EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2017

УДК 311.12:37.014.6(477-32)

 

Ю. В. Кикош,

аспірант, Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ БАГАТОВИМІРНОГО ГРУПУВАННЯ РЕГІОНІВ КРАЇНИ ЗА ЯКІСТЮ НАДАНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МОЛОДІ

 

Y. Kykosh,

PhD student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

 

METHODOLOGICAL APPROACHES OF MULTIDIMENSIONAL GROUPING OF THE REGIONS BY THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES PROVIDED AND INTELLECTUAL POTENTIAL OF YOUTH

 

У статті розглянуто теоретичні засади та особливості методологічних підходів до розподілу регіонів України за результатами  проведеного ЗНО с обраних предметів – математики, української мови та літератури, історії України та англійської мови. Особливу увагу приділено  методичним підходам до адаптації використання багатовимірного групування регіонів за результатами проведеного ЗНО з обраних предметів методами кластерного аналізу, що є основою розроблення ефективних регіональних програм підвищення якості наданих освітніх послуг. Проведено комплексний поглиблений статистичний аналіз результатів ЗНО, результати якого сприятимуть розробці диференційованих заходів державної освітньої політики в підтримці соціального-економічного розвитку регіонів у частині підвищення освіченості молоді.

 

The article deals with the theoretical principles and peculiarities of methodological approaches to the distribution of Ukrainian regions based on the results of EIT  conducted from selected subjects - mathematics, Ukrainian language and literature, history of Ukraine and English language. Particular attention is paid to the methodological approaches to adapting the use of multidimensional grouping of regions based on the results of the EIT on selected subjects by cluster analysis methods, which is the basis for developing effective regional programs for improving the quality of provided educational services. A comprehensive in-depth statistical analysis of the results of the EIT has been conducted, which results will contribute to the development of differentiated measures of state educational policy in support of socio-economic development of regions in terms of raising the level of youth education.

 

Ключові слова: статистичний аналіз, ринок освітніх послуг, якість, групування регіонів, кластеризація, рейтингове оцінювання, ЗНО, освіта, молодь, інтелектуальний потенціал.

 

Keywords: statistical analysis, market of educational services, quality, grouping of regions, clusterization, rating estimation, EIT, education, youth, intellectual potential.

 

 

Постановка проблеми. Необхідною умовою ефективного функціонування ринкової економіки як на національному, так і на регіональному рівнях є рівень освіченості населення. Якість освітніх послуг населення є одним із вирішальних факторів розвитку ринку праці, економіки країни в цілому[5]. Рівень освіченості населення впливає на його економічну активність, конкурентоспроможність та продуктивність праці. Більшість науковців і практиків, які працюють у галузі освіти, вважають,що головною проблемою реформування освіти є підвищення її якості[3].

Аналіз досліджень. Проблемі створення ефективної технології оцінювання якості освіти приділяють увагу багато зарубіжних та вітчизняних вчених. Питанню методології педагогічних вимірювань та моніторингу освіти присвячені праці таких українських вчених, як  І. Булах, Г. Єльникової, О.Локшиної, Т. Лукіної, О. Ляшенко [3], О. Хомича та багатьох інших. Окремі аспекти проблеми визначення, забезпечення, оцінки та управління якістю освіти взагалі досліджували такі вітчизняні науковці, як В. Бахрушин, Л. Віткін, П. Воробієнко, С. Лаптєв, А. Нєженцева , Г. Хімічева, а також зарубіжні, зокрема: Е. Салліс (Sallis, 2003), Р. Браун (Brown, 2004) тощо.

Постановка завдання. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування методичних підходів проведення багатовимірного групування регіонів за результатами ЗНО методами кластерного аналізу.

Виклад основного матеріалу. Найкращим з можливих способів виміряти навчальні досягнення учнів в Україні та якість отриманих знань – проаналізувати результати Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), які надає Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО)[6]. Необхідною умовою оцінювання інтелектуального потенціалу молоді як в цілому в країні, так і в окремих її регіонах є аналіз потенційної можливості учасників ЗНО вступити до вищих навчальних закладів в кожному регіоні країни.

В таблиці 1 представлені результати розподілу кількості учасників ЗНО з обраних предметів в розрізі регіонів України у 2016 році.

Зазначимо, що у досліджувану сукупність було включено 24 регіони України та місто Київ (без урахування анексованої Автономної республіки Крим та м. Севастополь та частини окупованих територій Донецької та Луганської областей).

 

Таблиця 1.

Розподіл кількості учасників ЗНО з предметів та якості їх оцінювання у розрізі регіонів України у 2016 році

Регіон

кількість учасники ЗНО з предметів, осіб

українська мова та література

історія

математика

англійська мова

усього

у тому числі, які набрали ≥160 балів

усього

у тому числі, які набрали ≥160 балів

усього

у тому числі, які набрали ≥160 балів

усього

у тому числі, які набрали ≥160 балів

Вінницька область

8963

2574

6666

1189

4293

802

2627

643

Волинська область

7048

2335

5652

1042

2899

750

1558

494

Дніпропетровська область

18172

5069

13007

1983

10003

2213

6861

1722

Донецька область

9614

2617

6992

1088

5129

1022

3188

689

Житомирська область

7875

2346

6236

950

3728

678

2249

591

Закарпатська область

8948

1546

7364

662

2454

457

1890

454

Запорізька область

10054

2522

7723

1089

4479

899

3287

898

Івано-Франківська область

8075

2597

6382

1203

2778

704

2179

622

Київська область

10154

3164

7674

1241

4357

992

3715

904

Кіровоградська область

5567

1431

4356

610

2452

448

1557

376

Луганська область

3724

849

2942

374

1895

292

968

230

Львівська область

15477

6835

11079

3041

6900

2199

6571

2275

Миколаївська область

6471

1463

4858

531

3265

536

2347

480

Одеська область

13895

3353

9151

1185

8055

1483

6245

1494

Полтавська область

8436

2490

6523

1095

4003

859

2340

646

Рівненська область

9015

2424

7269

1134

3808

789

1690

495

Сумська область

6171

2050

4611

829

3201

758

1866

520

Тернопільська область

5560

2014

4584

1145

2122

501

1676

533

Харківська область

14514

4530

10382

1891

8126

1881

5714

1689

Херсонська область

6697

1469

5159

620

3071

536

2026

424

Хмельницька область

7659

2235

6180

1099

3229

645

2336

594

Черкаська область

6990

2227

5189

881

2962

678

2178

614

Чернівецька область

5894

1120

5087

620

1521

263

969

313

Чернігівська область

6559

2068

5110

883

3035

691

1911

517

м. Київ

18428

7932

12015

3259

8560

3653

10815

4554

Джерело:за результатами обстеження Центру оцінювання якості освіти в Україні, 2016 р.

 

Розгляд сукупності регіонів за кількістю учасників ЗНО з предметів передбачає комплексне оцінювання структури та групування регіонів. У якості метода багатомірного групування регіонів за результатами ЗНО застосовується кластерний аналіз.

При проведенні кластеризації регіонів використано Евклідову відстань, яка є найбільш узагальнюючою типовою відстанню та представляє собою геометричну відстань в багатовимірному просторі і вирівнює близькість двох об’єктів за великою кількістю ознак [2].

На основі стандартизованих даних побудована вертикальна дендрограма класифікації регіонів України за результатами ЗНО у 2016 році (рис. 1).

З дендрограми видно, що результатами проведеного зовнішнього незалежного тестування у регіонах країни існує супер-кластер і три кластери (А, Б, В).

Як свідчать результати проведеного багатовимірного групування регіонів України за результатами ЗНО з різних предметів у 2016 році, до кластеру А відносяться області, що мають потужний освітній потенціал щодо вступу до ВНЗ : Харківська, Одеська, Львівська, Дніпропетровська  області та м. Київ. З української мови та літератури число учасників, які набрали більше 160 балів складає в середньому 5543,8 особи, з історії – 2271,8 особи, з математики – 2285,8 особи, з англійської мови – 2346,8 осіб.

 

Рис. 1. Дендрограма регіонів України за кількістю учасників ЗНО з предметів та якості їх оцінювання у 2016 році

Джерело:складено автором

 

Що стосується регіонів кластеру Б (Луганська, Чернівецька, Тернопільська, Кіровоградська, Сумська, Херсонська, Миколаївська, Чернігівська, Черкаська, Волинська області), то обсяги осіб, що мають достатню кількість балів для вступу до ВНЗ значно нижчі, ніж регіони, що входять до кластерів А і В. З української мови та літератури середнє число учасників, які набрали більше 160 балів складає 1702,6 особи, з історії – 753,5 осіб, з математики середне число осіб складає 545,3 особи, з англійської мови – 450,1 осіб.

Кластер В, до якого входять Київська, Запорізька, Донецька, Івано-Франківська, Хмельницька, Житомирська, Закарпатська, Рівненська, Полтавська, Вінницька області, в порівнянні з кластером Б має кращі значення вищеназваних показників. Середня кількість осіб, що отримали за результатами ЗНО з української мови та літератури більше 160 балів складає 2135,1 особи, з історії – 950,9, з математики – 685,5 осіб та з англійської мови – 563,8 особи.

У супер-кластер входять кластери Б та В, що об’єднує 20 регіонів України, кластер А об’єднує 4 області та м. Київ. До кластеру Б входять: Луганська,  Чернівецька Тернопільська, Кировоградська, Сумська, Херсонська, Миколаївська, Чернігівська, Черкаська і Волинська області. Кластер В об’єднує 10 областей: Київську, Донецьку, Запоріжську, Івано-Франківську, Хмельницьку, Житомирську, Закарпатську, Рівненську, Полтавську.

На рисунку 2 представлені однорідні регіональні зони за результатами проведеного ЗНО у 2016 р., що виокремлені методами кластерного аналізу.

 

Рис. 2. Виокремлення регіональних зон за кількістю учасників ЗНО з предметів та якості їх оцінювання у 2016 році

Джерело:складено автором

 

Середня кількість учасників ЗНО з української мови та літератури складала 9198,4 особи , з них у 2770,4 осіб набрали більше 160 балів; медіанне значення – 8075 особи дисперсія – 785,3 особи, стандартне відхилення – 39,27 особи, значення ексцесу – 0,7, асиметрії – 1,2 особи. Асиметрія правостороння

Середнє число учасників ЗНО з математики у 2016 році складало 4253 особи, з них більше 160 балів отримали 989,2 особи; медіанне значення – 3265 осіб; дисперсія – 456,8; стандартне відхилення – 2284 особи; ексцес – 0,7; асиметрія – 1,3 ( правостороння плосковершинна).

Середня кількість учасників ЗНО з англійської мови складало 3150,5 особи, з них 910,8 особи отримали більше 160 балів; медіанне значення – 594 осіб; дисперсія – 466,5; стандартне відхилення – 2333 особи; ексцес – 3,8; асиметрія – 1,9 ( правостороння гостровершинна).

Що стосується результатів ЗНО з історії України, то середнє число учасників становило 6887,6 особи, з них 1185,8 осіб набрали більше 160 балів; медіанне значення – 6382 особи, дисперсія – 503,5 ; стандартне відхилення – 2517 особи; значення ексцесу – 0,5, асиметрії – 1 особа.

Більшість обраних показників відтворюють неоднорідну сукупність (перевищений поріг однорідності, коефіцієнт варіації значно більший 33,3%). Перш за все це характеристики з української мови та літератури, історії України.

Цю неоднорідність, що викликана впливом на вищеназвані змінні відповідного фактора або групи факторів, підтверджує та характеризує асиметричність нормального розподілу - відношення , що набуває значення більше 3 ( відповідно з української мови та літератури – 3,6, з історії – 3,9, з математики – 5,4, з англійської мови – 10,8).

В Таблиці 2 представлені основні результатів багатовимірного групування регіонів України за результатами ЗНО з різних предметів у 2016 році.

 

Таблиця 2.

Результати багатовимірного групування регіонів України за результатами ЗНО з різних предметів у 2016 році

 

Кластер А

Кластер Б

Кластер В

Кількість регіонів

4

10

10

Середні показники по кластеру

кількість учасники ЗНО з предметів

українська мова та література

усього

16097,2

6068,1

7863,9

у тому числі учасники, які набрали ≥160 балів

5543,8

1702,6

2135,1

історія

усього

11126,8

4754,8

6133,5

у тому числі учасники, які набрали ≥160 балів

2271,8

753,5

950,9

математика

усього

8328,8

2642,3

3390,1

у тому числі учасники, які набрали ≥160 балів

2285,8

545,3

685,5

англійська мова

усього

7241,2

1705,6

2178,6

у тому числі учасники, які набрали ≥160 балів

2346,8

450,1

563,2

Регіони, що входять до кластеру

Харківська, Одеська, Львівська, Дніпропетровська  області та м. Київ

Луганська, Чернівецька, Тернопільська, Кіровоградська, Сумська, Херсонська, Миколаївська, Чернігівська, Черкаська, Волинська області

Київська, Запорізька, Донецька, Івано-Франківська, Хмельницька, Житомирська, Закарпатська, Рівненська, Полтавська, Вінницька області

Джерело: складено автором за даними [6]

 

На етапі проведення кластерного аналізу були отримані типові групи регіонів, виявлені характерні їм якісні особливості, як позитивні, так і негативні. Однак, отримані результати не дають можливості ранжувати регіони щодо обсягів випускників шкіл, які набрали необхідну кількість балів з предметів ЗНО для вступу до вищих навчальних закладів.

З цією метою необхідно звернути уваги на широке застосовування рейтингового оцінювання, яке дозволяє оцінити совокупні значення різнойменних величин шляхом їх стандартизації.

Рейтингове оцінювання регіонів, з точки зору функціонування ринку освітніх послуг, є одним з основних етапів статистичного дослідження. Для визначення інтегральної оцінки усі показники функціонування ринку освітніх послуг стандартизуються на основі того, що всі індивідуальні значення ознаки в сукупності співвідносилися з найкращими значеннями

 

,                                                (1)

 

де хіj – значення і-го показника у j-му регіоні країни;

хmax, xmіn – мінімальне та максимальне значення і-го показника.

Вищеназвані показники функціонування ринку освітніх послуг вважаються рівновагомими, тому розрахунок середньої з стандартизованих величин виконується за формулою середньої арифметичної простої:

 

,                                                     (2)

 

де  - кількість показників,  - стандартизовані значення ознаки.

Значення отриманих рейтингових оцінок коливаються в межах від 0 до 1, що дозволяє оцінити стан окремого регіону, групи регіонів або значення “середнього регіону” стосовно до шкал виміру відносних відстаней [7].

Тому, наступним напрямом статистичного аналізу є рейтингова оцінка регіонів України за кількістю учасників ЗНО з предметів, що отримали 160 та більше балів, тобто тих учасників, що є конкурентоспроможними при вступній компанії до ВНЗ у 2016 році.

Вісім регіонів мають значення інтегральної оцінки вище за середній рівень в країні (0, 279). До них відносяться Дніпропетровська, Львівська, Харківська, Одеська, Київська, Запорізька, Донецька області та м.Київ. Зазначимо, що традиційним лідером рейтингу в цій групі є м.Київ, значення інтегральної оцінки щодо здатності учасників ЗНО вступити до ВНЗ в Україні у 2016 році складало 0,966.

У більшості регіонів країни ( 16 областей) значення інтегральної оцінки нижче за середній рівень. Це області: Вінницька, Полтавська, Рівненська, Івано–Франківська, Житомирська, Хмельницька, Волинська, Черкаська, Закарпатська, Чернігівська, Сумська, Херсонська, Тернопільська, Миколаївська, Кіровоградська, Чернівецька та Луганська. Останнє місце в рейтингу регіонів займає Луганська область. Це пояснюється тим, що в регіоні майже відсутні випускники шкіл, що складають ЗНО для подальшого вступу до ВНЗ.

На рис.3 представлено ранжування регіонів України за рейтинговим балом здатності учасників ЗНО вступити до ВНЗ в Україні у 2016 році.

 

Рис. 3. Ранжування регіонів України за рейтинговим балом здатності учасників ЗНО вступити до ВНЗ в Україні у 2016 році

Джерело: складено автором

 

Результати рейтингового дослідження дають змогу повніше і ретельніше охарактеризувати становище в регіонах стосовно здатності  випускників шкіл поповнити ряди студентів ВНЗ. Такий підхід дозволяє визначити рейтинг кожного регіону щодо майбутніх обсягів випускників, надання їм освітніх послуг. Крім того, сприяє розробці ефективних диференційованих заходів активної державної політики щодо подолання структурних та територіальних диспропорцій в освітній галузі.

Висновки. Удосконалено методичні підходи виокремлення однорідних територій за результатами проведеного ЗНО с обраних предметів. Одержані характеристики регіональних зон свідчать про однакові умови розвитку виокремлених територій, що входять до їх складу і потребують єдиних заходів, спрямованих на поліпшення ситуації на ринку освітніх послуг: якості надання послуг та підвищення інтелектуального потенціалу молоді регіону. Визначено рейтингову позицію регіонів за якістю наданих освітніх послуг за умови виокремлення місця окремих територій для виявлення відмінності між ними. Це сприятиме розробці диференційованих заходів державної освітньої політики в підтримці соціального-економічного розвитку регіонів у частині підвищення освіченості молоді [1].

 

Список літератури.

1. Бараник З. П. Функціонування ринку праці: статистична оцінка: монографія - К.:  КНЕУ, 2007.– 387 с.

2. Дюран Б., Оделл П. Кластерний анализ: пер. с англ. Е.З. Демиденко / Под ред. А.Я. Боярского. – М. "Статистика", 1977. – 128 с.

3. Ляшенко О. Якість освіти як основа функціонування й розвитку сучасних систем освіти / О. Ляшенко //Педагогіка і психологія.–2005. – № 1(46). – С.5-12.

4. Островерхова Н. Оцінка якості освіти /Н. Островерхова // Освіта і управління. – 2005. – Т. 8. – № 1. – С. 109 –113.

5. Управление качеством образования : практикоориентированная монография и методическое пособие ; под ред. М. М. Поташника. – М. :Педагогическое  общество России, 2000. – 448 с.

6. Реформа и развитие высшего образования. Программный документ. – Париж : Изд-во ЮНЕСКО, 1995. – 49 с.

7. Вища освіта України і Болонський процес: навч. посіб. / авт. кол. : М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В. Грубінко, І.І. Бабин [за ред. В. Г. Кременя]. – Тернопіль : Навчальна книга. – Богдан, 2004. – 384 с.

8. Офіційний сайт Українського центру оцінювання якості освіти [електронний ресурс] . – Режим доступу : www.testportal.gov.ua.

 

References.

1. Baranyk Z. P. (2007 ) Funktsionuvannia rynku pratsi: statystychna otsinka [Labor market functioning: statistical estimation]  KNEU, Kyiv, Ukrine

2. Dyuran B. and Odell P. (1977) Klasternyy analyz: per. s anhl. E.Z. Demydenko [Claster analysis: translated by E.Z. Demydenko] Statystyka, Moscow, Russia

3. Liashenko O. (2005) “Quality of education as basis for functioning and development of modern educational systems, Pedahohika i psykholohiia, vol. 1(46), pp.5-12.

4. Ostroverkhova N. (2005) Estimation of education quality”, Osvita i upravlinnya, vol.8, pp. 109 –113.

5. Potashnik M. M. (2000) Upravlenie kachestvom obrazovanija : praktikoorientirovannaja monografija i metodicheskoe posobie [Quality management of education: a practical monograph and a methodical manual], Pedagogicheskoe  obshhestvo Rossii, Moscow, Russia

6. UNESCO (1995), The program document. Reform and development of higher education, Publishing house of UNESCO, p. 49

7. Stepko M. F., Boliubash Ya. Ya., Shynkaruk V. D., Hrubinko V. V. and Babyn I.I. (2004) Vyscha osvita Ukrainy i Bolons'kyj protses: navch. posib. [Higher education of Ukraine and Bologna process: teaching. manual], Navchal'na knyha. – Bohdan, Ternopil, Ukraine.

8. Ukrainian Center for Educational Quality Assessment, available at: www.testportal.gov.ua.

 

Стаття надійшла до редакції 20.12.2017 р.