EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2017

УДК: 657.474.51+338.518]:338.46:624

 

О. І. Гриценко,

доцент кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування, кандидат економічних наук,

Сумський Державний університет, м. Суми

К. С. Мураста, студентка 6 курсу, ступень вищої освіти магістр, спеціальність «Облік і оподаткування», м. Суми

 

ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ ПОСЛУГ

 

O. I. Gritsenko,

Associate Professor of the Department of accounting and taxation of  SUMDU.

K. S. Murasta,

6 year student, higher degree, education Master's degreein Accounting

and Taxation.

 

ACCOUNTING ASPECTS OF THE CRITERIA FOR THE QUALITY OF CONSTRUCTION AND INSTALLATION SERVICES

 

У статті розглянуто наукові основи формування облікових аспектів якості будівельно-монтажних послуг. Розглянуті погляди науковців щодо ознак забезпечення якості послуг. Проведено аналіз методологічних прийомів щодо визначення собівартості будівельно-монтажних послуг через забезпечення їх якості. Визначені напрями удосконалення формування облікової інформації в контексті забезпечення якості послуг.

 

The article deals with the scientific basis of the formation of accounting aspects of the quality of construction and installation services. Considered the views of scientists regarding the quality of services. The analysis of methodological methods for determining the cost of construction and installation services through ensuring their quality is carried out. The directions of improving the formation of accounting information in the context of providing quality services are determined.

 

Ключові слова: будівельно-монтажні роботи, облік, критерії якості, витрати, класифікація витрат, конкурентоспроможність, якість послуг.

 

Keywords: construction and installation work, accounting, quality criteria, costs, cost classification, competitiveness, quality of services.

 

 

Постановка проблеми: В сучасних умовах господарювання виникає потреба у комплексній інформації про вплив рішень суб’єктів господарювання та можливості їх стійкового розвитку. Важливим фактором розвитку підприємства і покращення його економічного становища є якість послуг з одночасною розробкою шляхів удосконалення його діяльності а також механізмів ефективного використання витрат, що є основним фактором підвищення рентабельності фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання. Введення на ринок якісних послуг є важливою умовою конкурентоспроможності на зовнішньому та внутрішніх ринках.

Дотримання найвищих результатів при найменших затратах призводить до  вигідного становища на ринку, а також дає економічну перевагу за допомогою цінових факторів. Проблема якісних послуг є дуже важливою у наш час. За допомогою усунення багатьох неналежних факторів, таких як: неякісний товар, не кваліфікованість кадрів та криза, можливе виведення підприємства на підвищення економічної, соціальної та екологічної безпеки. В сучасних умовах проблема якості є найважливішим чинником підвищення рівня життя, економічної, соціальної й екологічної безпеки. Тому виникає потреба у дослідженні таких категорій як «якість послуг», «проблеми надання якісних послуг», «отримання позитивного ефекту  в наданні якісних послуг».

Аналіз останніх публікацій по проблемі. Над вирішенням проблем теорії і методології планування, оцінки та обліку витрат, пов'язаних з якістю, працювали Г.Г. Азгальдов (проблеми кількісної оцінки витрат на якість); Д.С. Демиденко (проблеми управління якістю); О.Я. Іванків (проблеми обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, у т.ч. з урахуванням її якості); В.Друзюк (питання управління якістю – основи теорії і практики);  Л.Лосюк (економічні проблеми якості і конкурентоздатності); Т.Д. Попова (облік, аналіз і аудит витрат на якість); О.Момот (питання менеджменту якості);  В. М. Пархоменко (облік і аналіз витрат на якість)та інші.

Оскільки специфіка будівельно-монтажних робіт накладає безпосередній відбиток на формування витрат, їх оперативне управління та контроль, то особливості формування їх собівартості потребують систематизації та узагальнення в контексті забезпечення їх якості.

Метою дослідження є розкриття основних методологічних облікових аспектів управління витратами на якість послуг та їх застосування при наданні будівельно-монтажних робіт.

Основні результати дослідження. Головною метою підприємства є отримання прибутку, для досягнення даної цілі потрібно забезпечити цільове управління фінансовими результатами діяльності та презентувати на ринку якісний продукт. Надання якісних послуг є істотним показником конкурентоспроможності підприємства. Для отримання позитивного ефекту в наданні якісних будівельних послуг потрібно:

- визначити економічну доцільність та вигідність здійснення підприємницької діяльності;

- провести контроль ефективності витрачання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів підприємства;

- забезпечити ефективність технологічного процесу;

- розробити форми і методи впливу на процес виробництва та реалізації послуг;

- працевлаштувати кваліфікованих працівників;

- проводити контроль якості обслуговування.

Процес управління якістю послуг повинен спрямовуватись на розробку ефективних управлінських рішень та чітких управлінських дій для планування та надання послуг найвищого рівня якості.

Для отримання прибутку, потрібно чітко розподілити витрати, досягти оптимального співвідношення отримання економічної вигоди та задоволеності споживача, а також мінімізувати проблеми в будівельному бізнесі.

Всесвітньо визнаний американський економіст Ф. Котлер ува­жає, що кожен товар є «фізичним засобом», котрий здатний розв’язати проблему надання послуги або виконання корисної функції. Визначення суті товару Ф. Котлером полягає в такому: «товар — це все те, що має задовольнити знадoбу чи потребу і пропонується ринку з метою привертання уваги, придбання, використання або споживання». Інакше кажучи, до товарних ринкових пропонувань належать матеріальні блага, послуги, досвід, події, особистості, території, власність, організації, інформація та ідеї [1].

Тому можна зазначити, що кожна послуга або товар має певний перелік властивостей, але споживач їх обирає виходячи з особистих потреб та можливостей. Споживач, оцінюючи товар, зіставляє його корисність та витрати на придбання. Корисність товару, з погляду споживача, ототожнюється із його спроможністю розв’язувати певні проблеми.

Крім того, процеси формування собівартості будівельно-монтажних робіт мають свої особливості, зумовлені переважанням індивідуального та дрібносерійного виробництва, мобільністю будівельних організацій та неподільним характером їх продукції, безпосереднім зв'язком з природними умовами та місцем її експлуатації. Ці обставини визначили наявність великої кількості цін на будівельну продукцію, їх стабільний та усереднений характер, метод планування собівартості, роль і зміст кошторисної документації.

Вичерпної теорії потреб людини немає: існують лише більш-менш вдалі спроби класифікації видів і взаємовідносин потреб, на підставі яких розробник інноваційних продуктових проектів може діяти достатньо впевнено і досягати бажаного ефекту. Найпоширенішою є нині теорія побудови ієрархії потреб англійського вченого Абрахама Маслоу (рис.1)[2]. На його думку, усі потреби поділяються на п'ять ієрархічних груп, які створюють так звану піраміду. Саме якість виробу, яка визначається його властивостями і часто ототожнюється з ними, служить задоволенню потреб.

Мірою якості (за суто маркетингового підходу) слід вважати рівень задоволення споживача товаром чи послугою, що, у свою чергу, визначається співвідношенням їх вартості і цінності (споживчої вартості). Отже:

 

Якість = Задоволення споживача = Цінність (Вартість).

 

Треба звернути увагу ще на чотири суттєві моменти у визначенні якості.

 

Рисунок 1. Роль якості товарів(послуг) у задоволенні потреб за А. Маслоу [2]

 

По-перше, ототожнювання якості з властивостями продукції дає змогу розглядати її як найскладнішу властивість. Інакше кажучи, якість можна уявити як вершину ієрархічної структури - впорядкованої сукупності функціонально-корисних властивостей продукції.

По-друге, якість як певна цілісність і завершеність споживчої вартості існує лише за існування потреби в продукції. Якщо потреби немає, тоді й продукція незалежно від рівня її технічної досконалості й технологічного виконання не матиме якості у тому розумінні, що ніхто на неї не звертатиме уваги[2].

Споживача в першу чергу цікавить собівартість послуги з безумовним рівнем якості.

Собівартість як показник використовують для наступних цілей:

оцінки рівня господарювання підприємства (за видами та об'єктами діяльності) та його структурних підрозділів;

контролю за ефективністю витрачання природних, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

визначення економічної ефективності інвестиційної та інноваційної діяльності, впровадження заходів щодо забезпечення більш ефективного технологічного процесу господарювання;

розробки і встановлення цін на продукцію (роботи, товари і послуги);

– визначення економічної доцільності та вигідності здійснення підприємницької діяльності за різними об'єктами господарювання.

Всі види будівельно-монтажних заходів регламентуються нормами і правилами СНиП, Дсту, а також нормативами Енір.

Будівельний об’єкт – це, у своєму роді, кінцевий продукт. Всі витрати на його виробництво повинні бути строго розраховані. Для цього існує система Енір, яка являє собою комплекс розрахунків ціноутворення і кошторисного нормування. Бюджетування проекту без знання норм Енір неможливо. Повинні враховуватися всі етапи: проектування будівництва, укладання договорів на виконання робіт, витрати на закупівлю будматеріалів, оплата праці працівникам.

Для того щоб споруда відповідала всім технічним нормам і відповідало самому високому класу безпеки, необхідний контроль. Мова йде про нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт, який по своїй суті є комплексом перевірочних заходів і є підставою забезпечення точного дотримання всіх технічних умов проекту.

Метою фінансової перевірки є контроль і коригування методів зведення до мінімуму фінансових втрат і ризиків. Оцінювання і контроль відбувається на всіх етапах будівництва. Особливо важливий механізм нагляду, коли для зведення будівлі використовуються гроші сторонніх інвесторів.

На кожному етапі видається акт виконаних робіт, у відповідності з яким здійснюється нагляд за дотриманням якості. Виробництво та будівельні технології вимагають використання якісних будівельних матеріалів з набором обов’язкових властивостей. Регламентується технічний контроль нормативами і документацією. До основних важелів нагляду відносяться правила СНиП, нормативи Енір, відповідність встановленим стандартам ГОСТ.

Крім контролю якості виконання робіт, технічний нагляд дозволяє вирішити наступні проблеми:

– попередити необґрунтоване збільшення витрат на будівельно монтажні роботи та виявити невідповідність витрат узгодженої кошторисі;

– здійснити контроль за веденням журналів та технічної документації, оскільки кожен операційний процес, технологію його проведення має підтверджувати акт;

– здійснити нагляд і виявити порушення у процесі зведення конструкцій, помилок в параметрах, невідповідність розрахунками.

Нагляд за якістю будівельно-монтажних робіт здійснюють професійно підготовлені, що володіють цінним будівельним досвідом. Контролером будівельно-монтажних робіт можуть бути інженери-проектувальники, фахівці по загальнобудівельних робіт. Їх основними завданнями є контроль дотримання технології процесів, проведення проміжної приймання робіт, участь в інженерних перевірках. В результаті контролю підписується акт перевірки, в якому зазначаються неточності і строк, у який помилки повинні бути усунені. В процесі виконання будівельно-монтажних робіт заповнюється журнал технагляду, його ведення є невід’ємною частиною будівельного процесу. По закінченню будівництва здається акт виконаних робіт

Акт містить повний перелік всіх виконаних робіт з відмітками про контроль якості на кожному етапі, результати вимірювань, розрахунків, які підтверджують рівень якості виконаних робіт, список висновків, що свідчать про відповідність нормам СНиП, Енір та іншим вимогам.

В цілому правильний вибір методів обліку витрат визначається особливостями технологічних процесів, що використовуються на виробництві і залежить від запитів управлінського персоналу самого підприємства. В даному аспекті існують наступні проблеми надання якісних будівельних послуг:

застаріла нормативно-законодавча база;

фінансова криза;

відсутність комплексної та достовірної інформаційної системи;

недосвідченість робочих кадрів;

велика кількість браку будівельних матеріалів.

Після закінчення кожної проектної роботи слід виписувати офіційний документований аналіз в якому описується повна інформація про надану послугу, відповідність всім вимогам замовника та узгоджена сторонами.

Враховуючи вище сказане слід зазначити, що собівартість будівельно-монтажних робіт має включити наявність контролю та відповідність встановленим нормативам та вимогам.

За результатами проведених попередніх досліджень  визначимо основні критерії забезпечення якості послуг:

– проблеми визнання якості послуг пов’язані з певним переліком потреб споживачів, що спираються на суб’єктивні та об’єктивні фактори(очікування), спрямовані на отримання максимальних доходів при мінімальних затратах;

– суб’єкт господарювання, що надає будівельно-монтажні послуги має керуватися в своїй роботі встановленими нормативами та правилами;

– кожний етап надання послуг має бути документально оформлений відповідно до проектно-кошторисної документації;

– контроль за якістю робіт має здійснювати фахівець;

– аналіз якості послуги істотно впливає на формування економічного результату: оцінка стану якості на підприємстві за попередні та звітний період, виявлення відхилень та причин, які до них призвели, виявлення резервів щодо поліпшення якості, розробка пропозицій щодо підвищення рівня якості послуги.

Вирішення вказаних вище завдань забезпечує найбільш повну реалізацію аналітичних процедур з приводу якості та забезпечує більш високий та продуктивний рівень даних для прийняття управлінських рішень, а фінансовими вимірниками якості є витрати на якість.

Концепція якості багатогранна і охоплює всі властивості послуги, а саме: технічні та інші характеристики, рівень передпродажної підготовки, супровід послуги в процесі її надання, просування товарної марки на ринку і забезпечення її престижності в конкурентному середовищі.

Міжнародний досвід свідчить про те, що необхідним інструментом, який гарантує відповідність якості послуг вимогам нормативно-технічної документації, є сертифікація. У загальноприйнятій міжнародній термінології сертифікація – це комплекс заходів, що проводяться з метою підтвердження відповідності послуг готелю певним вимогам або стандартам, технічним умовам.

Облікові аспекти якості продукції викладені у працях деяких науковців, зокрема Т.Д. Попової, яка пропонує для планування витрат ввести забезпечення системного обліку витрат на якість ввести в План рахунків бухгалтерського обліку окремий збірно-розподільний рахунок «Витрати на якість». По дебету його протягом місяця будуть відображатися всі витрати, пов'язані з якістю, а після закінчення місяця з його кредиту вони будуть списані на рахунки фінансових результатів. [3]

На нашу думку, для забезпечення в обліку оперативного збору інформації стосовно якості надаваємих будівельно-монтажних послуг необхідно запровадити наступні механізми:

– визначення підрозділу, відповідального за організацію складання комерційної калькуляції;

– розробка методів збору, обробки, аналізу і оптимізації витрат на якість;

– визначення джерел інформації та побудова системи аналітичного обліку витрат на якість, яка міститься в документації різних підрозділів організації;

– оцінка правильності відображення витрат в системі бухгалтерського обліку;

– оцінка обґрунтованості та ефективності понесених витрат;

– оцінка відповідності послуг правилам СНиП, нормативам Енір та встановленим стандартам ГОСТ

– оцінка правильності врахування витрат для визначення фінансових результатів діяльності та для цілей оподаткування.

Для контролю обґрунтованості витрат на якість обслуговування необхідно з'ясувати, які витрати можна вважати такими, що можуть бути усунені (тобто, такими, яких можна уникнути шляхом прийняття альтернативного варіанту рішень). Так до таких витрат можна віднести такі, що не забезпечують належної якості.

Висновки. Зазначимо, що для кожного підприємства система обліку витрат на якість є індивідуальною.

Важлива роль у забезпеченні оптимального рівня собівартості належить аналізу. Аналіз витрат допомагає виявити ефективність і визначити оптимальний розмір витрат, перевірити якісні показники роботи, правильно встановити ціни, регулювати та контролювати витрати, планувати рівень прибутку і рентабельності виробництва. Він дає змогу вивчити тенденції зміни її рівня, визначити відхилення фактичних витрат від нормативних (стандартних) і їхні причини, виявити резерви зниження собівартості продукції і виробити заходи з освоєння їх.

Політика в галузі якості може бути сформульована у вигляді принципу діяльності підприємства або довгострокової мети та включати:

– поліпшення економічного стану підприємства;

– розширення або завоювання нових ринків збуту;

– досягнення технічного рівня продукції, який перевищує рівень провідних підприємств і фірм;

– орієнтація на задоволення вимог споживача певних галузей або окремих регіонів;

– освоєння виробів, функціональні можливості яких реалізуються за новими принципами;

– поліпшення найважливіших показників якості послуг;

– збільшення строків гарантії на послуги;

– розвиток сервісу.

Таким чином можна зробити висновок, що забезпечення якості будівельно-монтажних робіт включає в себе сукупність умов організаційного та методичного характеру, що сприяють досягненню основної мети – постачання системи управління інформацією, необхідною для прийняття економічно обґрунтованих рішень у сфері управління операційними витратами підприємства.

Під час організації обліку витрат на якість необхідно закріпити функції оформлення первинних документів відповідно до вимог забезпечення бухгалтерського обліку витрат на якість за спеціальним бухгалтером, оскільки це формує системне бачення і одноманітний підхід до оцінки процесів, а також виключає дублювання первинних документів і інформаційних потоків.

Для організації бухгалтерського обліку витрат операційної діяльності з урахуванням якості обслуговування виділити статті, що дозволять отримати інформацію про витрати на підготовку відповідного асортименту товарів та послуг, дослідження цінового фактору, підвищення кваліфікації персоналу, культури обслуговування і т.д. Виділення даних статей повинне бути узгоджене з економічною природою конкретних витрат та критеріїв їх визнання, оскільки це необхідно для формування інформації по елементах в цілях складання звітності.

Для організації обліку витрат на якість послуги, необхідно здійснити наступні заходи:

– своєчасне надання повної інформації про діяльність підприємства необхідні для оперативного управління, контролю і аналізу витрат на якість обслуговування;

– забезпечення досягнення найкращих результатів облікового процесу витрат на якість з мінімальними витратами коштів, праці та часу на отримання даної інформації;

– дотримання системного підходу, цілісності, всебічності, динамічності, випереджаючого відображення витрат на якість;

– високий рівень організації бухгалтерської служби та роботи облікових працівників, відповідна кваліфікація облікового персоналу в частині обліку витрат на якість;

– здатність і швидкість пристосування до нових вимог, що висуваються до бухгалтерського обліку витрат на якість, звітності, калькулювання витрат на якість;

– своєчасність, впорядкованість записів з точки зору їх хронологічної послідовності; їх повнота, всебічність, точність, безперервність,   економічність, наочність відображення в обліку витрат на якість обслуговування;

– допущення впровадження нових рішень, якщо проведені раніше дослідження не довели на практиці їх доречність і необхідність впровадження принципових змін в організації бухгалтерського обліку витрат на якість на підприємстві одразу після ґрунтовного практичного випробування і перепідготовки персоналу.

 

Література.

1. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Пер. с англ. - СПб., М., Х., Минск.: Питер, 1999. — 888 с.

2. Мочерний С. Економічна теорія для менеджерів: Навчальний посібник для студентів вищих нав-чальних закладів/ Степан Мочерний, В. М. Фомішина, О. І. Тищенко. - Херсон: ОЛДІ-плюс, 2006. - 624 с.

3. Попова Т. Д. Учет затрат на качество / Т.Д. Попова // Бухгалтерский учет. –2001.–№ 11. – С. 71–72.

 

References.

1. Kotler, F. (1999), Marketynh menedzhment [Marketing management], SPb., M., Kh., Mynsk.: Pyter, Bilorus'

2. Mochernyj, S. Fomishyna, V. M. Tyschenko, O. I. (2006), Ekonomichna teoriia dlia menedzheriv[Economic theory for managers],OLDI-plius, Kherson,  Ukraine.

3.Popova, T. D.( 2001), “Uchet zatrat na kachestvo”, Bukhhalterskyj uchet, vol.11, pp. 71–72.

 

Стаття надійшла до редакції 19.12.2017 р.