EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2015

УДК 651

 

О. М. Дзюбенко,

здобувач кафедри обліку і аудиту,

Житомирський державний технологічний університет

 

ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

O. M. Dzyubenko,

Candidate of the Department of Accounting and Audit

Zhytomyr State Technological University

 

APPROACHES TO THE METHODOLOGY OF ECONOMIC ANALYSIS OF FINANCIAL POTENTIAL FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES

 

Встановлено, що система економічного аналізу лісогосподарського підприємства формує інформаційний простір управління фінансовим потенціалом. Досліджено нормативно-правове регулювання системи економічного аналізу фінансового стану підприємств, було виявлено, що на відміну від бухгалтерського обліку, не передбачено цілісної структури нормативно-правових положень. В процесі дослідження було згруповано підходи до методології економічного аналізу фінансового потенціалу, які можливо використати для оцінки фінансового потенціалу лісогосподарського підприємства. Визначено напрями розвитку організаційно-методологічних положень економічного аналізу фінансового потенціалу лісогосподарських підприємств: галузева методика економічного аналізу фінансового потенціалу лісогосподарського підприємства, галузева методика економічного аналізу оцінки фінансового потенціалу підприємств галузі.

 

It is established that the system of economic analysis of a forestry enterprise forms the information space of financial potential management. The normative-legal regulation of the system of economic analysis of the financial state of enterprises was investigated, it was found that, unlike accounting, the integrated structure of legal and regulatory provisions is not provided. In the course of the study, approaches to the methodology of economic analysis of financial potential were grouped, which could be used to assess the financial potential of a forestry enterprise. The directions of development of organizational and methodological positions of economic analysis of financial potential of forest enterprises are determined: branch method of economic analysis of financial potential of forestry enterprise, branch method of economic analysis of estimation of financial potential of enterprises of the branch.

 

Ключові слова: економічний аналіз, фінансовий потенціал, методика економічного аналізу, лісогосподарські підприємства, фінансовий стан підприємства.

 

Key words: economic analysis, financial potential, method of economic analysis, forest enterprises, financial condition of the enterprise.

 

 

Актуальність теми. Лісогосподарські підприємства є особливою складовою національної економіки та системи природокористування. Від ефективності їх функціонування залежить як економічна складова розвитку держави так і екологічна. Зокрема в умовах переходу до сталого розвитку держави, відповідно до затвердженої стратегії, є потреба в організації ефективної системи управління господарською діяльністю підприємств лісового господарства. В попередніх дослідженнях нами окреслено особливості функціонування підприємств лісового господарства, які визначають специфіку управління, а отже й економічного аналізу господарської діяльності суб’єктів досліджуваної галузі. Адже економічний аналіз є системою оцінки причинно-наслідковий зв’язків фінансово-економічного стану підприємства.

Аналіз останніх досліджень. Становлення національної школи економічного аналізу в Україні асоціюється з вченими, що присвятили проблем економічного аналізу докторські дисертації. Зокрема, Є.В. Мних «Методологія та організація комплексного економічного аналізу ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в промисловості» (1991 р.), І.Д. Фаріона «Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу в умовах переходу до ринкової економіки» (1992 р.), А.С. Лісецького «Проблеми підвищення економічної ефективності промислового птахівництва (інформаційно-аналітичний аспект)» (1992 р.), В.К. Савчук «Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств» (1996 р.), І.Д. Лазаришина, що представленні в докторській дисертації «Економічний аналіз: теорія, методологія, практика» (2006 р.), О.В. Олійник «Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін: теорія, методологія, організація» (2009 р.), О.А. Зоріної «Економічний аналіз діяльності акціонерних товариств в контексті сучасної теорії олігополії» (2012 р.), Л.О. Примостка «Аналіз банківської діяльності: теорія і практика» (2001 р.), І.М. Парасій-Вергуненко «Стратегічний аналіз в банках: методологія та практика» (2009 р.), Т.М. Ковальчук «Оперативний економічний аналіз: теорія, методологія, організація» (2004 р.), О.М. Галенко  «Фінансовий аналіз діяльності підприємств з метою упередження банкрутства: теорія і методологія» (2009 р.). Вченими розвинено теоретичні та організаційно-методологічні положення економічного аналізу та розроблено методики економічного аналізу окремих об’єктів управління господарською діяльністю підприємств різних галузей національної економіки.

Питання фінансового аналізу в контексті аналітичної оцінки фінансового потенціалу суб’єктів господарювання Селезньова Н.Н., Іонова А.Ф. [24]; Макар᾽єва В.І., Андрєєва Л.В. [11]; Філімоненко О.С. [27], Цал-Цалко Ю.С. [29]; Савіцька Г.В. [23]; Абрютіна М.С.,. Грачова А.В [1]; Бочаров В.В. [4]; В.Г. Артеменко, М.В. Беллендир [2]; Баканов М.І., Шеремет А.Д. [3]; Шинасі Г. [38]; Мішкін Ф. [35]; Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. [31]; Кизим М.О., Забродський В.А., Зінченко В.А., Копчак Ю.С. [18]; Рубін Ю.Б., Солдаткін В.І. [22]; Мамонтова Н.А. [12]; Докієнко Л.М. [5].

Виклад основного матеріалу. Важливою складовою оцінки системи управління лісогосподарським підприємством є їх вплив на позитивну динаміку фінансового потенціалу в системі ефективності господарської діяльності. Це обумовлює потребу в обґрунтування кожного управлінського рішення з позиції окремих складових управління фінансовим потенціалом підприємства. Особливістю лісогосподарських підприємств є те, що основний інвестор та власник бізнесу є держава. З одного боку це відкидає завдання підвищення інвестиційної привабливості, проте з іншого фінансовий потенціал лісогосподарського підприємства, є вкрай важливим з позиції формування державного бюджету. В даному контексті погоджуємося з наступною тезою: «Незалежно від своїх розмірів будь-який бізнес може бути описаний як система фінансових відносин і руху грошових коштів, що приводиться в дію управлінськими рішеннями. Ця концепція набула особливого значення в 90-і рр., Коли створення додаткової вартості (бізнесу) стало першочерговим завданням менеджменту, необхідність вирішення якої стала дуже гострою. Її рішення вимагає створення такої певної схеми руху грошових коштів, яка гарантувала б результати, що перевищують очікування інвестора. Якщо це вдається, то правильно вибудувана система бізнесу з плином часу сама почне виробляти такі потоки і продовжить підтримувати їх в майбутньому [38].

Тобто головним інвестором лісогосподарського підприємства є держава, а тому менеджмент такого суб’єкта господарювання повинен забезпечити такий рівень фінансового потенціалу, що перевищити очікуванні інвестора. Система управління лісогосподарська підприємством для забезпечення зазначеного має бути відповідним чином забезпечена інформацією. «Для прийняття найбільш ефективних управлінських рішень, спрямованих на поліпшення фінансового стану підприємства необхідна відповідна інформаційна база. Як цієї інформаційної бази повинні виступати результати комплексного аналізу та цільового прогнозування фінансового стану підприємства, що дозволяють визначити шляхи його поліпшення. При цьому комплексний аналіз фінансового стану підприємств повинен враховувати їх галузеву специфіку як з позиції відбору показників, які використовуються в процесі аналізу фінансового стану, так і з позиції розробки нормативної бази відібраних показників. Особливу увагу в ході аналізу необхідно звернути на оцінку інтенсивності використання основних засобів та запасів того чи іншого промислового підприємства і ефективності його поточної діяльності [21, с. 4]. Підбір показників та формування їх нормативного значення є вкрай вадливим при оцінці фінансового потенціалу лісогосподарського підприємства в вкрай важливим, адже з одного боку є потреба в запечені відповідного рівня фінансового потенціалу а з іншого збереження навколишнього середовища, зокрема природних ресурсів – лісових ресурсів держави.

Таким чином, систем економічного аналізу лісогосподарського підприємства формує інформаційний простір управління фінансовим потенціалом. Базуючись на даних бухгалтерського обліку та зовнішнього середовища, достовірність яких підтверджена аудитом, аналітичні процедури формують комплекс причинно-наслідкових зв’язків в розрізі окремих складових фінансового потенціалу та дозволяють приймати ефективні управлінські рішення.

Специфіка господарської діяльності лісогосподарського підприємства передбачає потребу в мінливості аналітичного інструментарію до зовнішнього середовища та галузевих властивостей об’єктів управління.

Вітчизняна дослідниця Н. Яцишин, яка досліджуючи методику фінансового аналізу вказує наступне: «Необхідність опрацювання нових підходів до методики й організації аналізу господарської діяльності підприємства обумовлюється динамікою економічних перетворень, притаманних вітчизняній економіці, подальшим реформуванням системи бухгалтерського обліку в напрямку гармонізації з міжнародними стандартами фінансової звітності. Зміни і оновлення в методиці й організації останньої стадії облікового процесу – формуванні фінансової звітності – потребують глибокого опрацювання в аспекті вироблення практичних рекомендацій щодо використання цієї важливої звітної інформації в управлінні підприємством шляхом її оброблення із застосуванням методів і процедур економічного аналізу» [34, с. 439]. Це підтверджує що система економічного аналізу фінансового потенціалу не можу бути статичною, а має розвиватися та бути мінливою до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі, щоб повністю задовольняти потреби користувачів.

Система нормативно-правового регулювання системи економічного аналізу фінансового стану підприємств, на відміну від бухгалтерського обліку, не передбачає цілісної структури нормативно-правових положень. Відповідно, оцінка фінансового потенціалу будь-якого підприємства, в тому числі і лісогосподарського, визначається на запит користувача. Лише окремі аспекти методик визначенні нормативними актами, зокрема:

1. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій [13];

2. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств і організацій [14];

3. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації [19];

4. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків [20].

В більшості випадків запропоновані державою методичні положення мають фрагментарну спрямованість, зокрема: для оцінки рівня платоспроможності та банкрутства, для цілей приватизації, для оцінки кредитоспроможності. Зауважимо, що в цілях кредитування банки та небанківські фінансово-кредитні установи розробляють власні методики, які базуються як на даних фінансової звітності так і інші внутрішній або зовнішній інформації про господарську діяльність підприємства.

Зважаючи на зазначене, держава не регламентує організаційно-методологічні положення економічного аналізу фінансового потенціалу лісогосподарських підприємств, як і інших державних та комерційних підприємств. Це обумовлює потребу в оцінці сучасних методик економічного аналізу фінансового потенціалу суб’єктів господарювання різних галузей та розширення тих які нормативно закріпленні. Для оцінки методик економічного аналізу фінансового потенціалу вивчимо наукову та навчальну літературу і внутрішні положення вітчизняних підприємств щодо економічного аналізу господарської діяльності.

Формуючи методологічний інструментарій аналітичної оцінки фінансового потенціалу лісогосподарського підприємства варто визначити специфіку його елементного складу.

Вивчення аналітиком кожного елементу фінансового потенціалу вимагає складної методології та використання різностороннього комплексу показників. Вітчизняними та зарубіжними вченими методологія оцінки фінансового потенціалу вивчалася в структурі різних економічних наук не лише економічного аналізу, але й фінансів, економіки, менеджменту. При чому фінансовий потенціал підприємства розглядався як з мікроекономічної точки зору так і галузевої та макроекономіки. Вивчаючи економічну літературу, всі підходи до оцінки фінансового потенціалу можна згрупувати за наступними напрямами, що представлено на рис. 1.

 

Рис. 1. Підходи до методології економічного аналізу фінансового стану

 [6;7;8;9;10;15;17;16;25;26;30;32;33]

 

Усі із значених підходів до методології економічного аналізу можливо використати для оцінки фінансового потенціалу лісогосподарського підприємства. Проте суб’єкти здійснення та користування результатам такого аналізу буду різні. Зокрема, Державне агентство лісових ресурсів України, в структур якого знаходяться лісогосподарські підприємства, може використати такі підходи як ринковий, інтегральний показник, метод таксономічного аналізу, теорія ефективної конкуренції, метод порівняльної рейтингової оцінки. Це дозволить оцінити ефективність менеджменту окремого лісогосподарського підприємства у порівняні із іншими.

Тому вважаємо, що організаційно-методологічні положення економічного аналізу фінансового потенціалу лісогосподарських підприємств, мають розвиватися за наступними напрямами (рис. 2).

 

Рис. 2. Розвиток методики економічного аналізу фінансового потенціалу лісогосподарських підприємства

 

Особливостями запропонованих підходів до розвитку методики економічного аналізу фінансового потенціалу лісогосподарських підприємств полягають у наступному:

‑ галузева методика економічного аналізу фінансового потенціалу лісогосподарського підприємства. Метою здійснення економічного аналізу фінансового потенціалу лісогосподарського підприємства є оцінка в цілому та окремих елементів фінансового потенціалу окремого лісогосподарського підприємства та обґрунтування причинно-наслідкових зв’язків для прийняття відповідних управлінських рішень менеджментом підприємства та власниками – органом державної влади. Здійснення такого аналізу можливо як на внутрішньому рівні для потреб управління господарською діяльністю підприємств лісового господарства, так і зовнішнього з позиції оцінки даного суб’єкту державним агентством лісових ресурсів та системи управління ним. Щодо процедурної сторони методика полягає в порядку застосування комплексу аналітичних процедур, що дозволяють оцінити елементи фінансового потенціалу, або ж інтегрований показник його стану за певний період часу;

‑ галузева методика економічного аналізу оцінки фінансового потенціалу підприємств галузі направлена на оцінку фінансового потенціалу лісогосподарських підприємств в контексті порівняння його стану в певний період часу. Зазначена методика полягає в тому, щоб оцінити комплекс аналітичних показників фінансового потенціалу лісогосподарських підприємств та визначити його стан за відповідними рівнями з градацією окремих показників. Зауважимо, що градація показників має передбачати особливості функціонування окремих видів лісогосподарських підприємств, що визначаються природно-кліматичними умовами поширення лісового господарства. А отже її застосування не можливе для всіє сукупності лісогосподарських підприємств в структурі державного агентства лісових ресурсів України.

Висновки. Вивчення властивостей діяльності лісогосподарських підприємств дозволило обґрунтувати потребу в розвитку методики економічного аналізу фінансового потенціалу за двом напрями, зокрема методики економічного аналізу окремого підприємства та методики економічного аналізу підприємств галузі з метою формування порівняльної характеристики. Встановлено специфіку формування кожного із зазначених напрямів та визначено напрями моделювання процесів застосування аналітичних процедур.

 

Література.

1. Абрютина М.С. Анализ финансово- экономической деятельности / М.С. Абрютина, А.В. Грачева. – М.: ДИС, 1998. – 256 с.

2. Артеменко В.Г. Финансовый анализ: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / В.Г. Артеменко, М.В. Беллендир. – М.: Дело и Сервис, 1999. – 365 с.

3. Баканов М.И. Теория экономического анализа / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. – М.: Финансы и статистика, 1981. – 218 с.

4. Бочаров В.В. Финансовый анализ: учеб. пособие / В.В. Бочаров. – СПб.: Питер, 2004. – 240 с.

5. Докієнко Л.М. Удосконалення процесу управління фінансовою стійкістю підприємств промисловості як необхідна передумова підвищення їх конкурентоздатності / Л.М. Докієнко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Зб. наук. праць. – 2004. – Вип. 4 (28). – С. 76-90.

6. Єгоршин О.О. Методи багатовимірного статистичного аналізу: навч. посібник / О.О. Єгоршин, А.М. Зосімов, В.С. Пономаренко. – К.: ІЗМН, 1998. – 208 с.

7. Кайгородов А. Г. Финансовый потенциал как критерий целесообразности финансового оздоровления предприятия / А. Г. Кайгородов, А.А. Хомякова // Аудит и финансовый анализ. 2007. № 4. С. 226-233. URL:  http://www.auditfin.com/fin/2007/4/Homyakova/Homyakova%20.pdf

8. Клуб директоров: опыт программно-целевого управления предприятиями / Под ред. А.Г. Аганбеняна. – М.: Экономика, 1989. – 255 с.

9. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посібник / Н.С. Краснокутська. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

10. Крисак А.О. Методи оцінки потенціалу малих підприємства [Електронний ресурс] / А.О. Крисак // Ефективна економіка. – Режим доступу: http://www.economy.nauka.сom.ua

11. Макарьева В.И. Анализ хозяйственной деятельности организации / В.И. Макарьева, Л.В. Андреева. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 262 с.

12. Мамонтова Н.А. Фінансова стійкість акціонерних підприємств і методи її забезпечення : автореф. дис. на здобуття на- ук. ступеня канд. екон. наук / Н.А. Мамонтова; НАН України, Ін-т. економ. прогнозув. – К., 2001. – 16 с.

13. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій, затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 23.02.1998 р. № 37 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0214-98

14. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово- господарського стану неплатоспроможних підприємств і організацій, затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 21.03.1999 р. № 37 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0288-97

15. Мілінчук О.В. Інтегральна оцінка фінансового потенціалу підприємств харчової промисловості Житомирського регіону / О.В. Мілінчук // Університетські наукові записки. – 2009. – №2 (30). – С. 368-373.

16. Осипов П.В. Интегральный производственный потенциал пищевой промышленнности / П.В. Осипов. – О.: ІПРЕЕД НАНУ, 2004. – 289 с.

17. Отенко И.П. Механизм управления потенциалом предприятия: научное изд. / И.П. Отенко. – Х.: Изд-во ХГЭУ, 2003. 220 с.

18. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: моногр. / М.О. Кизим, В.А. Забродський, В.А. Зінченко, Ю.С. Копчак. – Х.: ІНЖЕК, 2003. – 144 с.

19. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації, затверджене наказом Міністерства фінансів та Фонду державного майна України від 26.01.2001 р. № 49/121 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01

20. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджене постановою Правління НБУ від 6.07.2000 р. № 279 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-00

21. Решетникова О.Е. Развитие теоретико-методических основ анализа и прогнозирования финансового состояния промышленного предприятия : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.12 / Решетникова Ольга Евгеньевна; [Место защиты: Ур. федер. ун-т имени первого Президента России Б.Н. Ельцина].- Екатеринбург, 2012.- 169 с.

22. Рубин Ю.Б. Инвестиционно-финансовый портфель / Ю.Б. Рубин, В.И. Солдаткин. – М.: СОМИНТЭК, 1993. – 397 с.

23. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – Минск: Перспектива, 1997. – 498 с.

24. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 639 с.[

25. Сідорова Т.О. Удосконалення методики аналізу товарних запасів підприємства / Т.О. Сідорова, Н.Б. Кащена, Г.Г. Лисак // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2013. - Вип. 1(1). - С. 23-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2013_1(1)__6.

26. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка / О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк. – К.: КНЕУ, 2004. – 316 с.

27. Філімоненков О.С. Фінанси підприємства: [навч. посіб.] / О.С. Філімоненков. – К.: Вид-во «Ніка-Центр», 2002. – 359 с.

28. Хелферт Э. Техника финансового анализа / Пер. с англ. под ред. Л.П. Белых. -10- е изд., перераб. и доп. - Спб: Питер, 2003. - 640 с.

29. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз. [підруч.] / Ю.С. Цал-Цалко. – К.: ЦУЛ, 2008. – 566 с.

30. Ченг Ф. Ли, Джозеф И. Финнерти: Финансы корпораций: теория, методы и практика: пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2000. 686 с.

31. Шеремет А.Д. Финансы предприятий / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. – М.: ИНФРА–М, 1999. – 343 с.

32. Шкромида В.В. Методичні засади моніторингу фінансового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / В.В. Шкромида, Н.Я. Шкромида. – Режим доступу: http://www.pu.if.ua/ depart/Finances/resource/file

33. Щербович Я. В. Стратегический анализ и управление финансово-экономическим состоянием коммерческой организации: дисс. на соиск. степ. канд. эк. наук: 08.00.10. МГУСЭИ, Москва, 2013. – 235 с.

34. Яцишин Н. Методика аналізу фінансового стану підприємства / Н. Яцишин  // Економічний аналіз. – 2012 рік. – Випуск 10. –Частина 4. – с. 439-445

35. Mishkin F.S. Global Financial Instability: Framework, Events, Issues [Electronic resource] / F.S. Mishkin // Journal of Economic Perspectives. – 1999. – № 4. – Mode of access: http://www.cepr.org/gei/6rep2.htm.

36. Schinasi G.J. Safeguarding financial stability: theory and practice / G.J. Schinasi. – Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2005. 60 c.

 

References.

1. Abrjutina, M.S. and  Gracheva A.V. (1998) Analiz finansovo- jekonomicheskoj dejatel'nosti [Analysis of financial and economic activity]. DIS, Moscow, 256 p.

2. Artemenko, V.G. and Bellendir, M.V. (1999) Finansovyj analiz: ucheb. Posobie [Financial analysis]. Delo i Servi, Moscow, 365 p.

3. Bakanov, M.I. and Sheremet, A.D. (1981) Teorija jekonomicheskogo analiza [Theory of Economic Analysis]. Finansy i statistika, Moscow. 218 p.

4. Bocharov, V.V. (2004) Finansovyj analiz [The financial analysis]. SPb.: Piter, 240 p.

5. Dokiienko, L.M. (2004) “Improving the process of managing financial stability of industrial enterprises as a prerequisite for increasing their competitiveness” Visnyk Natsional'noho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. Zb. nauk. prats'. Vol. 4 (28). P. 76-90.

6. Yehorshyn, O.O., Zosimov, A.M. and Ponomarenko V.S. (1998) Metody bahatovymirnoho statystychnoho analizu [Methods of multidimensional statistical analysis]. IZMN, Kyiv. 208 p.

7. Kajgorodov, A.G. and Homjakova, A.A. (2007) “Financial potential as a criterion for expediency of financial recovery of an enterprise, Audit i finansovyj analiz. Vol 4. P. 226-233.

8. Aganbenjana, A.G. (1989) Klub direktorov: opyt programmno-celevogo upravlenija predprijatijami [The club of directors: the experience of program-target management of enterprises], Jekonomika, Moscow, 255 p.

9. Krasnokutska, N.S. (2005) Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka [Enterprise Potential: Formation and Evaluation], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, 352 p.

10. Krysak, A.O. Methods for assessing the potential of small enterprises / A.O. Krysak // Efektyvna ekonomika, available at: http://www.economy.nauka.som.ua

11. Makar'eva, V.I. and Andreeva, L.V. (2004) Analiz hozjajstvennoj dejatel'nosti organizacii [Analysis of the economic activity of the organization]. Finansy i statistika, Moscow, 262 p.

12. Mamontova, N.A. (2001) Financial stability of joint-stock companies and methods of its provision: kand. ekon. nauk Thesis: NAN Ukrainy, In-t. ekonom. prohnozuv. Kyiv, 16 p.

13. Methodology of Integral Assessment of Investment Attractiveness of Enterprises and Organizations, zatverdzhena nakazom Ahentstva z pytan' zapobihannia bankrutstvu pidpryiemstv ta orhanizatsij vid 23.02.1998 r. № 37, available at:  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0214-98

14. Methodology of in-depth analysis of the financial and economic state of insolvent enterprises and organizations, zatverdzhena nakazom Ahentstva z pytan' zapobihannia bankrutstvu pidpryiemstv ta orhanizatsij vid 21.03.1999 r. № 37, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0288-97

15. Milinchuk, O.V. (2009) “Integral assessment of financial potential of food industry enterprises in Zhytomyr region”, Universytets'ki naukovi zapysky. №2 (30). P. 368-373.

16. Osipov, P.V. (2004) Integral'nyj proizvodstvennyj potencial pishhevoj promyshlennnosti [Integral production potential of the food industry], O: ІPREED NANU, 289 p.

17. Otenko, I.P. (2003) Mehanizm upravlenija potencialom predprijatija [Enterprise Capacity Management Mechanism], Izd-vo HGJeU, Harkiv, 220 p.

18. Kyzym, M.O., Zabrods'kyj, V.A., Zinchenko, V.A. and Kopchak Yu.S. (2003) Otsinka i diahnostyka finansovoi stijkosti pidpryiemstva [Assessment and diagnosis of financial stability of the enterprise]. INZhEK, Kharkiv, 144 p.

19. Regulations on the procedure for conducting an analysis of the financial condition of enterprises subject to privatization, zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv ta Fondu derzhavnoho majna Ukrainy vid 26.01.2001 r. № 49/121, available at:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01

20. Regulation on the procedure for the formation and use of a provision for reimbursement of possible losses on credit operations of banks, zatverdzhene postanovoiu Pravlinnia NBU vid 6.07.2000 r. № 279, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-00

21. Reshetnikova, O.E. (2012) Development of theoretical and methodological foundations for the analysis and forecasting of the financial condition of an industrial enterprise: Abstract of kan. Ekon. nauk dissertation: 08.00.12: Ur. feder. un-t imeni pervogo Prezidenta Rossii B.N. Elcina. Ekaterinburg, 169 p.

22. Rubin, Ju.B. and Soldatkin, V.I. (1993) Investicionno-finansovyj portfel' [Investment and financial portfolio], SOMINTJeK, Moscow. 397 p.

23. Savickaja, G.V. (1997) Analiz hozjajstvennoj dejatel'nosti predprijatija [Analysis of the economic activity of the enterprise], Perspektiva, Minsk. 498 p.

24. Selezneva, N.N. and Ionova, A.F. (2003) Finansovyj analiz. Upravlenie finansami [The financial analysis. Financial management], JuNITI, Moscow, 639 p.

25. Sidorova, T.O., Kaschena, N.B. and Lysak, H.H. (2013) “Improvement of the methodology of inventory analysis of the enterprise”, Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh. Vol. 1(1). P. 23-30.

26. Fedonіn, O.S., Repіna, І.M. and Oleksjuk O.І. (2004) Potencіal pіdpriєmstva: formuvannja ta ocіnka [Enterprise Potential: Formation and Evaluation]. KNEU, Kyiv, 316 p.

27. Fіlіmonenkov, O.S. (2002) Fіnansi pіdpriєmstva [Finances of the enterprise]. Nіka-Centr, Kyiv, 359 p.

28. Helfert, Je. (2003) Tehnika finansovogo analiza [Technique of financial analysis], Spb: Piter, 640 p.

29. Tsal-Tsalko, Yu.S. (2008) Finansovyj analiz [Financial analysis.]. TsUL, Kyiv, 566 p.

30. Cheng, F.Li. and Dzhozef, I. (2000) Finnerti: Finansy korporacij: teorija, metody i praktika [Finnerti: Corporate Finance: Theory, Methods and Practice] INFRA-M, Moscow, 686 p.

31. Sheremet, A.D. and Sajfulin, R.S. (1999) Finansy predprijatij [Finance of enterprises]. INFRA–M,  Moscow, 343 p.

32. Shkromyda V.V., Shkromyda N.Ya. Methodical principles of monitoring the financial potential of the enterprise, available at: http://www.pu.if.ua/ depart/Finances/resource/file

33. Shherbovich, Ja.V. (2013) Strategic analysis and management of the financial and economic state of a commercial organization: Abstract of kand. ekon. nauk dissertation: 08.00.10. MGUSJeI, Moskva, 235 p.

34. Yatsyshyn, N. (2012) “Methodology for analyzing the financial condition of an enterprise”, Ekonomichnyj analiz. Vol. 10. Ch. 4. p. 439-445.

35. Mishkin F.S. (1999)  “Global Financial Instability: Framework, Events, Issues// Journal of Economic Perspectives.Vol. № 4, available at: http://www.cepr.org/gei/6rep2.htm

36. Schinasi, G.J. (2005) Safeguarding financial stability: theory and practice. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 60 p.

 

Стаття надійшла до редакції 20.04.2015 р.