EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2017

УДК 69.003

 

П. П. Закорко,

к. е. н., доцент, професор кафедри економіка будівництва,

Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

О. С. Гриценко,

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіка будівництва,

Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

Ю. О. Запєчна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіка будівництва,

Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

К. І. Шевчук,

доцент кафедри економіка будівництва,

Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

 

АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМ ПОТОКОМ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

 

P. P. Zakurko,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Construction Economics,

Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

O. S. Gritsenko,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Construction Economics,

Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

Y. O. Zapechnaya,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Construction Economics,

Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

K. I. Shevchuk,

Associate Professor of the Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

 

ALGORITHM OF MANAGEMENT OF MONEY FLOW OF ENTERPRISES OF CONSTRUCTION COMPLEX

 

П. П. Закорко,

к. э. н., доцент, профессор кафедры экономика строительства,

Киевский национальный университет строительства и архитектуры, г. Киев

А. С. Гриценко,

к. т. н., доцент, доцент кафедры экономика строительства,

Киевский национальный университет строительства и архитектуры, г. Киев

Ю. А. Запечная,

к. э. н., доцент, доцент кафедры экономика строительства,

Киевский национальный университет строительства и архитектуры, г. Киев

К. И. Шевчук,

доцент кафедры экономика строительства,

Киевский национальный университет строительства и архитектуры, г. Киев

 

АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМ ПОТОКОМ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

 

У статті розглядається алгоритм управління грошовим потоком будівельних організацій (BO) на основі аналізу трьох сфер їх діяльності: інвестиційної, фінансової та операційної.

 

In the article the algorithm of cash flow management of construction organizations (BO) is considered on the basis of analysis of three spheres of their activity: investment, financial and operational.

 

В статье рассматривается алгоритм управления денежным потоком строительных организаций (СО) на основе анализа трех сфер их деятельности: инвестиционной, финансовой и операционной.

 

Ключові слова: ефективність, управління, грошові потоки, інвестиції, фінансова і операційна діяльність, алгоритм, ранжування.

 

Keywords: efficiency, management, cash flow, investments, financial and operating activities algorithm ranking.

 

Ключевые слова: эффективность, управление, денежные потоки, инвестиции, финансовая и операционная деятельность, алгоритм, ранжирование.

 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. В умовах переходу економіки України від спаду до поступового підйому, важливою метою будівельних підприємств є забезпечення стійкого та збалансованого розвитку. На даній стадії розвитку серед підприємств і організацій будівельного комплексу зустрічаються як успішно діючі, так і ті, що знаходяться у кризовому стані.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Велика кількість вітчизняних та зарубіжних вчених займалися питанням управління грошовими потоками, такі як: Бланк І.О. [4], Лігоненко Л.О. [5], Деменіна О.М. [6], Харченко В.А. [7], Кербер С. [8], Річардс С. [9], Руджеро М.А. [10] та інші.

Мета статті. Розробити систему управління розвитком будівельних організацій через регулювання грошового потоку.

Відповідно поставлені такі завдання:

побудова алгоритму управління грошовим потоком підприємств будівельного комплексу;

визначення показників, на основі яких здійснюється оцінка виробничої, фінансової, інвестиційної діяльності будівельних організацій та їх взаємозв’язку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективно організовані грошові потоки підприємства є найважливішим симптомом його “фінансового здоров’я”, передумовою досягнення високих кінцевих результатів його господарської діяльності. Раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу підприємства.

Досягнення збалансованості грошових потоків будівельних організацій стає актуальним саме в той час, коли прагнення до розширення сфери діяльності, інвестування нових проектів загрожують підірвати фінансовий стан підприємства. Адже швидкі темпи розвитку можуть призвести до кризи так само, як і негативні фактори. Для підприємств, що знаходяться в незадовільному фінансовому стані, також постає необхідність вибору шляхів розвитку чи вилучення ресурсів з неприбуткових напрямків діяльності.

Основою успішного розвитку є така стратегія управління, при реалізації якої всі управлінські рішення спрямовані на досягнення збалансованості грошових потоків. Таким чином, будь яке управлінське рішення розглядається з точки зору його впливу на грошовий потік підприємства. Згідно Хелферт Э. [1] управлінський персонал підприємства приймає рішення трьох типів:

рішення з інвестування чи вилучення ресурсів (приймаються на основі економічного аналізу їх ефективності);

з виробничої діяльності (ефективне використання всіх видів ресурсів для збільшення прибутку);

з фінансування (підбір джерел фінансування з урахуванням їх вартості).

Рішення всіх трьох типів тісно пов’язані між собою і відображаються, в першу чергу, на грошових потоках будівельних підприємств і організацій. Від достатності та вартості фінансування залежить можливість інвестування та подальшого розвитку підприємства. А від напрямків та шляхів інвестування залежить ефективність виробничої діяльності. В свою чергу, від результатів діяльності підприємства залежить доступ до фінансових ресурсів та їх вартість. Тобто від того, як взаємодіють між собою ці сфери діяльності підприємства залежить напрям, швидкість та успішність його розвитку. Таким чином, розвиток підприємств іде по спіралі.

Фінансовий стан підприємства, насамперед, визначається результатом попередньої операційної (найбільше виробничої) діяльності. По ньому оцінюється ефективність управлінських рішень щодо використання всіх видів ресурсів, витрат, цінової політики, конкурентоспроможності продукції чи послуг, вибору ринків. Всі ці рішення відображаються на фінансовому стані БО і на наявності в неї коштів на подальший розвиток (інвестиційну діяльність). Шляхи і напрямки інвестиційної діяльності залежать від ринкового середовища і стану виробництва на момент прийняття рішень. Необхідність модернізації, початок випуску нової продукції та інші фактори істотно впливають на спроможність до інвестування підприємств за рахунок власних коштів, а на можливість залучення зовнішніх джерел істотно впливають результати попередньої діяльності. В авторефераті Пархоменко В.В. [3] досліджується вплив фінансового стану будівельних організацій на можливість залучення грошових коштів і, що важливо, ціна джерел фінансування для кожного будівельного підприємства окремо в залежності від результатів його діяльності.

В залежності від вартості капіталу підбираються напрямки інвестицій, з урахуванням того, що їх ефективність не повинна бути меншою за вартість джерела фінансування. А вже від ефективності виконаних інвестицій залежать, знову таки, результати діяльності підприємства. Спираючись на результати минулої діяльності та здійснюючи ефективні вкладення капіталу, управлінський персонал досягає головної стратегічної мети – розвитку бізнесу.

В зв’язку з вище зазначеним, актуальною є розробка системи управління інвестиційною, фінансовою і операційною діяльністю будівельних організацій з врахуванням взаємозв’язку та єдності цих трьох сфер. На рисунку 1 представлені види діяльності підприємства.

Звичайна діяльність підприємства – це будь-яка передбачена в положенні про підприємство основна діяльність, а також операції, які її забезпечують або з'являються внаслідок її здійснення.

Основна діяльність – це операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції, що є визначальною метою створення підприємства та забезпечують основну частку його доходу.

 

 

Рисунок 1. Види діяльності підприємства

Джерело: складено на основі [5]

 

Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність підприємства, а також операції, які забезпечують або виникають внаслідок здійснення такої діяльності.

Надзвичайна діяльність – це події або операції, які не входять в основну діяльність, коли не очікується, що вони будуть повторюватися періодично або в кожному наступному звітному періоді (стихійні лиха, пожежі, техногенні аварії, націоналізація майна за рубежем).

Під операційною діяльністю розуміють основну діяльність, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою.

Інвестиційна діяльність – це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових(необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.

Фінансова діяльність – це сукупність операцій, які призводять до зміни величини та (або) складу власного та позикового капіталу.

У відповідності до мети дослідження розроблений алгоритм методики управління грошовим потоком будівельних організацій.

На першому етапі визначаються період Т, впродовж якого буде здійснюватись управління розвитком будівельного підприємства та t – мінімальний часовий інтервал управління. При стратегічному і тактичному плануванні, найчастіше, t – рік або півріччя, при оперативному – квартал або місяць.

Другий етап пов'язаний з аналізом фінансового стану будівельних організацій, розрахунком аналітичних показників (платоспроможності, рентабельності, ділової активності та ін.).

На третьому етапі визначається кількість грошових коштів, що можуть бути витрачені на розвиток на початок t-го періоду. (Вартість коштів пропонується визначити, як вартість альтернативного вкладення коштів (наприклад ставка рефінансування) і використовувати її в розрахунку). Потім виконується комплексна оцінка виробничої діяльності, та формуються заходи щодо її покращання і збільшення грошового потоку.

Четвертий етап. На основі переліку заходів щодо збільшення грошового потоку формується інвестиційна програма будівельної організації. В програмі доцільно ранжувати проекти у напрямку спадання їх прибутковості.

П’ятий етап. Оцінка показників реалізації інвестиційної програми з огляду на ризик заходів, що запропоновані. Затвердження остаточного варіанту інвестиційної програми.

Шостий етап. Складання прогнозної звітності (балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів). За результатами її аналізу - розрахунок рентабельності капіталу Rk , як головного показника ефективності використання активів.

Сьомий етап. Розрахунок потреби в додаткових грошових коштах, оцінка можливості додаткового фінансування з різних джерел (власних, позикових).

Восьмий етап. Якщо можливість отримання коштів є, то визначається розмір і вартість додаткового капіталу (B)k в t–му періоді по кожному виду фінансування. Розрахунок загального розміру і середньозваженої вартості додаткового капіталу.

Дев’ятий етап. Порівнюється рентабельність капіталу (Rk) та його вартість (Bk), якщо Rk > Bk, то запропонована інвестиційна програма приймається, і аналогічно розраховується наступний період. Якщо ні, то доцільно переглянути інвестиційну програму.

Наприкінці розрахунку визначаються критеріальні показники (зміна величини грошового потоку, рентабельності та ін.) станом на кінець всього планового періоду Т, протягом якого здійснювалось управління грошовим потоком будівельного підприємства, та порівнюються з аналогічними показниками на початок періоду. Даний вид показників являє собою цільову функцію управління, тобто мету, яку керівництво БО намагається досягти шляхом запровадження заходів з розвитку організації.

Наприклад: максимальне збільшення грошового потоку, або підвищення рентабельності на 1 %.

За показники оцінки можливості подальшого розвитку будівельних організацій авторами пропонується взяти показники середньозваженої вартості капіталу (В к) і рентабельності активів (Rk). Якщо вартість капіталу постійно перевищує показники рентабельності (прибутковості) активів, то в довгостроковому періоді це загрожує призвести до неплатоспроможності підприємства, тоді як в короткостроковому періоді діяльність може бути прибутковою. Отже, за умову стійкого розвитку в довгостроковому періоді підприємств будівельного комплексу можна взяти рівняння:

 

R k > В к

 

Це рівняння означає, що збільшення капіталу будь – якого підприємства доцільне, поки заходи з подальшого розвитку будуть перевищувати за прибутковістю, з врахуванням ризику, вартість його залучення.

Оцінку фінансової діяльності будівельних організацій пропонується проводити за показниками платоспроможності та структури капіталу тощо згідно автореферату Пархоменко В.В. [3]. На основі цих показників приймаються рішення щодо вартості коштів та їх розміру для кожної окремої будівельної організації власниками капіталу (кредиторами, покупцями цінних паперів та ін.).

При подальшому розгляді цієї теми доцільним є визначення показників фінансового стану, що впливають на можливість залучення і вартість капіталу (як позикового, так і власного) для будівельних організацій. В дослідженні доцільно визначити показники, важливі при визначенні умов надання грошових коштів для різних груп власників капіталу. Також більш детального розгляду потребують критерії відбору напрямків розвитку.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Управління грошовими потоками є важливою ланкою фінансової політики, складовою фінансового менеджменту, що охоплює всю систему управління підприємством. Від якості управління грошовими потоками залежить подальший розвиток підприємства та кінцевий результат його фінансово-господарської діяльності.

Управління грошовими потоками вміщує грошові надходження та виплати трьох основних категорій у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Розподіл грошових потоків за цими категоріями відображає вплив кожного з трьох основних напрямків діяльності на загальний рівень грошових надходжень підприємства.

Операційна діяльність - це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.

Інвестиційна діяльність - це сукупність операцій щодо придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових потоків.

Фінансова діяльність - це діяльність, результатом якої є зміни в обсязі та складі власного капіталу і позикових потоків підприємства.

 

Список використаних джерел.

1. Kerber S. Cash Accounting and Cash Flow Planning with SAP Liquidity Planner / Stephan Kerber, Dirk Warntje. – USA: Galileo Press, 2006.

2. Richards S. 10 Cash Flow Strategies for a Successful Business / Scott Richards. – USA: Scott Richards of Beyond the Numbers, 2010.

3. Ruggiero M.A. The truth about money management / Murray A. Ruggiero jr. // Futures. – 2004. – August. – P. 50–53.

4. Бланк І.О. Концепція управління грошовими потоками підприємства / І.О. Бланк // Банківська справа. – 1999. – № 3. – С. 12–15.

5. Верстина Н.Г. Финансовый менеджмент в строительстве: что, зачем и как. / Верстина Н. Г., Еленева Ю. Я., Кулаков Ю. Н. // Экономика стр-ва.№1, 2007,с.24-35.

6. Деменіна О. М. Управління грошовими потоками в межах концепції фінансової рівноваги підприємства / О. М. Деменіна // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 7 (37). – С. 14–18.

7. Лігоненко Л.О. Управління грошовими потоками: навчальний посібник / Л. О. Лігоненко, Г. В. Ситник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т (КНТЕУ), 2005. – 255 с.

8. Пархоменко В.В. Оцінка інвестиційного потенціалу будівельної організації. Автореферат, к.е.н., К.1999.

9. Харченко В. А. Система управління грошовими потоками підприємства / В. А. Харченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 1. – С. 61–65.

10. Хелферт Э. Техника финансового анализа./ Пер. с англ. под ред. Л.П.Белых.- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 663с.

 

References.

1. Kerber, S. and Warnt, D. (2006), Cash Accounting and Cash Flow Planning with SAP Liquidity, Galileo Press,USA.

2. Richards S. (2010), “10 Cash Flow Strategies for a Successful Business”, Scott Richards of Beyond the Numbers, USA.

3. Ruggiero, M.A. (2004), “The truth about money management”, Futures, vol. 8, pp. 50-53.

4. Blank, I.O. (1999), “Concept of management of cash flows of the enterprise”, Banking, vol. 3, pp. 12-15.

5. Verstina, N.G. Yeleneva, Yu.Ya. and Kulakov, Yu.N. (2007), “Financial management in construction: what, why and how”, Economics of page-va, vol. 1, pp.24-35.

6. Demenina, O. M. (2004),Cash Flow Management within the Concept of Financial Equilibrium of the Enterprise”, Current Problems of the Economy, vol. 7 (37), pp. 14-18.

7. Ligonenko, L.O. and Sitnik, G.V. (2005), Upravlinnia hroshovymy potokamy [Cash Flow Management], KNTEU, Kyiv, Ukraine.

8. Parkhomenko, V.V. (1999),Estimation of the investment potential of the construction organization”, Abstract, Ph.D., Kyiv, Ukraine.

9. Kharchenko, V. A. (2011), “Cash Flow Management System of the Enterprise”, Formation of market relations in Ukraine, vol. 1, pp. 61-65.

10. Helfert, E. (1996), Tekhnyka fynansovoho analyza [Technique of financial analysis], Audit, UNITI, Moscow, Russia.

 

Стаття надійшла до редакції 01.12.2017 р.