EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2017

УДК 005.52 :005.332.3

 

А. С. Полянська,

д. е. н., професор, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

С. В. Савчук,

магістр, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИША ЯК НЕОБХІДНА УМОВА УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

A. S  Polianska

Doctor of Economic Sciences, Professor of Department of Management and Administration,

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

S. V. Savchuk

master of Department of Management and Administration,

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

 

THE IDENTIFICATION OF CHANGES IN THE ENVIRONMENT AS A NECESSARY CONDITION OF THE ENTERPRISE ACTIVITY IMPROVEMENT

 

У статті досліджено поняття змін зовнішнього середовища підприємства та обґрунтовано, що зміни на рівні підприємства відповідають вимогам ринку, що змінюються, а також базуються на можливостях, що виникають у діяльності підприємств. Звернено увагу на важливість врахування чинника змін при визначенні напрямів удосконалення діяльністю  підприємств. Запропоновано підхід до визначення сутності змін та класифікацію змін з врахуванням їх особливостей. Проаналізовано вплив змін факторів зовнішнього середовища на діяльність енергопостачальної компанії. Запропоновано напрями удосконалення діяльності енергопостачальних підприємств на основі врахуванням змін у середовищі їх функціонування.

 

In the article the concept of changes in the environment of the enterprise is investigated and it is substantiated that changes at the enterprise level correspond to changing market requirements, and also based on the opportunities arising in the activity of enterprises. The attention was paid to the importance of taking into account the factor of changes in determining of the directions of enterprises activities improvement. The approached to the definition of the essence of changes and the classification of changes with the consideration of their features are proposed. The influence of changes of environmental factors on the activity of the energy supply company is analyzed. The directions of improvement of energy supplying enterprises activity on the basis of changes in the environment of their functioning are proposed.

 

Ключові слова: зовнішнє середовище, зміни, енергетична галузь, удосконалення.

 

Key words: external environment, changes, energy industry, improvement, classification of changes

 

 

Актуальність проблеми. Кожне підприємство є відкритою системою, яке перебуває у постійній взаємодії із зовнішнім середовищем. Здатність пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі – основна умова в бізнесі й інших сферах життєдіяльності. Більше того, у зростаючому числі випадків – це умова виживання та розвитку. Підприємства повинні, з одного боку, постійно усвідомлювати новий характер змін у довкіллі й ефективно на них реагувати. З другого боку, необхідно мати на увазі, що самі підприємства генерують зміни в зовнішньому середовищі, випускаючи нові, наприклад, види товарів і послуг, використовуючи новий вигляд сировини, матеріалів, енергії, устаткування, технологій.

Таким чином, на сьогодні актуальним є питання дослідження впливу зовнішнього середовище на діяльність підприємств шляхом ідентифікації змін у зовнішньому середовищі та визначенні необхідності здійснення відповідних змін на підприємствах.

Аналіз публікацій з досліджуваної проблематики. На сьогодні увага науковців звернена на проблематику управління змінами, які виникають у середовищі функціонування підприємства. Пропонуються різні визначення поняття «зміни», які трактують дану категорію як появу нових елементів та їх зв'язків у діяльності підприємства або як послідовність змінюваних станів, у якому перебувають господарюючі суб’єкти, або як придбання нових властивостей яким-небудь об'єктом, які забезпечують функціонування і розвиток підприємств. У таблиці 1 подано різні підходи щодо визначення сутності змін.

 

Таблиця 1.

Визначення сутності термінів «зміни», «організаційні зміни», «стратегічні зміни»

Визначення

Автор, джерело

Зміни в тому, як організація функціонує, хто її робітники і лідери, яку форму вона приймає і як вона розподіляє свої ресурси

Хубер, Міллер, Глік

[1]

Зміни – це процес руху від нинішнього стану (як є) через перехідний період до бажаного стану.

Зміни – це різні типи нововведень, які можуть вміло поєднуватись у різних напрямах, а саме: зміна цілей організації, структури, техніки, технологічних процесів, конструкцій виробів, реструктуризація існуючих та створення нових відділень, зміна керівників нижчої ланки за необхідністю

Дж. Харрінгтон

[2]

Переміни – це зміна організаційної структури, продукції, технології, кадрів, повноважень, правил, стратегій. Вони стосуються всіх організацій і призводять до нововведень, які спричиняють оцінку і зміну цілей організації, зміну структури, зміну технологічних процесів, модифікацію поведінки працівників, зміну здійснення будь-якої діяльності

О. Скібіцький

[3]

Зміни як заміщення одного стану організації, робочої групи, людини, ситуації або інших явищ новим станом, що відрізняється від попереднього впливом різних чинників зовнішнього та внутрішнього середовища

Т. Бауліна

[4]

Організаційні зміни визначаються як опанування компанією нових ідей або моделей поведінки

Р. Дафта

[5]

Стратегічні зміни – це зміни, що проводяться в ході реалізації стратегій для досягнення визначених стратегічних цілей організації і передбачають переведення стратегічного потенціалу організації з існуючого стану в новий бажаний стан.

Л. Балабанова

[6]

Під стратегічними організаційними змінами розуміють упровадження нових методів і технологій з тим, щоб суттєво перетворити діяльність організації у відповідність до вимог ринку, що змінюються, або отримати вигоду з можливостей, що створилися в бізнесі.

 

 

Як видно із табл. 1 поняття «зміни» трактуються головним чином як технології перетворень на рівні підприємства, при цьому  увага звертається на те, що зміни на рівні підприємства відповідають вимогам ринку, що змінюються, а також базуються на можливостях, що виникають  у бізнесі.

Постановка завдання. Проте при розгляді питання змін у діяльності підприємства недостатньо уваги приділяється ідентифікації факторів, що зумовлюють ці зміни. Важливість змін, динаміка перетворень, причини, що їх зумовлюють – незначний перелік питань, що впливають на процес управління змінами на підприємстві, а отже потребують додаткового вивчення,

Мета статті полягає у виділенні ключових елементів дослідження   зовнішнього середовища підприємства, що дозволяють ідентифікувати важливість і пріоритетність впливу зовнішніх факторів на діяльність підприємства та обґрунтувати напрями необхідних змін на підприємстві. Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань: дослідити сутність та структуру зовнішнього середовища, визначити напрями змін у середовищі функціонування підприємством, класифікувати зміни залежно від характеристики факторів зовнішнього середовища, що їх зумовили, обґрунтувати зв'язок між змінами та необхідністю удосконалення діяльності підприємств.

Результати дослідження. Зовнішнє середовище (ЗС) охоплює сукупність господарських суб’єктів, економічних, суспільних і природних умов, національних та міждержавних інституційних структур та інших зовнішніх щодо підприємства умов і чинників, що характеризуються складністю, мінливістю, взаємозалежністю і, як правило, невизначеністю [7]. Мінливість, тобто швидкість зміни оточення підприємства, сьогодні є основною його характеристикою. Адже організації зараз існують в умовах стрімкого розвитку техніки і технології виробництва, динамічних змін споживчих властивостей продуктів і послуг, стрімкого розвитку комунікацій і необхідності урахуванні усіх цих характеристик в процесі управління підприємствами. Новий виклик для сучасного менеджменту вітчизняних підприємств – це  принципово новий, систематичний характер змін умов господарської діяльності. Як зазначають науковці, зараз ці зміни стали відбуватися безперервно та навіть накладаються одна на одну. Вони тісно взаємопов’язані і кожна з них за ланцюговою реакцією може потягти за собою серію нових компонентів [8, c. 93]. Для кращого усвідомлення впливу змін на діяльність підприємств, розглянемо напрями змін сучасного бізнес-середовища на прикладі енергетичної компанії (рис. 1).

 

Рисунок 1. Напрями змін сучасного бізнес-середовища на прикладі енергетичної компанії

* Розроблено авторами

 

Тому пропонуємо власний підхід до визначення сутності змін за двома факторами:

- за фактором впливу зовнішнього середовища, зміни – це безперервний процес зміни та впливу факторів прямої та непрямої дії на об’єкт управління, який зумовлює виникнення нових загроз чи можливостей для самого об’єкту.

- за фактором впливу внутрішнього середовища, зміни – це будь-які  зміни внутрішнього середовища об’єкту, що є результатом прийняття управлінського рішення в результаті зовнішніх впливів.

На практиці в сучасному бізнес-середовищі зміни можуть реалізуватись  через напрями діяльності , представлені на рисунку 2.

 

Рисунок 2. Напрями реалізації змін на підприємстві *

* Розроблено авторами

 

Таким чином, з метою врахування різноманітних змін у діяльності сучасних підприємств доцільно узагальнити основні критерії їх класифікації за класифікаційними ознаками, що враховують особливості сучасних змін (табл.2).

Врахування класифікації змін є важливим напрямом управління змінами,  оскільки даний процес дозволяє враховувати особливості змін ще на етапі їх планування та обґрунтування шляхів реалізації.

 

Таблиця 2.

Класифікація змін *

Класифікаційна ознака

Види змін

Ступінь змін

Трансформаційні; Перетворюючі; Розвиваючі

Предмет змін

- Технологічні

- Зміни бізнес-моделі

- Структурні

- Культурні

- Орієнтовані на персонал

Характер спрямовуючого імпульсу

- Добровільні

- Вимушені

Спосіб (час) реагування організації на зміни зовнішнього середовища або внутрішнього стану

- Реактивні

- Проактивні

Вплив на ієрархію стратегій

- зміни в корпоративній стратегії

- зміни в конкурентній (діловій) стратегії

- зміни в функціональній стратегії

Вплив на стратегічні цілі

- такі, що не змінюють стратегічних цілей

- такі, що змінюють стратегічні цілі

Характер змін за рівнем інноваційності

- адаптаційні

- інноваційні, у тому числі: ‒

- інкрементні

- напіврадикальні на основі бізнес- моделі

- напіврадикальні на основі технології

- радикальні

Спосіб здійснення змін, ступінь інтенсивності, підхід до управління змінами

- еволюційні

- революційні

Вплив на бізнес-процеси

- зміни в основних бізнес-процесах

- зміни в допоміжних бізнес-процесах

- змішані

Періодичність змін

- безперервні

- періодичні (стрибкоподібні)

Джерела, які спонукають до змін

- ендогенні

- екзогенні

- змішані

Механізм, що визначає логіку протікання змін, ймовірність подій

- раціонально сплановані

- спонтанні

Вплив попереднього розвитку організації на майбутні зміни

- волюнтаристські

- історичні

- змішані

Організаційна форма здійснення змін

- реструктуризація

- реорганізація

Область змін, стосовно охоплення усіх підсистем

- часткові

- цілісні

Результат упровадження змін

- прогресивні

- регресивні

Рівень проведених змін

- зачіпають всю організацію в цілому

- проводяться на рівні підрозділів

- торкаються окремих співробітників (групи працівників).

Кількість учасників

- фронтальні

- групові

- індивідуальні

Відношення персоналу

- підтримувані

- не підтримувані

*розроблено авторами на підставі джерел [9, 10, 11]

 

Слід зазначити, зовнішнє середовище організації складається з двох головних частин. Загальне середовище (непрямого впливу, макросередовище) – це величезна сукупність чинників навколо організації, яка створює її загальний контекст. Робоче середовище (прямого впливу, мікросередовище) – це окремі організації і групи поза конкретною організацією, які безпосередньо впливають на неї [12, с. 114]. Оскільки загальне середовище часто невиразне, неточне і нестійке, більшість організацій зосереджує увагу на своєму робочому середовищі. Це середовище формують конкуренти, споживачі, постачальники, регулювальні органи та стратегічні союзники. Хоча робоче середовище також дуже складне, проте воно оперативніше забезпечує систему управління організацією релевантною інформацією, зосереджуючи увагу на чинниках середовища, які становлять для організації особливий інтерес та намагаючись уникати абстрактних умов загального середовища.

Вплив зовнішнього середовища прямої дії відчувається значно сильніше, а отже зростає взаємозалежність підприємства від його робочого середовища. На рисунку 3 подано схематичнее відображення впливу зовнішнього середовища на підприємство.

 

Рисунок 3. Наскрізний вплив зовнішнього середовища на  підприємство *

* розроблено авторами

 

На основі аналізування впливу змін факторів зовнішнього середовища непрямого впливу на діяльність енергопостачальних підприємств у табл.. 3 сформовано напрями відповідних змін у їх діяльності.

 

Таблиця 3.

Аналіз впливу змін у зовнішньому середовищі на діяльність енергопостачальної компанії *

Фактор ЗС

Зміни

Напрями змін у діяльності енергопостачальної компанії

Технологія

 

 

Розвиток інформаційних технологій

 

 

 

Високий рівень технологічного зносу розподільних мереж України

 

 

 

 

Виробництво електроенергії з альтернативних джерел

 

Впровадження новітніх  методів розрахунків зі споживачами (через Інтернет-сторінку завдяки інформаційно-платіжній системі, через систему моментальних інтернет-розрахунків Webmoney та в пунктах прийому платежів на WEB і WAP сайтах по картках ПАТ КБ «Приватбанку».

 

Удосконалення роботи внутрішньої корпоративної мережі та її впровадження у філіях

Капітальний ремонт підстанцій, вимикачів, силових трансформаторів і т.д.

Впровадження вакуумних вимикачів, обмежувачів перенапруги, пристроїв РЗ, АСКОЕ, ізольованих проводів, комплектів ТМ і т.д.

 

Спостереження та діагностика стану справ з приводу виробництва е/е з альтернативних джерел енергії

Економіка

Зміна моделі функціонування електроенергетики України

 

Низькі темпи зростання іноземних інвестицій і низький їх рівень в регіоні

 

Продаж державних підприємств електроенергетики приватному бізнесу

- Підготовка до реорганізації ринку електроенергетики

 

 

 

- Розробка і впровадження програм залучення інвестицій з метою покращення інвестиційної привабливості компанії

 

 

- Залучення приватного бізнесу в управлінні компанією

 

 

 

Політика

Приєднання України до Енергетичного Співтовариства

 

Конфлікт на сході України

- Виконання вимог  з імплементації дотримання положень енергетичного законодавства ЄС

 

 

- Участь у програмах  волонтерських заходів

Законодавство

зміни до Закону України "Про акціонерні товариства", відповідно до яких публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі.

- Змінити тип з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство

Екологія

Підвищення рівня екологічної свідомості населення

 

Поширення тенденцій енергозбереження та енергоефективності

 

Розвиток технологій в сфері поводження з відходами

- Вдосконалення принципів зеленого офісу в межах компанії

 

 

- Перехід на більш екологічні та безпечні для довкілля засоби освітлення

 

- Запровадження заходів екологічної та ощадної утилізації відходів діяльності і вторинного використання сировини

Суспільство

Тенденції волонтерства

 

 

Активізація руху за здоровий спосіб життя

 

Збільшення кількості переселенців

- Розробка і реалізація програми підтримки працівників компанії в АТО

 

- Удосконалення корпоративної культури в компанії

 

- Працевлаштування переселенців-біженців зі східних областей України

* розроблено авторами

 

Як видно з таблиці 3 виникнення змін у зовнішньому середовищі створює для підприємства нові загрози чи нові можливості. Тому виникає необхідність в першу чергу передбачати та прогнозувати ці зміни, а потім адекватно і вчасно реагувати на них за допомогою інструментарію, що накопичено у концепції управління змінами. Це все зумовлює необхідність удосконалення управління змінами  підприємством з урахуванням наслідків впливу факторів зовнішнього середовища. Аналізування табл. 3 дозволяє підсумувати, що найбільш актуальними для енергопостачальних підприємств є такі напрями удосконалення їх діяльності:

- Зміни технологічного стану мереж;

- Зміни способів комунікації із споживачами;

- Зміни корпоративної культури компанії через реалізацію благодійних та екологічних заходів  та підтримка тенденцій енергозбереження та енергоефективності.

Висновки та пропозиції подальших досліджень. Таким чином, зовнішнє середовище сучасного підприємства є складним, динамічним, невизначеним. Здатність пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі – основна умова виживання та забезпечення розвитку в перспективі. В сучасних умовах вплив зовнішнього середовища на систему управління вітчизняних підприємств стає все більш відчутним. Будь-які зміни містять в собі протиріччя між намаганням організації як економічної системи зберегти стабільність, з одного боку  та необхідністю її постійного розвитку – з іншого.

Можна узагальнити, що основний зміст змін в діяльності енергопостачальних підприємств стосується удосконалення у виробничій сфері, сфері роботи з клієнтами, у сфері удосконалення корпоративної культури. Відповідно необхідно приділяти увагу управління змінами у сфері техніко-технологічного забезпечення діяльності підприємств. Крім цього, розвиток ринкових відносин у енергетичному секторі ставить перед енергетичними підприємствами вимоги щодо зв'язку з споживачами, встановлення належного рівня їх обслуговування. У сфері корпоративної культури зміни потрібні у формування  енергоощадного і ресурсозбервгаючого відношення до використання електроенергії.

 

Список використаних джерел.

1. Huber G. Understanding and Predicting Organizational Change / G. Huber, W. Glick, C. Miller, K. Sutcliffe // Organizational Change and Redesign N. Y. – 1993. – P. 215-265.

2. Харрингтон Дж. Совершенство управления изменениями / Дж. Харрингтон; под ред. В. В. Брагина; пер. с англ. – М. : Стандарты и качество, 2008. – 192 с

3. Скібіцький О. М. Управління людським потенціалом: персонал, психологія, мотивація, відповідальність : монографія / О. М. Скібіцький. – К. : ТОВ Три-К, 2013. – 582 с

4. Бауліна Т. В. Управління процесом організаційних змін підприємств в умовах перехідної економіки : автореф. дис. …канд. екон. наук : спец. 08.06.01 – Економіка та уп- равління підприємствами / Т. В. Бауліна. – К., 2004. – 20 с

5. Дафт Р.Л. Менеджмент Учебник. — СПб.: Питер, 2001. — 832 с.

6. Балабанова Л. В. Стратегічне управління персоналом в умовах ринкової економіки : монографія / Л. В. Балабанова, О. В. Стельмашенко. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010. – 237 с.

7. Бобришева-Шкарлет Т.О. Наслідки виникнення кризових явищ у фінансово-господарській діяльності підприємств //Сіверянський літопис, 2002.-№1.С.162-169

8. Стеців С. Р. Сутність та етапи управління змінами на підприємстві / С. Р. Стеців // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. - C. 155-161. - (Вісник / Національ- ний університет «Львівська політехніка»; № 714).

9. Пічугіна Т. С. Управління змінами : навч. пос. / Т. С. Пічугіна, С. С. Ткачова, О. П. Ткаченко. – Х. : ХДУХТ, 2017. – 226 с.. Електронний доступ:file:///C:/Users/User/Downloads/Посібник%20Управління%20змінами%202017_combine.pdf

10. Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник для бакалавров / Ю. В. Кузне- цов, Е. В. Мелякова. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 365 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс.

11. Распопов В.М. Управление изменениями: учебн. пособие / В.М. Распопов – М.: Магистр, 2009. – 333 с

12. Устенко, А. О. Теорія систем і системний аналіз в менеджменті [Текст] : навч. посіб. / А. О. Устенко, О. Я. Малинка. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 328 с.

 

References.

1. Huber G. Understanding and Predicting Organizational Change / G. Huber, W. Glick, C. Miller, K. Sutcliffe // Organizational Change and Redesign N. Y. – 1993. – P. 215-265.

2. Harrington, Dzh. (2008), Sovershenstvo upravlenija izmenenijami [Perfection of change management], Standarty i kachestvo, Moscow, Russia, p. 192.

3. Skibitskyi, O. M.(2013), Upravlinnia liudskym potentsialom: personal, psykholohiia, motyvatsiia, vidpovidalnist [Human Potential Management: Personnel, Psychology, Motivation, Responsibility], TOV Try-K, Kyiv, Ukraine, p.582.

4. Baulina, T. V. (2004), "Managing the Process of Organizational Changes in Enterprises in a Transitional Economy", Ph.D. Thesis,. 08.06.01 – Ekonomika ta up- ravlinnia pidpryiemstvamy, Kyiv, Ukraine, p.20.

5. Daft, R.L. (2001), Menedzhment [Management], Piter, SPb., Russia, p. 832.

6. Balabanova, L. V. and Stelmashenko, O. V. (2010), Stratehichne upravlinnia personalom v umovakh rynkovoi ekonomiky [Strategic personnel management in a market economy],  [DonNUET], Donetsk, p. 237.

7. Bobrysheva-Shkarlet, T.O. (2002), " Consequences of the emergence of crisis phenomena in the financial and economic activity of enterprises ", Siverianskyi litopys, vol.1, pp.162-169.

8. Stetsiv, S. R. (2011), "Essence and stages of change management at the enterprise", Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 714,  Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, Lviv, Ukraine,- pp. 155-161.

9. Pichuhina, T. S. Tkachova, and Tkachenko, O. P. (2017), Upravlinnia zminamy [Change Management], KhDUKhT, Kh., Ukraine, p. 226 s.

10. Kuznecov, Ju. V. and Meljakova, E. V. (2015), Teorija organizacii [Theory of Organization], Izdatel'stvo Jurajt, Moscow, Russia, p. 365.

11. Raspopov, V.M. (2009), Upravlenie izmenenijami [Change Management], Magistr, Moscow, Russia, p. 333.

12. Ustenko, A. O. and Malynka, O. Ya. (2012), Teoriia system i systemnyi analiz v menedzhmenti [Theory of systems and system analysis in management ], Foliant, Ivano-Frankivsk, p. 328.

 

Стаття надійшла до редакції 30.11.2017 р.