EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2017

УДК 658.152(07)

 

Т. М. Ковальчук,

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту,

Чернівецький національний університет  імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

А. І. Вергун,

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту,

Чернівецький національний університет  імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

 

ПРИВАБЛИВІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ЯК ОБ’ЄКТ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

 

T. Kovalchuk,

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Accounting, Analysis and Auditing

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

A. Verhun,

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis and Auditing

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

 

THE ATTRACTIVENESS OF THE INVESTMENT PROJECT AS AN OBJECT OF FINANCIAL ANALYSIS

 

Інвестиційна привабливість проектів – складна категорія, що включає в себе сукупність характеристик, які відображають різноманітні аспекти реалізації інвестиційних проектів на підприємствах. Одні з найважливіших таких аспектів – фінансовий стан об’єкта інвестування та ефективність реалізації інвестиційного проекту відносяться до сфери вивчення фінансового аналізу.

У даній статті уточнено сутність інвестиційної привабливості з позиції фінансового аналізу. Запропонований погляд розкриває взаємозв’язок між об’єктивними та суб’єктивними аспектами категорії інвестиційна привабливість.

Також систематизовано характеристики інвестиційної привабливості проекту, що відображають такі аспекти його реалізації як технічна та технологічна життєздатність проекту, політико-економічне, правове, соціокультурне оточення проекту, внутрішнє середовище проекту, зв’язок проекту з екологічним середовищем, комерційна спроможність проекту, значимість для національної економіки, проектні ризики, фінансовий стан об’єкта інвестування, ефективність проекту. Виділено критерії її оцінювання інвестиційної привабливості, які використовуються в системі фінансового аналізу.

 

Investment attractiveness of projects is a complex category, which includes a set of characteristics reflecting various aspects of the investment projects implementation at enterprises. The most important aspects of this - the financial status of the investment object and the effectiveness of the investment project implementation belong to the field of financial analysis research.

This article clarifies the essence of investment attractiveness from the standpoint of financial analysis. The proposed view reveals the relationship between the objective and subjective aspects of the category of investment attractiveness.

The characteristics of the investment attractiveness of the project, which reflect such aspects of its implementation as the technical and technological viability of the project, the political and economic, legal, socio-cultural environment of the project, the internal environment of the project, the link of the project with the ecological environment, the commercial capacity of the project, the importance for the national economy, project risks, financial status of the investment object, project effectiveness are also systematized. The criteria for evaluating investment attractiveness, which are used in the system of financial analysis, are distinguished.

 

Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестиційний проект, фінансовий аналіз, фактори інвестиційної привабливості, об’єкт фінансового аналізу.

 

Key words: investment attractiveness, investment project, financial analysis, factors of investment attractiveness, object of financial analysis.

 

 

Постановка проблеми

В умовах конкуренції за інвестиційні ресурси на перший план виходить питання вибору об’єкту інвестування та створення сприятливих умов для реалізації інвестиційних проектів. Управління інвестиційною привабливістю, формування стійкого позитивного сприйняття підприємства як потенційного об’єкта інвестування можливе за умови своєчасної діагностики. Важлива роль при цьому відводиться фінансовому аналізу.

Погляд на інвестиційну привабливість визначає методологічну базу її аналізу, а отже й аргументацію для прийняття інвестиційних рішень. Фінансовий аналіз є центральним моментом усієї процедури експертизи інвестиційного проекту. Тому актуальними є як питання вдосконалення методик фінансового аналізу, так і характеристик об’єкта його дослідження.

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Проблема аналізу інвестиційної привабливості, розробки та вдосконалення його методик зберігає свою актуальність, про що свідчать роботи науковців: І.О. Бланк, А. Г. Загородній, М. І. Кісіль, М. Ю. Коденська, Т.В. Майорова, П. Т. Саблук, В. Г. Федоренко та ін. Постійний розвиток господарських відносин та умов господарювання зумовлює необхідність врахування змін економічної дійсності, які породжують нові вимоги до інвестиційної привабливості підприємства та, відповідно, її аналізу.

 

Постановка завдання

Мета статті: на основі систематизації характеристик інвестиційної привабливості проектів обґрунтувати фактори, що є об’єктом дослідження фінансового аналізу.

 

Виклад основного матеріалу дослідження

Термін «інвестиційна привабливість» у теорії як правило розкривається по відношенню до конкретного об’єкту: регіон, галузь, країна, підприємство, проект. Об’єктом даного дослідження є реалізація інвестиційного проекту на підприємстві.

Інвестиційну привабливість необхідно розглядати як певну властивість, якість, як складне економічне поняття, що має системний характер. Відтак багато дослідників [7, с.58; 5, с.235; 6, с.392; 8, с.42] визначають її як узагальнюючу характеристику. Наприклад [2, с.400], інвестиційна привабливість розглядається як інтегральну характеристику окремих підприємств – об’єктів майбутнього інвестування з позиції перспективності розвитку, обсягу і перспектив збуту продукції, ефективності використання активів та їх ліквідності, стану платоспроможності та фінансової стійкості. Таке визначення достатньо містке, воно пов’язує інвестиційну привабливість як із внутрішнім, так і з зовнішнім середовищем підприємства, тобто інвестиційна привабливість пов’язується як із особливостями самого підприємства, так і з особливостями галузі, регіону, країни. В ряді визначень враховується сукупність умов інвестування, наприклад: «інвестиційна привабливість визначається інтегральною сукупністю критеріїв дієвості умов інвестування, які забезпечують особистий інтерес інвесторів до вкладення капіталу з метою його примноження або отримання соціального ефекту [7, с.8]». До позитивів даного визначення слід віднести відображення позиції суб’єкта інвестиційного процесу.

Поняття сприятливості, привабливості мають суб’єктивний відтінок. Різними особами, що приймають рішення, вони можуть сприйматись по-різному. Визначальною, наприклад, може стати схильність цих осіб до ризику. І. О. Бланк пропонує розглядати терміни „схильність до інвестування” та „перевага ліквідності”, які використовуються для дослідження інвестиційних процесів на макроекономічному рівні, з позиції підприємства. В його трактуванні [2, с.38] під „схильністю до інвестування” необхідно розуміти умови реалізації заощаджень суб’єкта господарювання в інвестиційному процесі або формування підприємством інвестиційного попиту за рахунок використання власних інвестиційних ресурсів, а під терміном „перевага ліквідності” – формування господарюючим суб’єктом за рахунок власних заощаджень страхового запасу грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, що не залучаються в інвестиційний процес у наступному періоді. Схильність до інвестування може змінюватися і залежить від ряду факторів.

Факторний аналіз забезпечує системне вивчення різноманітних впливів, їх комплексну оцінку, пізнання та взаємозумовленість і дозволяє глибоко дослідити об’єкт. Те, що інвестиційний клімат визначається впливом певних факторів, визнається практично всіма дослідниками. Іноді під факторами розуміють оточення проекту. Наприклад, економічні, фінансові, валютні, кредитні, конкурентні фактори формують зовнішнє оточення (середовище) [4, с.164].

Отже, інвестиційна привабливість формується під дією взаємопов’язаного комплексу законодавчо-нормативних, організаційно-економічних, соціально-політичних та інших факторів, що визначають умови діяльності в окремій країні, регіоні, місті [10, с.99].

З позиції аналізу доцільним є розподіл факторів за рівнями, на яких розглядається інвестиційна привабливість. Загалом інвестиційну привабливість можна визначати на рівнях – від оцінки господарюючої економічної одиниці до оцінки політичної та макроекономічної ситуації: на рівні країни, галузі, регіону та конкретного об’єкта впровадження. В. Г. Федоренко виділяє також рівень окремого виду діяльності, на якому інвестиційну привабливість ставить у залежність від важливості галузі, характеристики споживання продукції галузі, соціальної значущості сфери діяльності, фінансових умов роботи галузі [12, с.19].

На рівні галузі інвестиційна привабливість характеризується перспективами розвитку галузі, значимістю в економіці України, забезпеченістю зростання за рахунок власних ресурсів, рівнем державної підтримки, рівнем конкуренції тощо. Вона залежить від величини використаних активів, величини чистого прибутку, рівня попиту на продукцію галузі, наявності кваліфікованих кадрів, темпів НТП у галузі, забезпеченості перспектив розвитку галузі фінансовими ресурсами, рівня інфляційної захищеності продукції галузі, рівня конкуренції і відсоткових ставок за кредитами.

Інвестиційна  привабливість регіонів  оцінюється за такими ознаками [2, с.99]: рівень загальноекономічного розвитку регіону; рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону; демографічна характеристика регіону; рівень розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури регіону; рівень криміногенних, екологічних та інших ризиків.

При оцінці рівня регіону, галузі чи країни в однаковому розумінні поряд із терміном „інвестиційна привабливість” використовується термін „інвестиційний клімат”. Останній визначається як середовище, в якому відбуваються інвестиційні процеси. „Сприятливість інвестиційного клімату” рівнозначне „привабливості інвестиційного середовища”. Загалом інвестиційна привабливість зовнішнього середовища залежить від його стабільності, яка визначається звичністю подій, їх передбачуваністю та темпами зміни.

Інвестиційна привабливість підприємства характеризується [12, с.19-21]: виробничою базою; технічною базою; номенклатурою продукції, що випускається; виробничою потужністю, можливістю нарощування обсягів виробництва; місцем підприємства в галузі, на ринку; рівнем монопольності підприємства; дирекцією; схемою управління; чисельністю персоналу, його структурою, заробітною платою; статутним капіталом, власниками підприємства; номінальною і ринковою ціною акцій, розподілом пакета акцій; структурою витрат на виробництво, рентабельністю основних видів продукції; обсягом прибутку та його використання у звітному періоді; фінансами підприємства.

Всі фактори, що визначають інвестиційну привабливість  підприємства як об’єкта  інвестування, можна поділити на дві групи: фактори об’єкта і фактори інвестора. При такому розподілі фактори об’єкта – це практично фактори, що визначають інвестиційну привабливість підприємства, а фактори інвестора – це фактори, що визначають ефективність самого проекту. Цікавим є те, що такий розподіл вказує на двох різних суб’єктів. Проте цілком очевидно, що їх значно більше. Якщо розглядати середовище підприємства як поєднання економічних, соціальних та екологічних умов його діяльності, то інвестиційну привабливість можна визначити як відповідність інвестиційного проекту інтересам таких суб’єктів, як власники, менеджери, наймані працівники, кредитори та інвестори, суспільство. Серед таких інтересів можна виділити такі [10, с.27]: наскільки інвестиція здатна забезпечити збереження вкладеного капіталу та підвищення його рентабельності (для власників капіталу); чи буде забезпечене збереження та повернення кредиту (для кредиторів); наскільки інвестиція здатна забезпечити збереження робочих місць, безпеки праці тощо (для найманих працівників); як вплине реалізація інвестиції на показники ефективності роботи підприємства, участь у прибутку, владу, престиж тощо (для менеджерів); як вплине реалізація інвестиції на зайнятість, екологію, податки тощо (для суспільства).

Очевидно, що серед усіх рівнів інвестиційної привабливості рівень підприємства найбільш значущий. Підприємство являє собою базу реалізації інвестиційного проекту. Тому без визначення спроможності реалізації проекту на конкретному підприємстві неможливо дати загальну оцінку привабливості проекту. [3, с.45].

Оскільки, як зазначалось вище, дослідження інвестиційної привабливості стосуються переважно підприємства, то поза увагою залишається значна частина критеріїв, що впливають на прийняття інвестиційного рішення. Ці критерії, як правило, враховуються окремо при оцінці ефективності інвестиційних проектів.

Враховуючи викладене, інвестиційну привабливість запропоновано визначати як узагальнюючу характеристику умов та результатів реалізації інвестиції, що формуються під дією зовнішніх та внутрішніх факторів, з позиції їх відповідності критеріям ефективності та безпеки, системі цінностей та пріоритетів інвестора. Умови реалізації проекту включають у себе всі аспекти, що можуть визначати результат реалізації інвестиційного проекту (державна політика, стан галузі, ринкова кон’юнктура, організаційно-технічний рівень та фінансовий стан підприємства тощо). Ці умови визначаються впливом залежних та незалежних факторів.

Об’єктивні фактори, з одного боку, є результатом дії економічних законів і їх можна спрогнозувати, врахувати. З другого боку, вони можуть бути поза сферою дії економічних законів і не піддаватись прогнозуванню взагалі або тільки частково. В обох випадках вони можуть вплинути на результати господарської діяльності підприємства, але на них вплинути неможливо. Дія цих факторів відображається в таких показниках, як ціни на сировину, матеріали, продукцію, банківська процентна ставка, можливий обсяг реалізації, платоспроможність покупців тощо.

Суб’єктивні фактори за способом впливу на результати фінансово-господарської діяльності підприємства є внутрішніми і залежать від рівня організації цієї діяльності. Вони впливають на показники, що багатьма дослідниками використовуються для комплексної оцінки інвестиційної привабливості (показники ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності тощо).

І. О. Бланк виділяє основні напрямки фінансового аналізу інвестиційної привабливості компанії (фірми), які зводяться до наступних [2, с.106]: аналіз оборотності активів; аналіз прибутковості капіталу; аналіз фінансової стійкості; аналіз ліквідності активів.

Інвестиційну привабливість інвестор визначає в контексті реалізації конкретного інвестиційного проекту. З огляду на це а також [9, с.68; 2, с.106] можна визначити такі напрямки фінансового аналізу інвестиційної привабливості проекту: 1) аналіз фінансового стану підприємства: аналіз оборотності активів, аналіз прибутковості капіталу, аналіз фінансової стійкості, аналіз ліквідності активів; 2) аналіз ефективності інвестиційного проекту: аналіз витрат, прибутків, оцінка рівня рентабельності, аналіз періоду окупності, аналіз теперішньої вартості капіталу.

Деталізація напрямків аналізу інвестиційної привабливості проекту дає можливість серед сукупності факторів, що визначають інвестиційну привабливість реального проекту, виділити ті, що є об’єктом дослідження саме фінансового аналізу. Аналіз факторів, що впливають на інвестиційну привабливість дав можливість визначити умови привабливості проекту відповідно до його ознак (табл. 1).

 

Таблиця 1. Характеристика умов інвестиційної привабливості проекту

Ознаки проекту

Умови інвестиційної привабливості

Вид аналізу, що застосовується

Технічна та техно-логічна життєздатність проекту

1. Наявність можливостей матеріально-технічного забезпечення

2. Наявність (або можливості підготовки) кадрів відповідної кваліфікації

3. Прийнятні витрати на здійснення проекту

4. Забезпеченість технологіями та устаткуванням, потужностями

5. Можливість збільшення обсягів виробництва

6. Зручність місця розташування з огляду на інфраструктуру, права власності на землю, можливість отримання ліцензій, дозволів на земельні ділянки

Технічний аналіз

Політико-економічне, правове, соціокультурне оточення

1. Відповідність цілей проекту напрямкам розвитку, що визначені урядом як пріоритетні

2. Стимулююча державна політика

3. Наявність чіткої нормативно-правової бази у межах якої реалізовуватиметься проект

4. Низький рівень інфляції

5. Доступна вартість кредитів

6. Стабільне передбачуване оточення

Інституційний аналіз

Внутрішнє середовище

1. Відповідність цілей проекту інтересам учасників

2. Наявність необхідної для реалізації проекту організаційної структури підприємства

Соціальна

ефективність

1. Відповідність проекту культурним традиціям населення регіону, підтримка проекту населенням регіону

2. Позитивний вплив соціального середовища на можливість реалізації проекту та одержання очікуваних результатів

3. Позитивні соціальні наслідки реалізації проекту (збільшення кількості робочих місць у регіоні, поліпшення культурно-побутових умов працівників, зростання рівня здоров’я населення, економія вільного часу)

4. Позитивний вплив проекту на виробників, постачальників, інших учасників проекту

Соціальний аналіз

Зв’язок з навколишнім середовищем

1. Мінімальне антропогенне забруднення (матеріальне та енергетичне) або відсутність його

2. Очікуваний період екологічних наслідків менший за життєвий цикл проекту

Екологічний аналіз

Комерційна спроможність

1. Можливість реалізації проектної продукції на обраному ринку, конкурентоспроможність проектної продукції

2. Можливість отримання доходу, рівень якого дозволить покрити проектні витрати та задовольнити інтереси інвесторів

3. Наявність організацій, які ведуть перспективні науково-технічні розробки, що можуть бути використані для проекту

4. Сприятлива демографічна ситуація в регіоні

5. Сприятливі природні умови (наявність сировинних та енергетичних ресурсів та можливість їх раціонального використання)

6. Сприятливі економічні умови (економічний розвиток країни, збалансована структура розподілу доходів та витрат на споживання)

7. Сприятливі політичні умови (контроль держави за додержанням нормативних актів, вплив на політику громадських організацій)

Комерційний аналіз

Фінансовий стан об’єкта інвестування

1. Ліквідність підприємства (відповідність балансу умовам ліквідності)

2. Нормальна фінансова стійкість підприємства

3. Прибутковість (зростання рентабельності)

4. Висока ділова активність (прискорення оборотності оборотних активів)

5. Позитивна динаміка обсягів і структури майна та джерел його утворення

6. Позитивний вплив проекту на фінансові показники підприємства

Фінансовий аналіз

 

Ефективність проекту

Виконання умов абсолютної (відносної) пріоритетності проекту за показниками:

1. Рентабельності інвестицій

2. Періоду окупності

3. Чистої теперішньої вартості

4. Внутрішньої норми дохідності

5. Індексу рентабельності

Значимість для національної економіки

1. Узгодженість очікуваних наслідків реалізації проекту із цілями розвитку національної економіки

2. Підвищення ефективності використання національних ресурсів

3. Позитивний вплив проекту на розвиток національної економіки та національний добробут ( створення в країні доданої вартості, розвиток інфраструктури, створення нових робочих місць, підготовка кваліфікованих кадрів, залучення і використання місцевих ресурсів)

4. Наявність громадської підтримки інвестиційних ініціатив

Економічний (бюджетний) аналіз

 

Умови інвестиційної привабливості згруповані за ознаками інвестиційного проекту як цілісного об’єкта дослідження. Такими ознаками є: технічна та технологічна життєздатність проекту, політико-економічне, правове, соціокультурне оточення проекту, внутрішнє середовище проекту, зв’язок проекту з екологічним середовищем, комерційна спроможність проекту, значимість для національної економіки, проектні ризики, фінансовий стан об’єкта інвестування, ефективність проекту. При цьому в процесі фінансового аналізу для обґрунтування ефективних управлінських рішень необхідно дослідити переваги, які виникають у результаті реалізації проекту. Здійснена оцінка значимості очікуваних результатів та умов реалізації проекту показала, що найважливішими серед них є: отримання очікуваних доходів, прибутку, рентабельності; захист від інфляційних процесів; збереження (підвищення) фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності; прискорення оборотності оборотних активів; забезпеченість джерелами фінансування; ефективність впровадження проекту, виконання умов його абсолютної та (або) відносної пріоритетності.

Для чіткішого формулювання умов, за яких інвестиційний проект можна охарактеризувати як привабливий, необхідно детальніше розглянути критерії позитивної оцінки ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності, оборотності активів.

Якщо перетворення активів у грошову форму здійснюється в рамках нормальної діяльності підприємства, тобто при запланованому вкладанні капіталу у процеси виробництва та збуту, інакше кажучи, при нормальному обороті, то можна вести мову про природну ліквідність або самоліквідність. Забезпечення ліквідності, при якому реалізація активів відбувається в рамках нормального обороту капіталу, для інвестора є свідченням стабільного розвитку підприємства.

Необхідність вилучення активів із обороту для забезпечення ліквідності свідчить про серйозні проблеми і є попередженням для інвестора про ризики, пов’язані зі здатністю реалізації інвестиційного проекту.

Можливість забезпечення платоспроможності підприємства як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі є однією з ознак інвестиційної привабливості. При спрощеному підході вона може бути забезпечена дотриманням певних правил, які відображають принцип узгодження термінів, згідно з яким, між тривалістю залучення інвестованого у підприємство капіталу та відповідним терміном його повернення повинна бути узгодженість. При цьому окремі статті активів мають фінансуватися, відповідно, за рахунок тих джерел коштів, період використання яких не менший за період, на який залучається капітал в активах.

Дотримання принципу узгодженості термінів забезпечує довгострокову ліквідність підприємства, що ґрунтується на зв’язку, відображених у балансі окремих статей або групи статей активу з певними статтями або групою статей пасиву, які визначаються за термінами залучення активів та термінами надання капіталу. Така, зорієнтована на баланс конкретизація принципу узгодження термінів означає, що довгостроково залучені активи повинні фінансуватися за рахунок довгострокового капіталу, а короткострокові активи – за рахунок короткострокового капіталу.

Отже, здатність дотримання в результаті реалізації інвестиційного проекту даних принципів можна розглядати як ознаку привабливості інвестиційного проекту.

 

Висновки

В наукових дослідженнях і на практиці  інвестиційну привабливість доцільно розглядати як узагальнюючу оцінку умов та результатів реалізації інвестиції, що формуються під дією зовнішніх та внутрішніх факторів, з позиції їх відповідності критеріям ефективності та безпеки, системі цінностей та пріоритетів інвестора. Такий підхід дає можливість пов’язати інвестиційну привабливість із системою факторів та суб’єктивними аспектами цієї категорії.

Сприятлива для реалізації проекту дія зовнішніх та внутрішніх факторів створює певні умови, за наявністю яких встановлюється його інвестиційна привабливість. Визначено систему ознак проектів, за якими охарактеризовано умови його інвестиційної привабливості.

 

Література.

1. Аналіз і розробка інвестиційних проектів : навч. посібник / [І. І. Цигилик, С. О. Кропельницька, М. М. Білий, О. І. Мозіль]. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 160 с.

2. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент / И. А. Бланк. – К. : Эльга, НикаЦентр, 2001. – 552 с.

3. Ковальчук Т.М., Вергун А. І. Фінансовий аналіз у системі управління реальними інвестиціями: монографія / Т.М. Ковальчук, А.І. Вергун  – Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т 2011. – 246 с.

4. Гриньова В. М. Фінанси підприємств: навч. посібник / В. М. Гриньова, В. О. Коюда. – [3-тє вид., стер.]. – К. : Знання-Прес, 2006. – 424 с.

5. Гуткевич С. А. Управление инвестиционным процессом в аграрной сфере / С. А. Гуткевич. – К. : ИАЭ УААН, 2000. – 267 с.

6. Загородній А. Г. Інвестиційний словник : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Г. О. Партин. – Львів : Бескид, Біж, 2005. – 511 с. – (Наук.-метод. центр вищ. освіти М-ва освіти і науки України).

7. Інвестиційна привабливість аграрно-промислового вироб­ництва регіонів України / [П. Т. Саблук, М. І. Кісіль, М. Ю. Коденська та ін.] ; за ред. М. І. Кісіля,  М. Ю. Коденської. – К. : ННЦ  ІАЕ, 2005. – 478 с.

8. Лайко Г. П. Інвестиційна привабливість регіонального сільськогосподарського виробництва / Г. П. Лайко // Економіка АПК. – 2003. – № 12. – С. 73–77.

9. Майорова Т. В. Інвестиційне кредитування : навч. посібник / Т. В. Майорова, А. А. Пересада. – К. : КНЕУ, 2002. – 271 с.

10. Попков В. П. Организация и финансирование инвестиций / В. П. Попков, В. П. Семенов. – СПб : Питер, 2001. – 224 с.

11. Сталинская Е. Оценка инвестиционной привлекательности регионов Украины / Е. Сталинская // Економіст. – 2003. – № 9. – С. 68–69.

12. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник / В. Г. Федоренко. – [2-ге вид., доп.]. – К. : МАУП, 2001. – 280 с.

13. Meyer Claus. Kunden-Bilanz-Analyse der Kreditinstitute / Claus Meyer. – Stuttgart : Schäffer Verlag, 1989. – 255 s.

 

References.

1. Tsyhylyk, I. I., Kropel'nyts'ka, S. O., Bilyj, M. M. and Mozil', O. I. (2005 ), Analiz i rozrobka investytsijnykh proektiv [Analysis and development of investment projects], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.

2. Blank, I. A. (2001), Investicionnyj menedzhment [Investment Management], Jel'ga, Kyiv, Ukraine.

3. Koval'chuk, T.M., and Verhun, A. I. (2011), Finansovyj analiz u systemi upravlinnia real'nymy investytsiiamy [Financial analysis in the real investment management system], Chernivets'kyj nats. un-t, Chernivtsi, Ukraine.

4. Hryn'ova, V. M. and Koiuda, V. O. (2006), Finansy pidpryiemstv [Business Finance], 3rd ed, Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine.

5. Gutkevich, S. A. (2000), Upravlenie investicionnym processom v agrarnoj sfere [Management of the investment process in the agrarian sector], IAJe UAAN, Kyiv, Ukraine.

6. Zahorodnij, A. H. Vozniuk, H. L. and Partyn, H. O. (2005), Investytsijnyj slovnyk [Investment dictionary], Beskyd, Bizh, L'viv, Ukraine.

7. Sabluk, P. T. Kisil', M. I. and Kodens'ka, M.Yu. (2005), Investytsijna pryvablyvist' ahrarno-promyslovoho vyrobnytstva rehioniv Ukrainy  [Investment attractiveness of agro-industrial production of the regions of Ukraine], NNTs  IAE, Kyiv, Ukraine.

8. Lajko, H. P. (2003), “Investment attractiveness of regional agricultural production”, Ekonomika APK, vol. 12, pp. 7377.

9. Majorova, T. V. and Peresada, A. A. (2002), Investytsijne kredytuvannia [Investment lending], KNEU, Kyiv, Ukraine.

10. Popkov, V. P. and Semenov, V. P. (2001), Organizacija i finansirovanie investicij [Organization and financing of investments], Piter, St. Petersburg, Russia.

11. Stalinskaja E. (2003), “Estimation of investment attractiveness of regions of Ukraine”, Ekonomіst,  vol. 9, pp. 68–69.

12. Fedorenko, V. H. (2001), Investytsijnyj menedzhment [Investment Management], 2nd ed, MAUP, Kyiv, Ukraine.

13. Meyer, C. (1989), Kunden-Bilanz-Analyse der Kreditinstitute [Customer balance sheet analysis of credit institutions], Schaeffer Ferlag, Stuttgart, Germany.

 

Стаття надійшла до редакції 08.12.2017 р.