EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2017

УДК 330.46

 

К. Ф. Ковальчук,

д. е. н., професор, декан факультету економіки і менеджменту,

Національна металургійна академія України, м. Дніпро

 

МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ

 

K. F. Kovalchuk,

doctor of economics, professor, Dean of the Faculty of Economics and Management

National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipro

 

MODEL OF FORECASTING INDICATORS OF DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISES IN INDUSTRY

 

Зазначено, що кількість малих підприємств України в галузі промисловості становить 85,7-88,4% до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності, при цьому саме малі підприємства в зазначеній галузі мають позитивний фінансовий результат на протязі досліджуваного періоду 2012-2016 рр. Наведено найважливіши чинники значної ролі малого підприємництва в галузі  промисловості для перехідної економіки, найважливіший серед яких: мотивація одноосібних підприємців істотно відрізняється від нестимульованої діяльності керівників державних підприємств. Запропоновано досліджувати групу показників діяльності малих підприємств України в галузі промисловості, а саме: кількість підприємств, кількість найманих працівників на підприємствах, витрати на персонал на підприємствах, середня зарплата на місяць, обсяг виробленої продукції, додана вартість за витратами виробництва підприємств, обсяг реалізованої продукції підприємств та підприємства, які одержали прибуток. На основі здійсненого дослідження запропоновано регресійні моделі прогнозування показників розвитку малих підприємств України в галузі промисловості, що з надійністю 95% описують вихідні дані. На базі одержаних моделей, розраховано прогнозні дані прибутку малих підприємств України в галузі промисловості на наступні три роки.

 

It was noted that the number of small enterprises of Ukraine in the industry makes 85,7-88,4% to the total number of enterprises of the corresponding type of activity, while the small enterprises in this industry have a positive financial result during the investigated period of 2012-2016. The most important factors of the small business role in the industry for the transition economy were presented, the most important among them: the motivation of sole entrepreneurs is significantly different from the unstimulated activity of the heads of state enterprises. It was proposed to investigate a group of indicators of activity of small enterprises of Ukraine in the industry, namely: number of enterprises, number of employees at enterprises, costs for personnel at enterprises, average monthly salary, volume of manufactured goods, added value by production costs of enterprises, volume of sales of enterprises and profit-making enterprises. On the basis of the carried out research the regression models of forecasting of indicators of development of small enterprises of Ukraine in industry were suggested, which with reliability 95% describe the initial data. Based on the obtained models, forecasts of the profit of small enterprises of Ukraine in the industry for the next three years were calculated.

 

Ключові слова: мале підприємництво, прогнозування, рекурсивна модель, розвиток, прибуток.

 

Keywordssmall business, forecasting, recursive model, development, profit.

 

 

Постановка проблеми. Малі підприємства для галузі промисловості є перспективним напрямом  подальшого розвитку, проте в сучасних умовах вкрай недостатньо розроблені питання створення економічних механізмів розвитку малих підприємств, що враховують специфіку періоду трансформації економіки України, галузевий напрям та спрямованість на вирішення нагальних проблем підприємців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ключові показники ефективної діяльності підприємств досліджували в своїх роботах Костенко А.М. [2], Кузьмін О.Є [3], Олійник Я.В. [8], Сендзюк М.А., Науменко І.В. [10]. Симультативним моделям складних присвятили свої роботи Лукяненко І.Г., Краснікова Л.І. [4], Далека В.Д., Дерев’янко А.С., Кравець О.Г., Тимановская Л.Е. [5], Нечипоренко В.И. [6], Олексів І.Б. [7], Кузимин І.В. [9], Марикадис С., Хибои М. [11]. Проте, незважаючи на  безсумнівну цінність їх наукових розробок, теорія розвитку малого підприємництва не може вважатися завершеною.

Метою статті є розробка моделей прогнозування показників розвитку малих підприємств України в галузі промисловості.

Виклад основного матеріалу. За даними Державної служби статистики України кількість малих підприємств промисловості становить 85,7-88,4% до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності (рис.1). При цьому, на протязі 2012-2016 рр. спостерігається тенденція щодо зниження кількості малих підприємств в галузі промисловості. Так, у 2016 р. кількість малих підприємств промисловості знизилась на 10,5% в порівнянні з даними 2015 р.

 

Рис. 1. Кількість малих підприємств в галузі промисловості, од.

Джерело: складено автором за даними джерела [1]

 

Найважливішими чинниками значної ролі малого підприємництва в галузі  промисловості для перехідної економіки є:

1.  Структурні розриви в економіці, викликані неефективністю командно-адміністративної системи (залежність від важкої промисловості, обмежене виробництво споживчих товарів, неефективна система збуту і нерозвинута галузь роздрібної торгівлі);

2.  Неефективне функціонування державних підприємств (незважаючи на регулятивний захист, державні підприємства не могли конкурувати з ефективнішими приватними компаніями, орієнтованими на прибуток);

3.  Низький технологічний рівень вітчизняної промисловості (створив можливості для невеликих компаній, які розробили і запатентували власні технології або використали доступ до іноземних технологій);

4.  Низький рівень життя (низькі доходи і відсутність перспектив на державних підприємствах викликали масовий перехід активних громадян до підприємницької діяльності);

5.  Мотивація одноосібних підприємців істотно відрізняється від нестимульованої діяльності керівників державних підприємств.

Зважаючи, на великий відсоток малих підприємств в галузі промисловості в загальному обсязі підприємств промисловості, на чинники значної ролі малого підприємництва промисловості для перехідної економіки, а також на зменшення їх кількості, питання управління витратами зазначених підприємств є актуальним і потребує подальшого дослідження.

Для формування ефективного механізму управління витратами на малому підприємстві промисловості необхідно володіти інформацією щодо зовнішнього середовища підприємства і його внутрішньої діяльності. Зовнішнє середовище малого підприємства представлена постачальниками і споживачами продукції.

З рис. 2, рис. 3 видно, що обсяги виробленої  та реалізованої продукції малих підприємств промисловості України постійно зростають на протязі 2012-2016 рр. При цьому, за даними 2016 р. обсяги як виробленої так і реалізованої продукції малих підприємств промисловості України підвищились більш ніж в 2 рази в порівнянні з даними 2012 р.

 

Рис. 2. Обсяг виробленої продукції  малих підприємств в галузі промисловості, млн.грн.

Джерело: складено автором за даними джерела [1]

 

Рис. 3. Обсяг реалізованої продукції підприємств малих підприємств в галузі промисловості, млн.грн.

Джерело: складено автором за даними джерела [1]

 

Оскільки робота малих підприємств в галузі промисловості характеризується безперервністю, а попит на продукцію має місце постійно (рис.2, рис.3), при моделюванні прибутку особливу увагу необхідно приділити внутрішньому середовищу, а саме, порядку обліку виробничих витрат і розрахунку контрактних цін.

Вимірювати і аналізувати витрати підприємства необхідно, перш за все, для побудови системи управління витратами і з метою підвищення прибутку на підприємстві. Суттєвою методологічною особливістю застосовуваної на даний момент системи управління витратами є використання залежності величини витрат від обсягу виробництва продукції.

Основні складності формування витрат малих підприємств в галузі промисловості, на нашу думку, визначають наступні моменти:

- необхідність наявності певного обсягу інформації про умови виробництва, послідовності технологічних операцій, русі і споживанні продукції протягом виробничого процесу;

- необхідність визначення величини витрат до моменту завершення звітного періоду;

- багатоваріантність розрахунку цін на промислову продукцію з урахуванням значної кількості факторів впливу.

Збираючи і аналізуючи інформацію про виробничі витрати, слід оцінити внутрішні можливості виробництва і порівняти їх з умовами, що диктує ринок. При цьому повинні бути враховані обсяги виробництва і обсяги можливої реалізованої продукції, рівень витрат підприємства щодо найманого персоналу та інші дані (структура витрат, динаміка окремих статей, їх залежність від внутрішніх і зовнішніх факторів), які стосуються виробничого процесу і рівня собівартості продукції.

Розглянемо групу показників діяльності малих підприємств України в галузі промисловості, що формуються з наступних показників (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Показники найманого персоналу малих підприємств України в галузі промисловості

Рік

Кількість підприємств, од.

Кількість найманих працівників на підприємствах, тис.осіб

Витрати на персонал на підприємствах, млн.грн

Середня зарплата, грн. на міс.

2012

37144

324,3

8841

3377

2013

43179

333,5

9748,2

3619

2014

37107

276,8

8810,3

4012

2015

37640

265,3

10652,8

5230

2016

33695

272,6

11527,4

6475

Джерело: складено автором за даними джерела [1]

 

За результатами табл. 1 спостерігаємо зменшення кількості найманих працівників на малих підприємствах в галузі промисловості та підвищення витрат на персонал пропорційно підвищенню рівню середньої зарплати на протязі 2012-2016 рр. Загалом, за даними 2016 р. кількість найманих працівників знизилась на 16% в порівнянні до рівня 2012 р., а витрати на персонал в 2016 р. підвищились на 30% в порівнянні до даних 2012 р.

Наступна група показників стосується виробництва продукції малими підприємствами України в галузі промисловості (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Показники продукції малих підприємств України в галузі промисловості

Рік

Обсяг виробленої продукції, млн.грн

Додана вартість за витратами виробництва підприємств, млн.грн

Обсяг реалізованої продукції підприємств, млн.грн

Підприємства, які одержали прибуток, млн.грн

2012

66755,6

19843,3

71170,1

3506,2

2013

76045,3

23044,6

77113

4051,1

2014

80303,8

25129,3

82160,5

4563,4

2015

99801,7

25389,4

118140,8

8085,5

2016

139756,1

40418,6

152408,6

10023,1

Джерело: складено автором за даними джерела [1]

 

За даними табл. 2 показник «підприємства, що одержали прибуток» має позитивну тенденцію, а саме підвищився у 2,86 рази в 2016 р. в порівнянні до даних 2012 р., при цьому у 2 рази підвищився також і показник «додана вартість за витратами виробництва підприємств» за даними 2016 р., в порівнянні до даних 2012 р.

Однією з умов успішного управління прибутку підприємства є безперервність вимірювання і аналізу витрат в процесі діяльності підприємства, обсягів виробництва та продажу товарів. При цьому має місце безперервний збір інформації - для більш точного аналізу і планування.

На основі здійсненого дослідження пропонуємо регресійну модель прогнозування прибутку малих підприємств України в галузі промисловості.

 

x3=19567,11+2,18x1-3,35x2-3,15x6,                       (1)

 

x6=138,77+1,13x8+15,77x5,                                           (2)

 

x7=-3545,22+0,08x3+0,03x4,                                           (3)

 

де: x1 - обсяг виробленої продукції, млн.грн.;

x2 - додана вартість за витратами виробництва підприємств, млн.грн.;

x3 - обсяг реалізованої продукції підприємств, млн.грн.;

x4 - кількість підприємств, од.;

x5 - кількість найманих працівників на підприємствах, тис.осіб;

x6 - витрати на персонал на підприємствах, млн.грн.;

x7 - підприємства, які одержали прибуток, млн.грн.;

x8 - середня зарплата, грн. на міс.

При цьому, рівняння (1) із коефіцієнтом детермінації R2=0,99, має стандартну похибку оцінки 717,68,  а коефіцієнт Фішера: Fрозрах.=3073, що менше ніж табличне значення Fтабл.(3,1)=215,71 при рівні значимості а=0,05. Таким чином, із надійністю 95% розрахована модель (1) описує адекватні експериментальні дані. Зазначимо, що р-рівень для розрахованої моделі (1): p<0,03, що також вказує на статистичну значущість результатів.

Рівняння (2) із коефіцієнтом детермінації R2=0,86, має стандартну похибку оцінки 447,08,  а коефіцієнт Фішера: Fрозрах.=12,87, що менше ніж табличне значення Fтабл.(2,2)=19 при рівні значимості а=0,05. Таким чином, із надійністю 95% розрахована модель (2) описує адекватні експериментальні дані. До того ж р-рівень для розрахованої моделі (2): p<0,04, що також вказує на статистичну значущість результатів.

Останнє рівняння (3) із коефіцієнтом детермінації R2=0,97, має стандартну похибку оцінки 461,7,  а коефіцієнт Фішера: Fрозрах.=898,86, що менше ніж табличне значення Fтабл.(2,2)=19 при рівні значимості а=0,05. Таким чином, із надійністю 95% розрахована модель (3) описує адекватні експериментальні дані. Р-рівень для розрахованої моделі (3): p<0,013, що також вказує на статистичну значущість результатів.

Таким чином, розраховані моделі (1)-(3) прогнозування прибутку малих підприємств України в галузі промисловості із надійністю 95% вважаються достовірними, а отже їх можна використовувати для подальших досліджень.

Порівняємо фактичні дані та розраховані дані за моделями (1)-(3) прогнозування прибутку малих підприємств України в галузі промисловості (табл.3).

 

Таблиця 3.

Порівняльний аналіз фактичних та розрахованих даних

Рік

Обсяг реалізованої продукції підприємств, млн.грн

Витрати на персонал на підприємствах, млн.грн

Підприємства, які одержали прибуток, млн.грн

Фактичні

Розраховані

Фактичні

Розраховані

Фактичні

Розраховані

2012

71170,1

70770,113

8841

9068,991

3506,2

3230,71

2013

77113

77439,624

9748,2

9487,535

4051,1

3945,32

2014

82160,5

82693,794

8810,3

9037,466

4563,4

4183,49

2015

118140,8

118524,006

10652,8

10232,451

8085,5

7065,90

2016

152408,6

152521,788

11527,4

11754,422

10023,1

9667,37

Джерело: складено автором за даними джерела [1] та власними розрахунками

 

Зважаючи на адекватність розрахованих моделей (1)-(3) та достатню близькість розрахованих та фактичних даних зробімо прогноз подальшого стану малих підприємств України в галузі промисловості, що одержали прибуток на наступні 3 роки (рис. 4).

 

Рис. 4. Розраховані та фактичні дані моделей (1)-(3) прогнозування прибутку малих підприємств України в галузі промисловості

Джерело: складено автором за даними джерела [1] та власними розрахунками

 

Не зважаючи  на сучасну економічну кризу та девальвацію гривні розраховані регресійні моделі (1)-(3) підтвердили перспективність розвитку промислової галузі для саме малих підприємств України, оскільки за результатами Державної служби статистики у 2016 р. (та в попередніх роках) саме малі підприємства мали позитивний фінансовий результат до оподаткування.

Висновки. Таким чином, малі підприємства в галузі промисловості є важливою складовою української економіки, саме тому актуальними є напрями щодо прогнозування їх прибутку з метою своєчасного прийняття цінових управлінських рішень. Масштаби виробничої діяльності малих підприємств у галузі промисловості такі, що інформаційні потоки мають складну структуру і спрямованість. Важливим моментом у зв'язку з цим є наявність можливості визначення найбільш важливих потоків, безпосередньо пов'язаних з процесом формування прибутку, витрат та цін на продукцію, необхідність визначення якості наданої інформації і оперативного реагування на необхідність додаткової інформації.

Перевага запропонованої моделі полягає в об'єктивній можливості обліку операцій технологічного процесу в реальному масштабі часу, що дозволяє працівникам оперативно реагувати;

 

Література.

1.    Державна служба статистики України [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua/

2.    Костенко А.М. Аналитический мониторинг в обеспечении функционирования информационно-аналитической системы управления деятельностью предприятий / А.М. Костенко // Экономика АПК.– 2013.– №2. – С. 106–107

3.    Кузьмін О.Є. Метод відбору результативних груп економічного впливу підприємства / О.Є. Кузьмін, І.Б. Олексів // Актуальні проблеми економіки.– 2012.– №1. – С. 289–302

4.    Економетрика: Підручник / І.Г. Лук'яненко, Л.І. Краснікова. – К.: Знання, КОО, 1998. – 494 c.

5.    Модели и структуры данных: [учебное пособие] / Далека В.Д., Деревянко А.С., Кравец О.Г., Тимановская Л.Е. – Харьков.: ХГПУ, 2000. – 241 с.

6.    Нечипоренко В. И. Структурный анализ систем / В. И. Нечипоренко. – М. : Советское радио, 1977. – 216 с.

7.    Олексів І.Б. Практичні аспекти формування симультативної моделі врахування інтересів груп економіко-управлінського впливу для українських підприємств / І.Б. Олексів // Проблеми економіки та управління: Вісник Національного університету «Львівська політехніка».– 2011.– №698. – С. 237–244.

8.    Олійник Я.В. Концептуальні засади нормативного забезпечення облікової політики підприємств / Я.В. Олійник // Фінанси України.– 2014.– №5. – С. 116–126.

9.    Основы моделирования сложных систем / под. ред. д-ра техн. наук Кузимина И.В. – Київ : Вища школа, 1981. – 360 с.

10. Сендзюк М.А. Методи вибору ключових показників оцінки ефективної діяльності підприємств / М.А. Сендзюк, І.В. Науменко // Бізнес Інформ.– 2014.– №6. – С. 145–152.

11. Makridakis, S., Hibon, M. (2000). The M3-Competition: results, conclusions and implications. International Journal of Forecasting, p: 451–476.

 

References.

1.  State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

2.  Kostenko, A.M., (2013) Analytical monitoring in ensuring the functioning of the information and analytical management system of enterprises”, Economy APK, p. 106-107.

3.  Kuzmin, O.Ye., Oleksiy, I. B. (2012), “Method of selecting effective economic impact groups of the enterprise “, Current problems of the economy, p. 289-302.

4.  Lukyanenko I.G., Krasnikova L.I. (1998), “Econometrics: Textbook”, K .,  Knowledge, KОО, 494 p.

5.    Dalek, V.D., Derevyanko, A.S., Kravets, O.G., Timanovskaya, L.E. (2000),Models and data structures”, Kharkiv, KhGPU

6.    Nechiporenko, V.I. (1977), “Structural analysis of systems”, Moscow, Soviet radio

7.  Oleksiy, I. B. (2001), “Practical aspects of the formation of a simulative model for taking into account the interests of groups of economic and managerial influence for Ukrainian enterprises”, Problems of Economics and Management: The Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic", p. 237-244.

8.  Oliynyk, Ya.V. (2014), “Conceptual basis of normative provision of accounting policy of enterprises”, Finance of Ukraine, p. 116-126.

9.    Kuzimina, I.V. (1981), “Fundamentals of simulation of complex systems”, Kiev, Higher school

10. Sendzjuk, M.A., Naumenko, I.V. (2014), “ Methods of Choosing Key Indicators for Assessing Effective Business Activities”, Business Inform , p. 145-152.

11. Makridakis, S., Hibon, M. (2000). The M3-Competition: results, conclusions and implications. International Journal of Forecasting, p: 451-476.

 

Стаття надійшла до редакції 19.04.2017 р.