EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2016

УДК 657

 

О. С. Горай,

здобувач кафедри обліку і аудиту,

Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НАСЛІДКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ОКУПАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ТЕРИТОРІЙ

 

O. S. Gorai,

Candidate of the Department of Accounting and Audit

Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

 

NORMATIVE-LEGAL REGULATION OF ACCOUNTING ACCOUNT OF THE CONSEQUENCES OF BANGKOO ACTION AND BUILDING OF PUBLIC TERRITORIES

 

В статті досліджено нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку наслідків бойових дій, оскільки бухгалтерський облік є найбільш мінливою динамічною системою до факторів різних сфер. Встановлено, що на систему бухгалтерського обліку наслідків бойових дій та окупації державних територій впливають різні галузі права, що залежить від виду наслідків, галузі підприємств та специфіки організації бухгалтерського обліку. Досліджено комплекс галузей законодавства, що визначають специфіку облікового відображення наслідків бойових дій та окупації державних територій. Було встановлено, що система нормативно-правового регулювання охоплює різні галузі законодавства (митне, повітряне, бюджетне, природоресурсне, водне та інші). Щодо бухгалтерського обліку, наслідків бойових дій та окупації державних територій окремих положень чи нормативно-правових актів не передбачено.

 

The article examines the legal regulation of the accounting of the consequences of military operations, since accounting is the most dynamic dynamic system to the factors of different spheres. It was established that the accounting system of the consequences of military operations and the occupation of state territories is influenced by various branches of law, depending on the type of consequences, the branch of enterprises and the specifics of the organization of accounting. The complex of branches of legislation that determine the specifics of the accounting of the consequences of military operations and the occupation of state territories is investigated. It was established that the regulatory system covers various areas of legislation (customs, air, budget, resource, water and others). Regarding accounting, the consequences of hostilities and the occupation of state territories, there are no provisions or normative legal acts.

 

Ключові слова: нормативно-правове регулювання,  бухгалтерський облік, наслідки бойових дій,  окупація державних територій.

 

Keywords: legal regulation, accounting, consequences of hostilities, occupation of state territories.

 

 

Актуальність теми. Система бухгалтерського обліку є специфічним об’єктом нормативно-правового регулювання. Специфіка полягає в тому, що бухгалтерський облік є інформаційною проекцією правової поведінки учасників господарських відносин з одного боку, а з іншого, метою правової поведінки учасників є методологія бухгалтерського обліку, яка впливає на їх інформаційні інтереси. Питання механізму правового регулювання бухгалтерського обліку є актуальним з тієї позиції, що бухгалтерський облік є найбільш мінливою динамічною системою до факторів правового, економічного та соціального сфер. Це визначило багатий світовий досвід формування різних за змістом та формою національних систем бухгалтерського обліку. В умовах глобалізації формування національної системи бухгалтерського обліку є занадто складним і, в більшій мірі, фактори впливу повинні враховуватись в розвитку не стільки системи бухгалтерського обліку, скільки системи його нормативно-правового регулювання.

Аналіз останніх досліджень. Питання розвитку нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку вивчали вітчиняні та зарубізні вченні, зокрема: Л.Г. Ловінська, А.В. Янчев, О.В. Харламова, Т.М. Кучеренко, А.В. Озеран, М.Р. Лучко, П.Я. Хомин, С.Ф. Легенчук, І.В. Жиглей, Т.В. Давидюк, К.В. Романчук, В.В. Сопко, О.І. Пилипенко, Н.І. Петренко, І.В. Орлов, Ю.А. Кузьмінський, М.І. Скрипник, В.А. Дерій, Н.І. Пилипів, П.Л. Сук, Е.С. Гейєр, Л.В. Гуцаленко, Я.Д. Крупка, М.І. Бондар, О.В. Кантаєва, О.В. Мельниченко, Д.О. Грицишен, І.В. Жиглей, І.В. Замула, І.М. Вигівська, С.О. Левицька, О.О. Осадча.

Виклад основного матеріалу. Вивчаючи систему бухгалтерського обліку та її нормативно-правове регулювання варто в першу чергу розглянути специфіку складових. Тому побудуємо дослідження в розрізі елементів системи бухгалтерського обліку, що дозволить ідентифікувати їх за певними галузями права або законодавства, які в науковій літературі з права розрізняють як окремі поняття. Так, на думку Дудніка Р.М. «Питання про співвідношення галузі права та галузі законодавства є однією з найважливіших проблем теорії права. Відповідь на це питання має вихід на більш глобальну теоретичну проблему всієї юридичної науки – на проблему праворозуміння» [2, c. 11]. Протасов В.Н. вказує, що «комплексна галузь не може бути тільки галуззю законодавства, тому що система законодавства та система права – це хоч і не тотожні поняття, але разом із тим тісно взаємопов’язані системи: право – це інформаційно-управлінська система, а законодавство – система, призначення якої полягає в збереженні правової інформації та оптимізації її використання. Тому не можна говорити про формування комплексних утворень у законодавстві й не бачити відповідних змін у системі права» [9].

«Правовий режим галузі права складається з великої групи однорідних суспільних відносин, які становлять окрему, відносно самостійну сферу суспільного життя (предмет галузі права). Для правового режиму галузі права характерна особлива цілісна система регулятивного впливу, яка характеризується специфічними прийомами регулювання, особливим порядком виникнення і формування змісту прав та обов'язків, їх реалізації, специфікою санкцій, способів їх реалізації, а також дією єдиних принципів, загальних положень, які поширюються на дану сукупність норм (метод правового режиму)» [5, с. 44].

Проте ми не будемо вступати в дискусію з даного питання, адже це не є об’єктом даного дослідження та значно виходить за об’єкт наукових досліджень в сфері бухгалтерського обліку. Зазначимо, що в даному дослідженні за ключове поняття обрано галузь законодавства. Зважаючи на об’єкт та предмет дослідження на процес облікового відображення впливають різні галузі права, адже є потреба в нормативному регулюванні як власне об’єкту та його властивостей, так і процедурній стороні бухгалтерського обліку.

«Система нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку в Україні має складну ієрархічну структуру, адже охоплює всі рівні нормативно-правових актів. Щодо регулювання облікового відображення наслідків надзвичайних ситуацій в діючих нормативно-правових актах відсутні такі положення. Проте при організації та веденні бухгалтерського обліку на підприємстві керівництво повинно врахувати комплекс об’єктів облікового відображення з якими пов’язанні або на які впливають наслідки надзвичайних ситуацій. Зважаючи, що наслідки надзвичайних ситуацій є інтегрованим об’єктом бухгалтерського обліку, вважаємо, що їх відображення має відповідати діючій системі регулювання всієї системи бухгалтерського обліку. Розуміючи під бухгалтерським обліком інформаційну систему управління господарською діяльністю підприємства у систематизації складових нормативно-правового регулювання ого організації та методики з позиції всіх елементів такої системи. Мова йде, про наступні елементи системи бухгалтерського обліку: суб’єкт об’єкт, методологічна дія та зворотний зв'язок» [7].

На систему бухгалтерського обліку наслідків бойових дій та окупації державних територій впливають різні галузі права, що залежить від виду наслідків, галузі підприємств та специфіки організації бухгалтерського обліку. В цілому систему нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку наслідків бойових дій можна представити наступним чином (рис. 1.).

 

Рис. 1. Комплекс галузей законодавства, що визначають специфіку облікового відображення наслідків бойових дій

та окупації державних територій

 

Із значеного випливає, що бухгалтерський облік наслідків бойових дій та окупації державних територій є об’єктом нормативно-правового регулювання, особливістю якого є відношення до різних галузей законодавства. Щодо галузей законодавства, які впливають на властивості господарської діяльності підприємства як об’єкту бухгалтерського обліку варто виділити господарське, цивільне, трудове та податкове.

Окремі аспекти регулювання поведінки об’єктів, що впливають на їх облікове відображення, мають галузе законодавства, що регулюють окремі об’єкти в розрізі галузей національної економіки, зокрема: митне (Митний кодекс, визначає особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємства), повітряне (Повітряний кодекс, визначає особливості діяльності підприємств авіаційного транспорту), бюджетне (Бюджетний кодекс, визначає особливості діяльності бюджетний установ та організацій), природоресурсне (Земельний кодекс, визначає особливості управління земельними ресурсами підприємства; Водний кодекс, визначає особливості управління водними ресурсами; Лісовий кодекс, визначає особливості діяльності лісових господарств; Кодекс про надра, визначає особливості гірничих відносин), водне (Кодекс торговельного мореплавства, визначає специфіку діяльності судноплавних підприємств).

Вказані напрями нормативно-правового регулювання визначають властивості об’єкту управління, які мають бути відображенні в системі бухгалтерського обліку. Ідентифікація таких властивостей, зважаючи на специфіку нормативно-правового регулювання, є важливою для облікового відображення, адже закріплюють особливості оцінки (від вибору методу та виду оцінки до складових вартості), визнання в складі об’єктів бухгалтерського обліку (для відображення на конкретному рахунку), реквізитне розширення первинного документування та представлення інформації у бухгалтерській звітності.

Процедурні питання бухгалтерського обліку господарської діяльності визначаються Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, П(С)БО, МСФЗ, та постанови і інструкції органів державної влади України. В більші мірі П(С)БО визначають процедуру визнання об’єктів та їх оцінку й відповідно представлення у фінансовій звітності, постанови та інструкції відображення на рахунках бухгалтерського обліку та формування окремих показників звітності.

Зазначенні нормативно-правові акти не визначають порядку облікового відображення наслідків бойових дій та окупації державних територій, що значно ускладнює процедуру їх відображення. Це власне пов’язано й з відсутністю системою нормативно-правового регулювання наслідків надзвичайних ситуацій. Спробу систематизації діючого законодавства з позиції використання для відображення наслідків надзвичайних ситуацій здійснено в дослідженнях К.Ю. Поляк [7], що представлено в табл. 1.

 

Таблиця 1.

Система нормативно-правового регулювання бухгалтерського  обліку НС [7]

ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Наслідки НС можуть вплинути та бути відображені в складі існуючих об’єктів обліку

КОДЕКСИ УКРАЇНИ, які впливають на управління та визначають властивості його об’єктів, що можуть вплинути на систему їх облікового відображення. Залежить від галузі діяльності підприємства та видів продукції

Господарський

Адміністративний

Цивільний

Повітряний

Сукупність господарських операцій щодо господарської діяльності підприємства, його взаємодії з суб’єктами господарювання та органами державної влади в стаціонарних умовах та при НС – форс-мажор

Законів про працю

Митний

Бюджетний

Податковий

Сукупність господарських операцій щодо розрахунків з бюджетами та інших зобов’язань підприємства, які пов’язані із наслідками НС

Водний

Про надра

Земельний

Лісовий

Сукупність об’єктів пов’язаних із втратою або пошкодженням природних ресурсів в результаті НС

ЗАКОНИ УКРАЇНИ, які визначають особливості здійснення господарських операцій, що може вплинути на їх властивості як об’єктів бухгалтерського обліку. Такі закони пов’язані із господарським правом

СУБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ‑ професійна діяльність бухгалтера повинна бути врегульована як з професійної точки зору так і з точки зору його як працівника підприємства

Професійне регулювання

Трудове регулювання

Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

Кодекс законів про працю

Цивільний кодекс

ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ‑ нормативно-правове забезпечення впиває на склад та порядок застосування елементів методу бухгалтерського обліку для відображення наслідків НС

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Визначає склад елементів методу бухгалтерського обліку та сукупність принципів, які регулюють порядок їх застосування, а також визначає порядок застосування інших нормативно-правових актів

2. НП(С)БО та П(С)БО

Впливають та процес облікового відображення в частині: ідентифікації об’єктів в т.ч. наслідків НС; оцінки наслідків НС та їх вплив на вартість інших об’єктів; порядок представлення інформації в звітності

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі – план рахунків)

Визначає порядок застосування елементів методу бухгалтерського обліку рахунки та подвійний запис

 

Зауважимо, що для відображення окремих об’єктів бухгалтерського обліку було прийняття ряд нормативно-правових актів, проте такі акти не в повній мірі забезпечують всю процедурну сторону системи бухгалтерського обліку. З даного приводу досить влучно зазначив Д.О. Грицишен: «Незважаючи на прийняття нормативно-правових актів, які дають рекомендації та пояснення щодо обліку майна, основна проблема, не вирішена. Зокрема, АР Крим, визнана тимчасово окупованою територію вже більше року, а тому виробничі потужності не використовуються промисловим підприємством, а отже не приносять економічних вигід вже більше, ніж 1 рік. Крім того, до окремих об’єктів підприємство не має доступу. Подібна ситуація стосується окремих територій Донецької та Луганської областей, які не знаходяться під контролем української влади» [1, c. 447].

Зауважимо, що основним нормативно-правовим актом, який визначає особливості поводження суб’єктів господарювання на окупованих територіях є Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» [3]. Відповідно до даного закону тимчасово окупованою територією є:

«1) сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій;

2) внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України;

3) повітряний простір над зазначеними територіями».

Щодо бухгалтерського обліку, наслідків бойових дій та окупації державних територій окремих положень чи нормативно-правових актів не передбачено. Бухгалтери для облікового відображення користуються лише листами, наказами та листами-відповідями Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, або постановами Кабінету міністрів України. Проаналізуємо їх особливі виділені положення, які носять дискусійний характер та мають бути відповідним чином змінені.

Так, Листом Міністерства фінансів України “Щодо відображення в бухгалтерському обліку активів, які перебувають на тимчасово окупованій території України” № 31-11410-08-10/15462 від 19.06.2014, визначаються окремі аспекти облікового відображення активів, зокрема: «Відповідно до частини 3 статті 11 Закону за фізичними особами, незалежно від набуття ними статусу біженця чи іншого спеціального правового статусу, підприємствами, установами, організаціями зберігається право власності та інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що знаходиться на тимчасово окупованій території, якщо воно набуте відповідно до законів України. Активи, що перебувають на тимчасово окупованій території, публічні акціонерні товариства відображають у фінансовий звітності згідно вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідно до міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 36 «Зменшення корисності активів» однією з ознак, що свідчить про зменшення корисності активу, є зміни зі значним негативним впливом на суб’єкт господарювання у технологічному, ринковому, економічному або правовому оточенні, в якому діє суб’єкт господарювання, чи на ринку, для якого призначений актив. З огляду на викладене, на думку Міністерства фінансів України, об’єкти, які перебувають на тимчасово окупованій території України, мають обліковуватись у складі активів підприємства. Одночасно підприємство має оцінити негативний вплив змін у економічному i правовому середовищі та визнати суми втрат від зменшення корисності щодо зазначених об’єктів» [4].

Дискусійність запропонованого державними органами підходу до відображення в системі обліку активів полягає в тому, що активи, які знаходяться на території бойових дій або окупованих державних територіях можуть знаходиться там декілька звітних періодів, що значно зменшуй ймовірність їх використання в майбутньому, а про окремі з них існує достовірна інформація про їх руйнування в результаті бойових дій або незаконною націоналізацією державою-окупантом.

Постановою Кабінету міністрів України № 718 від 29 грудня 2014 р. “Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності” визначено, що «Підприємства, які розміщені на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції або структурні підрозділи (відокремлене майно) яких перебувають на такій території, проводять інвентаризацію у разі можливості безпечного та безперешкодного доступу уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов’язання та власний капітал підприємств. У річній фінансовій звітності інформація про активи, до яких неможливо забезпечити безпечний та безперешкодний доступ, та зобов’язання і власний капітал, які не можуть бути документально підтверджені у зв’язку з відсутністю доступу до відповідних первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, відображається за даними бухгалтерського обліку. Зазначені підприємства зобов’язані провести інвентаризацію станом на перше число місяця, що настає за місяцем, в якому з’явилася можливість доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації у бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду» [8].

Відображення активів, зобов’язань та власного капіталу за таким підходом призводить до інформаційної прогалини на ринку капіталів, товарів, робіт і послуг, адже потенційні інвестори фактично не можуть достовірно оцінити ризики інвестиційних проектів, а контрагенти не можуть оцінити ризики договірних відносин з підприємствами, що постраждали. У зв’язку із цим є потреба у формуванні нових підходів до облікового відображення наслідків бойових дій та окупації державних територій.

Така, ж позиція міститься в Наказі Міністерства фінансів України “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з інвентаризації активів та зобов’язань” № 1214 від 19.12.2014: «Підприємства, що знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції (або їх структурні підрозділи (відокремлене майно) перебувають на зазначених територіях), проводять інвентаризацію у випадках, обов’язкових для її проведення, тоді, коли стане можливим забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов’язання та власний капітал цих підприємств. Зазначені підприємства зобов’язані провести інвентаризацію станом на 01 число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації в бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду» [6].

У зв’язку із зазначеним вважаємо, що діюча система нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку наслідків бойових дій та окупації державних територій не здатна забезпечити формування якісного інформаційного простору управління господарською діяльністю підприємства, та забезпечення транспарентною інформацією зовнішніх користувачів. Вважаємо, що розвиток системи нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку бойових дій та окупації державних територій має відбуватися із впровадження нових методик за об’єктами: оборотні та необоротні активи, грошові кошти та зобов’язання.

Висновки. В результаті вивчення комплексу нормативно-правових актів України з позиції впливу на властивості об’єктів бухгалтерського обліку та його процедурну сторону було встановлено, що система нормативно-правового регулювання охоплює різні галузі законодавства (митне, повітряне, бюджетне, природоресурсне, водне та інші). Комплекс нормативно-правового регулювання об’єктів бухгалтерського обліку з позиції впливу на їх функціонування наслідків бойових дій та окупації державних територій, визначає їх властивості, що зумовлюють трансформацію процедури інвентаризації, реквізитне розширення первинного документування, вибір методу оцінки та відображення на рахунках і у показниках звітності. Обґрунтовано, що діюча система нормативно-правового регулювання не визначає комплексу організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку й відповідно процедура генерування інформації про стан господарської діяльності в умовах бойових дій та окупації державних територій є не транспарентною.

 

Література.

1. Грицишен Д.О. Бухгалтерський облік в системі управління економіко- екологічною безпекою промислових підприємств: монографія / Д.О. Грицишен. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – 540

2. Дуднік Р.М. Співвідношення галузі права та галузі законодавства [Електронний ресурс] / Р.М. Дуднік. – Режим доступу: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.32/part_1/4.pdf.

3. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII  від 15.04.2014  [Електронній ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1207-18

4. Лист Міністерства фінансів України “Щодо відображення в бухгалтерському обліку активів, які перебувають на тимчасово окупованій території України” № 31-11410-08-10/15462 від 19.06.2014 / [Електронній ресурс]. – Режим доступу: http://www.auditcnt.com.ua/news/view_news.php?id=3595

5. Ляшенко Р.Д. Проблемні питання формування нових галузей права [Електронний ресурс] / Р.Д. Ляшенко. – Режим доступу:  http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/image/konf_13/doklad_13_4_10.pdf

6. Наказ Мінфіну “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з інвентаризації активів та зобов’язань” № 1214 від 19.12.2014 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1638-14

7. Поляк К.Ю. Сучасний стан обліково-аналітичної системи управління господарською діяльністю в умовах надзвичайних ситуацій / К.Ю. Поляк // Вісник ЖДТУ / Серія: економічні науки. – Житомир: ЖДТУ. 2016. – № 4 (78). – С. 61-75

8. Постанова Кабінету міністрів України № 718 від 29 грудня 2014 р. “Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності” / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/718-2014-%D0%BF

9. Протасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной терминологии / В.Н. Протасов. – М. : Юрид. лит., 1991. – 172 с.

 

References.

1. Hrytsyshen, D.O. (2015) Bukhhalters'kyj oblik v systemi upravlinnia ekonomiko- ekolohichnoiu bezpekoiu promyslovykh pidpryiemstv [Accounting in the system of management of economic and ecological safety of industrial enterprises], ZhDTU, Zhytomyr, 540 р.

2. Dudnik, R.M. Spivvidnoshennia haluzi prava ta haluzi zakonodavstva, available at: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.32/part_1/4.pdf (Accessed 23 July 2016)

3. Zakon Ukrainy «Pro zabezpechennia prav i svobod hromadian ta pravovyj rezhym na tymchasovo okupovanij terytorii Ukrainy» № 1207-VII  vid 15.04.2014, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1207-18 (Accessed 23 July 2016)

4. Lyst Ministerstva finansiv Ukrainy “Schodo vidobrazhennia v bukhhalters'komu obliku aktyviv, iaki perebuvaiut' na tymchasovo okupovanij terytorii Ukrainy” № 31-11410-08-10/15462 vid 19.06.2014, available at: http://www.auditcnt.com.ua/news/view_news.php?id=3595 (Accessed 23 July 2016)

5. Liashenko R.D. Problemni pytannia formuvannia novykh haluzej prava, available at: http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/image/konf_13/doklad_13_4_10.pdf (Accessed 20 July 2016)

6. Nakaz Minfinu “Pro zatverdzhennia Zmin do deiakykh normatyvno-pravovykh aktiv z inventaryzatsii aktyviv ta zobov'iazan'” № 1214 vid 19.12.2014, available at:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1638-14 (Accessed 20 July 2016)

7. Poliak, K.Yu. (2016) “The current state of the accounting and analytical system of economic activity management in the conditions of emergency situations”, Visnyk ZhDTU / Seriia: ekonomichni nauky. ZhDTU, Zhytomyr. Vol. 4 (78). P. 61-75

8. Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy № 718 vid 29 hrudnia 2014 r. “Pro vnesennia zmin do Poriadku podannia finansovoi zvitnosti”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/718-2014-%D0%BF (Accessed 25 July 2016)

9. Protasov, V.N. (1991) Osnovy obshhepravovoj processual'noj terminologii [Fundamentals of general legal procedural terminology],  Jurid. lit., Moscow 172 p.

 

Стаття надійшла до редакції 20.10.2016 р.