EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2017

УДК 339.138

 

Г. В. Мозгова,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

К. С. Жара,

магістрант кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ІНТЕРНЕТІ

 

G. V. Mozgova,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of  Department of Marketing and Management of Foreign Economic Activity,

V. N. Karazin Kharkiv National University

K. S. Jara,

Magistrate of  Department of Marketing and Management of Foreign Economic Activity, V. N. Karazin Kharkiv National University

 

SYSTEMATIZATION OF INTERNET MARKETING COMMUNICATION POLICY TOOLS

 

Статтю присвячено аналізу сучасної теорії та практики реалізації Інтернет-комунікацій, визначенню основних тенденцій розвитку технологій маркетингових Інтернет-комунікацій і на цій основі систематизації основних, найвпливовіших інструментів маркетингової політики комунікацій в Інтернет. Для досягнення мети були визначені особливості Інтернет-комунікації. Досліджено найбільш впливові цифрові технології маркетингових комунікацій у 2017 році та технологія штучного інтелекту і машинного навчання як один із трендів 2018 року. Представлена графічно послідовність дій реалізації маркетингової політики комунікацій в Інтернет. Систематизовані інструменти маркетингової комунікаційної політики в Інтернеті відповідно до груп технологій маркетингових комунікацій, які вважаються найбільш результативними. Отримана систематизація надає повну картину можливих способів просування продукції в Інтернет, дозволяє вибрати ефективний інструмент з метою реалізації поставленого завдання перед компанією, а отже, і одержати необхідний економічний та комунікативний ефект від їх застосування в мережі Інтернет.

 

The article is devoted to the analysis of modern theory and practice of implementation Internet communications, determining the main trends of technology development marketing Internet communications and on this basis, systematization of the main, the most influential tools of marketing communications policy in Internet. Internet communication features were identified to achieve the goal. This article exploring the most influential digital technologies of marketing communications in 2017 and the technology of artificial intelligence and machine learning as one of the trends in 2018. There is the graphic representation of the implementation of marketing communications policy on the Internet presented graphically. The tools of marketing communication policy on the Internet were organized according to the groups of technologies of marketing communications, which are considered the most effective. As a result, a systematization has been obtained, which provides a complete picture of possible ways to promote products on the Internet, which allows us to choose an effective tool for the purpose of realizing the task assigned to the company, and, consequently, to obtain the necessary economic and communicative effect from their use on the Internet.

 

Ключові слова: Інтернет-маркетинг, маркетингова Інтернет-комунікація, інструменти маркетингової комунікаційної політики, інтегровані технології.

 

Keywords: Internet marketing, marketing Internet communication, tools of marketing communication policy, integrated technologies.

 

 

Постановка проблеми. Стрімкий перехід бізнесу до мережі Інтернет приводить до необхідності застосування специфічних інструментів Інтернет -маркетингу, які б активно привертали увагу споживачів на електронні ресурси підприємства. Однак, здебільшого вибір та застосування наявного інструментарію Інтернет-маркетингу відбувається безсистемно, що не дозволяє використати всі їх можливості та одержати  за рахунок формування їх оптимального набору синергетичного ефекту. Виникає необхідність систематизації інструментів маркетингової комунікаційної політики в Інтернеті, які є на сьогоднішній день найбільш результативними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми застосування Інтернет-технологій та інструментів у маркетингу досліджувались у працях  А. Ваганова [1], Х. Г. Гладія [2], І. Л. Литовченко та В. П. Пилипчука [3], С. М. Ілляшенка [4], Н.С. Ілляшенко [5] та інших.

Мета статті – аналіз сучасної теорії та практики реалізації Інтернет-комунікацій, визначення основних тенденцій розвитку технологій маркетингових Інтернет-комунікацій і на цій основі систематизація основних, найвпливовіших інструментів маркетингової політики комунікацій в Інтернет.

Виклад основного матеріалу дослідження. Глобалізація світу, стрімкий розвиток чинників формування інформаційного суспільства, які, поєднуючись з принципами суспільства масового споживання, орієнтують людину на постійне швидке споживання інформації у мережі Інтернет, призвели до революційних зрушень в галузі комунікацій. Інтернет-комунікація набуває якості новітнього атрибуту взаємодії людей та важливого чинника функціонування всіх соціальних систем суспільства. Мережа Інтернет стає інформаційним середовищем, у якому формуються потреби в інформації та нових технологіях її передачі та пропонуються можливості задоволення цих потреб. Інтернет-комунікація може буди як масовою, так і груповою чи міжособистою.

В таблиці 1 визначено особливостей Інтернет-комунікації відповідно до традиційних елементів комунікації.

 

Таблиця 1.

Особливості Інтернет-комунікації (розроблено авторами за [1, с.49-50])

Традиційні елементи комунікації

Особливості Інтернет-комунікації

Адресант (автор) та адресат (споживач) повідомлення

Можуть бути реальними, анонімними чи фейковими (підробленими чи фальсифікованими)

Повідомлення, як знаково оформлений носій інформації

Прагнення до емоційного наповнення тексту, що виражається у створенні спеціальних знаків для позначення емоцій

Канал комунікації, тобто шлях, за допомогою якого відбувається зв’язок адресанта та адресата

Розбіжність в просторі та часу обох сторін не впливають на можливість реалізації комунікації

Комунікативний шум, як сукупність факторів, що перешкоджають та спотворюють передачу інформації

Можливість будь-кого і будь-коли втрутитися в процес масової комунікації

Фільтри, які представляють собою обмеження, що накладаються на інформацію у вигляді внутрішніх чи зовнішніх табу чи цензури

Може спостерігатися прагнення комунікативного процесу до нетипової, ненормативної поведінки

Зворотній зв’язок, як реакція адресата на повідомлення

Адресату простіше висловити свої емоції та почуття

Контекст і ситуація, тобто об’єктивні та суб’єктивні передумови спілкування

Не можливо (окрім випадків он-лайн відео комунікації) відразу визначити на скільки адекватно та ефективно сприйнята інформація адресатом

 

Враховуючи вище зазначені тенденції розвитку комунікацій, можна стверджувати, що маркетингова політика комунікацій як комплекс заходів, яким користується підприємство для інформування, переконання чи нагадування споживачам про свої товари чи послуги, отримує новий інструментарій інформаційної взаємодії, що постійно оновлюється та має свої специфічні риси.

Ілляшенко С. М. дає досить повне визначення комунікаційної політики в Інтернет [4, c. 21]: це комплекс дій, спрямований на планування та здійснення взаємодії організації зі всіма суб’єктами маркетингової системи на основі використання інструментів і технологій комунікацій в Інтернет, що забезпечують стабільне й ефективне формування попиту та просування виробів і послуг на ринки з метою задоволення потреб споживачів та отримання прибутку.

Послідовність дій, яка дозволить найкращим чином розробити та реалізувати систему маркетингових комунікацій в Інтернеті з метою просування як організацій, так і їх товарів та послуг, представлена на рисунку 1.

Ефективна стратегія Інтернет-маркетингу повинна бути збалансована з точки зору використання взаємозв’язаних інструментів усіх типів і прагнути до їх нерозривного поєднання для отримання синергетичного ефекту [5].

 

Рис. 1. Послідовність дій реалізації маркетингової політики комунікацій в Інтернет

(розроблено авторами за [6, с.22])

 

Щороку з’являються нові технології Інтернет-маркетингу: соціальні мережі, таргетинг, мобільні додатки, Інтернет речей тощо. Згідно з останніми дослідженнями [7] у 2017 р., найбільш результативними є контент-маркетинг та Big Data (рис. 2).

 

Рис. 2. Найбільш впливові цифрові технології маркетингових комунікацій у 2017 р. [7]

 

В таблиці 2 представлена систематизація інструментів маркетингової комунікаційної політики в Інтернеті відповідно то груп маркетингових комунікацій, які були визначні як найбільш впливові в результаті вищезазначеного дослідження.

 

Таблиця 2.

Інструменти маркетингової комунікаційної політики в Інтернеті

Групи технологій маркетингових комунікацій

Складові технологій маркетингових комунікацій

Інструменти маркетингових комунікацій

Контент маркетинг

Текстовий контент та пошукова оптимізація

Сайт

Блог

Соціальні медіа

Сайти рейтингу й порівняння товарів

Візуальний контент

Інфографіка

Слайд-презентації

Rich media

Відео

Влог

Електронні книги

Білі книги

Персоналізований контент

Автоматичні системи персоналізації

Системи налаштування контенту користувачем

Інтерактивний контент

Ігри, інтерактивні відео, конкурси, вікторини, калькулятори, тести, опитування, електронні книги, білі книги, сторінки лендінгу, ефемерний контент

Big data

Інструменти аналізу, зіставлення, прогнозування різних наборів даних.

Джерела даних через цифрові технології та нові методи збору і вимірювання даних.

Високоточне профілювання, скоринг користувачів, розпізнавання осіб, визначення мотивів споживачів, виявлення зв'язків між людьми і агентів впливу в групах

Автоматизація маркетингу

Технології збору (активні та пасивні дослідження), аналізу інформації та персоналізованої взаємодії з клієнтами.

е-CRM-системи

e-mail маркетинг

Web-персоналізація

 

Мобільний маркетинг

Залучення мобільних пристроїв користувачів до реалізації інтернет- маркетингу

Мобільна реклама

Мобільні додатки

Мобільні версії сайтів

SMS-розсилка та розсилка в месенджери

Чат-боти

Маркетинг соціальних мереж

Комплекс заходів для використання соціальних медіа як каналів для просування та комунікації

Всі інструменти контент-маркетингу

Інтерактивна взаємодія та професійна комунікація між компаніями та споживачами

Соціальний CRM

SMM, SMO

Блогінг

Кулхантинг

Таргетинг

Ремаркетинг

Conversion rate optimisation (CRO)

Оптимізація конверсії

Оптимізація сайту  та цільових сторінок з метою оптимізації поведінки споживача на електронних ресурсах компанії

Веб дизайн

Копірайтинг

Інтерпретація аналітики

Google Analytics

A / B або багатоваріантне тестування

Internet of Things (IoT)

Інтернет речей

Сукупність фізичних об’єктів, які взаємозв’язані через цифрові технології між собою, надають можливість отримання інформацію про клієнта і на цій основі задовольняти потреби клієнтів з правильним сполученням, в потрібний час на потрібному пристрої

Product as Media

Product as a Service

Ecosystem Connect Products

Пошуковий маркетинг (SEМ)

Комплекс із залучення трафіку на сайт через різні канали комунікації та реферальні посилання, завдяки якому відбувається просування сайту через пошукові мережі

SEO або органічний пошук

Мобільні технології SEO

Цифровий маркетинг

Маркетинг, побудований на основі цифрових технологій, має ширше поняття ніж Інтернет- маркетинг.

Використовує різні види маркетингу для просування продукту, які пов’язано з digital-сферою

Доповнена реальність

відстеження активності на різних пристроях

SMS- та Viber- розсилки

QR код

Платний пошуковий маркетинг

Цільова видача рекламного звернення конкретного користувача пошукової системи

 Інструменти Google AdWords

Інтернет PR

Побудова відносин та позиціонування серед цільової аудиторії

Інструменти контент-маркетингу

Інформаційно-пропагандистська кампанія

Блогінг

Влогінг

Вірусний маркетинг

Сарафанне радіо

Search Engine Reputation Management

Вертикальні спільноти

Середовище взаємовигідного існування споживача та продавця, що орієнтується на значущі сегменти цільової аудитрії та базується на довірі та відкритості. Чим біільш релевантне повідомлення, тим  більшу цінність воно несе для кожної групи

Фірмова ніша або вертикальні спільноти

Медійна реклама

Використання пошукових систем як місця для розміщення графічного повідомлення

Банерна реклама у пошукових системах

Партнерства або афілійований маркетинг

Мережі, побудовані за принципом афілійованого маркетингу, виплачують партнерам винагороди за залучення нових клієнтів, реєстрацію користувачів або продажі, що відбулися завдяки цьому залученню; основна мета – отримання нової аудиторії завдяки вже існуючій

Партнерські програми, що працюють за однією з схем виплат:

за продаж - СPS (cost-per-sale)

за дію - CPA (cost-per-action)

за клік - CPC (cost-per-click)

за показ - CPV (cost-per-view)

за завантаження - CPI (cost-per-install)

багаторівневий маркетинг

Штучний інтелект і машинне навчання  

(Artificial Intelligence, AI)

Технологія, що функціонує за принципом людського мозку, механізм логічно упорядкованих дій машини, що самостійно приймає рішення  у контексті поставленого запиту

Чат-боти

Пошуковики

Технології створення: сайтів, контенту, рекомендацій клієнту, e-mail розсилок, алгоритмів ранжування та показу новин в соцмережах, фотофільтрів, рекламних кампаній тощо.

(розроблено авторами за джерелами [8-14 ])

 

На деяких технологіях та інструментах маркетингових Інтернет-комунікацій зупинимося більш детально та визначимо особливості їх використання.

1. Штучний інтелект і машинне навчання  включено до таблиці оскільки компанія Smart Insights, яка проводила вище зазначене дослідження, визначає цю технологію як один із трендів 2018 року. Вона допомагає маркетологам автоматизувати велику кількість задач, як аналітичних, так і креативних.

2. Інтернет речей (Internet of Things, скорочено IoT) – ще одна технологія, яка набирає обертів в якості тренду майбутнього. Це глобальна мережа підключених до Інтернету фізичних пристроїв – «речей», оснащених сенсорами, датчиками і пристроями передачі інформації. Ці пристрої об'єднані за допомогою підключення до центрів контролю, управління і обробки інформації. Для реалізації IoT необхідна екосистема, яка включала б у себе «розумні речі» – різні пристрої, оснащені датчиками, мережу доступу і передачі інформації, а також платформи для управління мережею, пристроями і додатками. Пазл не склався за відсутності хоча б одного із зазначених компонентів [9].

3. Сайт та його юзабіліті є одним із традиційних, але досі головних комунікаційних засобів. Сайт, що враховує правила web-юзабіліті, краще сприймається користувачем, має хороший показник часу, проведеного відвідувачем на ресурсі і високий відсоток конверсії. Все разом призводить до того, що призначені для користувача сервіси починають працювати на сайт, приводять клієнтів і підвищують позиції сайту в пошукових системах.

4. Інструменти Google AdWords (контекстна реклама та реклама контекстно-медійної мережі) – принцип  розміщення реклами, коли реклама орієнтується на зміст Інтернет-сторінки вручну або автоматично.

Реклама може бути у вигляді текстових блоків, графічних банерів та відеороликів, може розміщуватися як на сторінках результатів пошуку, так і на сайтах – звертання тільки до цільової аудиторії. Головні переваги використання: миттєва видимість у видачі пошукової системи; можливість оперативного аналізу та коригування рекламної кампанії; керованість; можливість оптимізувати бюджет [10].

5. SMM (просування в соціальних мережах) та SMO (оптимізація сайту під соціальні мережі)      включає: створення своєї тематичної групи та її подальше просування; залучення нових учасників до групи; інформування учасників про події компанії; підтримку інтересу до групи через розміщення контенту, запрошення до різних подій учасників мережі та інше; можливість   вибору цільової аудиторії з точним таргетингом; постійну підтримку контакту з потенційними клієнтами; можливість інформування клієнтів про нові пропозиції компанії; збільшення лояльності до компанії [8].

6. Влогінг є різновидом блоггінгу, що включає в себе відеоконтент, який призначено для показу на тематичних сайтах та відеохостингах – прямий  зв'язок з клієнтами. Відео надають зрозумілу ідентифікацію з брендом. Відео доходять до споживачів на особистісному рівні [11].

7. Інфографіка – це графічне  відображення інформації або даних, яке надає легкість  сприйняття людиною. Більшість людей візуали – схильні  сприймати інформацію візуальним способом. Структурування даних у форматі інфографіки  є  способом ефективної подачі інформації.

8. Бот – програмне забезпечення, яке можна запрограмувати для виконання певного набору дій самостійно. Одним із трендів  2017 року стали тенденції створення чат-ботів у месенджерах, що допомагають автоматизувати діяльність компанії у онлайн-просторі.

Чат-боти – це  програми, які здатні імітувати спілкування користувача з одним або декількома співрозмовниками. Як правило, вони створюються на базі таких додатків, як Telegram, FB Messenger, Skype, Viber та ін. [12]. Головні переваги: автоматизація, збір лідів, швидке оформлення замовлення.

9. A/B тестування – це метод маркетингового дослідження, суть якого полягає в тому, що контрольна група елементів порівнюється з набором тестових груп, в яких один або декілька показників були змінені, для того, щоб з'ясувати, які зі змін покращують цільовий показник [7].

10. Доповнена реальність – це технологія додавання, впровадження в реальне життя, в тривимірне поле сприйняття людини віртуальної інформації, що сприймається як елементи реального життя – залученість і інтерактивність сприяють підвищенню запам'ятовування і придбання лояльності до бренду. Цей інструмент має вірусний ефект, зв'язує Digital і оффлайн, характеризується наявністю WOW-фактору.

11. Rich media – активні  графічні елементи, що здійснюють взаємодію з користувачем за допомогою звуку, анімації, відео. Визначається використанням pop-up, pop-under, top-line, fullscreen expandable banner, catfish, slider та іншими технологіями.

12. Нові різновиди контенту. Використання інтерактивного контенту, до якого відносять [13] будь-який контент, який має на увазі активну участь користувача, підштовхує зробити будь-які дії. Ігри, інтерактивні відео, конкурси, вікторини, калькулятори. Інтерактивними можуть бути і книги. Одиниця інтерактивного контенту – це мікрододаток. Як і додаток для смартфона, він пропонує просту і приємну функціональність, упаковану в доступний інтерфейс. Такий інструмент дає можливість створити для аудиторії унікальну цінність за рахунок креативного оформлення і піднесення матеріалів.

Ще один спосіб ділитися інформацією – це використання ефемерного контенту (який зникає через певний відрізок часу), наприклад зникаючі відео в Snapchat і Instagram – це можливість показати іншу сторону бренду через автентичний, унікальний контент.

13. Технології Search Engine Reputation – соціальні  докази, що сприймаються як основа для побудови соціальної думки та відношення до бренду. Наприклад, відгуки справжніх клієнтів.

14. Big Data – це серія ефективних в умовах безперервного приросту даних підходів, інструментів та методів обробки структурованих та неструктурованих даних, що характеризуються великими обсягами та значним різноманіттям, до придатного для розуміння людиною стану. Технологія Big Data має високу цінність у маркетинговій діяльності тому що дозволяє компаніям регулярно отримувати детальну інформацію про своїх споживачів не як про єдину масу, а про кожного клієнта окремо. Це обумовлює перехід до персоніфікованого обслуговування клієнтів з автоматичним формуванням індивідуальної маркетингової програми для кожного споживача [14, с.8].

Висновки з проведеного дослідження. Підводячи підсумок, слід зазначити, що, завдання маркетингових комунікацій, які використовуються компаніями, полягає в тому, щоб перевести цільову аудиторію у клієнта та сформувати подальший комплекс комунікацій. Залежно від позиціонування і орієнтованості, кожна компанія для себе робить вибір на користь тієї чи іншої комунікації.

Інструменти комунікаційної політики можуть бути як стандартними, так і інноваційними. Систематизація інструментів Інтернет-маркетингу надає повну картину можливих способів просування продукції в Інтернет, дозволяє вибрати ефективний інструмент з метою реалізації поставленого завдання перед компанією, а отже, і одержати необхідний економічний та комунікативний ефект від їх застосування в мережі Інтернет. Вибір інструментів залежить не лише від загальних тенденцій на ринку, а і від продукції, життєвого циклу товару, цільової аудиторії, стратегії компанії на ринку та інших параметрів. Таким чином, перед використанням того чи іншого інструменту, слід враховувати особливості та конкурентні переваги їх використання.

Кожен інструмент маркетингових комунікацій виконує свою унікальну роль при вирішенні завдань політики комунікацій. Але всі інструменти мають бути невід’ємною частиною комунікаційної стратегії, тобто інформація до споживача має надходити з єдиного джерела, а інструменти доведення мають бути скоординованими. Інструменти, які комплексно взаємопов’язані, формують основу інтегрованих маркетингових комунікацій.

 

Література.

1. Ваганов А. Краткая феноменология Всемирной паутины // Общество и книга: от Гутенберга до Интернета.– М.: Традиция. – 2000. – С.42-53.

2. Гладій Х. Г. Застосування інструментів маркетингових комунікацій на handmade-ринку / Х. Г. Гладій // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 350-354.

3. Литовченко І.Л. Internet-маркетинг : навч. посіб. / І.Л. Литовченко, Л.В. Пилипчук. – К. :Центр навчальної літератури, 2008. – 182 с.

4. Ілляшенко С.М. Сучасні тенденції застосування Internet-технологій у маркетингу /С.М. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №4(2). – С. 64-74.

5. Ілляшенко Н.С. SEO-оптимізація як сучасний інструмент Internet-маркетингу /Н.С. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – №3. – С. 63-74.

6. Ілляшенко С. М. Інструменти та методи просування продукції в Internet: аналітичний огляд / С. М. Ілляшенко, Т. Є. Іванова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 3. – С. 20-32

7. Digital Marketing Trends for 2017[Electronic resource] – Access mode:https://www.smartinsights.com/managing-digital-marketing/marketing-innovation/digital-marketing-trends-2016-2017/

8. Мозгова В.Г. Інструменти Internet-маркетингу та їх переваги для сучасних українськихпідприємств / Г.В. Мозгова // Ефективна економіка. – 2013. – №10. – С. 79-86.

9. Турчин О. Лекторій. Що таке інтернет речей і навіщо він потрібен? [Електронний ресурс] / О. Турчин // Новое Время – Режим доступу до ресурсу: http://nv.ua/ukr/science/lectures/lektorij-shcho-take-internet-rechej-i-navishcho-vin-potriben-1326653.html.

10. Интернет-маркетинг для руководителя [Электронный ресурс] // Школа бизнеса «Управляй будущим»: Статьи по управлению предприятием. – 2013. – Режим доступа : http://www.u-b-s.ru/publikacii/internet-marketing.html

11. Всё, что вам нужно знать о влогах для развития бизнеса [Електронний ресурс] // Brand Story. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://brandstory.com.ua/vsyo-chto-vam-nuzhno-znat-o-vlogax-dlya-razvitiya-biznesa/.

12. Галкін В. Як використовувати чат-боти в ecommerce? [Електронний ресурс] / В. Галкін // Promodo – Режим доступу до ресурсу: https://promodo.ua/ua/blog/kak-ispolzovat-chat-botov-v-e-commerce.html#gref.

13. Что такое интерактивный контент и зачем он нужен [Електронний ресурс] // Ve Interactive. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://www.ve.com/ru/blog/chto-takoe-interaktivnyj-kontent.

14. Гнітецький Є.В Big data в маркетингу: орієнтація на споживача / Гнітецький Є.В // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» . – 2017. – №14. – С. 1-10.

 

References.

1. Vaganov, A. (2000), Kratkaja fenomenologija Vsemirnoj pautiny [Brief phenomenology of the World Wide Web], Obschestvo i kniga, Traditsija,   Moscow, Russia.

2. Hladij, Kh. H. (2015), Application of marketing communications tools on the handmade market, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 5, pp. 350 –354.

3. Lytovchenko, I. L. Pylypchuk, L. V. (2008),  Internet-marketynh [Internet Marketing], Tsentr navchal'noi literatury, Kiev, Ukraine.

4. Illiashenko, S. M. (2011), “Modern trends in the use of Internet technologies in marketing”, Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 4, pp. 64 – 74.

5. Illiashenko, N. S. (2012), SEO-optimization as a modern Internet marketing toolMarketynh i menedzhment innovatsij, vol. 3, pp. 63 – 74.

6. Illiashenko, N. S. (2015), nternet Marketing Tools and Techniques: An Analytical ReviewMarketynh i menedzhment innovatsij, vol. 3, pp. 20 – 32.

7. Digital Marketing Trends for 2017[Electronic resource] – Access mode:https://www.smartinsights.com/managing-digital-marketing/marketing-innovation/digital-marketing-trends-2016-2017/

8. Mozghova, V. H. (2013),Internet marketing tools and their benefits for modern Ukrainian enterprises”, Efektyvna ekonomika, vol.10, pp. 79 – 86.

9. Turchin O. Lyceum. What are Internet things and why do you need them? [Electronic resource] – Access mode: http://nv.ua/ukr/science/lectures/lektorij-shcho-take-internet-rechej-i-navishcho-vin-potriben-1326653.html.

10. Internet Marketing for the Leader [Electronic resource] – Access mode: http://www.u-b-s.ru/publikacii/internet-marketing.html

11. Everything you need to know about the business development logs [Electronic resource] – Access mode: http://brandstory.com.ua/vsyo-chto-vam-nuzhno-znat-o-vlogax-dlya-razvitiya-biznesa/.

12. How to use chat bots in ecommerce? [Electronic resource] – Access mode: https://promodo.ua/ua/blog/kak-ispolzovat-chat-botov-v-e-commerce.html#gref.

13. What is interactive content and why it is needed [Electronic resource] – Access mode: https://www.ve.com/ru/blog/chto-takoe-interaktivnyj-kontent.

14. Gnitetsky E.V (2017), “Big data in marketing: consumer orientation”, Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" , vol. 14, pp. 110.

 

Стаття надійшла до редакції 20.12.2017 р.