EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2017

УДК 519.2:339.7

 

О. Ю. Лебідь,

к. фіз.-мат. н., доцент, доцент кафедри прикладної математики та інформатики,

Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

 

ПОБУДОВА ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

 

О. U. Lebid',

Ph. D., Associate Professor, Department of Applied Mathematics and Informatics,

University of Customs and Finance

 

CONSTRUCTION OF ECONOMETRIC MODELS FOR ANALYSIS AND FORECASTING OF THE INVESTMENT CLIMATE IN UKRAINE

 

У статті пpoведенo дослідження iнвестицiйнoї дiяльнoстi в Укpaїнi. Надано оцінку інвестиційних умов в Україні. Розглянуто динаміку надходжень прямих іноземних та портфельних інвестицій в економіку України протягом 2011-16 рр. Пoбудoвaнo екoнoметpичнi мoделi для проведення аналізу та пpoгнoзувaння iнвестицiйнoго клімату в Укpaїнi.

 

The article is a research on investment activity in Ukraine. An estimation of investment conditions in Ukraine is given. The dynamics of inflow of direct foreign and portfolio investments in the economy of Ukraine during 2011-16 is considered. The econometric models for the analysis and prognostication of the investment climate in Ukraine.

 

Ключові слова: iнвестицiйнa дiяльнiсть, iнвестицiйний клiмaт, нaцioнaльнa екoнoмiкa, пpямi iнвестицiї, пopтфельнi iнвестицiї, економетричні моделі, прогноз.

 

Keywords: investment activity, investment climate, national equity, investment prospects, investment prospect, econometric models, forecast.

 

 

Постановка проблеми. Оскільки розвиток економіки пов’язаний із процесами інвестування, то в умовах економічної кризи, що спостерігається останніми роками в Україні, створення сприятливого інвестиційного клімату стає одним із пріоритетних завдань. Без цього майже неможливі перспективи переходу виробництва на нові рівні, підвищення ефективності господарської діяльності, а також створення конкурентоздатної економіки світового рівня, тому актуальним залишається питання дослідження та прогнозування стану інвестиційного клімату в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною основою дослідження питань залучення іноземних інвестицій та створення сприятливого інвестиційного клімату стали праці як зарубіжних, так і вітчизняних вчених, серед яких: Бень Т., Бланк І. О., Гаврилюк О.В., Ганзюк С. М., Гриньова В. М., Карпінський Б. А., Кейнс Дж., Кендрік Дж., Коденська М. Ю., Лановий В. С., Нордгауз В., Носова О. В., Марковіць М., Массе П., Мельник М. В., Мілер М., Модільяні Ф., Пересада А. А., Самюелсон П., Хайман Д., Харрісон Д. А., Томпсон Дж. Б., Царенко О. М. та інших.

Слід вказати, що науковці залишають майже недослідженим питання комплексного аналізу та прогнозування показників, що дозволять підібрати найкращі напрями покращення інвестиційного клімату в Україні.

Постановка завдання. Метою даного дослідження є висвітлення сучасного стану інвестиційного клімату в Україні та побудова економетричних моделей для його аналізу та прогнозування.

Виклад основного матеріалу. Питання створення сприятливих умов розвитку бізнес-клімату в Україні залишається одним з найактуальніших, так як економіка перебуває в складній ситуації, що зберегла тенденції до погіршення у 2015 р. внаслідок складної політичної ситуації в країні.

Інвестиційна діяльність в країні залежить від умов, що надаються інвесторам. При сприятливому інвестиційному кліматі держава має можливість розширювати та відтворювати основні фонди і виробничі потужності господарств на базі науково-технічного прогресу, що уможливлює регулювання розвитку економіки, істотне підвищення її ефективності, а також вирішення нагальних соціальних проблем суспільства.

У даній статті під інвестиційним кліматом країни будемо розуміти систему економічних, природних, географічних, фінансових, політичних та соціально-культурних умов, що взаємодіють, забезпечуючи та впливаючи на інвестиційну діяльність інвесторів.

Надамо оцінку інвестиційних умов в Україні. Протягом останніх років Урядом України вжито комплекс заходів, що має дозволити якісно нове ведення бізнесу та забезпечити стабільний розвиток економіки України. Серед заходів: Закон України від 06.09.2012 р. № 5205 «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», який визначає основи державної політики в інвестиційній сфері протягом 2013-2032 рр.; Закон України від 21.06.2012 р. № 5018-VI «Про індустріальні парки», що дозволяє забезпечити економічний розвиток та підвищити конкурентоспроможність територій, активізувати інвестиційну діяльність; положення Митного кодексу України, який набув чинності з 01.06.2012 р. та ін.

Найближчим часом Верховна Рада має розглянути законопроект (№ 6540) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні [1]. Це дозволить підвищити інвестиційну привабливість України у світовій економіці та сприятиме підвищенню позиції України в рейтингу DoingBusiness, що за розрахунками експертів повинно призвести до збільшення інвестицій у економіку на 600 млн. дол. США за перехід на 1 позицію в рейтингу.

На основі даних [2] побудуємо графік рейтингу України за 2011-16 рр. та подамо на рис. 1.

 

Рис. 1. Динаміка рейтингу України за показниками Світового банку «Dоіng Busіness» протягом 2011-16 рр.

Джерело: складено автором за даними [2]

 

Аналізуючи дані, що відображені на рис. 1 бачимо, що рейтинг України протягом останніх років підвищується, що задає позитивну динаміку.

У рейтингу інвестиційної привабливості країн світу Іnternаtіоnаl Busіness Соmраss за 2015 р., опублікованому компанією BDО, Україна за рік піднялась на 20 позицій2014 р. займала 109 місце) і увійшла до переліку країн, що показали найкраще зростання за рік, нарівні з Білоруссю і Латвією.

Сприятливий інвестиційний клімат повинен забезпечити захист прав інвестора від інвестиційних ризиків, тобто непередбачених втрат доходу і капіталу.

До основних факторів, що формують інвестиційний клімат держави належать [3]: організаційно-правовий фактор (рівень управління інвестиційною діяльністю на рівні органів виконавчої влади, дієва законодавча база); політичний фактор (стабільна політична ситуація в країні, рівень довіри суспільства до влади); економічний фактор (стан економіки країни, динаміка росту ВВП, розмір внутрішнього та зовнішнього боргів, рівень тіньової економіки); характеристика потенціалу країни (наявність трудових, земельних, енергетичних, науково-технічних ресурсів); фінансовий фактор (доходність бюджету, розмір відсоткової ставки за кредитами, сума вкладів на душу населення); соціально-культурний фактор (рівень забезпеченості населення, житлові умови, рівень охорони здоров’я і медичного обслуговування, соціальний захист населення); міжнародні відносини (міжнародний рейтинг країни, співпраця з міжнародними організаціями, дотримання норм і правил конвенції та договорів); розвиток ринкової економіки (наявність вільної конкуренції, рівень інфляції, наявність ринку збуту, рівень розвитку вільної конкуренції серед підприємств); загальні умови господарювання (екологічна безпека, розвиток галузей матеріального виробництва).

Проаналізуємо залежність між надходженнями прямих іноземних інвестицій в Україну від розміру ВВП (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Динаміка номінального ВВП України та прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) у 2011-16 рр.

Рік

Розмір номінального ВВП України

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал), млрд. дол. США

2011

162,9

49,362

2012

180,2

54,462

2013

134,9

58,157

2014

129,9

45,916

2015

90,1

43,371

2016

91,7

37,656

Джерело: складено автором за даними [4]

 

На основі даних з табл. 1 побудуємо графіки та подамо їх на рис. 2.

 

Рис. 2. Динаміка ВВП України на душу населення та обсягів прямих інвестицій (акціонерний капітал) у млрд. дол. США

Джерело: складено автором за даними [4]

 

Проаналізувавши дані з табл. 1 та вигляд графіків на рис. 2 можна стверджувати, що при збільшенні ВВП спостерігається незначне зростання прямих іноземних інвестицій у наступному періоді, що слід очікувати у 2017 р. після підвищення ВВП у 2016 р.

Слід вказати на той факт, що поглиблення економічної кризи, викликаної збройними заворушеннями, призводить до довготривалої нестабільності, що відіграє вирішальну роль у зриві потоку інвестицій в українську економіку. На жаль, останніми роками багато компаній згорнули свої інвестиційні проекти в Україні, тому що інвестори хотіли б бачити геополітичну стабілізацію в країні, а також анонсовані реформи у дії.

Розглянемо динаміку прямих інвестицій в економіку України з країн світу за країнам-інвесторами протягом 2011-16 рр. (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіку України з країн світу за період 2011-16 рр. у млн. дол. США

Назва

Обсяги прямих інвестицій

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Усього

49362,3

54462,4

58156,9

45916

43371,4

37 655,5

Кіпр

12645,5

17275,1

19035,9

13710,6

11744,9

9 691,6

Нідерланди

4822,8

5168,6

5561,5

5111,5

5610,7

5753,9

Німеччина

7386,4

6317

6291,8

5720,5

5414,3

1606,6

Російська Федерація

3594,5

3785,8

4287,4

2724,3

3392,1

4349,8

Австрія

3423,1

3401,4

3257,5

2526,4

2402,4

1272,8

Велика Британія

2508,2

2556,5

2714,1

2145,5

1852,5

2046,3

Вірґінські Острови

1607

1884,9

2493,5

1997,7

1798,9

1766,5

Франція

2230,7

1765,3

1825,8

1614,7

1528,1

1294,3

Швейцарія

960,3

1106,2

1325,4

1390,6

1364,2

1467,3

Італія

965,9

1015,9

1267,8

999,1

972,4

320,6

Польща

875,5

916,4

845,4

831,2

785,9

760,4

США

1043,1

936,7

991,1

862,3

698,9

698,8

Інші країни

7299,3

8332,6

8259,7

6281,6

5806,1

6626,6

Джерело: складено автором за даними [4]

 

Порівняно з основними країнами-інвесторами за попередні роки, Україна втратила велику частину інвестування від Кіпру, Австрії, Німеччини, Польщі, Франції, Італії. Згідно з даними табл. 2 можна стверджувати, що Україна втрачає своїх інвесторів катастрофічними темпами.

Розглянемо динаміку прямих іноземних інвестицій в економіку України за період  2011-16 рр. на основі даних табл. 2 (рис. 3).

 

Рис. 3. Динаміка прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) в економіку України з країн світу за період 2011-16 рр. у млн. дол. США

Джерело: складено автором за даними [4]

 

Порівнюючи притоки прямих іноземних інвестицій (рис. 3), можна помітити постійні незначні коливання розміру інвестицій з 2011 по 2013 рр. включно, але у 2014 р. показник різко впав на 44,8 % та став нижчим за показник 2011 р. На жаль, протягом 2015-16 рр. прямі іноземні інвестиції продовжили зменшуватись, що свідчить про те, що інвестори уникають великого і масштабного інвестування в Україну через низку причин: макроекономічна нестабільністі, відсутність захисту інвестицій, нестабільна ситуація на Сході України тощо.

Розглянемо розподіл прямих інвестицій (акціонерний капітал) в Україну за видами економічної діяльності протягом 2011-16 рр. (табл. 3).

 

Таблиця 3.

Розподіл прямих інвестицій (акціонерний капітал) в Україну за видами економічної діяльності у 2011-2016 рр. у млн. дол. США

 

Обсяг на 1 січня

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Усього

43836,8

48991,4

53679,3

57056,4

45744,8

37655,5

Промисловість, у т.ч.

13526,2

14497,7

16496,4

18067,5

14472,5

9550,2

металургійне виробництво

5904,9

6103,5

6114,9

6217,2

5551,6

1497,9

Оптова та роздрібна торгівля

4702,6

5367,6

6092,1

6829,3

6059,1

5485,5

Фінансова та страхова діяльність

14953,8

16329,2

16424,8

15048,9

11577,8

10324,4

Інші

4749,3

6693,4

8551,1

10893,5

8083,8

12295,4

Джерело: складено автором за даними [4]

 

За обсягами залучення іноземних інвестицій провідними сферами економічної діяльності, за даними 2016 року, стали: промисловість – 25,4%, у тому числі металургійне виробництво – 3,97%, оптова та роздрібна торгівля – 14,8%, фінансова та страхова діяльність – 27,4% та інші.

Проводячи аналіз статистичних даних з [4] (частину яких наведено у табл. 3) можна стверджувати, що у 2016 році на підприємствах промисловості зосереджено 25,4% загального обсягу прямих інвестицій в Україну, у т. ч. металургійне виробництво 3,9% від загального обсягу прямих інвестицій та майже 16% від інвестицій у промисловість, добувна промисловість і розроблення кар’єрів – 1524,5 млн. дол. США (4% загального обсягу прямих інвестицій в Україну) та переробної – 7594,3 млн. дол. США (20,2% загального обсягу прямих інвестицій в Україну). Серед галузей професійної, наукової та технічної діяльність отримано лише 2196,2 млн. дол. США прямих інвестицій, у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 2550,9 млн. дол. США, машинобудування – 828,5 млн. дол. США, у інформації та телекомунікації зосереджено 2089,3 млн. дол. США (5,5% загального обсягу інвестицій в Україну). У фінансових установах акумульовано 27,5% прямих інвестицій, на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 14,6%, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 3670,6 млн. дол. США (9,8%).

До основних регіонів України, котрі отримують інвестиції, відносяться Дніпропетровська, Одеська, Харківська, Київська, Львівська, Запорізька, Полтавська, Івано-Франківська, Луганська, Донецька області. Частка інвестицій в ці регіони становить 94,1 %.

Протягом останніх років частка іноземних портфельних інвестицій в загальному імпорті капіталу в Україну стабільно знижується, а в експорті – ледве доходить до 0,5 %.

Розглянемо динаміку портфельних інвестицій (активів та пасивів) за період 2011-16 рр. у млн. дол. США та подамо їх у вигляді табл. 4 для подальшого аналізу.

 

Таблиця 4.

Динаміка портфельних інвестицій протягом 2011-16 рр., млн. дол. США

 

Позиція на 1 січня

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Активи (усього)

94

108

173

176

188

173

Цінні папери, що дають право на участь у капіталі

67

50

64

74

68

75

Банки

17

25

47

55

62

73

Інші сектори

50

25

17

19

6

2

Боргові цінні папери

27

58

109

102

120

98

Облігації та інші боргові цінні папери

27

58

109

102

120

98

Банки

15

14

14

0

20

0

Інші сектори

12

44

95

102

100

98

Пасиви (усього)

20085

21806

26765

35956

33032

29854

Цінні папери, що дають право на участь у капіталі

2773

3588

3930

5197

4662

4871

Інші сектори

2773

3588

3930

5197

4662

4871

Боргові цінні папери

17312

18218

22835

30759

28370

24983

Облігації та інші боргові цінні папери

17260

17714

22702

30689

28293

24853

Сектор державного управління

9201

10048

14283

19386

19340

18838

Банки

4672

3648

3301

5082

4365

3940

Інші сектори

3380

4019

5180

6221

4594

2655

Інструменти грошового ринку

61

441

62

0

6

0

Сектор державного управління

53

1

62

0

6

0

Інші сектори

8

440

0

0

0

0

Джерело: складено автором за даними [4]

 

Проаналізував дані табл. 4 слід вказати на те, що левова частина портфельних інвестицій є інвестиціями в державні боргові цінні папери, що свідчить про те, що у міжнародній фінансовій діяльності суб’єкти фінансового ринку, що не належать до державного сектору практично не беруть участі, а також не використовують переваг і можливостей, що надає світова фінансова глобалізація.

Питанню експорту капіталу з України в економіці країн світу за період 2011-15 рр. присвячено дослідження [5].

Прогнозування виступає основою розробки довго- та середньотермінових прогнозів щодо економічних показників, серед яких інвестиційна діяльність, при прогнозуванні якої можливо отримати науково-обґрунтований висновок про її можливий стан, шляхи подальшого розвитку та термін досягнення бажаного стану.

Найбільш розробленим серед усієї сукупності методів прогнозування вважається метод екстраполяції, який заснований на поширенні у майбутнє тенденцій минулого. Використання екстраполяції у прогнозуванні обсягів прямих інвестицій ґрунтується на припущені про існування зв’язку між часом (періодом, роком) та обсягом прямих іноземних інвестицій, що може бути виражено за допомогою, наприклад рівняння лінійного зв’язку:

 

у = а·х + b,

 

де а, b – коефіцієнти регресії, що відображає ступінь залежності.

Застосовуючи економетричний аналіз побудуємо моделі, що дозволять спрогнозувати розвиток інвестиційної діяльності в Україні та можливий стан інвестиційного клімату в країні.

Вихідні дані економетричного моделювання обсягів прямих іноземних інвестицій подано у табл. 5.

 

Таблиця 5.

Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій протягом 2011-16 рр., млрд. дол. США

Роки

Номер періоду, Х

Обсяги прямих інвестицій (млрд. дол. США), Y

2011

1

49,362

2012

2

54,462

2013

3

58,157

2014

4

45,916

2015

5

43,371

2016

6

37,655

Джерело: складено автором за даними [4]

 

Для побудови моделі обсягів прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) України позначимо через Х – номер періоду, а через Y – обсяги прямих інвестицій у млрд. дол. США, як це подано у табл. 5.

Наступним етапом здійснено вибір специфікації моделі, що передбачає нелінійну побудову для отримання адекватних результатів дослідження, після чого за допомогою вбудованих можливостей Mісrоsоft Eхсel додаємо на графік лінію поліноміального тренду, що вкаже на тенденцію або напрям розвитку даного показника (рис. 4).

 

Рис. 4. Поліноміальна модель обсягів прямих іноземних інвестицій в економіку України протягом 2011-16 рр., млрд. дол. США

Джерело: складено автором за даними [4]

 

На рис. 4 видно, що обсяг прямих інвестицій підкоряється нелінійній залежності, а саме – поліноміальній у вигляді кубічного рівняння. Коефіцієнт детермінації на рівні 0,9118 вказує на те, що майже 91% даних можна описати через таку залежність, і тільки 9 % даних по прямим іноземним інвестиціям такому закону не підкоряються. Скориставшись критерієм Фішера було встановлено, що отримана модель адекватна, що дозволяє отримати прогнозне значення даного показника.

Таким чином, для обсягів прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) в економіку України отримано наступну економетричну модель:

 

,                                 (1)

 

де  – номер періоду;

 – значення обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) в економіку України у млрд. дол. США.

Рівняння (1) надалі використовуємо для прогнозування та аналізу. Так, якщо тенденція, що описується за допомогою моделі (1) буде спостерігатись і надалі, то обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) в економіку України капіталу у 2017 р. (при ) отримаємо на рівні 40,44 млрд. дол. США, що вказує на зростаючу тенденцію. Прогноз на 2018 рік (при ) складе 53,40 млрд. дол. США, що вказує на наближення показника до рівня 2012 р.

Проаналізуємо динаміку портфельних інвестицій (активів) на основі даних табл. 4 та графіку залежності (рис. 5).

Для побудови моделі позначимо через Х – номер періоду, а через Y – обсяги портфельних інвестицій у млрд. дол. США, як це показано у табл. 6.

 

Таблиця 6.

Динаміка обсягів портфельних інвестицій (активів) у млрд. дол. США протягом 2011-16 рр., млрд. дол. США

Роки

Номер періоду, Х

Обсяги портфельних інвестицій (активів),

млрд. дол. США, Y

2011

1

0,094

2012

2

0,108

2013

3

0,173

2014

4

0,176

2015

5

0,188

2016

6

0,173

Джерело: складено автором за даними [4]

 

Рис. 5. Поліноміальна модель обсягів портфельних інвестицій (активів) в економіку України у млрд. дол. США протягом 2011-16 рр.

Джерело: складено автором за даними [4]

 

Як випливає з аналізу даних, що наведено на рис. 5, протягом 6 років обсяги портфельних інвестицій (активів) в Україні мали зростаючу тенденцію. Найбільший показник спостерігався у 2015 р. на рівні 0,188 млрд. дол. США., а у 2016 р. цей показник трохи впав – 0,173 млрд. дол. США. Однак, незначне спадання активів портфельних інвестицій не порушує загальної зростаючої тенденції, що може вказувати на наявність нелінійної залежності між роками (періодами) та значеннями портфельних інвестицій в Україні, а саме їх активів.

На рис. 5 проілюстровано, що обсяг портфельних інвестицій (активів) підкоряється нелінійній залежності. Коефіцієнт детермінації на рівні 0,9104 вказує на те, що 91 % даних можна описати через лінійну залежність, а 9 % даних портфельних інвестицій такому закону не підкоряються.

Для обсягів портфельних інвестицій (активів) отримано наступну модель:

 

,                                          (2)

 

де  – номер періоду;

 – значення обсягу портфельних інвестицій (активів) у млрд. дол. США.

Модель (2) було перевірено на адекватність з допомогою критерію Фішерата отримано висновок, що рівняння можна використовувати для прогнозування та аналізу. Так, якщо тенденція (2) буде спостерігатись і надалі, то обсяг портфельних інвестицій (активів) у 2017 р. (при ) отримаємо на рівні 0,1554 млрд. дол. США, а прогноз на 2018 р. (при ) складатиме 0,1223 млрд. дол. США, що вказує на спадання портфельних інвестицій (активів) протягом прогнозованих років.

Розглянемо динаміку обсягів портфельних інвестицій (пасивів) з 2011 по 2016 рр. (табл. 7), проаналізуємо дані за допомогою графіка (рис. 6), побудуємо економетричну модель.

 

Таблиця 7.

Динаміка обсягів портфельних інвестицій (пасивів) протягом 2011-16 рр., млрд. дол. США

Роки

Номер періоду, Х

Обсяги портфельних інвестицій (активів),

млрд. дол. США, Y

2011

1

20,085

2012

2

21,806

2013

3

26,765

2014

4

35,956

2015

5

33,032

2016

6

29,854

Джерело: складено автором за даними [4]

 

Для побудови моделі, як і у моделях, побудованих вище, позначимо через Х – номер періоду, а через Y – обсяги портфельних інвестицій (пасивів) у млрд. дол. США, як це подано у табл. 7.

Протягом 6 років обсяги портфельних інвестицій (пасивів) в Україні мали зростаючу тенденцію. Найбільший показник спостерігався у 2014 р. на рівні 35,956 млрд. дол. США, а надалі цей показник зменшувався.

 

Рис. 6. Поліноміальна модель для обсягів портфельних інвестицій (пасивів) в Україні за період 2011-16 рр., млрд. дол. США

Джерело: складено автором за даними [4]

 

Аналізуючи дані, подані на рис. 6 слід зазначити, що обсяг пасивів портфельних інвестицій підкоряється нелінійній залежності, а саме – поліноміальній у вигляді квадратного рівняння. Коефіцієнт детермінації на рівні 0,8097 вказує на те, що майже 81% даних можна описати через таку залежність, і тільки 19% даних по портфельним інвестиціям (пасивам) такому закону не підкоряються. Таким чином, квадратична економетрична модель дозволяє адекватно описати закономірність між обсягами портфельних інвестицій (пасивів) в Україні та роками й отримати прогнозне значення даного показника.

Для обсягів портфельних інвестицій (пасивів) в Україні отримано наступну модель:

 

,                                                (3)

 

де  – номер періоду;

 – значення обсягу портфельних інвестицій (пасивів) в Україні у млрд. дол. США.

Модель (3) адекватна за критерієм Фішера, що вказує на можливість отримати прогнозне значення на її основі.

Маємо, що обсяг портфельних інвестицій (пасивів) в Україні у 2017 р. (при ) очікується на рівні 27,75 млрд. дол. США, що вказує на спадаючу тенденцію. Прогноз на 2018 р. (при ) складає 22,37 млрд. дол. США, що вказує на значне спадання пасивів портфельних інвестицій протягом прогнозованих років.

Висновки. Побудовано економетричні моделі обсягів прямих інвестицій, портфельних інвестицій (активів та пасивів).

Отримані моделі мають високий показник коефіцієнту детермінації і адекватні за критерієм Фішера, що дозволяє приймати до уваги прогнози зазначених показників на 2017-18 рр.

Якщо тенденції щодо обсягів прямих іноземних інвестицій та портфельних інвестицій в економіку України буде й надалі підтверджуватися, то ситуація стане критичною. Уряду в найближчий час потрібно зробити рішучі кроки, щоб змінити інвестиційний клімат в Україні та припинити різкий відтік іноземного капіталу.

 

Література.

1. Проект закону про покращення інвестиційного клімату в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ua.censor.net.ua/p462946. – Назва з екрану.

2. Oфiцiйний сaйт Свiтoвoгo бaнку [Електpoнний pесуpс]. – Pежим дoступу дo pесуpсу: http://www.doingbusiness.org.

3. Тpетяк Н. М. Фaктopи фopмувaння iнвестицiйнoгo клiмaту в Укpaїнi [Текст] // Фiнaнсoвий пpoстip. – 2013. – № 3 (11). – С. 165-170.

4. Oфiцiйний сaйт Деpжкoмстaту Укpaїни [Електpoнний pесуpс]. – Pежим дoступу дo pесуpсу : http://www.ukrstat.gov.ua.

5. Лебідь О. Ю. Побудова економіко-математичних моделей міжнародного руху капіталу в Україні [Електpoнний pесуpс] / О. Ю. Лебідь // International Journal of Innovative Technologies in Economy. – 2016. – Vol. 4(6). – P. 32-37.Pежим дoступу дo pесуpсу : http://ijite.org.

 

References.

1. “Draft law on improving the investment climate in Ukraine” [Online], available at: https://ua.censor.net.ua/p462946. (Accessed 1 December 2017)

2. The official web site of the World Bank, available at: http://www.doingbusiness.org. (Accessed 1 December 2017)

3. Tretyak, N. M. (2013), Factors for the formation of investment climate in Ukraine, Finansovyy prostir, vol. 3 (11), pp. 165-170.

4. The official website of the State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua. (Accessed 1 December 2017)

5. Lebid', O.U. (2016), “Construction of economic and mathematical models of the international capital movement in Ukraine”, International Journal of Innovative Technologies in Economy, vol. 4(6), pp. 32-37.

 

Стаття надійшла до редакції 19.12.2017 р.