємства, а суб’єкти економічного аналізу можуть переслідувати різне мету. Вивчивши наукову літературу, всі підходи до сутності фінансової стійкості можна згрупувати за наступними напрямами, що представлено в табл. 1.

 

Таблиця 1.

Характерні риси фінансової стійкості як складової  фінансового потенціалу підприємства

Підходи до сутності фінансової стійкості

Джерела

Один із показників фінансового стану господарюючого суб’єкту

Селезньова Н.Н., Іонова А.Ф[36];Макар᾽єва В.І., Андрєєва Л.В.[29]; Філімоненков О.С. [42], Цал-Цалко Ю.С. [43];

Здатність підприємства функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у мінливому середовищі

Савіцька Г.В. [35]; Абрютіна М.С.,. Грачова А.В [1]; Бочаров В.В. [11]

Характеристика, що свідчить про стабільне перевищення прибутків над витратами, вільне маневрування коштами підприємства; головний компонент загальної стійкості підприємства

В.Г. Артеменко, М.В. Беллендир [4]

М.І. Баканов, А.Д. Шеремет [6]

Розглядається як рівнозначне поняттю «фінансова стабільність» – відсутність системної фінансової кризи

Г. Шинасі [48]

Ф. Мішкін [47]

Платоспроможність підприємства, здатність вчасно задовольнити платіжні вимоги своїх контрагентів

Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. [45]

Оцінювання стану капіталу підприємства у процесі кругообігу, його здатності до саморозвитку

М.О. Кизим, В.А. Забродський, В.А. Зінченко, Ю.С. Копчак [32]

Забезпеченість запасів і витрат джерелами формування

Ю.Б. Рубін, В.І. Солдаткін [34]

Відповідність параметрів діяльності підприємства та розміщення його фінансових ресурсів критеріям позитивної характеристики фінансового стану

Н.А. Мамонтова [30]

Результат ефективного управління структурою капіталу, активів та грошових потоків підприємства

Л.М. Докієнко [15]

 

Кожен із зазначених підходів має право на існування. Проте в нашому дослідженні будемо притримувати наступного підходу: фінансова стійкість – це сукупність показників фінансового потенціалу лісогосподарського підприємства, що характеризують певний стан ресурсів та джерел їх залучення, що визначає здатність підприємства до стабільного розвитку. Відповідно до цього формується сукупність аналітичних показників та механізм їх застосування в залежності від галузевої специфіки діяльності лісогосподарського підприємства.

Ткаченко І. П., Чувачалова І.А. пропонують наступні напрями оцінки фінансової стійкості:

«1) визначення рівня забезпеченості запасів у складі оборотних активів підприємства джерелами їх формування (цим узагальнюючим показником є надлишок або нестача джерел фінансування для формування запасів, який визначають як різницю між величиною джерел покриття та величиною запасів. Вартість запасів порівнюють послідовно з наявністю власного оборотного капіталу, до якого поетапно долають вартість довгострокових зобов’язань та короткострокових кредитів і позик. І відповідно до забезпеченості запасів, заданими варіантами фінансування, розрізняють чотири типи фінансової стійкості (абсолютна, нормальна, передкризовий та кризовий фінансовий стан. Однак, вважаємо, що вимагає уточнення, такий показник, як «чисті оборотні активи»);

2) обчислення певної кількості коефіцієнтів і на основі дослідження їх в динаміці та порівняння з нормативними значеннями вироблення певних висновків щодо фінансового стану підприємства (в якості основних визначено індикаторами оперативної стійкості коефіцієнти ліквідності (поточної, абсолютної та швидкої), індикаторами середньострокової стійкості коефіцієнти оборотності (ділової активності), а індикаторами, відповідно, довгострокової стійкості підприємства – коефіцієнти рентабельності. Зниження фінансової стійкості підприємства досліджується за допомогою агрегатних оцінок ймовірності банкрутства.);

3) застосування одного інтегрованого показника, який складається з декількох найбільш вагомих коефіцієнтів, визначення певних меж його значення для ідентифікації фінансової стійкості та фінансового стану підприємства (найчастіше застосовується для оцінки вірогідності банкрутства досліджуваного підприємства за умови передкризового або кризового стану фінансової стійкості; вироблення таких показників є результатом досліджень можливості здійснення комплексної оцінки фінансового стану за допомогою багатофакторного дискримінантного аналізу);

4) побудова розгорнутих уніфікованих аналітичних фінансових таблиць на базі бухгалтерської, фінансової та податкової звітності формат яких дозволяє возз’єднати ці форми задля проведення розгорнутого аналізу який, в свою чергу, дозволить говорити про конкретні показники за весь період, а не про напрями розвитку підприємства станом на звітні дати. (У якості провідного показника виступає додана вартість і тому аналіз фінансової стійкості проводиться на стадіях формування, розподілу й використання доданої вартості. Для оцінки визначається частка доходу та величина податкової складової у доданій вартості, що є необхідним при здійсненні управління фінансовою стійкістю підприємства, яке поділяється залежно від часового аспекту проведення на поточне та оперативне)» [39].

З проаналізованого випливає виділення вченими різноманітної сукупності показників економічного аналізу фінансової стійкості. В свою чергу для оцінки фінансового потенціалу лісогосподарських підприємств пропонуємо використання наступних з них:

Порядок розрахунку зазначених показників фінансової стійкості представлено в таблиці 2.

 

Таблиця 2.

Механізм розрахунку показників фінансової стійкості підприємства

Назва показника

Формула

Власні обігові кошти

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами

Маневреність робочого капіталу

Маневреність власних обігових коштів

Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів

Коефіцієнт покриття запасів

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

 

Наддамо характеристику зазначеним показникам з позиції їх розрахунку, значення для управління та тенденцій руху:

‑ показник власних обігових коштів розраховується як різниця між добутком власного капіталу і довгострокових зобов’язань з вартістю необоротних активів. Розрахунок даного показника дозволяє визначити суму власних оборотних активів, яка доступна підприємства для виконання свої зобов’язань в ході щоденної основної діяльності лісогосподарського підприємства;

‑ коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами розраховується як співвідношення власних обігових коштів до оборотних активів, що є однією із властивостей фінансової стійкості лісогосподарського підприємства;

‑ коефіцієнт маневреності робочого капіталу розраховується як співвідношення власних обігових коштів та власного капіталу. На основі розрахунку менеджмент визначає частинну власного капіталу, що може бути використана для фінансування оборотних або ж необоротних активів (обернений показник) лісогосподарського підприємства;

‑ маневреність власних обігових коштів – це співвідношення грошових коштів до власних обігових котів та вказує на те, яку частку власних оборотних коштів складають готівкові кошти та їх еквіваленти;

‑ коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів розраховується як співвідношення  власних обігових коштів до запасів підприємства, тобто показує їх достатність для забезпечення безперервного здійснення виробничо-фінансової діяльності лісогосподарського підприємства;

‑ коефіцієнт покриття запасів є одним з показників фінансової стійкості підприємств та розраховується як співвідношення суми власних оборотних коштів та короткострокових зобов’язань до суми запасів підприємства. Даний показник характеризує достатність джерел фінансування виробничих та інших видів запасів;

‑ коефіцієнт фінансової автономії, або в науковій та навчальній літературі зустрічається незалежності, є найважливішим показником фінансової стійкості, який розраховується як співвідношення власного капіталу до суми активів. Фактично показує, на скільки лісогосподарське підприємство здатне профінансувати свої активи власними фінансовим ресурсами.

2. Ділова активність в управлінні фінансовим потенціалом лісогосподарського підприємства. Є наступною не менш важливою складовою оцінки фінансового потенціалу підприємства. Поняття ділової активності в більші мірі пов’язують із функціонуванням підприємства на різних видах ринку. У випадку з лісогосподарськими підприємствами на ринку товарів, зокрема лісових ресурсів та їх похідних. Коваленко Л.О. та Ремньова Л. М. [22] під діловою активністю розуміють «комплексну характеристику, яка втілює різні аспекти діяльності підприємства, а тому визначається системою таких критеріїв, як місце підприємства на ринку конкретних товарів, географія ділових відносин, репутація підприємства як партнера, активність інноваційно- інвестиційної діяльності, конкурентоспроможність».

Досить у вузькому значення трактує ділову активність Ткачук Г.Ю. «ділова активність відображає рівень ефективності використання, у першу чергу активів підприємства та джерел їх утворення, і в той же час характеризує якість управління ними, а також можливості функціонування та розвитку підприємства» [39, с. 89].

В працях вітчизняних вчених Заікіної О. О. [18] і Ковальова В.В. [21] розглядають ділову активність в широкому та вузькому розумінні, зокрема у широкому розумінні ділова активність – це весь спектр зусиль, спрямованих на просування підприємства на ринках продукції, праці, капіталу, а у вузькому –виробнича та комерційна діяльність, успішність вкладених зусиль, ресурсів, ефективність менеджменту.

Однакові точки зору на ділову активність містяться в наукових працях Шеремета О.О. [45] та Мец В.О [30], зокрема: «ділова активність означає зусилля, які підприємство докладає для виходу на ринок продукції, праці, капіталу, а при аналізі фінансово-господарської діяльності цей термін застосовується для характеристики поточної виробничої і комерційної діяльності».

В свою чергу Гарасюк О.А. [13] вказує, що «ділова активність підприємства оцінюється сукупністю кількісних і якісних параметрів, серед яких зростання економічного потенціалу підприємств, обсяги поставок на експорт, імідж підприємства». В підручнику з фінансового аналізу під авторством Цал-Цалка Ю. С. [42] визначено, що ділова активність підприємства «формується за рахунок внутрішньої і зовнішньої ефективності. Внутрішня ефективність забезпечується організацією господарської діяльності, зовнішня – найкращим асортиментом готової продукції, товарів, робіт і послуг. Щодо переліку об’єктів діяльності підприємства, то виділяють 2 концепції: маркетингову – визначену потребами ринку, і технологічну – побудовану на інноваційних можливостях» [42].

Вченні Є.О. Антипенко, С.М. Ногіна, Ю.С. Піддубна вказують, що ділова активність це «характеристика діяльності підприємства, яка містить в собі оцінку ступеня напруженості та виконання плану по всім видам показників діяльності; сукупність зусиль, спрямованих на зростання прибутковості підприємства та його інвестиційної привабливості, пошук можливих резервів підвищення ефективності виробництва, аналіз ефективності використання трудових, нематеріальних та фінансових ресурсів, прагнення лідерства на ринку» [3, c. 76].

На комплексності поняття ділової активності наголошують Л.О. Коваленко і Л.М. Ремньова. На їх думку, ділова активність підприємства ‑  це комплексна характеристика, яка втілює різні аспекти діяльності підприємства і визначається такими критеріями, як місце підприємства на ринку, репутація, інноваційно-інвестиційна діяльність, конкурентоспроможність [24, с. 382].

Таким чином, ділова активність розглядається з різних боків функціонування підприємства, проте основна мета оцінки ділової активності все ж таки визначається у функціонуванні підприємства на ринку та ефективності використання його ресурсів для підтримки відповідного місця. Тобто, ділова активність характеризує комплекс аналітичних показників потенціалу підприємства, його можливостей для забезпечення активності на ринках.

Важливість економічного аналізу ділової активності вчені пояснюють х декількох сторін, зокрема:

«‑ по-перше, від швидкості обороту коштів залежить розмір річного обороту;

‑ по-друге, з розмірами обороту, а, отже, й з оборотністю пов'язана відносна величина умовно-постійних витрат: чим швидше оборот, тим менше на кожний оборот доводиться цих витрат;

‑ по-третє, прискорення обороту на тій чи іншій стадії кругообігу коштів спричиняє прискорення обороту й на інших стадіях, а також до вивільнення коштів, які можуть бути використані на інших ділянках роботи підприємства» [11].

Погоджуємося із твердженням, Л.М. Петренко, що «оцінка ділової активності полягає у дослідженні можливості підприємства мобілізувати з різних джерел фінансові ресурси, а також ефективно їх використовувати, забезпечуючи зростання прибутку та капіталу. Оцінка ділової активності потребує удосконалення методичного забезпечення у напрямку більш ефективного використання оціночних коефіцієнтів та обов’язкового врахування специфіки діяльності підприємств при оцінці ділової активності» [32, с. 105].

Окремі із представлених показників ділової активності в наукових працях повторюють одне одного, або ж їх розрахунок не можливо застосувати до підприємств лісогосподарської галузі. Зважаючи на специфіку функціонування лісогосподарських підприємств вважаємо, що найбільш доцільним є розрахунок наступних показників (табл. 3).

 

Таблиця 3.

Механізм розрахунку показників ділової активності

Назва показника

Формула

Оборотність активів

Фондовіддача

Коефіцієнт оборотності обігових коштів (обороти)

Період одного обороту обігових коштів (днів)

Коефіцієнт оборотності запасів (обороти)

Період одного обороту запасів (днів)

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (обороти)

Період погашення дебіторської заборгованості (днів)

Коефіцієнт оборотності готової продукції (оборотів)

Період погашення кредиторської заборгованості (днів)

Коефіцієнт оборотності власного капіталу (обороти)

Період виробничого циклу (днів)

Період виробничого циклу (днів) = Період одного обороту запасів

Період операційного циклу (днів)

Період операційного циклу = Період одного обороту запасів + Період погашення дебіторської заборгованості

Період фінансового циклу (днів)

Період фінансового циклу є різницею операційного циклу та періоду погашення кредиторської заборгованості

 

Особливості застосування зазначених показників полягає у наступному:

‑ коефіцієнт оборотності активів дозволяє визначити ефективність використання ресурсів лісогосподарського підприємства та розраховується як співвідношення між виручкою та середньорічною сумою активів. Показник показує ка сума виручку припадає на 1 гривню використаних активів у звітному періоді;

‑ фондовіддача дозволяє визначити ефективність використання основних засобів підприємства, адже дозволяє визначити, яка сума виручки припадає на 1 гривню середньорічної вартості основних засобів підприємства. Відповідно розрахунок є співвідношення між зазначеними показниками;

‑ коефіцієнт оборотності обігових коштів розраховується як співвідношення виручки до середньорічної вартості оборотних активів лісогосподарського підприємства. Розрахунок даного показника є проміжним етапом для розрахунку наступних аналітичного показника ‑ період одного обороту запасів;

‑ період одного обороту запасів дозволяє встановити період (кількість днів) за який обігові кошти лісогосподарського підприємства здійснюють один оборот;

‑ коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості дозволяє визначити ефективність управління дебіторською заборгованістю та дотримання розрахункової дисципліни. Розрахунок здійснюється як співвідношення чистого доходу від реалізації продукції до середньорічної суми дебіторської заборгованості. В подальшому показник застосовується для визначення кількості оборотів за звітний період (рік);

‑ коефіцієнт оборотності готової продукції є показником ділової активності, що показує швидкість обороту лісогосподарської продукції та розраховується як співвідношення чистого доходу від реалізації продукції до середньорічної вартості готової продукції;

‑ період погашення кредиторської заборгованості дозволяє здійснити оцінку ефективності управління кредиторською заборгованістю та визначається через ділення середньорічної суми зобов’язань на собівартість реалізованої лісогосподарської продукції;

‑ коефіцієнт оборотності власного капіталу показує яка сума чистого доходу припадає на 1 гривню середньорічної суми власного капіталу лісогосподарського підприємства;

‑ зазначенні показники в оборотності дозволяють визначити період виробничого циклу (рівнозначний періоду одного обороту запасів), Період операційного циклу (сума періодів обороту запасів та погашення дебіторської заборгованості), період фінансового циклу (різниця операційного циклу та періоду погашення кредиторської заборгованості)

3. Оцінка ліквідності підприємства в системі економічного аналізу фінансового потенціалу лісогосподарського підприємства. Питання ліквідності є важливим як для менеджменту підприємства так і для його контрагентів, які виступають постачальниками ресурсів. Сутність ліквідності можна розглядати з різних точок зору в залежності від мети застосування аналітичного інструментарію. Вивчаючи наукові праці всі підходи до сутності ліквідності можна звести до наступних напрямів (табл. 4).

 

Таблиця 4.

Підходи до сутності ліквідності в наукових працях

Підходи до сутності ліквідності

Джерела

1

2

ліквідність у загальному розумінні означає здатність цінностей перетворюватися в грошові кошти та характеризується наявністю в підприємства ліквідних засобів у формі залишку грошей у касі, грошових коштів на рахунках у банку та тих елементів оборотних активів, що легко реалізуються. Ступінь ліквідності визначається тривалістю часового періоду, протягом якого ця трансформація може бути здійснена. Чим коротший період, тим вища ліквідність цього виду активів. Ліквідність є одним із аспектів платоспроможності, пов’язаної з перетворенням наявних засобів в таку форму, яка дозволяє виконати свої зобов’язання

Г.Г. Кірейцева [20; с. 113-121]

ліквідність підприємства – це наявність у нього оборотних коштів в розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов’язань, навіть з порушенням термінів погашення, що передбачені контрактами

В.В. Ковальов, О.М. Волкова [22]

можна продати актив дуже швидко за короткий час, але із значною знижкою в ціні

М.Д. Білик, О.В. Павловської, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицької [8; c.273-274]

ліквідність і платоспроможність – це здатність підприємства виконувати відповідні поточні та зовнішні зобов’язання

О.В. Єфімова [16], О.С. Фiлiмоненков [41], К.В. Ізмайлова [19], І.А. Бланк [9]

це здатність та швидкість перетворення оборотних активів у грошові кошти з метою погашення поточних зобов’язань як у міру надходження термінів їх сплати, так і прострочених боргів.

Л.А. Лахтіонова [27]

ліквідність підприємства – здатність підприємства за будь-яких умов перетворювати свої активи в гроші без втрати своєї ринкової вартості, а також залучати кошти із зовнішніх джерел для виконання всіх своїх зобов’язань в строк і в повному обсязі, фінансувати свою діяльність і погашати непередбачені борги

А.В. Кулик [26]

 

Заважаючи на підходи вчених вважаємо, що ліквідність підприємства можна розглядати з точки зору менеджменту та з точки зору бухгалтерського обліку та економічного аналізу. В першому випадку, під ліквідності можна розуміти здатність підприємства швидко та за певних умов перетворити свої активи в грошові кошти для погашення поточних та довгострокових зобов’язань. В другому випадку, ліквідність підприємства – це наявність у підприємства оборотних активів для швидкого погашення довгострокових або короткострокових зобов’язань. Перший варіант вказує на властивість підприємства, а інший визначає специфіку цієї властивості.

В наукові літературі та практиці діяльності вітчизняних підприємств використовується різна сукупність показників ліквідності. Для оцінки ліквідності лісогосподарських підприємств, зважаючи на специфіку їх діяльності, вважаємо найбільш доцільним використання наступних показників ліквідності (табл. 5).

 

Таблиця 5.

Механізм розрахунку показників ліквідності

Назва показника

Формула

Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття)

 

 

Коефіцієнт ліквідності швидкої

 

Коефіцієнт ліквідності абсолютної

Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості

 

Характеризуючи зазначенні показники з позиції оцінки фінансового потенціалу лісогосподарського підприємства можна визначити наступні властивості:

‑ коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) дає можливість характеризувати господарську діяльність лісогосподарського підприємства через його здатність забезпечити короткострокові зобов’язання оборотними (ліквідними активами);

‑ коефіцієнт швидкої ліквідності дозволяє оцінити можливість підприємства погасити свої поточні зобов’язання найбільш ліквідними активами, якими виступають грошові кошти та їх еквіваленти, фінансові інвестиції та дебіторська заборгованість. Це дозволяє оцінити потенційні платіжні можливості лісогосподарського підприємства;

‑ коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається як співвідношення грошових коштів до поточних зобов’язань. Це дозволяє визначити, яку частинну поточних зобов’язань лісогосподарське підприємство в змозі погасити найближчий період;

‑ співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості розраховується для оцінки можливості підприємства погасити свої поточні зобов’язання за рахунок погашення дебіторської заборгованості.

Висновки. На основі вивчення специфіки діяльності лісогосподарських підприємства, властивостей фінансового потенціалу та сучасних підходів до методики економічного аналізу фінансового стану суб’єктів господарювання, обґрунтовано потребу в розробці двох напрямів методики економічного аналізу фінансового потенціалу (окремого підприємства та підприємств галузі для порівняльної характеристики). Визначено порядок застосування аналітичних процедур, на основі чого встановлено порядок застосування в напрямах фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності на підприємствах лісового господарства.

 

Література:

1. Абрютина М.С. Анализ финансово-экономической деятельности / М.С. Абрютина, А.В. Грачева. – М.: ДИС, 1998. – 256 с.

2. Аналіз банківської діяльності [Текст] : підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2005. — 599 с.

3. Антипенко Є.Ю. Аналіз теоретичних аспектів ділової активності підприємства та існуючих підходів до її оцінювання / Є.О. Антипенко, С.М. Ногіна, Ю.С. Піддубна // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3. – С. 76-80.

4. Артеменко В.Г. Финансовый анализ: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / В.Г. Артеменко, М.В. Беллендир. – М.: Дело и Сервис, 1999. – 365 с.

5. Базілінська, О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика [Текст] / О.Я. Базілінська.– К.: Центр учбової літератури, 2011. - 328с

6. Баканов М.И. Теория экономического анализа / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. – М.: Финансы и статистика, 1981. – 218 с.

7. Безгінова Л.І., Круглова О.А., Шинкар С.М. Ефективність використання фінансового потенціалу торговельних підприємств/ Л.І. Безгінова, О.А. Круглова, С.М. Шинкар // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2010. – Вип. 1. – С. 290-298.

8. Білик М.Д. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька. − К.: КНЕУ, 2007. − 592 с.

9. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – 2-е издание, переработанное и дополненное - К.: Ника-центр, Эльга, 2004. – 656 с.

10. Бочаров В.В. Финансовый анализ: учеб. пособие / В.В. Бочаров. – СПб.: Питер, 2004. – 240 с.

11. Гайдаєнко О.М. Аналіз ділової активності підприємства [Електронний ресурс] / О.М. Гайдаєнко. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2738/1/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf

12. Гапак Н.М. Особливості визначення фінансової стійкості підприємства [Електронний ресурс] / Н.М. Гапак, С.А. Капштан. – Режим доступу: http://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/images/pubs/42/42_39.pdf

13. Гарасюк О.А. Проблеми щодо сутності поняття «ділова активність підприємства» / О.А. Гарасюк // Вісник КТУ. – 2010. – № 22. – С. 63.

14. Докієнко Л.М. Удосконалення процесу управління фінансовою стійкістю підприємств промисловості як необхідна передумова підвищення їх конкурентоздатності / Л.М. Докієнко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Зб. наук. праць. – 2004. – Вип. 4 (28). – С. 76-90.

15. Дорогань Л.О, Дорошенко А.П., Процько Л.Т. Аналіз фінансової стійкості як необхідна умова забезпечення стабільності функціонування підприємств [Електронний ресурс] / Л.О. Дорогань, А.П. Дорошенко, Л.Т. Процько. – Режим доступу: http://www.pdaa.com.ua/visnykpdaa/2007/4_2007/pdf_4_2007/r4_4_2007.pdf

16. Ефимова О.В. Финансовый анализ: 3-е издание, переработанное и дополненное – М.: Издательство «Бухгалтерский учет», 1999. – 352 с.

17. Жилінська Л.О. Основні підходи до оцінки економічного потенціалу підприємства / Л.О. Жилінська  // Економічний часопис-ХХІ. – 2012. –№ 9-10. – С. 53-56.

18. Заікіна О.О. Роль показників ділової активності в оцінці управління підприємством / О.О. Заікіна // Харчова пром-ть. – 2008. – № 7. – С. 144-148.

19. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник – 2-ге видання, стереотипне / К.В. Ізмайлова. – К.: МАУП, 2001. – 152 с.

20. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент [Текст] : навчальний посібник / Г.Г. Кірейцев – К. : ЦУЛ, 2002. – 496 с.

21. Ковалёв В. В. Финансы организаций (предприятий) / В.В. Ковалёв. – М.: ТК Велби, Проспект, 2006. – 352 с.

22. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / В.В. Ковалев, О.Н. Волкова. — M.: OOO «ТК Велби», 2002.— 424 с.

23. Ковалев В.В. Финансовая отчетность и ее анализ (основы балансоведения) [Текст] : учеб.пособие / В. В. Ковалев, В. В. Ковалев. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 432 с.

24. Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент : [навч. пос.]. / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. – [3-тє вид., випр. і доп.]. – К. : Знання, 2008. – 483 с

25. Ковальчук Н.О.Фінансова стійкість вітчизняних підприємств як передумова їх стабільного функціонування [Електронний ресурс] / Н.О. Ковальчук, Т.В. Руснак. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/78.pdf

26. Кулик А.В. Проблеми організації та методики аналізу ліквідності і платоспроможності підприємств / А.В. Кулик // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем, Збірник наукових праць МННЦ ІТіС. – К.: – 2009. – Вип. 14. – С. 300-332.

27. Лахтіонова Л.А. Уточнення поняття ліквідності суб’єкта економіки в ринкових умовах підприємницького господарювання / Л.А. Лахтіонова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки - Черкаси: ЧДТУ. – 2007. – Вип. 22. – С.114-122.

28. Макарьева В.И. Анализ хозяйственной деятельности организации / В.И. Макарьева, Л.В. Андреева. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 262 с.

29. Мамонтова Н.А. Фінансова стійкість акціонерних підприємств і методи її забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / Н.А. Мамонтова; НАН України, Ін-т. економ. прогнозув. – К., 2001. – 16 с.

30. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства : [навчальний посібник] / В. О. Мец. – К. : Вища шк., 2003. – 278 с.

31. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: моногр. / М.О. Кизим, В.А. Забродський, В.А. Зінченко, Ю.С. Копчак. – Х.: ІНЖЕК, 2003. – 144 с.

32. Петренко Л.М. Оцінка та напрямки покращення ділової активності підприємства [Електронний ресурс] / Л.М. Петренко. –Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/137/1/17.pdf

33. Рубин Ю.Б. Инвестиционно-финансовый портфель / Ю.Б. Рубин, В.И. Солдаткин. – М.: СОМИНТЭК, 1993. – 397 с.

34. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – Минск: Перспектива, 1997. – 498 с.

35. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 639 с.

36. Сідорова Т.О. Удосконалення методики аналізу товарних запасів підприємства / Т.О. Сідорова, Н.Б. Кащена, Г.Г. Лисак // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2013. - Вип. 1(1). - С. 23-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2013_1(1)__6.

37. Сідун В.А. Економіка підприємства / В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 436 с.

38. Ткаченко І.П. Оцінка фінансової стійкості підприємства та напрями її забезпечення [Електронний ресурс] / І.П. Ткаченко, І.А. Чувачалова, О.А. Чувачалов. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=988

39. Ткачук Г.Ю. Оцінка ділової активності підприємства [Електронний ресурс] /  Г.Ю. Ткачук. – Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_13/147.pdf

40. Толпежников Р.А. Оценка и прогнозирование финансового потенциала предприятия [Електронний ресурс] / Р.А.Толпежников, Л.Ш.Маматова // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – Режим доступу: http://www.economy.nauka.com.ua

41. Фiлiмоненков О. С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / О.С. Фiлiмоненков– 2-ге видання, перероблене і доповнене  – К.: МАУП, 2004. – 328 с.

42. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз : підручник / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.

43. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа [Текст] / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин. – М.: ИНФРА-М, 1996 – 176 с

44. Шеремет А.Д. Финансы предприятий / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. – М.: ИНФРА–М, 1999. – 343 с.

45. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз / О. О. Шеремет. – К., 2009. – 196 с.

46. Mishkin F.S. Global Financial Instability: Framework, Events, Issues [Electronic resource] / F.S. Mishkin // Journal of Economic Perspectives. – 1999. – № 4. – Mode of access: http://www.cepr.org/gei/6rep2.htm.

47. Schinasi G.J. Safeguarding financial stability: theory and practice / G.J. Schinasi. – Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2005. 60 c.

 

References.

1. Abrjutina, M.S.andGracheva A.V. (1998) Analiz finansovo-jekonomicheskoj dejatel'nosti [Analysis of financial and economic activities], DIS,Moscow. 256 p.

2. Herasymovych A.M. (2005) Analiz bankivs'koi diial'nosti [Banking analysis], KNEU,Kyiv, 599 p.

3. Antypenko, Ye.Yu.,Nohina, S.M. and Piddubna, Yu.S. (2012) “Analysis of theoretical aspects of business activity of the enterprise and existing approaches to its evaluation”, Stalyj rozvytok ekonomiky. Vol. 3. P. 76-80.

4. Artemenko, V.G. and Bellendir M.V.(1999) Finansovyj analiz [The financial analysis], Delo i Servis,Moscow. 365 p.

5. Bazilins'ka, O.Ya. (2011) Finansovyj analiz: teoriia ta praktyka [Financial Analysis: Theory and Practice], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, 328 p.

6. Bakanov, M.I. andSheremet, A.D. (1981) Teorija jekonomicheskogo analiza[Theory of Economic Analysis], Finansy i statistika, Moscow, 218 p.

7. Bezghinova, L.I., Kruhlova, O.A. and Shynkar, S.M. (2010) “Efficiency of using financial potential of trading enterprises”, Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh. Vol. 1. P. 290-298.

8. Bilyk, M.D., Pavlovs'ka, O.V., Prytuliak, N.M. and Nevmerzhyts'ka N.Yu. (2007) Finansovyj analiz [Financial analysis], KNEU, Kyiv. 592 p.

9. Blank, I.A. (2004) Finansovyj menedzhment [Financial management], Nika-centr, Jel'ga,Kyiv, 656 p.

10. Bocharov, V.V. (2004) Finansovyj analiz [The financial analysis], SPb.: Piter, 240 p.

11. Hajdaienko, O.M. Analysis of business activity of the enterprise, available at:http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2738/1/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf(Accessed 20 October 2016)

12. Hapak, N.M. and Kapshtan, S.A. Features of determining the financial stability of the enterprise, available at:http://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/images/pubs/42/42_39.pdf(Accessed 20 October 2016)

13. Harasiuk, O.A. (2010) “Problems with the essence of the concept of "business activity of the enterprise”, Visnyk KTU. Vol. 22. P. 63.

14. Dokiienko, L.M. (2004) “Improving the process of managing financial stability of industrial enterprises as a prerequisite for increasing their competitivenessVisnyk Natsional'noho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. Zb. nauk. prats'. Vol. 4 (28). P. 76-90.

15. Dorohan', L.O., Doroshenko, A.P. and Prots'ko, L.T. Analysis of financial stability as a necessary condition for ensuring the stability of the operation of enterprises, available at:http://www.pdaa.com.ua/visnykpdaa/2007/4_2007/pdf_4_2007/r4_4_2007.pdf(Accessed 20 October 2016)

16. Efimova, O.V. (1999) Finansovyj analiz [The financial analysis], Izdatel'stvo «Buhgalterskij uchet»,Moscow. 352 s.

17. Zhylins'ka, L.O. (2012) “The main approaches to assessing the economic potential of the enterprise” Ekonomichnyj chasopys-KhKhI. Vol. 9-10. P. 53-56.

18. Zaikina, O.O. (2008) “The role of indicators of business activity in the assessment of enterprise management”, Kharchova prom-t'. Vol. 7. P. 144-148.

19. Izmajlova, K.V. (2001) Finansovyj analiz [Financial analysis],MAUP,Kyiv, 152 p.

20. Kirejtsev, H.H. (2002) Finansovyj menedzhment [Financial management],TsUL,Kyiv,496 p.

21. Kovaljov, V.V. (2006) Finansy organizacij (predprijatij) [Finance organizations (enterprises)]. TK Velbi, Prospekt, Moscow. 352 p.

22. Kovalev, V.V. and Volkova, O.N. (2002) Analiz hozjajstvennoj dejatel'nosti predprijatija [Analysis of the economic activity of the enterprise],OOO «TK Velbi», Moscow, 424 p.

23. Kovalev, V.V. (2004) Finansovaja otchetnost' i ee analiz (osnovy balansovedenija) [Financial statements and its analysis (the basics of balance management)], TK Velbi, Izd-vo Prospekt, Moscow. 432 p.

24. Kovalenko, L.O. andRemn'ova, L.M. (2008) Finansovyj menedzhment [Financial management], Znannia, Kyiv, 483 p.

25. Koval'chuk, N.O.and Rusnak, T.V. Financial stability of domestic enterprises as a prerequisite for their stable functioning, available at:http://global-national.in.ua/archive/11-2016/78.pdf(Accessed 20 October 2016)

26. Kulyk, A.V. (2009) “Problems of organization and methods of analysis of liquidity and solvency of enterprises”, Ekonomiko-matematychne modeliuvannia sotsial'no-ekonomichnykh system, Zbirnyk naukovykh prats' MNNTs ITiS.,Vyp. 14. P. 300-332.

27. Lakhtionova, L.A. (2007) “Clarification of the notion of liquidity of the subject of the economy in the market conditions of business management”, Zbirnyk naukovykh prats' Cherkas'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, Vol. 22. P.114-122.

28. Makar'eva, V.I. andAndreeva, L.V. (2004) Analiz hozjajstvennoj dejatel'nosti organizacii [Analysis of the economic activities of the organization],Finansy i statistika,Moscow, 262 p.

29. Mamontova, N.A. (2001) Financial stability of joint-stock companies and methods of its provision: kand. ekon. nauk Thesis, NAN Ukrainy, In-t. ekonom. prohnozuv. Kyiv, 16 p.

30. Mets, V.O. (2003) Ekonomichnyj analiz finansovykh rezul'tativ ta finansovoho stanu pidpryiemstva : [Economic analysis of financial results and financial condition of the enterprise], Vyscha shk., Kyiv, 278 p.

31. Kyzym, M.O., Zabrods'kyj, V.A., Zinchenko, V.A. and Kopchak Yu.S. (2003) Otsinka i diahnostyka finansovoi stijkosti pidpryiemstva [Assessment and diagnosis of financial stability of the enterprise],INZhEK, Kharkiv, 144 p.

32. Petrenko, L.M. Assessment and directions of improvement of business activity of the enterprise , available at:http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/137/1/17.pdf(Accessed 20 October 2016)

33. Rubin, Ju.B. andSoldatkin V.I. (1993) Investicionno-finansovyj portfel' [Investment and financial portfolio] SOMINTJeK, Moscow,397 p.

34. Savickaja, G.V. (1997) Analiz hozjajstvennoj dejatel'nosti predprijatija [Analysis of the economic activity of the enterprise], Perspektiva,Minsk, 498 p.

35. Selezneva, N.N. and Ionova, A.F. (2003) Finansovyj analiz. Upravlenie finansami [The financial analysis. Financial management], JuNITI, Moscow, 639 p.

37. Sidorova, T.O., Kaschena, N.B. and Lysak, H.H. (2013) “Improvement of the methodology of inventory analysis of the enterprise”, Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh. Vol. 1(1). P. 23-30.

38. Sidun, V.A. and Ponomar'ova, Yu.V. (2003) Ekonomika pidpryiemstva [Business Economics]. Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv. 436 p.

39. Tkachenko, I.P., Chuvachalova, I.A. and Chuvachalov,O.A. Estimation of financial stability of the enterprise and directions of its provision, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=988 (Accessed 20 October 2016)

40. Tkachuk, H.Yu. Estimation of business activity of the enterprise, available at:http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_13/147.pdf (Accessed 20 October 2016)

41. Tolpezhnikov, R.A. and Mamatova, L.Sh. Estimation and forecasting of financial potential of the enterprise, available at:http://www.economy.nauka.com.ua(Accessed 20 October 2016)

42. Filimonenkov O.S. (2004) Finansy pidpryiemstv [Business Finance], MAUP,Kyiv, 328 p.

43. Tsal-Tsalko, Yu.S. (2008) Finansovyj analiz [Financial analysis.]. TsUL, Kyiv, 566 p.

44. Sheremet, A.D. andSajfulin R.S. (1996)Metodika finansovogo analiza [Methodology of financial analysis],INFRA-M,Moscow,176 p

45. Sheremet, A.D. and Sajfulin, R.S. (1999) Finansy predprijatij [Finances of enterprises], INFRA,Moscow, 343 p.

46. Sheremet, O.O. (2009) Finansovyj analiz [Financial analysis], Kyiv, 196 p.

47. Mishkin F.S. (1999)  “Global Financial Instability: Framework, Events, Issues// Journal of Economic Perspectives.Vol. № 4, available at: http://www.cepr.org/gei/6rep2.htm(Accessed 15October  2016)

48. Schinasi, G.J. (2005) Safeguarding financial stability: theory and practice. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 60 p.

 

Стаття надійшла до редакції 20.11.2016 р.